Narodni poslanik Adam Šukalo Senatu Univerziteta u Banjoj Luci

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Adam Šukalo, Poslanička grupa SNS postavio je 6. juna 2016. godine, nakon nastavka Dvanaeste sjednice održanog 24., 25. i 26. maja 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

SENATU UNIVERZITETA U BANJOJ LUCI

               Šta je Senat Univerziteta u Banjoj Luci uradio povodom Zahtjeva, tj. molbe grupe studenata sa Akademije umjetnosti (br. Predmeta 1281/16 od 25.4.2016.) da se profesor Zoran Đerić isključi iz procesa nastave?

ODGOVOR:

UNIVERZITET U BANJOJ LUCI

REKTOR

Broj: 01/04-2.1713-2/16

Dana: 08.09.2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Veza Vaš akt, broj: 02/2-1295-2/16 od 06.06.2016. godine

Poštovani,

Univerzitetu u Banjoj Luci dostavili ste poslaničko pitanje, a u vezi sa Zahtjevom grupe studenata sa Akademije umjestnosti koji je upućen Senatu Univerziteta u Banjoj Luci.

Navedeno poslaničko pitanje, kao i Zahtjev grupe studenata dostavili smo Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.

U prilogu ovog dopisa dostavljamo Vam odgovor Akademije umjetnosti, broj: 06-1/2.308/16 od 16.06.2016. godine.

S poštovanjem,

                                                                               REKTOR

                                                            Prof. dr Milan Mataruga   

Dostavljeno:

 1. Naslovu,
 2. a/a.

 

 

UNIVERZITET U BANJOJ LUCI

AKADEMIJA UMJETNOSTI

Broj: 06-1/2.308/16

Dana: 16.06.2016. godine

UNIVERITET U BANJOJ LUCI

N/r rektora

PREDMET: Odgovor na dopis, dostavlja se-

Veza: Vaš akt broj: 01/04-2.1713/16 od 08.06.2016. godine

Poštovani,

Povodom zahtjeva da se prof. dr Zoran Đerić isključi iz nastavnog procesa, na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci su preduzeti naredni koraci.

Dana 25.02.2016. godine u prostorijama Akademije umjetnosti sa početkom u 15:00 časova održan je 3. sastanak katedre za Istoriju i teoriju filma i teatra i Dramaturgiju na kojoj je pod tačkom AD-2 usvojeno Mišljenje članova Katedre povodom Molbe da se umjesto profesora Zorana Đerića angažuje drugi profesor na predmetima: Pozorišna i radio dramaturgija I-8, Dramaturgija I-6, Istorija filma i Teorija filma, studentkinje druge godine dramaturgije Tanje Maksimović upućene rektoru Univerziteta u Banjoj Luci, prof. dr Stanku Staniću.

Dana, 13.04.2016. godine Nastavno-umjetničko vijeće Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci pod tačkom AD-7 je razmatralo izjašnjenje katedre za katedre za Istoriju i teoriju filma i teatra i Dramaturgije povodom prigovora studentkinje Tanje Maksimović i usvojilo odluku 06-3.214-7/16.

Napominjemo da je naš odgovor ograničen na postupak koji je proveden u okviru nadležnosti Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, a da se poslaničko pitanje odnosilo na eventualni postupak koji je proveden od strane Senata Univerziteta u Banjoj Luci.

Prilog: Zapisnik sa sjednice katedre za Istoriju i teoriju filma i teatra i Dramaturgiju;

Odluka Nastavno-umjetničkog vijeća Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, broj:

06-3.214-7/16 od 13.04.2016. godine.

S poštovanjem,

DEKAN

Prof. dr Luka Kecman

 

Dostavljeno:

 1. Naslovu,
 2. a/a.

 

 

UNIVERZITET U BANJOJ LUCI

AKADEMIJA UMJETNOSTI

Broj: 06-3.214-7/16

Dana: 13.04.2016. godine

Na osnovu člana 71. stav 7 Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj 73/10, 104/11, 84/12 i 108/ 13) i člana 54. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, člana 23. Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavno-umjetničko vijeće na sjednici održanoj dana 13.04.2016. godine donosi

                                                                                                                                                                      ODLUKU

o razmatranju izjašnjenja katedre za Istoriju i teoriju filma i teatra i

Dramaturgiju povodom prigovora studentkinje Tanje Maksimović

Član 1.

