Народни посланик Мирко Совиљ Министарству трговине и туризма

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Мирко Совиљ, Клуб посланика ДНС, поставио је на Четрнаестој сједници, одржаној 9. фебруара 2021. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ТРГОВИНЕ И ТУРИЗМА

               Шта је конкретно урађено у сврху подршке функционисања туристичких агенција у Реп. Српској и помоћи запосленим?

               Шта се планира предузети у циљу очувања инфраструктуре а поготову запослених који су стручни у овој области?

ОДГОВОР:

Број: 14.07-011-38/21

Датум: 26.02.2020. године

 

НАРОДНА  СКУПШТИНА  РЕПУБЛИКЕ  СРПСКЕ

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се

 

               "Народни посланик Мирко Совиљ, Клуп посланика ДНС, на Четрнаестој сједници одржаној 09. фебруара 2021. године поставио је сљедеће посланичко питање:

               "Шта је конкретно урађено у сврху подршке функционисања туристичких агенција у Републици Српској и помоћи запосленим? Шта се планира предузети у циљу очувања инфраструктуре, а поготову запослених који су стручни у овој области?". 

               У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник  Републике Српске", број 31/11), дајемо сљедећи:

 

О Д Г О В О Р

 

               Туристички сектор у Републици Српској засигурно је претпио највећу штету изазвану пандемијом вируса корона -COVID 19.            У циљу санирања штетних посљедица у наведеном сектору, Влада Републике Српске  предвидјела је двије групе мјера. Прва група мјера односи се на све пословне субјекте који су претпјели штету усљед пандемије вируса корона, те су овим мјерама обухваћени сви пословни субјекти у Републици Српској,  па и туристичке агенције.

               Прва група мјера нормативно је уређена сљедећим правним актима:

               1. Уредбом са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19, ("Службени гласник Републике Српске", број 35/20) предвиђена је помоћ свим пословним субјектима у виду пореских мјера које обухватају продужење рока за подношење годишњих пријава, продужење рока за измирење пореских обавеза, одлагање укидања рјешења о одгођеном плаћању пореских обавеза и сл. Такође, из средстава Фонда солидарности за обнову Републике Српске, за поједине туристичке агенције чији је рад био забрањен одлуком општинског, односно градског штаба за ванредне ситуације обезбијеђена су  средства за плаћање пореза и доприноса  на исплаћене плате за март 2020. године.

               2. Уредбом о додјели средстава пословним субјектима и предузетницима ради санирања посљедица пандемије вируса корона за април 2020. године („Службени гласник  Републике Српске“, број 54/20) предвиђена јe помоћ пословним субјектима који су дјемимично престали са радом или су смањили обим пословања узрокован пандемијом вируса корона,  на начин да је радницима код наведених пословних субјеката за aприл 2020. године исплаћена најнижа плата у Републици Српској у 2020. години, као и порези на доходак  и доприноси на ту најнижу плату.     Овом мјером били су обухваћени сви запослени радници у туристичким агенцијама у Републици Српској.

 

               Друга група мјера за санирање штетних посљедица на пословање изазваних пандемијом вируса корона –COVID 19.  искључиво се односи на  туристички сектор.               Друга група мјера нормативно је уређена сљедећим правним актима:

 

               1. Уредбом о условима и начину кориштења туристичких ваучера у угоститељским објектима („Службени гласник Републике Српске“, бр.: 51/20, 84/20,114/20), предвиђено је да се из средстава Кoмпензационог фонда Републике Српске туристичкој агенцији или угоститељу који пружа услуге смјештаја (зависно од начина реализације туристичког аранжмана) изврши рефундација средстава у вриједности туристичког ваучера до 100 КМ. Дакле, предметном уредбом предвиђена је могућност да туристичке агенције, као организатори туристичког путања, прибаве туристички ваучер у име и за рачун госта-корисника туристичког ваучера, који ће се у случају реализације договореног туристичког путовања посредством агенције, рефундирати агенцији на мјесечном нивоу из средстава Компезационог фонда Републике Српске. У Евиденцији Министарства трговине и туризма, на дан 01.03.2021. године,  уписано је укупно 28. туристичких агенција са сједиштем у Републици Српској које учествују у шеми додјеле туристичких ваучера, те је на исти дан издато око 32500 туристичких ваучера. Према уредби, активност додјеле ваучера грађанима Републике Српске отпочела је 15.06.2020. године и траје до 30.06.2021. године.

 

2. Уредбом  о  поступку додјеле средстава угоститељима који пружају услугу смјештаја, туристичким агенцијама и извођачима умјетности за санирање финансијског губитка због посљедица пандемије вируса корона  („Службени гласник Републике Српске“, брoj 120/20) предвиђена је посебна помоћ туристичким агенцијама у виду уплате пореза и доприноса на плату по сваком запосленом раднику пријављеном на пуно радно вријеме или предузетнику који није обвезник доприноса на основу радног односа или корисник права на пензију, у складу са прописима којима је уређена област доприноса и пореза на доходак, за период јул-септембар 2020. године.  Помоћ се исплаћује из средстава Компензационог фонда Републике Српске у корист туристичке агенције  на рачуне јавних прихода у складу са Наредбом о уплаћивању одређених прихода буџета Републике, општина и градова и фондова („Службени гласник Републике Српске“, бр. 5/20 и 13/20). Већина туристичких агенција у Републици Српској испунила је материјалне услове из чл. 4. и 5. Уредбе, те им је рјешењем Министарства трговине и туризма одобрена исплата помоћи. Уколико је туристичка агенција у моменту доношења рјешења Министарства трговине и туризма  већ уплатила порезе и доприносе за период јул–септембар 2020. године, та ће се уплата сматрати као претплата за наредни порески период.

 

               У наредном периоду у циљу пружања помоћи туристичким агенцијама у Републици Српској  ради санирања посљедица пандемије вируса корона, наставиће се активност на реализацији пројекта "Доживи Српску", односно на додјели туристичких ваучера агенцијама које организују туристичко путовање у Републици Српској, која активност засигурно траје до 30.06. 2021. године, те ће се анализирати могућности за додјелу  средстава за исплату  пореза и доприноса на плату запослених радника на пуно радно вријеме код туристичких агенција за још три мјесеца.

 

               С поштовањем,

 

Достављено:                                                                                             М И Н И С Т А Р

1.Наслову

2.   а/а                                                                                            Сузана Гашић, дипл.правник

 

 

 

 

 

 

 

 

09.02.2021

Име посланика:

Сазив: 
10