Народни посланик Адам Шукало Сенату Универзитета у Бањој Луци

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Адам Шукало, Посланичка група СНС поставио је 6. јуна 2016. године, након наставка Дванаесте сједнице одржаног 24., 25. и 26. маја 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ

               Шта је Сенат Универзитета у Бањој Луци урадио поводом Захтјева, тј. молбе групе студената са Академије умјетности (бр. Предмета 1281/16 од 25.4.2016.) да се професор Зоран Ђерић искључи из процеса наставе?

ОДГОВОР:

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

РЕКТОР

Број: 01/04-2.1713-2/16

Дана: 08.09.2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Веза Ваш акт, број: 02/2-1295-2/16 од 06.06.2016. године

Поштовани,

Универзитету у Бањој Луци доставили сте посланичко питање, а у вези са Захтјевом групе студената са Академије умјестности који је упућен Сенату Универзитета у Бањој Луци.

Наведено посланичко питање, као и Захтјев групе студената доставили смо Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци.

У прилогу овог дописа достављамо Вам одговор Академије умјетности, број: 06-1/2.308/16 од 16.06.2016. године.

С поштовањем,

                                                                               РЕКТОР

                                                            Проф. др Милан Матаруга   

Достављено:

 1. Наслову,
 2. а/а.

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

АКАДЕМИЈА УМЈЕТНОСТИ

Број: 06-1/2.308/16

Дана: 16.06.2016. године

УНИВЕРИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

Н/р ректора

ПРЕДМЕТ: Одговор на допис, доставља се-

Веза: Ваш акт број: 01/04-2.1713/16 од 08.06.2016. године

Поштовани,

Поводом захтјева да се проф. др Зоран Ђерић искључи из наставног процеса, на Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци су предузети наредни кораци.

Дана 25.02.2016. године у просторијама Академије умјетности са почетком у 15:00 часова одржан је 3. састанак катедре за Историју и теорију филма и театра и Драматургију на којој је под тачком АД-2 усвојено Мишљење чланова Катедре поводом Молбе да се умјесто професора Зорана Ђерића ангажује други професор на предметима: Позоришна и радио драматургија I-8, Драматургија I-6, Историја филма и Теорија филма, студенткиње друге године драматургије Тање Максимовић упућене ректору Универзитета у Бањој Луци, проф. др Станку Станићу.

Дана, 13.04.2016. године Наставно-умјетничко вијеће Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци под тачком АД-7 је разматрало изјашњење катедре за катедре за Историју и теорију филма и театра и Драматургије поводом приговора студенткиње Тање Максимовић и усвојило одлуку 06-3.214-7/16.

Напомињемо да је наш одговор ограничен на поступак који је проведен у оквиру надлежности Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци, а да се посланичко питање односило на евентуални поступак који је проведен од стране Сената Универзитета у Бањој Луци.

Прилог: Записник са сједнице катедре за Историју и теорију филма и театра и Драматургију;

Одлука Наставно-умјетничког вијећа Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци, број:

06-3.214-7/16 од 13.04.2016. године.

С поштовањем,

                                                               ДЕКАН

                                             Проф. др Лука Кецман

 

Достављено:

 1. Наслову,
 2. а/а.

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

АКАДЕМИЈА УМЈЕТНОСТИ

Број: 06-3.214-7/16

Дана: 13.04.2016. године

На основу члана 71. став 7 Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске број 73/10, 104/11, 84/12 и 108/ 13) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, члана 23. Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци, Наставно-умјетничко вијеће на сједници одржаној дана 13.04.2016. године доноси

                                                                                                                                                                        ОДЛУКУ

о разматрању изјашњења катедре за Историју и теорију филма и театра и

Драматургију поводом приговора студенткиње Тање Максимовић

Члан 1.

