Клуб посланика СДС Министарству правде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика Српске демократске странке, поставио је на Четрнаестој сједници, одржаној 10. фебруара 2021. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

               Да ли сте упознати са чињеницом да је предсједник Вишег привредног суда у Бањалуци Драго Туркеш на приједлог адвокатске канцеларије Барош донио одлуку о изузећу поступајућег судије Смајила Беговића, иначе предсједника Окружног привредног суда у Требињу у спору тужиоца Омега Плус доо из Београда против туженог Кермас Енергије доо из Загреба? Господину Туркешу је требало 50 дана да се изјасни о изузећу, а познато је у пракси да се о томе одлучује у року од три дана од пријема захтјева. Усвојио је приједлог Адвокатске канцеларије Барош о изузећу поступајућег судије, иако за то није имао ни један правни ни процедурални разлог.

               Зашто је господин Драго Туркеш показао отворену наклоност према Адвокатској канцеларији Барош и донио скандалозно изузеће предсједника Окружног привредног суда, кога је замијенио судија регистрационог одјељења истог суда и да ли све наведено може да указује на припремање подлоге за још једну тужбу против Републике Српске?

ОДГОВОР:

Број: 08.020/052-1156/21

Датум: 10.03.2021.године

 

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Генерални секретаријат

                   Предмет:  Одговор на посланичко питање.-

             Посланичко питање постављено испред Клуб посланика Српске демократске странке на 14. редовној сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној дана  10. фебруара 2021. године гласи:

            „ Да ли сте упознати са чињеницом да је предсједник Вишег привредног суда у Бања Луци Драго Туркеш, на приједлог адвокатске канцеларије Барош, донио одлуку о изузећу поступајућег судије Смаила Беговића предједника Окружног привредног суда у Требињу, у спору тужиоца „Омега Плус“ д.о.о. из Београда против туженог „Кермас Енергија“ д.о.о. из Загреба? Господину Туркешу је требало 50 дана да се изјасни о изузећу, а познато је у пракси да се о томе одлучује у року од три дана од пријема захтјева.

Зашто је господин Драго Туркеш показао отворену наклоност према Адвокатској канцеларији Барош  и донио скандалозно изузеће предсједника Окружног привредног суда, кога је замијенио судија регистрационог одјељења истог суда и да ли све наведено може да указује на припремање подлоге за још једну тужбу против Републике Српске?“

                   У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), дајемо сљедећи

 

О Д Г О В О Р

                   Министарство правде Републике Српске је предметно посланичко питање упутило Вишем привредном суду у Бањој Луци, као надлежном суду, а који је доставио сљедећи одговор:  

 

               „Рјешењима предсједника Вишег привредног суда у Бањој Луци број 66-0-Су-19-001004-3 и број 66-0-Су-19-001003-3 од 30.01.2020. године искључен је предсједник Окружног привредног суда у Требињу Смајил Беговић, као поступајући судија, од вршења судијске дужности у два предмета тог суда и то:

У предмету број 62 0 Пс 012063 19 Пс: по тужби „Омега плус“ д.о.о. Београд, заступаног по пуномоћнику Василију Нововићу, адвокату из Фоче, против туженог „Кермас енергија“ д.о.о. Загреб, заступаног по пуномоћницима др Предрагу Барошу, адвокату из Бања Луке и др Ненаду Барошу, адвокату из Сарајева, ради дуга и накнаде штете. Овај предмет сада је у фази првостепеног поступка у Окружном привредном суду у Требињу (поступајући судија је Мирјана Кокотовић), а према подацима из ЦМС, посљедња процесна радња је рјешење од 20.10.2020. године о допуни рјешења о вјештачењу.

  • редмету број 62 0 Пс 012186 19 Пс: по тужби „Омега плус“ Београд, заступаног по пуномоћнику Василију Нововићу, адвокату из Фоче, против туженог „ЕОЛ Први“ д.о.о. Невесиње , заступаног по пуномоћницима др Предрагу Барошу, адвокату из Бања Луке и др Ненаду Барошу, адвокату из Сарајева, ради побијања одлука. Овај парнични поступак окончан је првостепеном пресудом Окружног привредног суда у Требињу од 14.12.2020. године (поступајући судија је Даница Војиновић), те је спис са жалбом тужиоца достављен у Виши привредни суд у Бањој Луци дана 04.02.2021. године и биће узет у рад у складу са кварталним Планом рјешавања предмета.

