Клуб посланика СДС-СРС РС Фонду здравственог осигурања Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Шеснаестој сједници одржаној 21. фебруара 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ФОНДУ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

               Фонд здравственог осигурања Републике Српске је у одговору на посланичко питање од 3.2.2017. године, у ком су затражени подаци о неизмиреним обавезама за здравствено осигурање у 2016. години и раније, за запослене у Влади Републике Српске и осталим буџетским корисницима (просвјета, здравство, полиција и др.), навело да је контрола обрачуна и наплате доприноса у надлежности Пореске управе Републике Српске, те да Фонд нема овлашћења за контролу обрачуна и наплате доприноса нити да утврђује обавезе пореских обвезника по основу доприноса за здравствено осигурање.

               Клуб посланика СДС-СРС РС није тражио информацију о надлежностима Фонда за контролу обрачуна и наплате доприноса за здравствено осигурање, већ о дуговањима по том основу.

               Због наведеног тражимо да нам објасните на који начин Фонд здравственог осигурања врши овјеру књижица, на који начин Фонд има евиденцију да ли су за осигураника уплаћени доприноси?

               Клуб посланика СДС-СРС РС је тражио ове податке од Фонда, а не податке о обрачуну и контроли наплате доприноса. Сматрамо да је Фонд на некоректан начин избјегао одговорити народним посланицима на постављено питање. Желимо да нам Фонд објасни на који начин запослени у Клиничком центру Бања Лука остварују право на лијечење обзиром да су велика дуговања ове здравствене установе за осигурање. 

 

ОДГОВОР:

ПРЕПИС

Фонд здравственог осигурање Републике Српске

Сектор за финансије

Број:07/5/014-1432/17

Датум: 27.03.2017. године

Народна скупштина Републике Српске

Генерални секретар

Предмет: Одговор на посланичко питање, доставља се

Поштовани,

Поступајући по Вашем допису број:02/2-270-4/17 од 22.02.2017. године, везано за питање Клуба посланика постављено на наставку Шеснаесте сједнице Народне скупштине Републике Српске, одржаној 21. фебруара 2017. године:

-о неизмирени обавезама за здравствено осигурање са 31.12.2016. године и раније за запослене у Влади Републике Српске и осталим буџетским корисницима (просвјета, здравство, полиција и др.),

-на који начин Фонд здравственог осигурања Републике Српске врши овјеру књижица,

-на који начин Фонд има евиденцију да ли су за осигураника уплаћени доприноси,

-те да објасни на који начин запослени у Клиничком центру Бања Лука остварују право на лијечење, обзиром да су велика дуговања ове здравствене установе за осигурање, достављамо Вам одговор на посланичко питање, како слиједи:

1.Према евиденцијама о пореском књиговодству укупна дуговања свих пореских обвезника, по основу доприноса за здравствено осигурање, на дан 31.12.2016. године према  Фонду здравственог осигурања Републике Српске износе 279.695.819,33 КМ;

2.Према подацима са којима располаже Фонд здравственог осигурања Републике Српске, здравствене установе, Влада Републике Српске и остали буџетски корисници по основу доприноса за здравствено осигурање, са стањем уплата на дан 31.12.2016. године дугују укупно 103.778.313,03 КМ, од чега дуговања за 2016. годину износе 73.169.711,77 КМ а дуговања из ранијег периода 30.116.916,22 КМ.

Подаци о укупном дугу ових корисника, као и подаци о дугу за 2016. годину и дугу из ранијег периода садржани су у Прегледу процијењеног дуга ових корисника, који се налази у прилогу одговора на посланичко питање;

3.Овјеру здравствених књижица, према члану 28. став 3. Закона о здравственом осигурању (''Службени гласник Републике Српске'', број: 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09) врши надлежна служба Фонда на основу доказа из Јединственог система да је обвезник доприноса уплатио све доспјеле обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање до 20. у мјесецу за протекли мјесец;

4.Пореска управа Републике Српске води Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса. База података Јединственог система је јединствена евиденција о свим обвазеницима уплате доприноса, и обвезницима доприноса, подацима неопходним за контролу уплате доприноса и подацима за остваривање права по основу обавезног и добровољног осигурања, а што је регулисано Законом о пореском поступку (''Службени гласник Републике Српске'', број: 102/11, 108/11, 67/13, 31/14 и 44/16);

