Народни посланик Мирна Савић Бањац Министарству просвјете и културе, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Мирна Савић Бањац, Клуб посланика ПДП, поставила је између двије сједнице, 25. јануара 2023. године,

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

            Да ли се планира уредити област организовања продуженог боравка?

            Наиме, на овом пољу често долазимо у ситуацију да ученици и родитељи буду дискриминисани јер се у школама боравак често организује у складу са добром вољом директора.
ОДГОВОР:

Број: 07.032/052-713/23

Датум: 07.02.2023. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Мирна Савић Бањац, између двије сједнице сједнице Народне Скупштине Републике Српске, дана 25. јануара 2023. године, поставила је сљедеће посланичко питање:

       „Да ли се планира уредити област организовања продуженог боравка?

      Наиме, на овом пољу често долазимо у ситуацију да ученици и родитељи буду дискриминисани јер се у школама боравак често организује у складу са добром вољом директора.“

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 66/20) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

Новим Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 81/22) уређено је да школа може, за ученике прве тријаде, организовати продужени боравак као посебан облик васпитно-образовног радa. Продужени боравак је посебан облик организованог васпитно-образовног рада са ученицима у школи прије и/или након завршетка наставе који подразумијева подршку ученицима у остваривању планираних исхода учења кроз језичко-комуникацијске, математичко-логичке, социоемоционалне, умјетничке и физичко-здравствене активности. Организовање рада у продуженом боравку ствара посебне услове и могућности школи да изврши интензивнији и свеобухватнији утицај на дијете и при томе континуирано и свеобухватно прати његов развој.

Рад у продуженом боравку реализује се на основу Програма продуженог боравка под руководством водитеља продуженог боравка. Програмом продуженог боравка предвиђена су подручја:

1) подршка ученицима у учењу,

2) слободне активности и

3) активан и пасиван одмор.

 

Одлука о организовању продуженог боравка у школи зависи од могућности школе и заинтересованости родитеља, а не од воље руководилаца школа. За организовање продуженог боравка потребно је обезбиједити:

1) материјално-техничке, просторне и кадровске услове,

2) исхрану,

3) програм рада у продуженом боравку и

4) доказ о одговарајућем броју заинтересованих ученика за продужени боравак у складу са прописима о условима и начину организовања продуженог боравка, о нормативима и стандардима за финансирање основних школа и о стандардима рада наставника, стручних сарадника и осталих васпитно-образовних радника као и овим законом.

Уколико су испуњени сви наведени услови, Министарство даје сагласност за организовање продуженог боравка.

Продужени боравак у школи финансира се из средстава:

1) Министарства, које сноси трошкове бруто плата и накнада радника   ангажованих у  продуженом боравку,

2) родитеља, који сносе трошкове по основу обавеза дефинисаних уговором и

3) из других извора.

 

Јединица локалне самоуправе на чијем подручју се налази школа која организује продужени боравак може да учествује у финансирању продуженог боравка тако да сноси трошкове расхода по основу коришћења робе и услуга, односно материјалне трошкове и опрему.

Сваке године имамо већи број школа које организују продужени боравак. У прилог томе говори податак да је за школску 2022/2023. годину дата сагласност за организовање продуженог боравка у 114 школа и да је истим обухваћено 9.637 ученика.

У току је израда и доношење Правилника о условима и начину организовања продуженог боравка којим ће бити додатно дефинисани услови и начин организовања продуженог боравка.

 

С поштовањем,

                                                                                                               МИНИСТАР

                                                                                                          Жељка Стојичић

 

 

Достављено:

1. Наслову;

2. У архиву.

 

25.01.2023

Име посланика:

Сазив: 
11