Закон о измјенама Закона о посебном доприносу за солидарност

Верзија за штампањеPDF верзија
42/ 15
21.05.2015

Члан 1.

У Закону о посебном доприносу за солидарност („Службени гласник РепубликеСрпске“, број 52/14), у члану 3. послије ријечи: „физичких лица“ запета и ријечи: „исплаћених пензија“ бришу се.

Члан 2.

Члан 4. мијења се и гласи:

„(1) Обвезници посебног доприноса за солидарност су:

1)  физичка лица која остварују доходак од личних примања већи од 370 КМ мјесечно, а који су обвезници пореза на доходак у смислу одредаба Закона о порезу на доходак,

2) исплатиоци дохотка од личних примања обвезника из тачке 1. овог става и

3) физичка лица која остварују доходак од накнада за чланство у управним и надзорним одборима, одборима за ревизију, савјетима и комисијама, без обзира на висину остварене нето накнаде као личног примања.

(2) Основица посебног доприноса за солидарност је нето доходак од личних примања.

 (3) Посебан допринос за солидарност не плаћа се на доходак од личних примања који је на основу Закона о порезу на доходак ослобођен од плаћања пореза на доходак.     

(4) Посебан допринос за солидарност не утиче на пореску основицу пореза на доходак и обавезних доприноса.“

Члан 3.

У члану 5. став 2. брише се.

Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 2. и 3.

Члан 4.

У члану 6. у ставу 1. ријечи: „ст. 1. и 3.“ бришу се.

У истом члану став 3. брише се.

Члан 5.

У члану 11. у ставу 1. ријеч: „маја“ замјењује се ријечју: „децембра“.

Члан 6.

Овај закон се објављује у „Службеном гласнику Републике Српске“, а ступа на снагу 30. маја 2015. године.

 

Број: 02/1-021-636/15                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 21. мај 2015. године                                                           НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                     Недељко Чубриловић