Клуб посланика ПДП од Основног суда у Добоју

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика ПДП, затражио је 22. јула 2020. године

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

ОД ОСНОВНОГ СУДА У ДОБОЈУ

               Молимо Вас да нам доставите власничку структуру ДОО „АЛФА“ Модрича, од оснивања до данас (јула 2020. године).

ОДГОВОР (ПРЕПИС):

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОКРУЖНИ ПРИВРЕДНИ СУД У ДОБОЈУ

Број: 60-0-Su-20-000223-2

Добој, 03.08.2020. године

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се.

Веза: Акт Народне скупштине РС, Генералнис секретар број о2/2-1055-1/20 од 23. јула 2020.год.

У овом суду је дана 24.7.2020. године запримљен акт Народне скупштине Републике Српске, Генералнис секретар број о2/2-1055-1/20 од 23. јула 2020. године, који је насловљен на Основни суд у Добоју, н/р Горан Ђурић и достављен истом, а потом од стране наведеног суда дана 24.07.2020. године прослијеђен овом суду, у прилогу којег је достављено посланичко питање из чијег садржаја произилази захтјев за доставу:

-података о власничкој структури пословног субјекта ДОО „АЛФА“ Модрича, од оснивања до данас, достављамо податке како слиједи:

У регистру пословних субјеката овог суда у главној књизи регистра под MBS бројем 60-01-0235-10 (стари број регистарског улошка суда 1-468-00) је уписан пословни субјекат који послује под називом: Друштво са ограниченом одговорношћу „АЛФА“ за производњу готове обуће и промет Модрича, скраћена ознака фирме: Д.О.О. „АЛФА“ Модрича, са сједиштем у Модричи ул. Светосавска бб. Након извршеног увида у Збирку исправа наведеног пословног субјекта ниже наводимо тражене податке и то како слиједи:

-упис оснивања напријед наведеног пословног субјекта извршен је Рјешењем Основног суда удруженог рада Добој број U/I-385/89 од 11.12.1989. године, којим Рјешењем у судски регистар је извршен упис оснивања приватног предузећа под називом „АЛФА“ приватно предузеће за израду горњих дијелова обуће Модрича, п.о.

Оснивач предузећа је Јевтић Илија из Модриче ул. Хајдук Вељка број 74, са оснивачким улогом у новцу у износу од 20.000.000.-тадашњих динара.

-Након извршеног уписа оснивања у регистру пословних субјеката овог суда до данас, код горе наведеног пословног субјекта, није вршен упис измјене података у погледу промјене оснивача/ члана, приступања нових чланова нити пак иступања из реда оснивача, тако да данас у регистру пословних субјеката овог суда код пословног субјекта под називом Д.О.О. „АЛФА“ Модрича, као једини члан друштва уписан је Јевтић Илија син Драгутина, са пребивалиштем на адреси Копривна бб, општина Модрича, са 100% удјела у основном капиталу друштва. Основни капитал друштва чини уписани и уплаћени улог члана у нову у износу од 6.042,20 КМ.

С поштовањем,

 

                                                                                                                           Предсједник суда

                                                                                                                          Јованка Јовановић

                                                                                                                             (ПОТПИС И ПЕЧАТ)

 

22.07.2020

Име посланика:

Сазив: 
10