Narodni poslanik Davor Šešić Ministarstvu unutrašnjih poslova

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Davor Šešić, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Četrnaestoj sjednici održanoj 11. oktobra 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Jedan od problema remećenja javnog reda i mira u Banjaluci jeste buka koju proizvode motori i sportski automobili, ili automobili koji su prerađeni, uglavnom izduvni sistemi se promjene stave neadekvatni i posebno u večernjim časovima, prave toliku buku, da, kažemo remete mir starijih ljudi, ili djece. Dakle, šta je policija po tom pitanju uradila, koliki je broj dozvoljnih decibela, da proizvodi, kad se radi o proizvođenju buke kod tih automobila i motora, i da li ima nekih sankcija po tom pitanju?

               Tražim u pismenoj formi da vidim koliko ljudi je kažnjeno zbog prekoračenja tog broja decibela.

ODGOVOR:

Broj: S/M-______________/16

Datum: 28.10. 2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavljamo.-

Veza : Vaš akt broj: 04.2-011-380-1/16 od 17.10.2016. godine.

Dostavili ste nam poslaničko pitanje narodnog poslanika Davora Šešića koji je isto postavio na 14. Sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, koja je održana 11.10.2016. godine, koje glasi:

„Jedan od problema remećenja javnog reda i mira u Banja Luci jeste buka koju proizvode motori i sportski automobili, ili automobili koji su prerađeni, uglavnom izduvni sistemi se promjene stave neadekvatni i posebno u večernjim časovima, prave toliku buku, da kažemo remete mir starijih ljudi, ili djece. Dakle, šta je policija po tom pitanju uradila, koliki je broj dozvoljenih decibela, da proizvodi, kad se radi o proizvođenju buke kod tih automobila i motora, i da li ima nekih sankcija po tom pitanju?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 31/11) dajemo slijedeći:

O D  G  O  V  O  R

               Zakon o javnom redu i miru („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 11/15), član 15. „Uznemiravanje građana bukom“, u stavu 1) propisuje obilježja prekršaja, odnosno: „Ko narušava mir drugih na javnom mjestu u vremenu od 15,00 do 17,00 časova i od 22,00 do 06,00 časova izvođenjem muzičkih i drugih sadržaja, korišćenjem muzičkih instrumenata, radio i televizijskih prijemnika i drugih zvučnih uređaja, kao i mehaničkih izvora buke i zvučnih signala (motora i sl.) kazniće se novčanom kaznom od 400,00 KM do 1200,00 KM. “

               Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske su u toku perioda januar – septembar 2016. godine evidentirali i sankcionisali 25 prekršaja, po osnovu naraušavanja javnog reda i mira – uznemiravanje građana bukom.

               Pravilnikom o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju da imaju vozila i o osnovnim uslovima koje moraju da ispunjavaju uređaji i oprema u saobraćaju na putevima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 33/07) u članu 61.  („Uređaji za odvođenje i ispuštanje izduvnih gasova“), stav (2) propisana je obaveza da se na ispusnoj cijevi uređaja za odvod i ispuštanje ispusnih gasova mora nalaziti uređaj za prigušivanje zvuka ispusnih gasova, koji se ne može isključiti osim za potrebe čišćenja.

               Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 96/06, 57/07, 97/09, 62/10 i 22/13) u članu 231. stav 1) propisan je način i uslovi pod kojima se motorno ili priključno vozilo upućuje na vanredni tehnički pregled, pa tako i vozila koja izduvnim gasovima ili na drugi način prekomjerno zagađuju vazduh ili koja proizvode prekomjernu buku.

U stanicama za tehnički pregled vozila vrši se kontrola tehničke ispravnosti motornih i priključnih vozila, koju obavljaju voditelj stanice za tehnički pregled i kontrolori tehničke ispravnosti vozila (bilo da se radi o redovnom ili vanrednom tehničkom pregledu), u skladu sa Pravilnikom o tehničkim pregledima vozila („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 19/07). U članu 11. ovog Pravilnika (“Uređaji i oprema”), stav 2), koji se odnosi na obaveznu opremu na linijama tehničkog pregleda u tačka e) propisana je obaveza korišćenja fonometra za mjerenje buke vozila i jačine zvuka sirene vozila. Ako se tokom vršenja tehničkog pregleda vozila utvrdi neispravnost vozila, odnosno da vozilo proizvodi pretjeranu buku izduvnog ili usisnog sistema motora, a neispravnost se ne može odmah otkloniti u stanici za tehnički pregled vozila, ponovljeni tehnički pregled, u istoj stanici, mora se obaviti u roku od 10 dana. Takvo vozilo nije tehnički ispravno i registruje se u u Evidenciji o neispravnim vozilima. 

Ukoliko se prilikom kontrole posumnja da vozilo izduvnim gasovima ili na drugi način prekomjerno zagađuje vazduh kao i vozilo koje proizvodi pretjeranu buku isto će se uputiti na vanredni tehnički pregled. Ako se utvrdi neispravnost uređaja, predviđena je novčana kazna u iznosu od 40,00 KM, a vozilo se mora dovesti u ispravno stanje i u zakonskom roku izvršiti kontrolni tehnički pregled.

Policijski službenici MUP RS su tokom devet mjeseci 2016. godine na vanredni tehnički pregled, po raznim osnovama, uputili 1403 vozila, od čega je iz saobraćaja isključeno 813 vozila zbog tehničke neispravnosti vitalnih uređaja na vozilima. Pored toga, zbog upravljanja u saobraćaju vozilom koje nema ispravne propisane uređaje i opremu osim uređaja za upravljanje, uređaja za zaustavljanje, uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila, tahografa i pneumatika, izrečeno je 5695 prekršajnih naloga.

Najveće granice dopuštene vanjske buke za pojedina vozila ne smiju prelaziti sledeće vrijednosti:

  • za motorna vozila na dva točka: od 66 dB(A) do 80 dB(A);
  • za motorna vozila na tri točka: 85 dB(A) i
  • za motorna vozila na četiri točka: od 74 dB(A);do 80 dB(A).

 

Za vozila koja su u eksploataciji duže od jedne godine, najviša granica dopuštene vanjske buke iznosi za 3 dB(A) više od najviše granice predviđene za tu vrstu vozila.

S poštovanjem,

                                                                                                                                          M I N I S T A R

                                                                                                                                  ______________

                                                                                                                             mr Dragan Lukač

 

 

 

11.10.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9