Закону допунама Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
52/14
15.06.2014

Члан 1.

У Закону о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12), у члану 15. послије става 2. додаје се нови  став 3. који гласи:

„(3) Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, дуг Републике Српске настао по основу задуживања за финансирање санације штете из Јединственог регистра штета прописаног у Закону о Фонду солидарности за обнову Републике Српске, изузима се из ограничења која су прописана за укупан и јавни дуг Републике Српске.“

Досадашњи став 3. постаје став 4.

Члан 2.

       У члану 62. послије става 5. додаје се нови став 6. који гласи:

„(6) Министарство финансија може издати сагласност из става 5. овог члана иако износи који доспијевају за отплату, по предложеном дугу и цјелокупном неизмиреном постојећем дугу, у било којој наредној години прелазе ограничење из члана 59. став 1. овог закона, само у случају када се сагласност тражи за задуживање које се односи на финансирање санације штете из Јединственог регистра штета прописаног Законом о Фонду солидарности за обнову Републике Српске.“

Досадашњи ст. 6. и 7. постају ст. 7. и 8.

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске”.