Народни посланик Маринко Божовић Министарству саобраћаја и веза

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Маринко Божовић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Петој сједници одржаној  8. септембра 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ САОБРАЋАЈА И ВЕЗА

  1. Који су разлози за измјену Правилника о испуњености услова и категоризацији аутобуских станица и терминала градског приградског превоза лица и цјеновника услуга аутобуских станица у РС? Овим новим правилницима су привредни субјекти са подручја Бирча, Романије, Старе Херцеговине, Подриња у неповољном положају у односу на привредне субјекте са подручја Бања Луке.
  2. Да ли постоји могућност собвенционисања оних аутобуских станица које су овим правилником оштећене?

ОДГОВОР:

Брoj: 13.03/011-1777/15

Дaтум: 21.09.2015. гoдинe

НAРOДНA СКУПШTИНA

РEПУБЛИКE СРПСКE

Прeдмeт: Oдгoвoр нa пoслaничкo питaњe

Нaрoдни пoслaник Mаринко Божовић нa наставку пете сjeдницe Нaрoднe скупштинe Рeпубликe Српскe, пoстaвиo je слијeдeћe пoслaничкo питaњe:

„Који су разлози за измјену Правилника о испуњености услова и категоризацији атобуских станица и терминала градско приградског превоза лица и цјеновника услуга аутобуских станица у Републици Српској? Овим новим правилницима су привредни субјекти са подручја Бирча, Романије, Старе Херцеговине, Подриња у неповиљном положају у односу на привредне субјекте са подручја Бањалуке.

Да ли постоји могућност субвенционисања оних аутобуских станица које су овим правилником оштећене?“

У склaду сa члaнoм 82. Пoслoвникa Влaдe Рeпубликe Српскe („Службeни глaсник Рeпубликe Српскe“, брoj 10/09) кao и члaнoм 264. Пoслoвникa Нaрoднe скупштинe Рeпубликe Српскe („Службeни глaсник Рeпубликe Српскe“, брoj 31/11), дajeмo слијeдeћи

OДГOВOР

Законом о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник Републике Српске“, бр. 111/08, 50/10, 12/13 и 33/14) прописано је да аутобуске станице и терминали морају бити опремљени и одржавани тако да одговарају намјени прописаној правилником о испуњености услова и категоризацији аутобуских станица и терминала градског, приградског превоза. Правилник доноси министар. Законом је прописано и да цјеновник услуга аутобуских станица доноси Влада Републике Српске на приједлог Привредне коморе Републике Српске.

Правилник о испуњености услова и категоризацији аутобуских станица и терминала градског/приградског превоза лица донесен је 2010. године и објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, број 61/10. Правилником су утврђене три категорије аутобуских станица, услови које морају испуњавати аутобуске станице у зависности од категорије, услове које мора испуњавати терминал градско/приградског превоза лица и начин пружања услуга аутобуских станица и терминала. 

Привредна комора Републике Српске, предложила је измјене и допуне овог правилника које се односе на промјену услова које морају испуњавати аутобуске станице за поједине категорије и терминали градског и приградског превоза. Услови су повољнији, него што су прописани основним правилником. Министарство је приликом доношења правилника провело прописану процедуру и није било примједби на приједлог измјене правилника.

Када је у питању Цјеновник услуга аутобуских станица, Привредна комора Републике Српске, је сходно Закону доставила усаглашен приједлог цјеновника на усвајање Влади Републике Српске. Влада Републике Српске је сходно законској процедури донијела одлуку којом се предложени цјеновник усваја.

Од ступања на снагу Правилника о измјенама и допунама Правилника о испуњености услова и категоризацији аутобуских станица и терминала градског/приградског превоза лица („Службени гласник Републике Српске“, број 40/15) није било жалби ни промједби на исти.

Од ступања на снагу Цјеновника услуга аутобуских станица лица („Службени гласник Републике Српске“, број 38/15) у Министарству саобраћаја и веза су запримљене примједбе два превозника (једна од превозника уједно и управља аутобуском станицом) које су, сходно Закону, прослијеђене Привредној комори Републике Српске на надлежно рјешавање.

Напомињемо да су у Републици Српској категоризоване 33 аутобуске станице и да 140 превозника обавља јавни превоз лица и користи услуге аутобуских станица. Од власника, односно управљача аутобуских станица које наводите у свом питању само се један жалио на донесени Цјеновник.

Министарство саобраћајаћа и веза нема буџетом планирана средства за субвенционисање аутобуских станица. 

С пoштoвaњeм,                 

                                                                                                                                         M И Н И С T A Р

                                                                                                                                          Нeђo Tрнинић

 

 

 

08.09.2015

Име посланика:

Сазив: 
9