Oдлука о избору Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
38/17
05.04.2017

На основу члана 70. став 1. тачка 8.  Устава Републике Српске,  члана 56. став 1. тачка 5., чл. 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), а у вези са чл. 13. и 14. Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске  („Службени гласник Републике Српске“, број 73/08),  а након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање, Народна скупштина  Републике Српске, на Седамнаестој сједници,   одржаној  5. априла 2017. године,   донијела   је   сљедећу 

 

О Д Л У К У

о избору  Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске

 

 

I

 

        У  Републичку комисију за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске  изабрани су:

 

  1. Обренка Слијепчевић, предсједник
  2. Војислав Марковић, члан
  3. Џелил Коркут, члан
  4. Небојша Гламочак,члан
  5. Борислав Грубач,члан
  6. Гранедина Драгојевић,члан и
  7. Гордан Јовановић, члан.

 

 

II

 

        Ова одлука ступа на  снагу  осмог   дана  од  дана  објављивања

у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

Број: 02/1-021-358/17                                                 ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 5. април  2017. године                              НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                          Недељко Чубриловић