Народни посланик Вукота Говедарица Министарству индустрије, енергетике и рударства, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Вукота Говедарица, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је између двије сједнице 2. јула 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВО ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

Тражимо да нам доставите податке о свим уговореним и реализованим пословима које је предузеће ''Термоградинг'' извршило из РиТЕ ''Гацко'' у 2013. и 2014. години, а који ће садржавати податке о датуму склапања уговора и његових анекса (уколико их је било везано за основни уговор), вриједност радова дефинисаних основним уговором и његовим анексом, начин уговарања (преговарачки поступак, јавни позив, конкурентски захтјев ...). Молимо да нам тражене податке доставите у табеларном прегледу.

ОДГОВОР:

Број: 05.05/011-203/15

Датум: 16.09.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

         

Народни посланик Вукота Говедарица ( Клуб посланика СДС-СРС РС ) између двије сједнице, 02. јула 2015. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

Тражимо да нам доставите податке о свим уговореним и реализованим пословима које је предузеће „Термоградинг“ извршило из РиТЕ „Гацко“ у 2013. и 2014. години, а који ће садржавати податке о датуму склапања уговора и његових анекса (уколико их је било везано за основни уговор), вриједност радова дефинисаних основним уговором и његовим анексом, начин уговарања (преговарачки поступак, јавни позив, конкурентски захтјев ...). Молимо да нам тражене податке доставите у табеларном прегледу.“У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Министарство индустрије, енергетике и рударства Републике Српске је, узимајући у обзир аспекте постављеног посланичког питања, затражило комплетну информацију о истом од стране Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ , МП а.д. Требиње - ЗП „РиТЕ Гацко“, а.д. Гацко (допис број 05.05/011-205/15 од 07.07.2014. године).

Добијени одговор, у вези броја, дана потписивања, вриједности и врсте поступка свих уговора које су закључила привредна друштва ЗП „РиТЕ Гацко“, а.д. Гацко и „Термоградинг“ д.о.о. Гацко током 2013. и 2014. године, Вам достављамо у цијелости.

                                                                                                                                        МИНИСТАР

                                                                                                                                     Петар Ђокић

 

НАПОМЕНА: Препис Службе НС РС.

Мјешовити Холдинг

Електропривреда Републике Српске Требиње

Матично предузеће, акционарско друштво Требиње

Зависно Предузеће Рудник и Термоелектрана Гацко

Акционарско друштво Гацко

 

Број: 02-7988/15

Датум: 15.09.2015. године            Министарство индустрије, енергетике и рударства

                                                                              н/р Министра госп. Пеатр Ђокић

 

Поштовани,

Везано за посланичко питање Вукоте Говедарице достављамо вам тражене податке.

Са предузећем д.о.о. ''Термоградинг'' Гацко имамо успостављену пословну сарадњу од 1990. године и у цијелом периоду послови који су били предмет уговарања били су извршени квалитетно, у складу са захтјевима који су дефинисани тендерским документима и пројектним задацима.

Предузеће д.о.ол. ''Термоградинг'' Гацко ни у једном сегменту нема привилегован статус приликом додјеле уговора који се закључују након проведене законске процедуре за додјелу уговора за вршење услуга или извођење радова који су предмет уговарања јер основни услов по којеме се додјељује уговор је најбоље оцијењена понуда за предметне услуге или радове.

Ово предузеће запошљава преко 200 радника са подручја општине Гацко и од 1990. године континуирано изводи радове и врши услуге које које се тичу редовног одржавања и руковања системима допреме угља, помоћних објеката, машинског одржавања опреме на системима а на исте се и односи највећи број потписаних уговора са овим предузећем.

Током 2013. године З.П. ''Рудник и Термоелектрана'' Гацко закључила је 404 уговора са понуђачима у укупној вриједности од 49.727.108,00 КМ, од тога 25 уговора са предузећем д.о.о. ''Термоградинг'' Гацко у вриједности од 10.922.726,30 КМ.

