Народни посланик Мирна Савић Бањац Министарству просвјете и културе, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Мирна Савић Бањац, Клуб посланика ПДП, поставила је између двије сједнице, 4. септембра 2023. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

 

   МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

            Молим вас појашњење о новом експерименталном пројекту „Хуманост и безбједност“: курикулум, фонд часова, ко је радио на припреми наставног плана, ко конкретно држи наставу и слично?

 

ОДГОВОР:

Број: 07.032/011-245/23

Датум: 21.09.2023. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Генерални секретаријат

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Мирна Савић Бањац, поставила је између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске, 04. септембра 2023. године сљедеће посланичко питање:

„МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

Молим вас појашњење о новом експерименталном пројекту „Хуманост и безбједност“: курикулум, фонд часова, ко је радио на припреми наставног плана, ко конкретно држи наставу и слично?“

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) као и чланом 244. и 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 66/20) дајемо сљедећи:

 

О Д Г О В О Р

 

Влада Републике Српске је на 23. сједници одржаној 01.06.2023. године, усвојила Информацију о стању безбједности са приједлогом Програма мјера за јачање безбједности и спречавања насиља у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској. Наведеним Програмом дефинисано је 11 приоритета који представљају кључна поља и правце дјеловања за јачање безбједности и спречавање насиља у школама, а на основу којих се изводе мјере са јасним и прецизним индикаторима. Тако је кроз Приоритет 4. Спречавање насиља унапређењем наставног плана и програма предвиђена мјера:

(за основно васпитање и образовање)

 • Припремити наставни програм за предмет Хуманост и безбједност за девети разред основне школе  као и активност Експериментално увести програм за наставни предмет Хуманост и безбједност кроз пилот фазу у 20 школа у деветом разреду у школској 2023/24. години. Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број 81/22) прописано је да се васпитно-образовни процес остварује на основу наставног плана и програма који на приједлог Републичког педагошког завода доноси министар.

 

(за средње образовање и васпитање)

 • Увести нови предмет/изборни предмет у средњим школама током свих година школовања са фокусом на ментално здравље ученика, емпатију, пријатељаство, ненасиље. С тим у вези, предвиђено је да се као активност експериментално уведе предмет/изборни предмет кроз пилот фазу у 20 средњих школа у првом разреду у школској 2023/24. години.  У складу са чланом 27. Закона о средњем образовању и васпитању (Службени гласник Републике Српске'', број 41/18, 35/20, 92/20 и 55/23) у средњем образовању се може спроводити програм огледа провјере вриједности нових образовних садржаја, облика, метода и организације рада, нових наставних средстава и опреме, с циљем унапређења квалитета образовно-васпитног рада. С обзиром на наведено, те да Министарство утврђује програм огледа и школу која ће га спроводити, министар је донио Рјешење о спровођењу програма огледа чиме је одобрено спровођење огледног наставног плана и програма факултативне наставе наставног предмета Хумансот и безбједност у 20 средњих школа. Циљ огледа је унапређење квалитета средњег образовања унапређењем наставног плана и програма с циљем спречавања насиља, те провјере вриједности огледних наставних планова и програма и могућност увођења истих у редован наставни процес. Оглед ће се реализовати у школској 2023/24. години у првом разреду средњих школа.

 

Републички педагошки завод је доставио приједлог програма предмета Хуманост и безбједност за ученике деветог разреда основне школе. Програм је сачинио Стручни тим у циљу развијања животних вјештина код ученика и хуманизације односа у школи и друштву, те стицања спосбности и вјештина у процесу стварања сигурног, менталног, школског, али и ширег друштвеног окружења. Реализација програма се организује током наставне године, укупног годишњег фонда од 30 часова. О распореду броја часова током наставне седмице/ мјесеца/године школа сама доноси одлуку да ли ће ова настава бити заступљена са једним или више часова седмично/мјесечно, при чему ће водити рачуна  о дневном и седмичном оптерећењу ученика. Наставник може у складу са потребама и интересовањима ученика, али и у зависности од начина реализације, примијењених облика, метода и техника рада, те у складу са условима и могућностима школе, да планирана колико времена ће бити потребно да ученици остваре исходе учења и да се реализују одређене теме и садржаји програма. Наставни часови који буду изискивали истраживачки рад на пројектима, неће изискивати строго конструисан распоред часова овог предмета, те ће се, према специфичним потребама одјељења и избора истраживачког проблема/пројекта, ученици састајати можда једном у двије седмице, или три, а можда више пута у току једне седмице.

Настава под називом Хуманост и безбједност бави се питањима из области хуманости и безбједности дјеце, али из угла развоја интраперсоналних и интерперсоналних способности и животних вјештина код ученика које су им потребне за стварање сигурног школског али и ширег друштвеног окружења (како физичког тако и виртуалног) како за себе тако и за друге особе. Осмишљен је и да оснажи дјецу и њихову потребу за сигурношћу, да онај који се осјећа сигурним, остане на том правцу и даље јача своје компетенције, а онај ко има осјећај да му је потреба за сигурношћу на било који начин нарушена, да постане сигурнији уз развој способности и вјештина које су му потребне за то. Циљ ове наставе је да ученици на занимљив и креативан начин овладају способностима, вјештинама емпатије, толеранције, асертивне комуникације, управљања емоцијама, тимског рада, те да кроз истраживачки рад подстичу развој вјештина изградње односа, друштвене одговорности, критичког мишљења и функционалних знања.

Када је ријеч о програму наставе Хуманост и безбједност, исти је осмишљен на начин да покрива три области: Хуманост, Безбједност у школи и друштвеној заједници, те Хуманост и безбједност на дјелу. У оквиру сваке области дефинисане су теме, исходи учења (очекивани исходи тј. жељени резултати које ученици требају остварити), садржаји програма, те назнаке о могућој примјени наученог тј. оствареног.

У оквиру области Хуманост понуђене су по три теме за основно и средње образовање и васпитање:

(за основно васпитање и образовање)

 • Реална слика о себи - хумaније друштво,
 • Емпатија и хуманост, те
 • Ненасилна комуникација и пријатељство.

(за средње образовање и васпитање)

 • Реална слика о себи - хумaније друштво,
 • Емпатија  ненасилне комуникације и пријатељства,
 • Ја сам друштвено одговоран,

 

Остварење исхода учења за област Безбједност у школи и друштвеној заједници предвиђено је кроз реализацију садржаја у оквиру тема:

(за основно васпитање и образовање)

 • Школа и друштвена заједница као безбједно окружење,
 • Породица - сигурна лука и
 • Безбједност у виртуалном окружењу.

(за средње образовање и васпитање)

 • Школа и друштвена заједница као безбједно окружење,
 • Живот у виртуелном свијету

 

 У области Хуманост и безбједност на дјелу предвиђена је једна тема: Буди хуман и безбједан (за основно васпитање и образовање), односно Хуманост и безбједност као стил живљења (за средње образовање и васпитање).

 

 

 

                                                                                                                                        МИНИСТАР

 

                                                                                                                           Жељка Стојичић

 

 

04.09.2023

Име посланика:

Сазив: 
11