Закон о измјенама и допунама Закона о пољопривредним задругама

Верзија за штампањеPDF верзија
78/11
20.07.2011

Члан 1.

У Закону о пољопривредним задругама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 73/08 и 106/09) у члану 12. у ставу 2. послије ријечи: „пољопривредних производа,“ додају се ријечи: „пољопривредном механизацијом и“.

Члан 2.

У члану 48. у ставу 3. ријечи: „у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона“ замјењују се ријечима: „до 31.12.2011. године“.

Члан 3.

У члану 48а. у ставу 1. послије ријечи: „задругама“ додају се ријечи: „и другим правним лицима регистрованим за обављање дјелатности из области пољопривреде“, а послије ријечи: „права“ брише се ријеч: „задруга“.

У ставу 2. ријеч: „некретнина“ замјењује се ријечју: „непокретности“.

Послије става 2. додаје се нови став 3. који гласи:

„(3) Ако нема заинтересованих задруга које су биле ранији корисници непокретности, приоритет за закључивање уговора имају остале задруге у односу на друга правна лица.“

У досадашњем ставу 3. који постаје став 4. послије ријечи: „задругама“ додају се ријечи: „и другим правним лицима“.

Члан 4.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.