Током 2014. године З.П. ''Рудник и Термоелектрана'' Гацко је закључила 358 уговора са понуђачима у укупној вриједности од 60.662.436,75 КМ, од тога 28 уговора са предузећем д.о.о. ''Термоградинг'' Гацко у вриједности од 16.597.976,58 КМ.

У прилогу достављамо табеларни приказ свих закључених уговора са предузећем д.о.о. ''Термоградинг'' Гацко.

С поштовањем,

                                                                                                       ДИРЕКТОР

                                                                              Милинко Милидраг, дипл.инж.маш.

 

 

Уговори закључени са д.о.о. ''Термоградинг'' Гацко у 2013. години

Р.бр.

Предмет уговора

Бр.уговора

Датум уговора

Вриједност

Врста поступка

1

Руковање DTD системима (''B'' и ''C'' поље) у РЈ Рудник (01.03-31.12.2013)

02-2027

21.03.2013

348840,00

Отворени поступак

2

Одржавање система допреме угља и помоћних објеката (01.04-31.12.2013.)

02-2359

03.04.2013.

459702,40

Отворени поступак

3

Текуће машинско одржавање опреме на I BTO, II BTO, DTD 1 и DTD 2 систему и систему одводњавања (15.03-31.12.2013.)

02-2511

09.04.2013.

435024,00

Отворени поступак

4

Руковање системом допреме угља у РЈ ТЕ Гацко (01.04-31.12.2013.)

02-2514

09.04.2013.

726336,00

Отворени поступак

5

Санација дијела водовода на потезу између села Меданићи и Срђевићи који је угрожен појавом пукотине

02-2773

18.04.2013.

13869,54

Преговарачки поступак без објављивања обавјештења

6

Производња, транспорт, класирање, и утовар угља за комерцијални пласман у РЈ Рудник у 2013. год.

02-2891

23.04.2013.

444550,00

Отворени поступак

7

Ангажовање механизације и пумпних капацитета у циљу одбране ПК ''Грачаница'' Гацко од вода и евакуација опр.из поља ''А'' у поље ''Б''

02-3635

22.05.2013.

85081,09

Преговарачки поступак без објављивања обавјештења

8

Измјена водоводне и канализационе мреже у ресторану Друштвене исхране радника ЗП Р и ТЕ Гацко

02-4177

10.06.2013.

30317,18

Конкурентски захтјев без објављивања обавјештења

9

Радови на допреми угља за потребе ремонта ТЕ Гацко у 2013. години

02-6481

12.08.2013.

182920,00

Отворени поступак

10

Радови на опреми котловског постројења за потребе ремонта ТЕ Гацко у 2013. години, Lot 6.-Хемијски третман конвективних шахти

02-6490

12.08.2013.

72900,00

Отворени поступак

11

Измјештање деградираног корита ријеке Мушнице

02-6731

19.08.2013.

3684285,30

Преговарачки поступак без објављивања обавјештења

12

Реконструкција и измијештање корита Гојковића потока

02-6732

19.08.2013.

2804876,89

Преговарачки поступак без објављивања обавјештења

13

Радови на опреми машинске сале за потребе ремонта ТЕ Гацко у 2013.години, Lot 4-Хидродинамичка чишћења у Машинској сали

02-6610

15.08.2013.

29970,00

Отворени поступак

14

Радови на PO, HTP и OŠIP-у за потребе ремонта ТЕ Гацко у 2013.години, Lot 3-Чишћење расхладног система

02-6633

15.08.2013.

9500,00

Отворени поступак

15

Уклањање бетонског профила на Гојковића потоку, чишћење дијела корита Гојковића потока и продубљивање дијела новог корита Мушнице на Срђевића кланцу

02-7111

28.08.2013.

27510,00

Конкурентски захтјев без објављивања обавјештења

16

Роба и сулуга за монтажу пластичног цјевовода на PP23, за потребе ТЕ Гацко у 2013.години

02-7675

11.09.2013.

14910,00

Конкурентски захтјев без објављивања обавјештења

17

Радови н адопреми угља за потребе ТЕ Гацко у 2013.години, додатни радови

02-8667

07.10.2013.

15000,00

Преговарачки поступак без објављивања обавјештења

18

Руковање BTO системом у РЈ Рудник (31.12.2013.)

