Народни посланик Милан Тубин Министарству правде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Милан Тубин, Клуб посланика СДС, поставио је на Другој сједници одржаној 29. јануара 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

Да ли је нотарски уговор валидан документ који мора да заприми Геодетска управа уколико је нотар то овјерио и да се тај предмет прегледа, да се тај предмет да обавјештење у року од 60  дана да ли је он у реду или није у реду? Да ли онај службеник тамо  који прима те захтјеве  овлаштен да одбије то  само зато што каже да то политички не одговара у граду Приједору јер ради се о 4.200 плацева?

ОДГОВОР:

Број:08.021/052-1341/19

Датум: 04.03.2019. године

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Милан Тубин, Клуб посланика СДС, поставио је на Другој сједници одржаној 29. јануара 2019. године, посланичко питање које гласи:

„Да ли је нотарски уговор валидан документ који мора да заприми Геодетска управа уколико је нотар то овјерио и да се тај предмет прегледа, да се тај предмет да обавјештење у року од 60 дана да ли је он у реду или није у реду? Да ли онај службеник тамо који прима те захтјеве овлаштен да одбије то само зато што каже да то политички не одговара у граду Приједору јер ради се о 4.200 плацева?“

                    С обзиром да се ради о питању из надлежности Министарства правде и Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове, Министарство је ради прикупљања података питање доставило и Републичној управи за геодетске и имовинско правне послове. У складу са чланом 79. и 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), из надлежности Министаства правде дајемо следећи

О Д Г О В О Р

Нотарски обрађена исправа, коју је нотар сачинио у границама својих службених овлашћења у прописаној форми, има пуну доказну снагу јавне исправе о изјавама датим пред нотаром. Нотарски обрађеној исправи законом је дата пуна доказна снага јавне исправе  о правном послу који садржи или о другим изјавама воље странака датим пред нотаром. Међутим, допуштено је доказивати да је изјава нетачно нотарски обрађена, односно да су посвједочене чињенице нетачне.

Одредбама члана 65. Закона о нотарима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 86/04, 2/05, 74/05, 76/05, 91/06, 37/07, 50/10, 78/11, 20/14 и 68/17) прописано је да нотарска обрада исправе значи да је исправа у цијелости сачињена од стране нотара у складу са одредбама чл. 70. до 84. овог закона и тиме доказује у исправи записане изјаве које су странке дале пред нотаром и које су оне својим потписом одобриле.

Нотарски обрађена исправа као обавезна форма правних послова постоји када закон прописује, под пријетњом ништавости, да се одређени правни послови морају предузети у форми нотарски обрађене исправе. Одредбама члана 68. Закона о нотарима прописано је да се правни послови који за своју правну ваљаност захтијевају нотарску обраду исправа односе на правне послове о регулисању имовинских односа између брачних другова, као и између лица која живе у ванбрачној животној заједници; располагања имовином малољетних и пословно неспособних лица; правне послове којима се обећава неко чињење као поклон, с тим што се недостатак нотарске форме у овом случају надомјешта извршењем обећаног чињења; правне послове чији је предмет пренос или стицање власништва или других стварних права на некретнинама и  оснивачка акта привредних друштава. Нотарској обради не подлијежу правни послови које међусобно закључују Република Српска и јединице локалне самоупрaве, као и уговори између јединица локалне само управе, чији је предмет стицање права власништва и других стварних права и оснивачки акти привредних друштава, ако је оснивач Република Српска или јединица локалне само управе, осим када се ради о правним пословима чији је предмет пренос или стицање власништва или других стварних права на некретнинама и оснивачка акта привредних друштава. Такође, обавеза нотарске обраде исправа може бити предвиђена и у другим законима, а странке имају право захтијевати нотарску обраду исправа и за друге правне послове који нису наведени у Закону о нотарима.

С обзиром да је Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове, у складу са Законом о републичкој управи самостална управа, уз одговор на посланичко питање из надлежности овог Министарства, достављамо и одговор Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове.

С  поштовањем,

ПРИЛОГ: Као у тексту;

 

ДОСТАВИТИ:                                                          

  1. Наслову                                                                                                           М И Н И С Т А Р                                     

 

А р х и в а                                                                                                              Антон Касиповић 

НАПОМЕНА: Одговор Републичке управе за геодетске и имовинско – правне послове доступан  Служби НС РС.

 

 

 

 

29.01.2019

Име посланика:

Сазив: 
10