Аутентично тумачење Закона о преносу средстава друштвене у државну својину (''Службени гласник Републике Српске '', број 4/93)

Верзија за штампањеPDF верзија
74/07
18.07.2007

Аутентично тумачење Закона о преносу средстава друштвене у државну својину (''Службени гласник Републике Српске '', број 4/93)

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чл.176., и 227. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 99/06), Народна скупштина Републике Српске, на Тринаестој сједници одржаној 18. јула 2007. године, утврдила је

АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ

ЗАКОНА О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА ДРУШТВЕНЕ У ДРЖАВНУ СВОЈИНУ (''СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ '', број 4/93).

Члан 1.

Аутентично тумачење члана 3. Закона о преносу средстава друштвене у државну својину гласи:

„Својина, која је постала државна на основу члана 3. Закона о преносу средстава друштвене у државну својину, уписаће се у земљишним књигама као својина Републике Српске.

Земљишнокњижне канцеларије при основним судовима ће по службеној дужности некретнине из предходног става књижити у корист Републике Српске.“

Члан 2.

Ово аутентично тумачење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

 

 

Број: 01- 1302 /07

Датум: 18. јул 2007. године

Број службеног гласника: 74/07