Odbacuje se žalba studentkinje Dramaturgije Tanje Maksimović i zahtjev da se umjesto profesora Đerića angažuje drugi profesor kao neosnovana.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Žalba studentkinje je dostavljena na Senat sa čije sjednice je skinuta sa dnevnog reda radi izjašnjenja Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. Povodom navedene žalbe održan je sastanak Katedre u proširenom sastavu (sastanku su osim članova katedre prisustvovali prodekan za nastavu Predrag Solomun, msc i Goran Dujaković, msc); dr Nataša Glišić iznijela je pojedinosti toka sastanka, na kome je nakon detaljene analize usvojen jednoglasni zaključak da je žalba studentkinje neosnovana. Takođe, jedan od zaključaka Katedre je da se moraju održavati povremeni sastanci profesora i studenata Dramaturgije, kako bi se postigla bolja saradnja i radna atmosfera. Takođe, u toku je izbor asistenta na predmetu Dramaturgija, što će doprinijeti kvalitetu nastave.

 

PREDSJEDNIK

Nastavno-umjetničkog vijeća

Prof. dr Luka Kecman

 

Dostavljeno:

 1. Materijali NUV,
 2. a/a.

 

 

AKADEMIJA UMJETNOSTI

STUDIJSKI PROGRAM DRAMSKIH UMJETNOSTI

KATEDRA ZA ISTORIJU I TEORIJU FILMA I TEATRA I DRAMATURGIJU

Dana, 26.02.2016. godine

IZVOD IZ ZAPISNIKA

Sa 3. sastanka katedre za Istoriju i teoriju filma i teatra i Dramaturgiju za školsku 2015/16 godinu, održanog 25.02.2016. godine u prostorijama Akademije umjetnosti sa početkom u 15:00 časova.

Sjednica Katedre održana je u dekanatu Akademije umjetnosti 25.02.2016. godine sa početkom u 15:00 časova. Sastanku su prisustvovali svi članovi Katedre: prof. dr Luka Kecman, dekan Akademije umjetnosti, Mario Ćulum, ma docent, rukovodilac Studijskog programa dramskih umjetnosti, prof. dr Zoran Đerić, vanredni profesor, prof. dr Nataša Glišić, šef Katedre. Sastanku su prisustvovali i prodekan za nastavu prof. Predrag Solomun, Msc, Goran Dujaković, vanredni profesor. Zbog opravdane spriječenosti da prisustvuju sastanku, ranije je konsultovano i stručno mišljenje sekretara Akademije umjetnosti Dragana Dakića, dipl. pravnika koje je uneseno u zapisnik.

Sastankom Katedre predsjedava dr Nataša Glišić, vanredni profesor, rukovodilac katedre za Istoriju i teoriju filma i teatra i Dramaturgiju.

Usvojen je sljedeći:

DNEVNI RED:

 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 2. sastanka Katedre;
 2. Mišljenje članova Katedre povodom Molbe da se umjesto profesora Zorana Đerića angažuje drugi profesor na predmetima: Pozorišna i radio dramaturgija I-8, Dramaturgija I-6, Istorija filma i Teorija filma, studentkinje druge godine dramaturgije Tanje Maksimović upućene rektoru Univerziteta u Banjoj Luci, prof. dr Stanku Staniću;
 3. Aktuelna pitanja iz nastavnog procesa
 • Nastava na master studiju;
 • Izvještaji o održanim ispitima;
 • Početak drugog semestra;
 • Odlazak na FEST.
 1. Razno.

AD-1. Zapisnik sa 2. Sastanka Katedre usvojen je jednoglasno.

AD-2. Na sjednici vijeća Studijskog programa dramskih umjetnosti, održanoj u ponedjeljak, 22. februara 2016. godine donesen je zaključak da se na sastanku Katedre da mišljenje o pismu studentkinje druge godine dramaturgije Tanje Maksimović upućeno rektoru prof. dr Stanku Staniću i Senatu Univerziteta u Banjoj Luci. Molba da se umjesto profesora Zorana Đerića angažuje drugi profesor na predmetima Pozorišna i radio dramaturgija I-8, Dramaturgija I-6, Istorija filma i Teorija filma i televizije, protokolisanoj 5. februara 2016. godine. Učesnici sastanka su ozbiljno i profesionalno pristupili Molbi tražeći i mišljenje kolega iz najužih oblasti, pravni aspekt, stručnu utemeljenost, pitanja iz nastavnog procesa.

Na sastanku je izneseno mišljenje da je cilj Akademije da osigura kvalitet kadra i nastave i ostvari što bolju komunikaciju sa studentima. Iako Molbu potpisuje jedna studentkinja, dakle riječ je o pojedinačnom, a ne mišljenju cijele klase koju je primio prof. dr Zoran Đerić, učesnici sastanka su posvetili značajnu pažnju iznesenim tvrdnjama i razgovarali o njima. Svoje mišljenje iznio je dekan Akademije umjetnosti i prof. Đerić.

Molba studentkinje Maksimović otvara pitanje pravne i stručno-profesionalne utemeljenosti prof. dr Zoarana Đerića i pitanja iz nastavnog procesa.