02-9028

17.10.2013.

138282,00

Преговарачки поступак без објављивања обавјештења

19

Утовар лапорца H7 за радове на измјештању деградиран.корита ријеке ушнице и радови на регулацији и измијештању корита Гојковића потока

02-10480

28.11.2013.

459800,00

Преговарачки поступак без објављивања обавјештења

20

Руковање BTO системом у РЈ Рудник за 2013.годину (додатни радови)

02-11793

31.12.2013.

68875,00

Преговарачки поступак без објављивања обавјештења

21

Руковање системом допреме угља у РЈ ТЕ Гацко (01.01.2014. до 31.03.2014.)

02-11809

31.12.2013.

251424,00

Преговарачки поступак без објављивања обавјештења, до окончања отвореног поступка

22

Одржавање система допреме угља

(01.01.2014. до 31.03.2014.)

02-11817

31.12.2013.

159390,40

Преговарачки поступак без објављивања обавјештења, до окончања отвореног поступка

23

Руковање BTO системом (BTO I и BTO II) и DTO системом у РЈ Рудник за период 01.01.2014. до 31.03.2014.године, односно до окончања процедуре набавке по отвореном поступку

и 02-11834

31.12.2013.

307800,00

Преговарачки поступак без објављивања обавјештења, до окончања отвореног поступка

24

Руковање трачним транспортерима DTD системима у РЈ Рудник за период од 01.01.2014. до 31.03.2014.године

02-11835

31.12.2013.

61560,00

Преговарачки поступак без објављивања обавјештења, до окончања отвореног поступка

25

Текуће машинско одржавање опреме на I BTO, II BTO, DTD 1 и DTD 2 систему и систему одводњавања у току дневне смјене и у смјенском раду у РЈ Рудник за период од 01.01.2014. до 31.03.2014.године

02-11843

31.12.2013.

90012,50

Преговарачки поступак без објављивања обавјештења, до окончања отвореног поступка

 

Уговори закључени са д.о.о. ''Термоградинг'' Гацко у 2014. години

Р.бр.

Предмет уговора

Бр.уговора

Датум уговора

Вриједност

Врста поступка

1

Хидраулично чишћење челичног цјевовода на отпреми шљаке и пепела та потребе РЈ ТЕ ЗП Т и ТЕ Гацко

02-1843

12.03.2014.

10995,00

Конкурентски захтјев са објављивањем обавјештења

2

Регулација канализационих вода

02-1933

17.03.2014.

77060,00

Конкурентски захтјев без објављивања обавјештења

3

Израда прилазног пута за DH понтоне на PP 34 ''B'' поља

02-2334

31.03.2014.

69750,00

Конкурентски захтјев без објављивања обавјештења

4

Измијештање корита ријеке Мушнице у Гатачком пољу

02-2317

28.03.2014.

9684605,38

Преговарачки поступак са 4 понуђача

5

Услуге одржавања система допреме угља и помоћних објеката у 2014.години

02-2599

07.04.2014.

503391,20

Отворени поступак

6

Руковање системом допреме угља за потребе РЈ ТЕ Гацко у 2014.години

02-3260

22.04.2014.

712368,00

Отворени поступак

7

Руковање BTO системима (BTO I и BTO II) и DTO системом (комбинованим) у РЈ Рудник за период од 01.04.2014. до 31.05.2014., односно до окончања процедуре набавке по Отвореном поступку

02-3680

30.04.2014.

208620,00

Преговарачки поступак без објављивања обавјештења, до окончања отвореног поступка

8

Руковање трачним транспортерима DTD системима у РХ Рудник за период од 01.04.2014. до 31.05.2014., односно до окончања процедуре набавке по Отвореном поступку

02-3679

30.04.2014.

41724,00

Преговарачки поступак без објављивања обавјештења, до окончања отвореног поступка

9

Набавка бетонских цијеви за регулацију канализационих вода

02-3875

06.05.2014.

