Narodni poslanik Milan Tubin Ministarstvu pravde

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Milan Tubin, Klub poslanika SDS, postavio je na Drugoj sjednici održanoj 29. januara 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PRAVDE

Da li je notarski ugovor validan dokument koji mora da zaprimi Geodetska uprava ukoliko je notar to ovjerio i da se taj predmet pregleda, da se taj predmet da obavještenje u roku od 60  dana da li je on u redu ili nije u redu? Da li onaj službenik tamo  koji prima te zahtjeve  ovlašten da odbije to  samo zato što kaže da to politički ne odgovara u gradu Prijedoru jer radi se o 4.200 placeva?

ODGOVOR:

Broj:08.021/052-1341/19

Datum: 04.03.2019. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Milan Tubin, Klub poslanika SDS, postavio je na Drugoj sjednici održanoj 29. januara 2019. godine, poslaničko pitanje koje glasi:

„Da li je notarski ugovor validan dokument koji mora da zaprimi Geodetska uprava ukoliko je notar to ovjerio i da se taj predmet pregleda, da se taj predmet da obavještenje u roku od 60 dana da li je on u redu ili nije u redu? Da li onaj službenik tamo koji prima te zahtjeve ovlašten da odbije to samo zato što kaže da to politički ne odgovara u gradu Prijedoru jer radi se o 4.200 placeva?“

                    S obzirom da se radi o pitanju iz nadležnosti Ministarstva pravde i Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove, Ministarstvo je radi prikupljanja podataka pitanje dostavilo i Republičnoj upravi za geodetske i imovinsko pravne poslove. U skladu sa članom 79. i 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), iz nadležnosti Ministastva pravde dajemo sledeći

O D G O V O R

Notarski obrađena isprava, koju je notar sačinio u granicama svojih službenih ovlašćenja u propisanoj formi, ima punu dokaznu snagu javne isprave o izjavama datim pred notarom. Notarski obrađenoj ispravi zakonom je data puna dokazna snaga javne isprave  o pravnom poslu koji sadrži ili o drugim izjavama volje stranaka datim pred notarom. Međutim, dopušteno je dokazivati da je izjava netačno notarski obrađena, odnosno da su posvjedočene činjenice netačne.

Odredbama člana 65. Zakona o notarima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 86/04, 2/05, 74/05, 76/05, 91/06, 37/07, 50/10, 78/11, 20/14 i 68/17) propisano je da notarska obrada isprave znači da je isprava u cijelosti sačinjena od strane notara u skladu sa odredbama čl. 70. do 84. ovog zakona i time dokazuje u ispravi zapisane izjave koje su stranke dale pred notarom i koje su one svojim potpisom odobrile.

Notarski obrađena isprava kao obavezna forma pravnih poslova postoji kada zakon propisuje, pod prijetnjom ništavosti, da se određeni pravni poslovi moraju preduzeti u formi notarski obrađene isprave. Odredbama člana 68. Zakona o notarima propisano je da se pravni poslovi koji za svoju pravnu valjanost zahtijevaju notarsku obradu isprava odnose na pravne poslove o regulisanju imovinskih odnosa između bračnih drugova, kao i između lica koja žive u vanbračnoj životnoj zajednici; raspolaganja imovinom maloljetnih i poslovno nesposobnih lica; pravne poslove kojima se obećava neko činjenje kao poklon, s tim što se nedostatak notarske forme u ovom slučaju nadomješta izvršenjem obećanog činjenja; pravne poslove čiji je predmet prenos ili sticanje vlasništva ili drugih stvarnih prava na nekretninama i  osnivačka akta privrednih društava. Notarskoj obradi ne podliježu pravni poslovi koje međusobno zaključuju Republika Srpska i jedinice lokalne samouprave, kao i ugovori između jedinica lokalne samo uprave, čiji je predmet sticanje prava vlasništva i drugih stvarnih prava i osnivački akti privrednih društava, ako je osnivač Republika Srpska ili jedinica lokalne samo uprave, osim kada se radi o pravnim poslovima čiji je predmet prenos ili sticanje vlasništva ili drugih stvarnih prava na nekretninama i osnivačka akta privrednih društava. Takođe, obaveza notarske obrade isprava može biti predviđena i u drugim zakonima, a stranke imaju pravo zahtijevati notarsku obradu isprava i za druge pravne poslove koji nisu navedeni u Zakonu o notarima.

S obzirom da je Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove, u skladu sa Zakonom o republičkoj upravi samostalna uprava, uz odgovor na poslaničko pitanje iz nadležnosti ovog Ministarstva, dostavljamo i odgovor Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove.

S  poštovanjem,

PRILOG: Kao u tekstu;

 

DOSTAVITI:                                                          

  1. Naslovu                                                                                                           M I N I S T A R                                     

 

A r h i v a                                                                                                              Anton Kasipović 

NAPOMENA: Odgovor Republičke uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove dostupan  Službi NS RS.

 

 

 

 

 

29.01.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10