Народни посланик Миладин Станић Министарству унутрашњих послова

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Миладин Станић, Клуб посланика СДС, поставио је на Тринаестој сједници, одржаној 1. децембра 2020. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Господине Лукач, да ли је Вама као министру и човјеку нормално да један од наших народних посланика добије из Ваше режимске полиције  117 разно разних пријава и да ли је  то по Вама пут да побиједи за градоначелника Бањалуке или је то типичан израз  режимског односа  према политичким неистомишљеницима?

Да ли сте Ви заступник таквих режимских репресија према политичким неистомишљеницима и ако нисте, ко ће од Ваших сарадника бити кажњен зато што је поднио неосноване пријаве и да ли је посао полиције да ради само обрачун са политичким неистомишљеницима?

ОДГОВОР:

Број: С/М-__________/20

Датум: __.__.2020. године                                                                                 

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

    

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, д о с т а в љ а м о.-

Народни посланик Миладин Станић, поставио је на Тринаестој редовној сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 01. децембра 2020. године, Министарству унутрашњих послова Републике Српске, посланичко питање:

''Господине Лукач, да ли је Вама као министру и човјеку нормално да један од наших народних посланика добије из Ваше режимске полиције 117 разно разних пријава и да ли је то Вама пут да побједи за градоначелника Бањалуке или је то типичан израз режимског односа према политичким неистомишљеницима?

Да ли сте Ви заступник таквих режимских репресија према политичким неистомишљеницима и ако нисте, ко ће од ваших сарадника бити кажњен зато што је поднио неосноване пријаве и да ли је посао полиције да ради само обрачун са политичким неистомишљеницима?''

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 123/18) као и чланом 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' број 66/20) дајемо сљедећи:

О Д Г О В О Р

Дјелокруг, основи организације и руковођење у Министарству унутрашњих послова Републике Српске дефинисани су Законом о полицији и унутрашњим пословима (''Службени гласник Републике Српске'' број 57/16, 110/16, 58/19 и 82/19).

Наведеним Законом дефинисани су полицијски послови, као оперативно-стручни послови којима се, између осталог, обезбјеђује: спречавање вршења кривичних дјела, откривање кривичних дјела и прекршаја, одржавање јавног реда и мира итд. Поред полицијских овлашћења која су дефинисана цитираним Законом, овлашћења полицијских службеника прописана су и Законом о кривичном поступку Републике Српске и БиХ, Законом о прекршајима Републике Српске и другим законима.

У вези са претходно наведеним напомињено да полицијски службеници, уколико заприме пријаву или на други начин дођу до сазнања о извршењу кривичног дјела које се гони по службеној дужности сходно Закону о кривичном поступку Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' број 53/12, 91/17 и 66/18), дужни су о наведеним сазнањима обавјестити надлежног тужиоца те у сарадњи и уз надзор надлежног тужиоца, предузети потребне мјере и радње у циљу документовања и расвјетљавања предметног кривичног дјела. Наглашавамо да је у складу са наведеним законским прописом, за предузимање одређених истражних радњи поред сагласности тужиоца неопходно прибавити и наредбу надлежног суда (вршење претреса, одузимање предмета и сл.) Такође, у складу са Законом о кривичном поступку Републике Српске, полицијски службеници су у законом предвиђеним роковима дужни доставити писмени извјештај о почињеном кривичном дјелу односно о откривању извршиоца, те уз исти доставити све прикупљене доказе и обавјештења.

Исто тако, уколико полицијски службеници у складу са позитивно-правним прописима, приликом обављања послова и задатака из своје надлежности дођу до сазнања која указују на постојање чињеница да су у понашању одређеног лица остварена обиљежја извршења прекршаја а чије процесуирање је у надлежности полицијских службеника, дужна су такве чињенице на одговарајући начин задокументовати и у складу са Законом о прекршајима Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' број 63/14, 110/16 и 100/17), предузети мјере на покретању прекршајног поступка. У складу са наведеним законским прописом прекршајни поступак се покреће издавањем прекршајног налога или подношењем захтјева за покретање прекршајног поступка, а истим законом прописани су услови и начин издавања прекршајног налога, односно начин покретања прекршајног поступка путем подношења захтјева за покретање прекршајног поступка. Важно је напоменути да се након подношења захтјева за покретање прекршајног поступка све процесне радње спроводе од стране надлежног суда те након спроведеног претреса суд доноси одлуку о одговорности окривљеног. Исто тако, свако лице против којег је прекршајни поступак покренут издавањем прекршајног налога има законску могућност да затражи судско одлучивање по наведеном прекршајном налогу, након чега се такође, даљи поступак спроводи од стране надлежног суда те суд одлучује о прекршајној одговорности.

Полицијски службеници Министарства унутрашњих послова Републике Српске, у складу са позитивно-правним прописима, предузимају мјере и радње из своје надлежности у погледу кривичног и прекршајног процесуирања за сва лица за која се утврди постојање основа сумње да су извршили кривично дјело односно прекршај, без обзира на њихов друштвено-политички статус или припадност одређеној друштвеној групи или организацији, уз строго придржавање начела законитости и објективности.

 

              С поштовањем,

 

 

М И Н И С Т А Р

 

____________________
мр Драган Лукач

 

 

01.12.2020

Име посланика:

Сазив: 
10