Одбор за финансије и буџет Народне скупштине Републике Српске одржао двије стручне расправе

Датум: 
21.12.2021 - 13:45

Одбор за финансије и буџет Народне скупштине Републике Српске одржао је данас стручне расправе о  Нацрту закона о међубанкарским накнадама код платних трансакција на основу платних картица и Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о унутрашњем платном промету.

Ова два нацрта Народна скупштина усвојила је у првом наставку 19. редовне сједнице, 1. децембра 2021,  и упутила их у стручну расправу у трајању од 30 дана.

У стручним расправама данас су у Народној скупштини учествовали представник предлагача закона – Министарство финасија, те представници Агенције за банкарство Републике Српске, АПИФ-а, Удружења банака БиХ, Уније удружења послодаваца, Инспектората Републике Српске, Привредне коморе Републике Српске и други.

Нацртом закона о међубанкарским накнадама код платних трансакција на основу платних картица предвиђено је да се овим законом уређују међубанкарске накнаде које се наплаћују при извршавању платних трансакција на основу платних картица у Републици Српској.

Намјера је да не дође до угрожавања принципа јединственог економског простора у области платног промета, те обезбјеђења једнаких услова пословања банака у оба ентитета у БиХ.

Даље, предмет овог закона су и посебна правила пословања у вези са издавањем и прихватањем платних инструмената заснованих на картицама.

Нацртом су дефинисане и међубанкарска накнада и ограничење висине међубанкарске накнаде која код трансакције дебитном картицом не може бити виша од 0,2% вриједности извршене трансакције, док међубанкарска накнада код трансакције кредитном картицом не може бити виша од 0,3% вриједности извршене трансакције.

Ради праћења примјене ових ограничења, прописано је да су пружаоци платних услуга дужни да Агенцији за банкарство Републике Српске достављају податке о међубанкарским накнадама.  

Нацртом закона о измјенама и допунама Закона о унутрашњем платном промету предложено је да физичко лице које има пребивалиште у Републици Српској има право да захтијева од овлашћене организације отварање и коришћење основног платног рачуна, под условом да нема отворен други рачун за обављање платног промета.

Овим законом ће се физичком лицу, са пребивалиштем у Републици Српској, уз испуњавање законом утврђених претпоставки, утврдити право на основни платни рачун, за коришћење минималног броја и врсте платних услуга, по знатно повољнијим условима у односу на актуелне тржишне цијене. Законом је предвиђено да овлашћене организације пружају услуге у вези са основним платним рачуном бесплатно или уз разумну накнаду која не може бити већа од 0,15% просјечне нето плате исплаћене у Републици Српској. Ако се узме у обзир наведени обрачун, висина накнаде за вођење основног платног рачуна тренутно би износила највише 1,5 КМ .

Наведеним одредбама обезбјеђује се већа укљученост физичких лица у платни промет и коришћење платног рачуна са основним услугама уз плаћање разумне накнаде.