Клуб посланика ПДП Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика ПДП поставио је између два наставка Тринаесте сједнице, 27. јуна 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

               Хемијска прерада кукуруза а.д. ''Драксенић'', Козарска Дубица, у процесу производње ствара огромне количине отпадних вода које се испуштају у отворени канал. Обзиром да се ради о органским материјама, из овог канала који пролази кроз насељена мјеста, шири се, посебно у љетним мјесецима, несносан смрад. Мјештани трпе годинама, путници који пролазе магистралним путем на дијелу Драксенић-Доња Градина се осјећају врло непријатно, а они који не знају о чему се ради, носе у свијет о нама врло ружну слику. Већински власник хемијске прераде кукуруза је Влада Републике Српске. У вези с овим проблемом инспекције су више пута вршиле преглед, али никад ништа није урађено на отклањању узрока. Ова творница управо због овог проблема никада није добила употребну дозволу.

               Да ли ће и шта ресорна министарства и Влада Републике Српске предузети да се овај проблем ријеши?

ОДГОВОР:

Број: 15.04-011-283/16

Датум: 11.07.2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање,

Клуб посланика ПДП између два наставка 13. сједнице Народне скупштине Републике Српске, 27. јуна 2016. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

  • Хемијска прерада кукуруза а.д. „Драксенић“, Козарска Дубица, у процесу производње ствара огромне количине отпадних вода које се испуштају у отворени канал. Обзиром да се ради о органским материјама, из овог канала који пролази кроз насељена мјеста, шири се, посебно у љетним мјесецима, несносан смрад. Мјештани трпе годинама, путници који пролазе магистралним путем на дијелу Драксенић – Доња Градина се осјећају врло непријатно, а они који не знају о чему се ради, носе у свијет о нама врло ружну слику. Већински власник хемијске прераде кукуруза је Влада Републике Српске. У вези са овим проблемом инспекције су више пута вршиле преглед, али никад ништа није урађено на отклањању узрока. Ова творница управо због оваквог проблема никада није добила употребну дозволу.

Да ли ће и шта ресорна министарства и Влада Републике Српске предузети да се овај проблем ријеши?

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи:

ОДГОВОР

Од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију је, дана 12.11.2010. године, издата еколошка дозвола за постројење Фабрика за прераду кукуруза у Драксенићу, општина Козарска Дубица, пројектованог годишњег капацитета прераде кукуруза 55 000 тона. Подносилац захтјева и одговорно лице за које је издата еколошка дозвола је „ХПК“ ХЕМИЈСКА ПРЕРАДА КУКУРУЗА а.д. Драксенић, Козарска Дубица. У складу са Законом о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“ бр. 71/12 и 79/15), еколошка дозвола је издата на период од пет година и иста је, дана 12.11.2015. године, истекла због истека рока на који је издата.

У еколошкој дозволи су биле утврђене мјере за заштиту животне средине у цјелини, укључујући и мјере за заштиту вода. С тим у вези, наложена је реконструкција постројења за пречишћавање технолошких отпадних вода и реконструкција постројења за пречишћавање фекалних отпадних вода, са одређеним роком до 2013. године, односно 2014. године за реализацију ових активности.

               Како у Законом одређеном року није поднешен захтјев за обнављање еколошке дозволе, „ХПК“ ХЕМИЈСКА ПРЕРАДА КУКУРУЗА а.д. Драксенић, Козарска Дубица је поднијела нови захтјев за издавање еколошке  дозволе, дана 03.06.2016. године. Обавјештење о поднешеном захтјеву објављено је у дневном листу „Независне новине“ дана 11.06.2016. године, а документација је достављена општини Козарска Дубица на јавни увид заинтересованој јавности. По окончању рока за јавни увид и достављање мишљења, примједби и сугестија (30 дана од дана објављивања у дневном листу) наставиће се поступак одлучивања у складу са Законом о заштити животне средине. У документацији која ће  бити разматрана у току поступања по предметном захтјеву, наведено је да су извршене одређене активности у роковима назначеним у претходној еколошкој дозволи, односно да је дјелимично саниран егализациони танк у који долази отпадна вода, прочишћен одводни канал у индустријском кругу, те уклоњена опрема која није била у функцији. У документацији је проложена и водна дозвола издата за „ХПК“ ХЕМИЈСКА ПРЕРАДА КУКУРУЗА а.д. Драксенић, Козарска Дубица у којој је наведено да се до 08.07.2016. године покрену активности за изградњу новог или доградњу/реконструкцију постојећег постројења за пречишћавање отпадних технолошких вода, а у међувремену да се примјењују све расположиве мјере у циљу смањења емисија загађујућих материја за параметре квалитета који одступају од прописаних граничних вриједности у Правилнику о условима испуштања отпадних вода у површинске воде („Службени гласник Републике Српске“, број 44/01). У истом року је наложено санирање постројења за пречишћавање отпадних санитарних вода или замјена постојећег новим уређајем. Уједно, овом дозволом је наложено предузимање свих расположивих мјера у циљу самњења емисије загађујућих материја у ободном каналу како би се одстанио неугодан мирис из отпадне воде испуштене из фабрике у ободни канал.

               Све наведено у претходном ставу ће бити цијењено и у покренутом поступку за издавање еколошке дозволе, управо из разлога што еколошка дозвола има за циљ висок ниво заштитте животне средине у цјелини, укључујући и обавезе мониторинга загађујућих материја у све дијелове животне средине. Испуњеност услова из еколошке дозволе подлијеже и инспекцијском надзору, обзиром да је Законом о заштити животне средине утврђено да инспекцијски надзор над примјеном одредби овог закона врши надлежна еколошка инспекција.

Ради утврђивања чињеничног (тренутног) стања, а уважавајући предметно посланичко питање, дана 08.07.2016. године затражено је поступање из надлежности Републичке водне инспекције и Републичке еколошке инспекције, односно затражено је да се у што краћем року предузму активности из ресорних надлежности инспекције ради утврђивања чињеничног стања, те да се по извршеним активностима достави обавјештење овом Министарству.

 

                                                                                                                                           МИНИСТАР

                                                                                                                                       Сребренка Голић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.06.2016
Сазив: 
9