З А К Љ У Ч А К у вези са Нацртом закона о нотарској служби у Републици Српској

Верзија за штампањеPDF верзија
Датум: 
11.02.2021

 

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и члана 197. став 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Четрнаестој редовној сједници одржаној 11. фебруара 2021. године, донијела је сљедећи

 

 

З А К Љ У Ч А К

у вези са Нацртом закона о нотарској служби у Републици Српској

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске одлучила је да се Нацрт закона о нотарској служби у Републици Српској упути на стручну расправу;

 

  1. Нацрт закона објављен је на интернет страници Народне скупштине Републике Српске www.narodnaskupstinars.net;

 

  1. Стручна расправа ће се спровести у року од 30 дана;

 

  1. За организовање и спровођење стручне расправе задужује се Законодавни одбор, који се истовремено обавезује да достави Народној скупштини, уз приједлог закона, извјештај о резултатима стручне расправе са мишљењима и приједлозима изнесеним у истој;

 

  1. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“ и на интернет страници Народне скупштине Републике Српске.

 

 

 

Број: 02/1-021-122/21                                                       ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 11. фебруар 2021. године                               НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                      Недељко Чубриловић