Народни посланик Давор Шешић Министарству унутрашњих послова

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Давор Шешић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Четрнаестој сједници одржаној 11. октобра 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Један од проблема ремећења јавног реда и мира у Бањалуци јесте бука коју производе мотори и спортски аутомобили, или аутомобили који су прерађени, углавном издувни системи се промјене ставе неадекватни и посебно у вечерњим часовима, праве толику буку, да, кажемо ремете мир старијих људи, или дјеце. Дакле, шта је полиција по том питању урадила, колики је број дозвољних децибела, да производи, кад се ради о произвођењу буке код тих аутомобила и мотора, и да ли има неких санкција по том питању?

               Тражим у писменој форми да видим колико људи је кажњено због прекорачења тог броја децибела.

ОДГОВОР:

Број: С/М-______________/16

Датум: 28.10. 2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање, достављамо.-

Веза : Ваш акт број: 04.2-011-380-1/16 од 17.10.2016. године.

Доставили сте нам посланичко питање народног посланика Давора Шешића који је исто поставио на 14. Сједници Народне скупштине Републике Српске, која је одржана 11.10.2016. године, које гласи:

„Један од проблема ремећења јавног реда и мира у Бања Луци јесте бука коју производе мотори и спортски аутомобили, или аутомобили који су прерађени, углавном издувни системи се промјене ставе неадекватни и посебно у вечерњим часовима, праве толику буку, да кажемо ремете мир старијих људи, или дјеце. Дакле, шта је полиција по том питању урадила, колики је број дозвољених децибела, да производи, кад се ради о произвођењу буке код тих аутомобила и мотора, и да ли има неких санкција по том питању?“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 31/11) дајемо слиједећи:

О Д  Г  О  В  О  Р

               Закон о јавном реду и миру („Службени гласник Републике Српске“, број: 11/15), члан 15. „Узнемиравање грађана буком“, у ставу 1) прописује обиљежја прекршаја, односно: „Ко нарушава мир других на јавном мјесту у времену од 15,00 до 17,00 часова и од 22,00 до 06,00 часова извођењем музичких и других садржаја, коришћењем музичких инструмената, радио и телевизијских пријемника и других звучних уређаја, као и механичких извора буке и звучних сигнала (мотора и сл.) казниће се новчаном казном од 400,00 КМ до 1200,00 КМ. “

               Полицијски службеници Министарства унутрашњих послова Републике Српске су у току периода јануар – септембар 2016. године евидентирали и санкционисали 25 прекршаја, по основу нараушавања јавног реда и мира – узнемиравање грађана буком.

               Правилником о димензијама, укупној маси и осовинском оптерећењу возила, о уређајима и опреми коју морају да имају возила и о основним условима које морају да испуњавају уређаји и опрема у саобраћају на путевима („Службени гласник Републике Српске“, број: 33/07) у члану 61.  („Уређаји за одвођење и испуштање издувних гасова“), став (2) прописана је обавеза да се на испусној цијеви уређаја за одвод и испуштање испусних гасова мора налазити уређај за пригушивање звука испусних гасова, који се не може искључити осим за потребе чишћења.

               Законом о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини („Службени гласник Републике Српске“, број: 96/06, 57/07, 97/09, 62/10 и 22/13) у члану 231. став 1) прописан је начин и услови под којима се моторно или прикључно возило упућује на ванредни технички преглед, па тако и возила која издувним гасовима или на други начин прекомјерно загађују ваздух или која производе прекомјерну буку.

У станицама за технички преглед возила врши се контрола техничке исправности моторних и прикључних возила, коју обављају водитељ станице за технички преглед и контролори техничке исправности возила (било да се ради о редовном или ванредном техничком прегледу), у складу са Правилником о техничким прегледима возила („Службени гласник Републике Српске“, број: 19/07). У члану 11. овог Правилника (“Уређаји и опрема”), став 2), који се односи на обавезну опрему на линијама техничког прегледа у тачка е) прописана је обавеза коришћења фонометра за мјерење буке возила и јачине звука сирене возила. Ако се током вршења техничког прегледа возила утврди неисправност возила, односно да возило производи претјерану буку издувног или усисног система мотора, а неисправност се не може одмах отклонити у станици за технички преглед возила, поновљени технички преглед, у истој станици, мора се обавити у року од 10 дана. Такво возило није технички исправно и региструје се у у Евиденцији о неисправним возилима. 

Уколико се приликом контроле посумња да возило издувним гасовима или на други начин прекомјерно загађује ваздух као и возило које производи претјерану буку исто ће се упутити на ванредни технички преглед. Ако се утврди неисправност уређаја, предвиђена је новчана казна у износу од 40,00 КМ, а возило се мора довести у исправно стање и у законском року извршити контролни технички преглед.

Полицијски службеници МУП РС су током девет мјесеци 2016. године на ванредни технички преглед, по разним основама, упутили 1403 возила, од чега је из саобраћаја искључено 813 возила због техничке неисправности виталних уређаја на возилима. Поред тога, због управљања у саобраћају возилом које нема исправне прописане уређаје и опрему осим уређаја за управљање, уређаја за заустављање, уређаја за спајање вучног и прикључног возила, тахографа и пнеуматика, изречено је 5695 прекршајних налога.

Највеће границе допуштене вањске буке за поједина возила не смију прелазити следеће вриједности:

  • за моторна возила на два точка: од 66 дБ(А) до 80 дБ(А);
  • за моторна возила на три точка: 85 дБ(А) и
  • за моторна возила на четири точка: од 74 дБ(А);до 80 дБ(А).

 

За возила која су у експлоатацији дуже од једне године, највиша граница допуштене вањске буке износи за 3 дБ(А) више од највише границе предвиђене за ту врсту возила.

С поштовањем,

                                                                                                                                          М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                  ______________

                                                                                                                             мр Драган Лукач

 

 

11.10.2016
Сазив: 
9