Narodni poslanik Aleksandar Glavaš Ministarstvu uprave i lokalne samouprave

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Aleksandar Glavaš, Klub poslanika DNS, postavio je na Petnaestoj sjednici, održanoj 30. marta 2021. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

               Da li je Ministarstvo uprave i lokalne samouprave nadležno da donosi akte po prigovoru iz opština na pojedinačne odluke SO i na osnovu kog pravnog akta su donesena rješenja Ministarstva koja se odnose na pojedinačna pravna akta, koja su upućena SO Višegrad?

ODGOVOR:

Broj: 10.1-011-113/21

Datum: 29. april 2021. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

      Narodni poslanik Aleksandar Glavaš, Klub poslanika DNS, postavio je Ministarstvu uprave i lokalne samouprave, na Petnaestoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 30. marta 2021. godine sljedeće poslaničko pitanje:

„Da li je Ministarstvo uprave i lokalne samouprave nadležno da donosi akte po prigovoru iz opština na pojedinačne odluke SO i na osnovu kog pravnog  akta su donesena rješenja Ministarstva koja se odnose na pojedinačna pravna akta, koja su upućena SO Višegrad?“

      U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), a u vezi sa članom 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20) dajemo sljedeći

O D G O V O R

      Poslaničko pitanje nije dovoljno jasno, jer se iz istog ne može zaključiti na koje pojedinače odluke skupštine opštine se odnosi. Ministarstvo nije vršilo nadzor  nad  pojedinačnim aktima koje je donijela Skupština opštine Višegrad na prvoj (konstitutivnoj) sjednici. 

      Ministarstvo je u skladu sa članom 151. stav 1. tačka 1) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 97/16 i 36/19) dalo mišljenje  o načinu sazivanja i održavanja prve (konstitutivne) sjednice Skupštine opštine Višegrad.

      Naime, članom 151. stav 1. tačka 1) navedenog zakona regulisano je sljedeće:

„ (1) U ostvarivanju saradnje sa organima jedinice lokalne samouprave republički organi:

1) obavještavaju organe jedinice lokalne samouprave, po sopstvenoj inicijativi ili na njihov zahtjev, o mjerama koje preduzimaju ili namjeravaju da preduzmu u izvršavanju zakona i drugih propisa, o zaštiti ustavnosti i zakonitosti, o pojavama koje ih narušavaju i o mjerama za njihovo otklanjanje, o ostvarivanju prava građana na lokalnu samoupravu, kao i o drugim pitanjima od neposrednog značaja za ostvarivanje i razvoj sistema lokalne samouprave i za rad organa jedinice lokalne samouprave.“

U skladu sa citiranom odredbom Zakona, Ministarstvo ima pravo i dužnost da organima jedinice lokalne samouprave (po sopstvenoj inicijativi ili na njihov zahtjev) ukaže na uočene nepravilnosti u njihovom radu i daje jasna uputstva i smjernice za otklanjanje istih. 

Imajući u vidu naprijed navedeno, Ministarstvo je, postupalo u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima.

Takođe, shodno odredbama Zakona o upravnoj inspekciji („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 99/20) upravna inspekcija, a po predstavci odbornika Skupštine opštine Višegrad od 9. marta 2021. godine izvršila je inspekcijski nadzor, te konstatovala da nije bilo povreda odredaba zakona iz nadležnosti ove inspekcije, pa samim tim upravni inspektor nije nalagao mjere.

 

 

                                                                                                                                    M i n i s t a r

                                    

                                                                                                                                           Senka Jujić

30.03.2021

Ime poslanika:

Saziv: 
10