Одбацује се жалба студенткиње Драматургије Тање Максимовић и захтјев да се умјесто професора Ђерића ангажује други професор као неоснована.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Жалба студенткиње је достављена на Сенат са чије сједнице је скинута са дневног реда ради изјашњења Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци. Поводом наведене жалбе одржан је састанак Катедре у проширеном саставу (састанку су осим чланова катедре присуствовали продекан за наставу Предраг Соломун, мсц и Горан Дујаковић, мсц); др Наташа Глишић изнијела је појединости тока састанка, на коме је након детаљене анализе усвојен једногласни закључак да је жалба студенткиње неоснована. Такође, један од закључака Катедре је да се морају одржавати повремени састанци професора и студената Драматургије, како би се постигла боља сарадња и радна атмосфера. Такође, у току је избор асистента на предмету Драматургија, што ће допринијети квалитету наставе.

 

        ПРЕДСЈЕДНИК

Наставно-умјетничког вијећа

Проф. др Лука Кецман

 

Достављено:

 1. Материјали НУВ,
 2. а/а.

 

 

АКАДЕМИЈА УМЈЕТНОСТИ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДРАМСКИХ УМЈЕТНОСТИ

КАТЕДРА ЗА ИСТОРИЈУ И ТЕОРИЈУ ФИЛМА И ТЕАТРА И ДРАМАТУРГИЈУ

Дана, 26.02.2016. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са 3. састанка катедре за Историју и теорију филма и театра и Драматургију за школску 2015/16 годину, одржаног 25.02.2016. године у просторијама Академије умјетности са почетком у 15:00 часова.

Сједница Катедре одржана је у деканату Академије умјетности 25.02.2016. године са почетком у 15:00 часова. Састанку су присуствовали сви чланови Катедре: проф. др Лука Кецман, декан Академије умјетности, Марио Ћулум, ма доцент, руководилац Студијског програма драмских умјетности, проф. др Зоран Ђерић, ванредни професор, проф. др Наташа Глишић, шеф Катедре. Састанку су присуствовали и продекан за наставу проф. Предраг Соломун, Мсц, Горан Дујаковић, ванредни професор. Због оправдане спријечености да присуствују састанку, раније је консултовано и стручно мишљење секретара Академије умјетности Драгана Дакића, дипл. правника које је унесено у записник.

Састанком Катедре предсједава др Наташа Глишић, ванредни професор, руководилац катедре за Историју и теорију филма и театра и Драматургију.

Усвојен је сљедећи:

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Разматрање и усвајање записника са 2. састанка Катедре;
 2. Мишљење чланова Катедре поводом Молбе да се умјесто професора Зорана Ђерића ангажује други професор на предметима: Позоришна и радио драматургија I-8, Драматургија I-6, Историја филма и Теорија филма, студенткиње друге године драматургије Тање Максимовић упућене ректору Универзитета у Бањој Луци, проф. др Станку Станићу;
 3. Актуелна питања из наставног процеса
 • Настава на мастер студију;
 • Извјештаји о одржаним испитима;
 • Почетак другог семестра;
 • Одлазак на ФЕСТ.
 1. Разно.

АД-1. Записник са 2. Састанка Катедре усвојен је једногласно.

АД-2. На сједници вијећа Студијског програма драмских умјетности, одржаној у понедјељак, 22. фебруара 2016. године донесен је закључак да се на састанку Катедре да мишљење о писму студенткиње друге године драматургије Тање Максимовић упућено ректору проф. др Станку Станићу и Сенату Универзитета у Бањој Луци. Молба да се умјесто професора Зорана Ђерића ангажује други професор на предметима Позоришна и радио драматургија I-8, Драматургија I-6, Историја филма и Теорија филма и телевизије, протоколисаној 5. фебруара 2016. године. Учесници састанка су озбиљно и професионално приступили Молби тражећи и мишљење колега из најужих области, правни аспект, стручну утемељеност, питања из наставног процеса.

На састанку је изнесено мишљење да је циљ Академије да осигура квалитет кадра и наставе и оствари што бољу комуникацију са студентима. Иако Молбу потписује једна студенткиња, дакле ријеч је о појединачном, а не мишљењу цијеле класе коју је примио проф. др Зоран Ђерић, учесници састанка су посветили значајну пажњу изнесеним тврдњама и разговарали о њима. Своје мишљење изнио је декан Академије умјетности и проф. Ђерић.

