Klub poslanika SDS Ministarstvu pravde

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika Srpske demokratske stranke, postavio je na Četrnaestoj sjednici, održanoj 10. februara 2021. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PRAVDE

               Da li ste upoznati sa činjenicom da je predsjednik Višeg privrednog suda u Banjaluci Drago Turkeš na prijedlog advokatske kancelarije Baroš donio odluku o izuzeću postupajućeg sudije Smajila Begovića, inače predsjednika Okružnog privrednog suda u Trebinju u sporu tužioca Omega Plus doo iz Beograda protiv tuženog Kermas Energije doo iz Zagreba? Gospodinu Turkešu je trebalo 50 dana da se izjasni o izuzeću, a poznato je u praksi da se o tome odlučuje u roku od tri dana od prijema zahtjeva. Usvojio je prijedlog Advokatske kancelarije Baroš o izuzeću postupajućeg sudije, iako za to nije imao ni jedan pravni ni proceduralni razlog.

               Zašto je gospodin Drago Turkeš pokazao otvorenu naklonost prema Advokatskoj kancelariji Baroš i donio skandalozno izuzeće predsjednika Okružnog privrednog suda, koga je zamijenio sudija registracionog odjeljenja istog suda i da li sve navedeno može da ukazuje na pripremanje podloge za još jednu tužbu protiv Republike Srpske?

ODGOVOR:

Broj: 08.020/052-1156/21

Datum: 10.03.2021.godine

 

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

Generalni sekretarijat

                   Predmet:  Odgovor na poslaničko pitanje.-

             Poslaničko pitanje postavljeno ispred Klub poslanika Srpske demokratske stranke na 14. redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj dana  10. februara 2021. godine glasi:

            „ Da li ste upoznati sa činjenicom da je predsjednik Višeg privrednog suda u Banja Luci Drago Turkeš, na prijedlog advokatske kancelarije Baroš, donio odluku o izuzeću postupajućeg sudije Smaila Begovića predjednika Okružnog privrednog suda u Trebinju, u sporu tužioca „Omega Plus“ d.o.o. iz Beograda protiv tuženog „Kermas Energija“ d.o.o. iz Zagreba? Gospodinu Turkešu je trebalo 50 dana da se izjasni o izuzeću, a poznato je u praksi da se o tome odlučuje u roku od tri dana od prijema zahtjeva.

Zašto je gospodin Drago Turkeš pokazao otvorenu naklonost prema Advokatskoj kancelariji Baroš  i donio skandalozno izuzeće predsjednika Okružnog privrednog suda, koga je zamijenio sudija registracionog odjeljenja istog suda i da li sve navedeno može da ukazuje na pripremanje podloge za još jednu tužbu protiv Republike Srpske?“

                   U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), dajemo sljedeći

 

O D G O V O R

                   Ministarstvo pravde Republike Srpske je predmetno poslaničko pitanje uputilo Višem privrednom sudu u Banjoj Luci, kao nadležnom sudu, a koji je dostavio sljedeći odgovor:  

 

               „Rješenjima predsjednika Višeg privrednog suda u Banjoj Luci broj 66-0-Su-19-001004-3 i broj 66-0-Su-19-001003-3 od 30.01.2020. godine isključen je predsjednik Okružnog privrednog suda u Trebinju Smajil Begović, kao postupajući sudija, od vršenja sudijske dužnosti u dva predmeta tog suda i to:

U predmetu broj 62 0 Ps 012063 19 Ps: po tužbi „Omega plus“ d.o.o. Beograd, zastupanog po punomoćniku Vasiliju Novoviću, advokatu iz Foče, protiv tuženog „Kermas energija“ d.o.o. Zagreb, zastupanog po punomoćnicima dr Predragu Barošu, advokatu iz Banja Luke i dr Nenadu Barošu, advokatu iz Sarajeva, radi duga i naknade štete. Ovaj predmet sada je u fazi prvostepenog postupka u Okružnom privrednom sudu u Trebinju (postupajući sudija je Mirjana Kokotović), a prema podacima iz CMS, posljednja procesna radnja je rješenje od 20.10.2020. godine o dopuni rješenja o vještačenju.

  1.  

             Prema članu 357. stav 1. tačka 4. Zakona o parničnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09 i 61/13), sudija će biti isključen od vršenja sudijske dužnosti (isključenje), ako između sudije i stranke teče neka druga parnica.

