Усвојено шест нацрта закона међу којима и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о јавном реду и миру

Датум: 
25.04.2019 - 10:30

Народна скупштина Републике Српске данас је на 4. редовној сједници усвојила Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о јавном реду и миру,  Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о оружју и муницији, Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о уређењу простора и грађењу,  Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о социјалној заштити, Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о развоју малих и средњих предузећа и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити од насиља у породици.

Како је наведено у образложењу, Нацртом закона о измјенама и допунама Закона о јавном реду и миру јасније су дефинисана поједина полицијска овлашћења, надлежности директора, додатно ангажовање посебних јединица, као и повећање нивоа заштите информационо-комуникационих структура и успостава система електронског пословања са грађанима. Због различитих безбједносних изазова, законом се утврђују правне претпоставке за успостављање резервног састава полиције.

Посланици нису прихватили приједлог Одбора за безбједност за упућивање овог нацрта закона у јавну расправу.

Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о уређењу простора и грађењу упућен је у јавну расправу у трајању од 30 дана, а један од разлога његовог доношења је успостављање јединственог и ефикасног електронског система размјене података између органа укључених у поступак издавања грађевинских дозвола, као и електронског поступка издавања грађевинских дозвола са минималним бројем корака и формалности и јефтинијим трошковима поступка, а у циљу повећања конкурентности тржишта.

У јавну распаву у трајању од 30 дана упућен је и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о социјалној заштити. У образложењу овог нацрта  наведено је да је основни разлог за измјене овог закона садржан у потреби да се законом утврди право на личну инвалиднину као новчану помоћ лицима са инвалидитетом која нису смјештена у установу социјалне заштите или у другу установу на терет буџетских средстава. Поред тога, разлог за измјену Закона о социјалној заштити садржан је и у потреби усклађивања са Законом о раду и са Законом о пореском систему Републике Српске.

Измјене Закона о заштити од насиља у породици доносе јер је утврђено да поједине одредбе Закона не обезбјеђују пуну заштиту жртава насиља у породици, па се прецизнијим нормама и увођењем нових правних института настоји, у складу са међународним стандардима, побољшати и унаприједити заштита жртава.

Преостале тачке дневног реда 4. редовне сједнице:

  • Нацрт стратегије за унапређење положаја старијих лица у Републици Српској за период од 2019. до 2028. године;
  • Нацрт стратегије за унапређење сексуалног и репродуктивног здравља у Републици Српској (2019 – 2029. године);
  • Извјештај о раду и извршењу Финансијског плана - Буџета Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству за период 01.01. - 31.12.2018. године;
  • Годишњи извјештај Омбудсмана за дјецу за 2018. годину;
  •  Годишњи извјештај о резултатима активности Институције Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине за 2018. годину;
  • Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци-Међународној банци за обнову и развој за додатно финансирање по Пројекту енергетске ефикасности у Босни и Херцеговини  (8906-БА);
  • Избор и именовања.