Народни посланик Наде Планинчевић Министарству финансија

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Наде Планинчевић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Тринаестој сједници одржаној 22. јуна 2016. gодине

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТРУ ФИНАНСИЈА

Јуче смо расправљали о попису и из нашег угла посматрања нелегалним актима господина Јукића. Подсјећања ради, први који је верификовао резултате пописа  је Министарство финансија кроз своју одлуку о расподјели финансијских средстава  локалним заједницама из ПДВ-а, а сходно  пописним резултатима из појединих општина , а у међувремену пописни резултати нису верификовани.

Којим сте законским прописима  нашли упориште за овакво поступање?

Намјеравате ли поменуту одлуку ускладити са позитивним законским  прописима и кад и на који начин мислите обештетити локалне заједнице које су  овим поводом претрпјеле значајну финансијску штету?

По неким процјенама конкретно дервентска општина годишње губи око милион марака због оваквог понашања  Министарства финансија Републике Српске.

ОДГОВОР:

Број: 06.07/012-1350-1/17

Датум: 25.09.2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

 

Народни посланик Наде Планинчевић, Клуб посланика СДС-СРС РС је на Тринаестој сједници Народне скупштине Републике Српске, поставио сљедеће посланичко питање:

„Јуче смо расправљали о попису и из нашег угла посматрања нелегалним актима господина Јукића. Подсјећања ради, први који је верификовао резултате пописа је Министасртво финансија кроз своју одлуку о расподјели финансијских средстава локалним заједницама из ПДВ-а, а сходно пописним резултатима из појединих општина, а у међувремену пописни резултати нису верификовани.

Којим сте законским прописима нашли упориште за овакво поступање?

Намјеравате ли поменуту одлуку ускладити са позитивним законским прописима и кад и на који начин мислите обештетити локалне заједнице које су овим поводом претрпјеле значајну финансијску штету?

По неким процјенама конкретно дервентска општина годишње губи око милион марака због оваквог понашања Министарства финансија Републике Српске.“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Одлуку о учешћу општина и градова у приходима од индиректних пореза и начину распоређивања тих прихода, број: 04/1-012-2-1211/14 од 12. јуна 2014. године, донијела  Влада Републике Српске на  66. сједници одржаној 12.06.2014. године.                

Законски основ за доношење ове одлуке садржан је у чл. 9. и 10. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 112/12, 52/14, 103/15 и 15/16) којим је прописана расподјела буџетских прихода између општина и Републике, те да Влада Републике Српске одлуком утврђује коефцијенте расподјеле прихода од индиректних пореза између општина и градова. Такође, чланом 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) прописано је да Влада доноси одлуке којима се, између осталог, прописују мјере Владе и уређују друга питања од значаја за обављање послова Владе.

Овом одлуком утврђује се учешће општина и градова у расподјели дијела прихода од индиректних пореза који се, у складу са Законом о буџетском систему Републике Српске, преносе са јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање на посебан рачун за расподјелу прихода са јединственог рачуна између корисника у Републици Српској и начин распоређивања тих прихода (тачка I); учешће општина и градова у средствима по основу индиректних пореза уплаћених на посебан рачун буџета Републике Српске, који припадају општинама и градовима, у складу са критеријумима и формулама из чл.9. и 10. Закона, дати су у табеларном Прилогу, који је саставни дио ове одлуке (тачка II); расподјела прихода од индиректних пореза вршиће се према динамици пражњења средстава са Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање, а у складу са Законом о уплатама на Јединствени рачун и расподјели прихода („Службени гласник БиХ”, бр. 55/04, 34/07 и 49/09) (тачка III); средствима са рачуна из тачке II ове одлуке не може се располагати прије њиховог преноса на рачуне буџета општина и градова, изузев када је у питању поврат више или погрешно уплаћених прихода (тачка IV); ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о учешћу општина и градова у приходима од индиректних пореза и начину распоређивања тих прихода („Службени гласник Републике Српске“, број 104/09).

У тачки II оспорене одлуке  појединачно учешће општина и градова у расподјели прихода од индиректних пореза, утврђено је у складу са сљедећим критеријумима : 75% на основу броја становника општине и града, 15% на основу површине и 10% на основу броја ученика у средњим школама, у складу са чл. 9. Закона о буџетском систему а расподјела између општина и градова утврђена је према формули прописаној чл. 10. став 3. Закона о буџетском систему Републике Српске, што је идентично раније важећим параметрима на које подносиоци иницијативе нису имали примједби јер су остваривали веће приходе.

Раније важећа Одлука о учешћу општина и градова у приходима од индиректних пореза и начину распоређивања тих прихода („Службени гласник Републике Српске“, бр. 104/09), урађена је на бази података о броју становника које је процјенио надлежни орган.

На оснаву резултата Пописа становништва, домаћинстава и станова у БиХ 2013, на територији Републике Српске – Прелеминарни резултати, утврђено је да је дошло до промјене броја становника општина и градова, као једаног  од критерија за појединачно учешће општина и градова у расподјели прихода од индиректних пореза. Анализом примјене Одлуке о учешћу општина и градова у приходима од индиректних пореза и начину распоређивања тих прихода („Службени гласник Републике Српске“, број 104/09) утврђено је да одређен број општина, примјеном прописаних критеријума за расподјелу, остварујe  већи износ приходa од индиректних пореза док одређен број општина остварује мањи износ, те је оспореном одлуком извршено ново утрђивање коефцијената за расподјелу.

Ова одлука разматрана је од Уставног суда Републике Српске, и по истој је Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 60. став 1. тачке а) и д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 28. децембра 2016. године, донио Одлуку У-25/15 којом се одбија приједлог за утврђивање неуставности и незаконитости тачке II Одлуке о учешћу општина и градова у приходима од индиректних пореза и начину распоређивања тих прихода („Службени гласник Републике Српске“ бр. 56/14 и 41/15).

С поштовањем,

                                                                                                                                                                                           МИНИСТАР

                                                                                                                                                                                       др Зоран Тегелтија

 

 

 

 

22.06.2016
Сазив: 
9