Народни посланик Александар Главаш Министарству управе и локалне самоуправе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Александар Главаш, Клуб посланика ДНС, поставио је на Петнаестој сједници, одржаној 30. марта 2021. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

               Да ли је Министарство управе и локалне самоуправе надлежно да доноси акте по приговору из општина на појединачне одлуке СО и на основу ког правног акта су донесена рјешења Министарства која се односе на појединачна правна акта, која су упућена СО Вишеград?

ОДГОВОР:

Број: 10.1-011-113/21

Датум: 29. април 2021. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање, доставља се

      Народни посланик Александар Главаш, Клуб посланика ДНС, поставио је Министарству управе и локалне самоуправе, на Петнаестој редовној сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 30. марта 2021. године сљедеће посланичко питање:

„Да ли је Министарство управе и локалне самоуправе надлежно да доноси акте по приговору из општина на појединачне одлуке СО и на основу ког правног  акта су донесена рјешења Министарства која се односе на појединачна правна акта, која су упућена СО Вишеград?“

      У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), а у вези са чланом 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

      Посланичко питање није довољно јасно, јер се из истог не може закључити на које појединаче одлуке скупштине општине се односи. Министарство није вршило надзор  над  појединачним актима које је донијела Скупштина општине Вишеград на првој (конститутивној) сједници. 

      Министарство је у складу са чланом 151. став 1. тачка 1) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) дало мишљење  о начину сазивања и одржавања прве (конститутивне) сједнице Скупштине општине Вишеград.

      Наиме, чланом 151. став 1. тачка 1) наведеног закона регулисано је сљедеће:

„ (1) У остваривању сарадње са органима јединице локалне самоуправе републички органи:

1) обавјештавају органе јединице локалне самоуправе, по сопственој иницијативи или на њихов захтјев, о мјерама које предузимају или намјеравају да предузму у извршавању закона и других прописа, о заштити уставности и законитости, о појавама које их нарушавају и о мјерама за њихово отклањање, о остваривању права грађана на локалну самоуправу, као и о другим питањима од непосредног значаја за остваривање и развој система локалне самоуправе и за рад органа јединице локалне самоуправе.“

У складу са цитираном одредбом Закона, Министарство има право и дужност да органима јединице локалне самоуправе (по сопственој иницијативи или на њихов захтјев) укаже на уочене неправилности у њиховом раду и даје јасна упутства и смјернице за отклањање истих. 

Имајући у виду напријед наведено, Министарство је, поступало у складу са својим законским овлашћењима.

Такође, сходно одредбама Закона о управној инспекцији („Службени гласник Републике Српске“, број 99/20) управна инспекција, а по представци одборника Скупштине општине Вишеград од 9. марта 2021. године извршила је инспекцијски надзор, те констатовала да није било повреда одредаба закона из надлежности ове инспекције, па самим тим управни инспектор није налагао мјере.

 

 

                                                                                                                                    М и н и с т а р

                                    

                                                                                                                                           Сенка Јујић

30.03.2021

Име посланика:

Сазив: 
10