Narodni poslanik MIrna Savić Banjac Ministarstvu prosvjete i kulture, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Mirna Savić Banjac, Klub poslanika PDP, postavila je između dvije sjednice, 4. septembra 2023. godine

POSLANIČKO PITANJE

 

   MINISTARSTVU PROSVJETE I KULTURE

            Molim vas pojašnjenje o novom eksperimentalnom projektu „Humanost i bezbjednost“: kurikulum, fond časova, ko je radio na pripremi nastavnog plana, ko konkretno drži nastavu i slično?

 

ODGOVOR:

Broj: 07.032/011-245/23

Datum: 21.09.2023. godine

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

Generalni sekretarijat

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Mirna Savić Banjac, postavila je između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 04. septembra 2023. godine sljedeće poslaničko pitanje:

„MINISTARSTVU PROSVJETE I KULTURE

Molim vas pojašnjenje o novom eksperimentalnom projektu „Humanost i bezbjednost“: kurikulum, fond časova, ko je radio na pripremi nastavnog plana, ko konkretno drži nastavu i slično?“

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 244. i 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 66/20) dajemo sljedeći:

 

O D G O V O R

 

Vlada Republike Srpske je na 23. sjednici održanoj 01.06.2023. godine, usvojila Informaciju o stanju bezbjednosti sa prijedlogom Programa mjera za jačanje bezbjednosti i sprečavanja nasilja u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj. Navedenim Programom definisano je 11 prioriteta koji predstavljaju ključna polja i pravce djelovanja za jačanje bezbjednosti i sprečavanje nasilja u školama, a na osnovu kojih se izvode mjere sa jasnim i preciznim indikatorima. Tako je kroz Prioritet 4. Sprečavanje nasilja unapređenjem nastavnog plana i programa predviđena mjera:

(za osnovno vaspitanje i obrazovanje)

 • Pripremiti nastavni program za predmet Humanost i bezbjednost za deveti razred osnovne škole  kao i aktivnost Eksperimentalno uvesti program za nastavni predmet Humanost i bezbjednost kroz pilot fazu u 20 škola u devetom razredu u školskoj 2023/24. godini. Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 81/22) propisano je da se vaspitno-obrazovni proces ostvaruje na osnovu nastavnog plana i programa koji na prijedlog Republičkog pedagoškog zavoda donosi ministar.

 

(za srednje obrazovanje i vaspitanje)

 • Uvesti novi predmet/izborni predmet u srednjim školama tokom svih godina školovanja sa fokusom na mentalno zdravlje učenika, empatiju, prijateljastvo, nenasilje. S tim u vezi, predviđeno je da se kao aktivnost eksperimentalno uvede predmet/izborni predmet kroz pilot fazu u 20 srednjih škola u prvom razredu u školskoj 2023/24. godini.  U skladu sa članom 27. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23) u srednjem obrazovanju se može sprovoditi program ogleda provjere vrijednosti novih obrazovnih sadržaja, oblika, metoda i organizacije rada, novih nastavnih sredstava i opreme, s ciljem unapređenja kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada. S obzirom na navedeno, te da Ministarstvo utvrđuje program ogleda i školu koja će ga sprovoditi, ministar je donio Rješenje o sprovođenju programa ogleda čime je odobreno sprovođenje oglednog nastavnog plana i programa fakultativne nastave nastavnog predmeta Humansot i bezbjednost u 20 srednjih škola. Cilj ogleda je unapređenje kvaliteta srednjeg obrazovanja unapređenjem nastavnog plana i programa s ciljem sprečavanja nasilja, te provjere vrijednosti oglednih nastavnih planova i programa i mogućnost uvođenja istih u redovan nastavni proces. Ogled će se realizovati u školskoj 2023/24. godini u prvom razredu srednjih škola.