             Према члану 357. став 1. тачка 4. Закона о парничном поступку („Службени гласник РС“, број 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09 и 61/13), судија ће бити искључен од вршења судијске дужности (искључење), ако између судије и странке тече нека друга парница.

            У конкретном случају искључење предсједника Окружног приведеног суда у Требињу, као поступајућег судије у наведеним парничним предметима тражено је због тога што су „Кермас енергија“ д.о.о. Загреб и „ЕОЛ Први“ д.о.о. Невесиње, против њега и Републике Српске поднијели тужбу од 18.10.2019. године, ради накнаде штете.

          Тај поступак се води пред Основним судом у Бањој Луци под бројем 71 0 Мал 314816 19 Мал, а судија Смајил Беговић је, као тужени у тој парници, након достављања  тужбе доставио поступајућем суду одговор на тужбу, у којем оспорава мјесну надлежност суда и основаност тужбеног захтјева.

            Нисмо упознати да ли је окончана, односно у којој фази је парница против судије Смајила Беговића и Републике Српске, а ти подаци се могу добити у Основном суду у Бањој Луци који води тај поступак.

           У погледу наводне „отворене наклоности према Адвокатској канцеларији Барош“, истичем да адвокате Предрага Бароша и Ненада Бароша уопште не познајем и да их никад нисам срео, нити разговарао с њима. Једини вид посредног контакта су жалбе које они, као пуномоћници парничних странака изјављују преко првостепеног суда у предметима у којима сам извјестилац или члан вијећа, а о тим жалбама одлучује вијеће Вишег привредног суда у три члана. У таквим околностима искључена је могућност било какве наклоности према тим адвокатима.

             Захтјев за искључење предсједника Окружног привредног суда у Требињу Смајила Беговића, као поступајућег судије у наведеним предметима, достављен је овом суду са приложеном документацијом дана 11.12.2019. године. Међутим, било је потребно извршити додатне провјере (поред осталог и због тога што је у ЦМС исказано одбијање, а странкама је достављено рјешење о усвајању мјере обезбјеђења) и анализирати бројне поднеске странака и суда, у периоду смањеног обима рада због празника, па је о искључењу одлучено рјешењима од 30.01.2020. године, уз напомену да се ради о сложеним предметима и великим вриједностима спора, те специфичним поводима и разлозима за искључење, које нисмо имали у досадашњој пракси. При томе је судија Смајил Беговић тражио да се не одлучује одмах о његовом искључењу, очекујући да ће тужба против њега бити одбачена.

                    У вези са наводима из посланичког питања да је изузетог судију замијенио судија регистарског одјељења истог суда, напомињемо  да се у многим, а нарочито мањим судовима, као што је Окружни привредни суд у Требињу (који има свега троје судија), с обзиром на број предмета, не може извршити строга подјела судија по рефератима (парнични, ванпарнични, извршни, регистарски и др.), па судије поступају у предметима различитих реферата. До тога такође може доћи у ситуацијама искључења судије (као у овом случају) или изузећа судије, а у досадашњој пракси смо имали и ситуације да, због грубих пропуста судије, у одлуци о жалби наложимо да се предмет да другом судији у рад.

                   Такође треба имати у виду да ни један судија није именован искључиво на неки реферат, већ за судију одређеног суда и да може поступати у свим категоријама предмета за које је надлежан конкретни суд, а у складу са распоредом рада који утврђује предсједник суда. При томе се ни један реферат не може подцијенити, тим више што су исти услови и плате за судије на различитим рефератима.

                  На крају сматрамо да се из свега изведеног може закључити да се не ради ни о каквом „скандалозном изузећу“ нити о  „отвореној наклоности…“, као што се наводи у посланичком питању. Прије би се могло закључити да су, најблаже речено, некоректни овакви паушални и неаргументовани наводи.“

 

                                                                                                                      М И Н И С Т А Р

                                                                                               Антон Касиповић           

 

 

 

 

10.02.2021

Име посланика:

Сазив: 
10