Нацрт закона о лијечењу неплодности поступцима биомедицински потпомогнуте оплодње

Верзија за штампањеPDF верзија
Датум: 
31.10.2019

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  члана 204. став 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11 и 34/17), Народна скупштина Републике Српске, на Седмој сједници одржаној 31. октобра 2019.  године, донијела је сљедећи

З А К Љ У Ч А К

у вези  са Нацртом закона о лијечењу неплодности поступцима биомедицински потпомогнуте оплодње

 

  1. Народна скупштина Републике Српске одлучила је да се Нацрт закона о лијечењу неплодности поступцима биомедицински потпомогнуте оплодње, упути на стручну расправу;
  2. Нацрт  закона  објављен  је  на интернет страници Народне скупштине Републике Српске www.narodnaskupstinars.net;
  3. Стручна расправа ће се спровести  у року од  60 дана;  
  4. За организовање и спровођење стручне расправе задужује се Одбор за здравство, рад и социјалну политику Народне скупштине Републике Српске, који се истовремено обавезује да достави Народној скупштини, уз приједлог закона, извјештај о резултатима стручне расправе са мишљењима и приједлозима изнесеним у истој;
  5. Овај  закључак  ступа  на  снагу  даном доношења, а објавиће се у "Службеном  гласнику  Републике  Српске" и на web-страници Народне скупштине Републике Српске.

 

Број: 02/1-021-1075/19                                                    ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 31. октобар  2019. године                          НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                               Недељко Чубриловић