Молба студенткиње Максимовић отвара питање правне и стручно-професионалне утемељености проф. др Зоарана Ђерића и питања из наставног процеса.

На основу увида у документацију Академије умјетности проф. др Зоран Ђерић изабран је у звање ванредног професора на ужој умјетничкој области Драматургија (сценарио). Извјештај о избору у звање је потписала релевантна комисија: др Иван Правдић, ванр. професор, Академија умјетности Нови Сад, Милан. В. Пузић, ванр. професор, Академија умјетности Нови Сад и др. Лука Кецман, ванр. професор, Академија умјетности у Бањој Луци, из те области. Извјештај о избору у звање прошао је сву потребну процедуру и усвојен на Вијећу Академије 08.07.2015. године и на Сенату Универзитета 16.07.2015. године. Избор у звање професора Ђерића је правоснажан и коначан и као такав није подложан правном преиспитивању. Доводећи у питање избор професора и његову стручност, студенткиња друге године Тања Максимовић преиспитује одлуке релевантне стручне комисије из области Драматургије и највиших инстанци Академије у умјетности и Универзитета у Бањој Луци.

Студенткиња Тања Максимовић уписала је студиј Драматургије у класи професора др Зорана Ђерића и Марија Ћулума, ма доцента у академској 2014/15. години. На пријемном испиту студенткиња је као кандидат упозната који професори примају класу и да ће јој предавати ''главне'' предмете Позоришну и радио драматургију I-8, тако да у току њеног студија ије дошло до промјене одговорних наставника и није јој наметнут наставник код којег није полагала пријемни испит. На Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци избор на Драматургију (сценарио) имају два наставника: проф. др Зоарн Ђерић, хонорарно ангажован и доцент Марио Ћулум, ма запослен на Универзитету у Бањој Луци. Оба наставника су укључена у процес извођења наставе на предмету Позоришна и радио драматургија I-8.

Иако су темеље Академије умјетности поставиле наше колеге са Универзитета умјетности у Београду и Универзитета у Новом Саду, циљ Академије је да има свој кадар и да настава буде несметано извођена. Уз примједбе студенткиње на нередовност долазака проф. Ђерића у прошлој академској години 2014/15., треба нагласити чињеницу да је проф. Ђерић хонорарно ангажовани наставник и у складу са тим статусом он нема обавезу да предавања одржава сваке седмице. Важно је да настава буде одржана и да се сви пропуштени часови надокнаде, а теме предвиђене наставним програмом обраде. Студенти имају организовану наставу у континуитету и у одсуству професора Ђерића имају наставу (вјежбе) из предмета Позоришна и радио драматургија према постојећем наставном плану и програму.

Вјежбе изводи Марио Ћулум, ма доцент са избором на област Драматургија (сценарио) и заједно са проф. Зораном Ђерићем примио је класу Драматургије. Доцент Ћулум је на листи одговорних наставника која се одређује за сваку академску годину, а поврђује је Вијеће Академије и Сенат Универзитета. Није ријеткост да један професор прими класу и предаје оба предмета, и Позоришну и радио драматургијуи ФТВ сценарио. Ако је и било нередовности у доласку и мањкавости у извођењу наставе, то је било проузроковано здравственим стањем проф. др Зоарана Ђерића, који ј еозбиљно болестан, има обољење бубрега. Декан је обавио тазговор са проф. Ђерићем и упозорио га на његове обавезе. У овој академској години 2015/16 проф. Ђерић долази редовно и испуњава своје наставничке обавезе. У прилогу Извјештаја достављамо копије евиденционих листи на основу којих се видида проф. Ђерић долази два пута мјесечно и одржава наставу по распореду.

Проф. др Зоран Ђерић има избор и на област Историја и теорија филма у звању ванредног професора, Одлука Сената од 04.03.2010., а у току је процедура расписивања конкурса за избор у звање наставника. Након примједбе студенткиње Тање Максимовић да им је проф. Ђерић прошле академске године послао тест мејлом за предмет Историја филма 1, декан Академије умјетности обавио ј еусмени разговор са проф. Ђерићем и установио да проф. Ђерић не оцјењује тест који им је послао, већ њихово знање из претходног семестра, а тест је био послан да се установи тренутно знање студената у савлађивању градива.

