Клуб посланика СДС Министарству правде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика СДС поставио је на Шеснаестој сједници, одржаној 28. априла 2021. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ, министру Антону Касиповићу

               Министар правде, господин Касиповић је обавијештен о координисаној подршци Окружног привредног суда у Бања Луци и Основног суда у Градишци криминалној групи у пљачки имовине некадашњег развоја свињогојства у вриједности већој од 23 милиона КМ, у коју је укључен и оснивачки улог страног улагача од преко 5,5 милиона КМ. Постављам питање:

               Шта је Министарство преузело код ВСТС и надлежних институција у спречавању оваквих појава, а у циљу афирмације имовинске и правне сигурности страних улагача?

               Уз подршку наведених судова у свињогојској фирми „Топ фарм“ сачињени су лажни биланси са циљем прикривања утајених пореза и доприноса о чему су обавијештени Министарство унутрашњих послова и Пореска управа РС.

               Шта су министарства предузела, да ли имају намјеру сами или пред надлежним тужилаштвом покренути кривичне поступке утврђивања одговорности чланова криминалне групе са циљем заштите страног улагача и наплате утајених пореза и доприноса којом се наноси знатна штета Буџету Републике Српске?

ОДГОВОР:

Број: 08.020/052-3413/21

Датум: 13.05.2021. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                   Предмет:  Одговор на посланичко питање

                   Клуб посланика СДС, поставио је на Шеснаестој сједнице Народне скупштине Републике Српске, одржаној дана  28. априла 2021.године,  сљедеће посланичко питање:

                   „Министар правде обавијештен је о координисаној подршци Окружног привредног суда у Бања Луци и Основног суда у Градишци, криминалној групи у пљачки имовине некадашњег развоја свињогојства у вриједности већој од 23 милиона КМ, у којој је укључен и оснивачки улог страног улагача преко 5,5 милиона КМ. Постављам питање:

                  Шта је министарство предузело код ВСТВ и надлежних институција у спречавању оваквих појава, а у циљу афирмације имовинске и правне сигурности страних улагача?

                  Уз подршку наведених судова у свињогојској фарми „ Топ Фарм“ сачињени су лажни биланси са циљем прикривања утајених пореза и доприноса о чему су обавијештени Министарство унутрашњих послова и Пореска управа РС.

                   Шта су министарства подузела, да ли имају намјеру сами или пред надлежним тужилаштвом покренути кривичне поступке утврђивања одговорности чланова криминалне групе са циљем заштите страног улагача и наплате утајених пореза и доприноса којом се наноси знатна штета Буџету Републике Српске?

                   У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

            Увидом у евиденције овог министарствса утврдили смо да једини предмет са којим је ово министарство упознато је предмет у којем је Виши привредни суд у Бањој Луци донио  пресуду број 57 0 Пс 126053 20 Пж од 29.12.2020.године,  у правној ствари тужиоца „Топ фарм“ д.о.о. Нова Топола, заступаног по пуномоћнику Драгану Толимиру, адвокату из Бања Луке, против 1. тужених     „ Про Вита“ д.о.о. Доња Дубица заступане по пуномоћнику Марку Драгићу, адвокату из Оџака и 2. Републике Српске, заступане по Правобранилаштву Републике Српске, ради стицања без основа и накнаде штете , в.с. 525.075,91 КМ, којом је одбио жалбу тужиоца  и потврдио пресуду Окружног привредног суда број 57 0 Пс 126053 18 Пс од 03.03.2020.године. Истом пресудом у ставу 2. одбијен је захтјев тужиоца  за накнаду трошкова парничног поступка на име састава жалбе, као неосновану. Ставом 3 предметне пресуде одбијена је жалба вајештака пољопривредне струке, а рјешење Окружног привредног суда у Бања Луци број: 57 0 Пс 126053 18 од 03.03.2020.године је потврђено.

          У образложењу предметне пресуде,  Виши привредни суд цијени да је: „првостепени суд правилно цијенио све изнесене чињенице и доказе, те утврдио правилно чињенично стање из којег произилази,  да је тужена „ Про вита“ д.о.о Доња Дубица имала законски основ за наплату свог потраживања, а то је рјешење о извршењу Основног суда у Градишци од 16.07.2013.године, те да таква одлука представља законит и дозвољен правни основ за наплату предметних потраживања, па да нису испуњени услови за утврђење да такво понашање тужене „ Про Вита“ д.о.о. Доња Дубица, има за посљедицу стицање износа од 525.075,91КМ без основа, да у поступању ове тужене у извршном поступку вођеном пред Основним судом у Градишци, нема противправности, јер се исто заснива на судским одлукама, па да у складу са свим напријед наведеним нису испуњени ни услови за накнаду штете, те на страни тужиоца да није наступила штета, било каквом радњом ове тужене, да ни тужена Република Српска није стекла нити се обогатила на  ручун тужиоца, да је ријешење о извршењу  донијето дана  16.07.2013.године, док су животиње одузете од тужиоца  дана 20.08.2013.године, а тужилац је тужбу поднио суду дана 16.05.2018.године, па је протекло готово пет година од дана када је тужилац остварио право да захтијева накнаду штете, те је приговор застаре потраживања основан, а с друге стране првостепени суд не може разматрати законитост одлука донесених у извршном поступку, вођеном пред Основним судом у Градишци, па су правилно одбијени и примарни и евентуални  тужбени захтјеви у односу на оба тужена, суд се правилно позвао на одредбе материјалног права и то одредбе члана  210, 154., 155., 190., 172. став 1., 360.став 1., 361., 376., став 1. и 2. Закона о облигационим односима, члана 15 став 1. , 17., 45., у 46. Закона о парничном поступку, члана 2, 3. 33. Закона о судовима Републике Српске, члана 25. став 1 . и 5 . Оквирног закона о залозима, а што све потврђује да су жалбени наводи неосновани и да је побијана одлука правилна и законита.“

           Што се тиче дијела посланичког питања којим се указује на „лажне билансе са циљем прикривања утајених пореза и доприноса“, те да су о томе  наводно обавијештени Министарство унутрашњих послова и Пореска управа РС, потребно је исто упутити на поступање надлежним институцијама.

 

 

 

                                                                                                                                     М И Н И С Т А Р

Достављено:

  • Наслову                                                                                              Антон Касиповић           
  • Архива

 

 

 

 

28.04.2021

Име посланика:

Сазив: 
10