Клуб посланика ПДП Комисији за жалбе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика ПДП поставио је између два наставка Двадесет треће сједнице, 2. марта 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБЕ

  1. Зашто Републичка комисија за сукоб интереса као првостепени орган не жели да проведе одлуку Комисије за жалбе као другостепеног органа у предмету чију комплетну документацију Вам достављам? (сукоб интереса у случају одборника СО-е Србац Милош Будић)
  2. Шта ћете као надлежни другостепени орган у овом случају учинити да се закон испоштује?

 

ОДГОВОР (ПРЕПИС):

Број: 01-35-1/18

Дана, 15.03.2018. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Вука Караџића 2

78 000 Бања Лука

Н/р генералног секретара

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се.-

Веза: Ваш акт број: 02/2-350-2/18 од 05.03.2018. године

Поштовани,

Дана 06.03.2018. године Комисији за жалбе доставили сте посланичко питање Клуба посланика ПДП '' Зашто Републичка комисија за сукоб интереса као првостепени орган не жели да проведе одлуку Комисије за жалбе као другостепеног органа у предмету Милоша Будића, одборника Скупштине општине Србац и шта ће као надлежни другостепени орган у овом случају учинити да се испоштује закон?''

Као што знате, Комисију за жалбе (другостепени орган) и Републичку комисију за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске (првостепени орган) изабрала је Народна скупштина Републике Српске као два самостална и независна органа у складу са одредбама Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске.

Наиме, другостепени орган, односно Комисија за жалбе након окончаног поступка у предсметној ствари доставила је Рјешење првостепеном органу (Републичкој комисији за спречавање сукоба интереса у органима власти Републике Српске) на даљи поступак. Одредбом члана 233. ЗУП-а прописано је да: ''Орган који је решио управну ствар у другом степену шаље, по правилу, своје решење са списима предмета првостепеном органу, који је дужан да решење достави странкама у року од осам дана од дана пријема списа.''

Ради знања Милош Будић, одборник Скупштине општине Србац је на коначно рјешење Комисије за желбе уложио тужбу Окружном суду у Бањој Луци.

У предмету Милоша Будића Комисија за жалбе је поступила у складу са важећим законским прописима и датим јој овлаштењима.

Комисија за жалбе није овлашћена да врши надзор над радом првостепене Комисије.

С обзиром на чињеницу да је Комисија за жалбе поступила у складу са позитивно-правним прописима који утврђују њену надлежност, мишљења смо да постављено питање треба да прослиједите и добијете одговор на Ваше постављено питање Републичкој комисији за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске.

С поштовањем,

                                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                            КОМИСИЈЕ ЗА ЖАЛБЕ

                                                                         Биљана Васић, дипл. правник

                                                                                  (ПОТПИС И ПЕЧАТ)

Достављено:

  1. Наслову,
  2. а/а

 

02.03.2018

Име посланика:

Сазив: 
9