Закону о измјенама и допуни Закона о посебним републичким таксама

Верзија за штампањеPDF верзија
52/14
15.06.2014

Члан 1.

У Закону о посебним републичким таксама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 8/94, 29/00, 18/01, 22/01, 60/03 – II дио, 14/04, 41/05 и 51/06) у члану 2. став 2. мијења се и гласи:

„Посебна републичка такса за предузетнике утврђује се у годишњем износу, према регистрованој дјелатности, зависно од које је дјелатности у претходној пословној години остварен највећи приход, и то:

1) угоститељска, трговинска, адвокатска, нотарска и апотекарска дјелатност, у износу од 250 конвертибилних марака,

2) остале дјелатности, у износу од 50 конвертибилних марака.“

Члан 2.

У члану 7. послије става 1. додају се нови ст. 2. и 3. који гласе:

„Посебну републичку таксу за 2014. годину не плаћају обвезници који су претрпјели  штету изазвану поплавама у Републици Српској у мају 2014. године, а уколико су таксу уплатили, сматраће се претплатом у смислу одредаба закона којим се уређује порески поступак.

 Под штетом из става 2. овог члана подразумијева се штета у смислу одредаба закона којим се уређује Фонд солидарности за обнову Републике Српске.“

Члан 3.

У члану 9. ријечи: „Закона о Пореској управи“ замјењују се ријечима: „законом којим се уређује порески поступак“.

Члан 4.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.