Na osnovu uvida u dokumentaciju Akademije umjetnosti prof. dr Zoran Đerić izabran je u zvanje vanrednog profesora na užoj umjetničkoj oblasti Dramaturgija (scenario). Izvještaj o izboru u zvanje je potpisala relevantna komisija: dr Ivan Pravdić, vanr. profesor, Akademija umjetnosti Novi Sad, Milan. V. Puzić, vanr. profesor, Akademija umjetnosti Novi Sad i dr. Luka Kecman, vanr. profesor, Akademija umjetnosti u Banjoj Luci, iz te oblasti. Izvještaj o izboru u zvanje prošao je svu potrebnu proceduru i usvojen na Vijeću Akademije 08.07.2015. godine i na Senatu Univerziteta 16.07.2015. godine. Izbor u zvanje profesora Đerića je pravosnažan i konačan i kao takav nije podložan pravnom preispitivanju. Dovodeći u pitanje izbor profesora i njegovu stručnost, studentkinja druge godine Tanja Maksimović preispituje odluke relevantne stručne komisije iz oblasti Dramaturgije i najviših instanci Akademije u umjetnosti i Univerziteta u Banjoj Luci.

Studentkinja Tanja Maksimović upisala je studij Dramaturgije u klasi profesora dr Zorana Đerića i Marija Ćuluma, ma docenta u akademskoj 2014/15. godini. Na prijemnom ispitu studentkinja je kao kandidat upoznata koji profesori primaju klasu i da će joj predavati ''glavne'' predmete Pozorišnu i radio dramaturgiju I-8, tako da u toku njenog studija ije došlo do promjene odgovornih nastavnika i nije joj nametnut nastavnik kod kojeg nije polagala prijemni ispit. Na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci izbor na Dramaturgiju (scenario) imaju dva nastavnika: prof. dr Zoarn Đerić, honorarno angažovan i docent Mario Ćulum, ma zaposlen na Univerzitetu u Banjoj Luci. Oba nastavnika su uključena u proces izvođenja nastave na predmetu Pozorišna i radio dramaturgija I-8.

Iako su temelje Akademije umjetnosti postavile naše kolege sa Univerziteta umjetnosti u Beogradu i Univerziteta u Novom Sadu, cilj Akademije je da ima svoj kadar i da nastava bude nesmetano izvođena. Uz primjedbe studentkinje na neredovnost dolazaka prof. Đerića u prošloj akademskoj godini 2014/15., treba naglasiti činjenicu da je prof. Đerić honorarno angažovani nastavnik i u skladu sa tim statusom on nema obavezu da predavanja održava svake sedmice. Važno je da nastava bude održana i da se svi propušteni časovi nadoknade, a teme predviđene nastavnim programom obrade. Studenti imaju organizovanu nastavu u kontinuitetu i u odsustvu profesora Đerića imaju nastavu (vježbe) iz predmeta Pozorišna i radio dramaturgija prema postojećem nastavnom planu i programu.

Vježbe izvodi Mario Ćulum, ma docent sa izborom na oblast Dramaturgija (scenario) i zajedno sa prof. Zoranom Đerićem primio je klasu Dramaturgije. Docent Ćulum je na listi odgovornih nastavnika koja se određuje za svaku akademsku godinu, a povrđuje je Vijeće Akademije i Senat Univerziteta. Nije rijetkost da jedan profesor primi klasu i predaje oba predmeta, i Pozorišnu i radio dramaturgijui FTV scenario. Ako je i bilo neredovnosti u dolasku i manjkavosti u izvođenju nastave, to je bilo prouzrokovano zdravstvenim stanjem prof. dr Zoarana Đerića, koji j eozbiljno bolestan, ima oboljenje bubrega. Dekan je obavio tazgovor sa prof. Đerićem i upozorio ga na njegove obaveze. U ovoj akademskoj godini 2015/16 prof. Đerić dolazi redovno i ispunjava svoje nastavničke obaveze. U prilogu Izvještaja dostavljamo kopije evidencionih listi na osnovu kojih se vidida prof. Đerić dolazi dva puta mjesečno i održava nastavu po rasporedu.

Prof. dr Zoran Đerić ima izbor i na oblast Istorija i teorija filma u zvanju vanrednog profesora, Odluka Senata od 04.03.2010., a u toku je procedura raspisivanja konkursa za izbor u zvanje nastavnika. Nakon primjedbe studentkinje Tanje Maksimović da im je prof. Đerić prošle akademske godine poslao test mejlom za predmet Istorija filma 1, dekan Akademije umjetnosti obavio j eusmeni razgovor sa prof. Đerićem i ustanovio da prof. Đerić ne ocjenjuje test koji im je poslao, već njihovo znanje iz prethodnog semestra, a test je bio poslan da se ustanovi trenutno znanje studenata u savlađivanju gradiva.