5.Фонд здравственог осигурања Републике Српске као један од корисника Јединственог система преузима и евидентира податке из Јединственог система и на основу извршених уплата доприноса на рачуне јавних прихода извршених преко Трезора утврђује да ли је уплаћен допринос за здравствено осигурање у складу са Законом о здравственом осигурању и Законом о доприносима, ради овјере здравствених књижица;

6.Свим осигураним лицима, чији уплатиоци нису измирили обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање у складу са Законом, а којима је неопходна здравствена заштита и овјера здравствених књижица врши се према одредбама Правилника о отврђивању својства осигураног лица, матичној евиденцији и здравственој књижици (''Службени гласник Републике Српске'', број: 102/11, 40/12, 56/12, 72/13 и 86/15).

* У члану 21. овог правилника регулисано је да се овјера здравствених књижица не условљава уплаћеним доприносом за здравствено осигуарње за:

-дјецу до 15 година живота, труднице и жене за вријеме материнства до 12 мјесеци послије порођаја, односно за близанце и свако треће и наредно дијете у трајању од 18 мјесеци послије порођаја,

-лица обољела од заразних болести, малигних болести, менталних болести или прогресивних мишићних обољења,

-ратне војне инвалиде и породице погинулих бораца,

-лица са трансплантираним органима и лица у вези са узимањем, давањем и размјеном људских ткива и ћелија и људских органа,

-лица старија од 65 година живота која се налазе у стању социјалне потребе утврђеним рјешењем Центра за социјални рад.

По истим критеријумима се омогућава овјера здравствених књижица запосленим радницима пријављеним на осигурање свих пореских обвезника, ради остваривања права на здравтсвену заштиту, свим запосленим у јавним здравственим установама, као и запосленима у Универзитетском клиничком центру Бања Лука.

С поштовањем,

                                                                                                          Извршни директор

           (ПОТПИС И ПЕЧАТ)                                                      Сектора за финансије

                                                                                                        Мира Ђајић, дипл.ецц.

                                                                                                 по овлашћењу в.д. Директора

 

 

 

ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА РС

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ
Служба за евиденцију уплата

допр.за здрав.осигурање

 

 

ПРЕГЛЕД ПРОЦИЈЕЊЕНОГ ДУГА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

 

рб

Назив обвезника

Дуг по репрограму

Процијењена дуговања ПУ до 31.12.2016.г.

Укупно процијењено дуговање

1

ЈЗУ ДОМОВИ ЗДРАВЉА

13.470.196,43

5.879.089,45

19.349.285,88

2

ЈЗУ БОЛНИЦЕ

15.267.203,50

56.755.454,63

72.022.658,13

3

ГРАДОВИ И ОПШТИНЕ

449.561,69

1.711.820,12

2.161.381,81

4

ИНСТИТУЦИЈЕ КУЛТУРЕ

 

267.313,86

267.313,86

5

ЦЕНТРИ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

827.243,13

440.544,72

1.267.787,85

6

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

 

64.015,81

64.015,81

7

ЈАВНИ ЕМИТЕРИ

23.551,82

1.216.613,18

1.240.165,00

8

МИНИСТАРСТВА РС

 

1.255.869,96

1.255.869,96

9

ПРАВОСУЂЕ РС

 

478.771,45

478.771,45

10

ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ

23.166,98

86.180,26

109.347,24

11

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

22.687,90

119.138,41

633.511,35

12

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

 

90.627,66

90.627,66

13

СПЕЦИЈАЛНО И УМЈЕТНИЧКО ОБРАЗ.

 

187.043,98

187.043,98

14

СТУДЕНТСКИ И ЂАЧКИ ДОМОВИ

33.304,77

8.672,68

41.977,45

15

АГЕНЦИЈЕ РС

 

38.550,89

38.550,89

16

МИН.РАДА-НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА

 

4.570.004,71

4.570.004,71

 

УКУПНО

30.116.916,22

73.169.711,77

103.778.313,03

 

21.02.2017

Име посланика:

Сазив: 
9