 

Republički pedagoški zavod je dostavio prijedlog programa predmeta Humanost i bezbjednost za učenike devetog razreda osnovne škole. Program je sačinio Stručni tim u cilju razvijanja životnih vještina kod učenika i humanizacije odnosa u školi i društvu, te sticanja sposbnosti i vještina u procesu stvaranja sigurnog, mentalnog, školskog, ali i šireg društvenog okruženja. Realizacija programa se organizuje tokom nastavne godine, ukupnog godišnjeg fonda od 30 časova. O rasporedu broja časova tokom nastavne sedmice/ mjeseca/godine škola sama donosi odluku da li će ova nastava biti zastupljena sa jednim ili više časova sedmično/mjesečno, pri čemu će voditi računa  o dnevnom i sedmičnom opterećenju učenika. Nastavnik može u skladu sa potrebama i interesovanjima učenika, ali i u zavisnosti od načina realizacije, primijenjenih oblika, metoda i tehnika rada, te u skladu sa uslovima i mogućnostima škole, da planirana koliko vremena će biti potrebno da učenici ostvare ishode učenja i da se realizuju određene teme i sadržaji programa. Nastavni časovi koji budu iziskivali istraživački rad na projektima, neće iziskivati strogo konstruisan raspored časova ovog predmeta, te će se, prema specifičnim potrebama odjeljenja i izbora istraživačkog problema/projekta, učenici sastajati možda jednom u dvije sedmice, ili tri, a možda više puta u toku jedne sedmice.

Nastava pod nazivom Humanost i bezbjednost bavi se pitanjima iz oblasti humanosti i bezbjednosti djece, ali iz ugla razvoja intrapersonalnih i interpersonalnih sposobnosti i životnih vještina kod učenika koje su im potrebne za stvaranje sigurnog školskog ali i šireg društvenog okruženja (kako fizičkog tako i virtualnog) kako za sebe tako i za druge osobe. Osmišljen je i da osnaži djecu i njihovu potrebu za sigurnošću, da onaj koji se osjeća sigurnim, ostane na tom pravcu i dalje jača svoje kompetencije, a onaj ko ima osjećaj da mu je potreba za sigurnošću na bilo koji način narušena, da postane sigurniji uz razvoj sposobnosti i vještina koje su mu potrebne za to. Cilj ove nastave je da učenici na zanimljiv i kreativan način ovladaju sposobnostima, vještinama empatije, tolerancije, asertivne komunikacije, upravljanja emocijama, timskog rada, te da kroz istraživački rad podstiču razvoj vještina izgradnje odnosa, društvene odgovornosti, kritičkog mišljenja i funkcionalnih znanja.

Kada je riječ o programu nastave Humanost i bezbjednost, isti je osmišljen na način da pokriva tri oblasti: Humanost, Bezbjednost u školi i društvenoj zajednici, te Humanost i bezbjednost na djelu. U okviru svake oblasti definisane su teme, ishodi učenja (očekivani ishodi tj. željeni rezultati koje učenici trebaju ostvariti), sadržaji programa, te naznake o mogućoj primjeni naučenog tj. ostvarenog.

U okviru oblasti Humanost ponuđene su po tri teme za osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje:

(za osnovno vaspitanje i obrazovanje)

 • Realna slika o sebi - humanije društvo,
 • Empatija i humanost, te
 • Nenasilna komunikacija i prijateljstvo.

(za srednje obrazovanje i vaspitanje)

 • Realna slika o sebi - humanije društvo,
 • Empatija  nenasilne komunikacije i prijateljstva,
 • Ja sam društveno odgovoran,

 

Ostvarenje ishoda učenja za oblast Bezbjednost u školi i društvenoj zajednici predviđeno je kroz realizaciju sadržaja u okviru tema:

(za osnovno vaspitanje i obrazovanje)

 • Škola i društvena zajednica kao bezbjedno okruženje,
 • Porodica - sigurna luka i
 • Bezbjednost u virtualnom okruženju.

(za srednje obrazovanje i vaspitanje)

 • Škola i društvena zajednica kao bezbjedno okruženje,
 • Život u virtuelnom svijetu

 

 U oblasti Humanost i bezbjednost na djelu predviđena je jedna tema: Budi human i bezbjedan (za osnovno vaspitanje i obrazovanje), odnosno Humanost i bezbjednost kao stil življenja (za srednje obrazovanje i vaspitanje).

 

 

 

                                                                                                                                        MINISTAR

 

                                                                                                                           Željka Stojičić

 

 

 

04.09.2023

Ime poslanika:

Saziv: 
11