Да би се обављала у континуитету и квалитетом унаприједила настава из предмета Историја филма, руководство Академије умјетности донијело је одлуку којом се повјерава да дио часова изводи докторант на Универзитету умјетности у Београду из области Теорија и историја филма, Горан Дујаковић, Мсц ванредни професор.

Наводи студенткиње Максимовић да се класе Драматургије распадају због проф. Ђерића није тачна. Студенти који раде и долазе на наставу, те остварују своје обавезе успјешно пролазе из семестра у семестар. Нажалост, они који не оставре своје обавезе, било због недоласка на предавања или неполагања испита који су неопходни као услов за упис наредне године, не стичу право уписа у наредну годину према Закону о студирању. Понеки студенти због путовања, посла или уписа другог смјера на истом Студиијском програму драмских умјетности напуштају студиј или замрзавају свој статус студента.

Ипак, нико не помиње успјех студената Драматургије који студирају или су завршили студиј у класи др Зорана Ђерића. Позоришна цјеловечерња драма, текстови који се постављају на позоришним сценама или се читају на позоришним фестивалима, учешће студената на радионицама драмског текста, писање за билтене на фестивалима, рад студената драматургије као драматурга на текстовима у земљи и окружењу. Наводимо неке:

 • ЧВАРЦИ, драмски текст студента четврте године Драматургије, Стефана Алексића изведен на сцени ''Петар Кочић'' Народног позоришта Републике Српске, фебруар 2016. године;
 • На стеријином позорју јавно читање испитних радова студената Драматургије Стефана Алексића и Иване Стојановић, мај 2015.;
 • На Луткарском бијеналу у Бугојну, јавно читање текстова за дјецу студената Драматургије Стефана Алексића и Јелене Петровић, септембар 2014. године;
 • Драматуршки рад на представи ''12 звјездица'', Бањалучко студентско позориште, Зоран Јелић, студент 3. године Драматургије;
 • Бивши студенти Драматургије у класи проф. др Зоарана Ђерића: Тијана Јозић и Борис Милановић више година (2011, 2012, 2013.) писали за Билтен Позоришних игара у Јајцу и учествовали у раду округлих столова на Фестивалу;
 • Билтен Театар фест 2015. године окупио је садашње и свршене студенте Драматургије у класи проф. др Зорана Ђерића (Стефан Алексић, Борис Милановић)...;
 • И др.

Предстоји нам Стеријино позорје посвећено домаћем драмском тексту на коме ће учествовати студенти драматургије са наше академије у класи проф. др Зоарана Ђерића.

На основу свега изнесеног и анализираног на састанку Катедре, све присутне колеге су се једногласно сагласиле да је Молба да се умјесто професора Зорана Ђерића ангажује други професор неутемељена. Став Катедре је да се повремено организују састанци са студентима наше катедре (студенти Драматургије), те да се побољша комуникација, да се чују њихове примједбе, сугестије, разријеше могуће недоумице, те да створимо бољу и љепшу атмосферу з акреативан рад. У току је и конкурс за избор асистента којим ће катедра за Драматургију добити појачање у стручном и умјетничком раду.

АД-3.

 • Испити су обављени у предвиђеном испитном року, а извјештаји достављени у студентску службу,
 • Студентима мастер студија одржана су додатна предавања прије изласка на испит да би се испоштовао наставни план и програм и надокнадила настава због каснијег уписа и почетка семестра на другом циклусу студија,
 • Настава се одвија несметано. Побољшати комуникацију и унаприједити методе рада са студентима драматургије (2. година) на главном предмету,
 • На ФЕСТ одлази једна студенткиња Драматургије, Тања Максимовић којој су плаћени путни трошкови.

АД-4. Нема.

Састанак је завршен у 16,15 часова.

 

Руководилац Катедре:                                                                                                          Записник сачиони:

Др Наташа Глишић,                                                                                                                 Марио Ћулум,

Ванредни професор                                                                                                                      ма доцент

 

 

 

06.06.2016

Име посланика:

Сазив: 
9