Зaкључак у вези са Нацртом закона о основном васпитању и образовању

Верзија за штампањеPDF верзија
18.04.2022

На основу чл. 197. став 1. и 198. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Двадесет првој редовној сједници одржаној 14. априла 2022. године, донијела је сљедећи

 

З А К Љ У Ч А К

у вези са Нацртом закона о основном васпитању и образовању

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске одлучила је да се Нацрт закона о основном васпитању и образовању упути на јавну расправу, јер се наведеним нацртом закона уређују питања која су од посебног значаја за грађане и о којима је неопходно да се најшире консултују органи, организације, научне и стручне институције и заинтересовани грађани.

 

  1. Нацрт закона објављен је на интернет страници Народне скупштине Републике Српске www.narodnaskupstinars.net.

 

  1. Јавна расправа биће спроведена у року од 30 дана.

 

  1. За организовање и спровођење јавне расправе задужује се Министарство просвјете и културе, које се истовремено обавезује да достави Народној скупштини, уз приједлог закона, извјештај о резултатима јавне расправе са мишљењима и приједлозима изнесеним у истој.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“, једним дневним новинама и на интернет страници Народне скупштине Републике Српске.

 

 

 

Број: 02/1-021-411/22                                                  ПОТПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 14. април 2022. године                             НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                            

                                                                                          Денис Шулић