            U konkretnom slučaju isključenje predsjednika Okružnog privedenog suda u Trebinju, kao postupajućeg sudije u navedenim parničnim predmetima traženo je zbog toga što su „Kermas energija“ d.o.o. Zagreb i „EOL Prvi“ d.o.o. Nevesinje, protiv njega i Republike Srpske podnijeli tužbu od 18.10.2019. godine, radi naknade štete.

          Taj postupak se vodi pred Osnovnim sudom u Banjoj Luci pod brojem 71 0 Mal 314816 19 Mal, a sudija Smajil Begović je, kao tuženi u toj parnici, nakon dostavljanja  tužbe dostavio postupajućem sudu odgovor na tužbu, u kojem osporava mjesnu nadležnost suda i osnovanost tužbenog zahtjeva.

            Nismo upoznati da li je okončana, odnosno u kojoj fazi je parnica protiv sudije Smajila Begovića i Republike Srpske, a ti podaci se mogu dobiti u Osnovnom sudu u Banjoj Luci koji vodi taj postupak.

           U pogledu navodne „otvorene naklonosti prema Advokatskoj kancelariji Baroš“, ističem da advokate Predraga Baroša i Nenada Baroša uopšte ne poznajem i da ih nikad nisam sreo, niti razgovarao s njima. Jedini vid posrednog kontakta su žalbe koje oni, kao punomoćnici parničnih stranaka izjavljuju preko prvostepenog suda u predmetima u kojima sam izvjestilac ili član vijeća, a o tim žalbama odlučuje vijeće Višeg privrednog suda u tri člana. U takvim okolnostima isključena je mogućnost bilo kakve naklonosti prema tim advokatima.

             Zahtjev za isključenje predsjednika Okružnog privrednog suda u Trebinju Smajila Begovića, kao postupajućeg sudije u navedenim predmetima, dostavljen je ovom sudu sa priloženom dokumentacijom dana 11.12.2019. godine. Međutim, bilo je potrebno izvršiti dodatne provjere (pored ostalog i zbog toga što je u CMS iskazano odbijanje, a strankama je dostavljeno rješenje o usvajanju mjere obezbjeđenja) i analizirati brojne podneske stranaka i suda, u periodu smanjenog obima rada zbog praznika, pa je o isključenju odlučeno rješenjima od 30.01.2020. godine, uz napomenu da se radi o složenim predmetima i velikim vrijednostima spora, te specifičnim povodima i razlozima za isključenje, koje nismo imali u dosadašnjoj praksi. Pri tome je sudija Smajil Begović tražio da se ne odlučuje odmah o njegovom isključenju, očekujući da će tužba protiv njega biti odbačena.

                    U vezi sa navodima iz poslaničkog pitanja da je izuzetog sudiju zamijenio sudija registarskog odjeljenja istog suda, napominjemo  da se u mnogim, a naročito manjim sudovima, kao što je Okružni privredni sud u Trebinju (koji ima svega troje sudija), s obzirom na broj predmeta, ne može izvršiti stroga podjela sudija po referatima (parnični, vanparnični, izvršni, registarski i dr.), pa sudije postupaju u predmetima različitih referata. Do toga takođe može doći u situacijama isključenja sudije (kao u ovom slučaju) ili izuzeća sudije, a u dosadašnjoj praksi smo imali i situacije da, zbog grubih propusta sudije, u odluci o žalbi naložimo da se predmet da drugom sudiji u rad.

                   Takođe treba imati u vidu da ni jedan sudija nije imenovan isključivo na neki referat, već za sudiju određenog suda i da može postupati u svim kategorijama predmeta za koje je nadležan konkretni sud, a u skladu sa rasporedom rada koji utvrđuje predsjednik suda. Pri tome se ni jedan referat ne može podcijeniti, tim više što su isti uslovi i plate za sudije na različitim referatima.

                  Na kraju smatramo da se iz svega izvedenog može zaključiti da se ne radi ni o kakvom „skandaloznom izuzeću“ niti o  „otvorenoj naklonosti…“, kao što se navodi u poslaničkom pitanju. Prije bi se moglo zaključiti da su, najblaže rečeno, nekorektni ovakvi paušalni i neargumentovani navodi.“

 

                                                                                                                      M I N I S T A R

                                                                                               Anton Kasipović           

 

10.02.2021

Ime poslanika:

Saziv: 
10