49250,00

Конкурентски захтјев без објављивања обавјештења

10

Текуће машинско одржавање опреме на I BTO, II BTO, DTD 1 и DTD 2 систему и систему одводњавања у току дневне смјене и у смјенском раду у РЈ Рудник за период од 01.04.2014. до 31.05.2014., односно до окончања процедуре набавке по Отвореном поступку

02-3877

06.05.2014.

89148,00

Преговарачки поступак без објављивања обавјештења, до окончања отвореног поступка

11

Хидродинамичко чишћење челичног цјевовода за потребе РЈ ТЕ ЗП Р и ТЕ Гацко

02-4449

15.05.2014.

21900,00

Конкурентски захтјев без објављивања обавјештења

12

Утовар лапорца H7 за завршетак радова на измијештању деградираног корита ријеке Мушнице и завршетак радова на регулацији и измијештању корита Гојковића потока

02-4554

20.05.2014.

132200,00

Преговарачки поступак без објављивања обавјештења

14

Уградња бетонских цијеви за регулацију канализационих вода

02-4553

20.05.2014.

78513,00

Конкурентски захтјев без објављивања обавјештења

15

Руковање системима (BTO I, BTO II, комбинованим и DTD ) у РЈ Рудник

02-5489

09.06.2014.

680295,00

Отворени поступак

16

Текуће одржавање у РЈ Рудник за период од 01.06.2014.године до 20.11.2014.године LOT 1-Текуће машинско одржавање на I BTO, II BTO, DTD 1 и DTD систему и систему одводњавања у току дневне смјене

02-5491

09.06.2014.

252092,00

Отворени поступак

17

Радови на допреми угља за потребе ремонта РЈ ТЕ у 2014.години

02-6060

18.06.2014.

182920,00

Отворени поступак

18

Чишћење расхладног система

02-6420

26.06.2014.

39800,00

Конкурентски захтјев без објављивања обавјештења

19

Радови на опреми машинске сале за потребе ремонта ТЕ Гацко у 2014.години- LOT 4. Хидродинамичко чишћење у GPO-у

02-6040

18.06.2014.

36200,00

Отворени поступак

20

Радови на опреми котловског постројења, за потребе ремонта РЈ ТЕ у 2014. години-LOT 4. Радови на хемијском третману и хидродинамичком чишћењу конвективних шахти котла

02-6569

30.06.2014.

72900,00

Отворени поступак

21

Хидродинамичко чишћење пластичног цјевовода за транспорт хидромјешавине пепела и воде

02-7487

21.07.2014.

10200,00

Конкурентски захтјев без објављивања обавјештења

22

Додатни радови на измијештању корита ријеке Мушнице у Гатачком пољу

02-8661

22.08.2014.

1976500,00

Преговарачки поступак без објављивања обавјештења

23

Израда сервисне саобраћајнице десном страном Гојковића потока за потребе ЗП Р и ТЕ Гацко, а.д. Гацко

02-9608

17.09.2014.

76500,00

Преговарачки поступак без објављивања обавјештења

24

Производња, транспорт, сепарација и утовар угља за комерцијални пласман у РЈ Рудник у 2014.години

02-10002

30.09.2014.

248575,00

Отворени поступак

25

Интервентни радови на превођењу вода у дио новоизграђеног корита ријеке Мушнице у Гатачком пољу

02-10471

10.10.2014.

996816,00

Преговарачки поступак без објављивања обавјештења

26

Производња, транспорт, сепарација и утовар угља за комерцијални пласман у РЈ Рудник у 2014.години

02-12818

16.12.2014.

124285,00

Преговарачки поступак без објављивања обавјештења

27

Руковање системима (BTO I, BTO II, комбинованим и DTD ) у РЈ Рудник за период 21.11. до 31.12.2014.

02-13192

29.12.2014.

159999,00

Преговарачки поступак без објављивања обавјештења

28

Текуће одржавање у РЈ Рудник за период 21.11. до 31.12.2014.године на I BTO, II BTO, DTD 1 и DTО систему и систему одводњавања у току дневне смјене и смјенском раду у РЈ Рудник

02-13193

29.12.2014.

613,70,00

Преговарачки поступак без објављивања обавјештења

 

02.07.2015
Сазив: 
9