Da bi se obavljala u kontinuitetu i kvalitetom unaprijedila nastava iz predmeta Istorija filma, rukovodstvo Akademije umjetnosti donijelo je odluku kojom se povjerava da dio časova izvodi doktorant na Univerzitetu umjetnosti u Beogradu iz oblasti Teorija i istorija filma, Goran Dujaković, Msc vanredni profesor.

Navodi studentkinje Maksimović da se klase Dramaturgije raspadaju zbog prof. Đerića nije tačna. Studenti koji rade i dolaze na nastavu, te ostvaruju svoje obaveze uspješno prolaze iz semestra u semestar. Nažalost, oni koji ne ostavre svoje obaveze, bilo zbog nedolaska na predavanja ili nepolaganja ispita koji su neophodni kao uslov za upis naredne godine, ne stiču pravo upisa u narednu godinu prema Zakonu o studiranju. Poneki studenti zbog putovanja, posla ili upisa drugog smjera na istom Studiijskom programu dramskih umjetnosti napuštaju studij ili zamrzavaju svoj status studenta.

Ipak, niko ne pominje uspjeh studenata Dramaturgije koji studiraju ili su završili studij u klasi dr Zorana Đerića. Pozorišna cjelovečernja drama, tekstovi koji se postavljaju na pozorišnim scenama ili se čitaju na pozorišnim festivalima, učešće studenata na radionicama dramskog teksta, pisanje za biltene na festivalima, rad studenata dramaturgije kao dramaturga na tekstovima u zemlji i okruženju. Navodimo neke:

 • ČVARCI, dramski tekst studenta četvrte godine Dramaturgije, Stefana Aleksića izveden na sceni ''Petar Kočić'' Narodnog pozorišta Republike Srpske, februar 2016. godine;
 • Na sterijinom pozorju javno čitanje ispitnih radova studenata Dramaturgije Stefana Aleksića i Ivane Stojanović, maj 2015.;
 • Na Lutkarskom bijenalu u Bugojnu, javno čitanje tekstova za djecu studenata Dramaturgije Stefana Aleksića i Jelene Petrović, septembar 2014. godine;
 • Dramaturški rad na predstavi ''12 zvjezdica'', Banjalučko studentsko pozorište, Zoran Jelić, student 3. godine Dramaturgije;
 • Bivši studenti Dramaturgije u klasi prof. dr Zoarana Đerića: Tijana Jozić i Boris Milanović više godina (2011, 2012, 2013.) pisali za Bilten Pozorišnih igara u Jajcu i učestvovali u radu okruglih stolova na Festivalu;
 • Bilten Teatar fest 2015. godine okupio je sadašnje i svršene studente Dramaturgije u klasi prof. dr Zorana Đerića (Stefan Aleksić, Boris Milanović)...;
 • I dr.

Predstoji nam Sterijino pozorje posvećeno domaćem dramskom tekstu na kome će učestvovati studenti dramaturgije sa naše akademije u klasi prof. dr Zoarana Đerića.

Na osnovu svega iznesenog i analiziranog na sastanku Katedre, sve prisutne kolege su se jednoglasno saglasile da je Molba da se umjesto profesora Zorana Đerića angažuje drugi profesor neutemeljena. Stav Katedre je da se povremeno organizuju sastanci sa studentima naše katedre (studenti Dramaturgije), te da se poboljša komunikacija, da se čuju njihove primjedbe, sugestije, razriješe moguće nedoumice, te da stvorimo bolju i ljepšu atmosferu z akreativan rad. U toku je i konkurs za izbor asistenta kojim će katedra za Dramaturgiju dobiti pojačanje u stručnom i umjetničkom radu.

 1.  
 • Ispiti su obavljeni u predviđenom ispitnom roku, a izvještaji dostavljeni u studentsku službu,
 • Studentima master studija održana su dodatna predavanja prije izlaska na ispit da bi se ispoštovao nastavni plan i program i nadoknadila nastava zbog kasnijeg upisa i početka semestra na drugom ciklusu studija,
 • Nastava se odvija nesmetano. Poboljšati komunikaciju i unaprijediti metode rada sa studentima dramaturgije (2. godina) na glavnom predmetu,
 • Na FEST odlazi jedna studentkinja Dramaturgije, Tanja Maksimović kojoj su plaćeni putni troškovi.

AD-4. Nema.

Sastanak je završen u 16,15 časova.

 

Rukovodilac Katedre:                                                                                                                                        Zapisnik sačioni:

Dr Nataša Glišić,                                                                                                                                                Mario Ćulum,

Vanredni profesor                                                                                                                                                 ma docent

 

 

 

 

06.06.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9