Народни посланик Небојша Вукановић Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Небојша Вукановић, Клуб посланика СДС, поставио је на Петнаестој сједници, одржаној 30. марта 2021. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

               Компанија „Злата Компани“ саградила је без грађевинске дозволе објекте непосредно уз кућу Тодић Данице у Теслићу.

               Када ће Министарство издати рјешење и уклонити нелегалне објекте који су заградили породичну кућу Данице Тодић у Теслићу?

ОДГОВОР:

Број: 15.03-011-119/21

Датум, 12.04.2021.год.

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

               Народни посланик Небојша Вукановић, Клуб посланика СДС, поставио је на петнаестој редовној сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 30. марта 2021. године, Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију сљедеће посланичко питање:

               „Компанија „Злата Компани“ саградила је без грађевинске дозволе објекте непосредно уз кућу Тодић Данице у Теслићу.

               Када ће Министарство издати рјешење и уклонити нелегалне објекте који су заградили породичну кућу Данице Тодић у Теслићу?“

               У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), као и чланом 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), дајемо сљедећи:

О Д Г О В О Р

               Увидом у службене евиденције Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију утврђено је да је ово министраство у 2020.години запримило двије жалбе Тодић Данице из Теслића заст. по пун. Ђорђевић Синиши, адвокату из Бања Луке, изјављене против закључака Урбанистичко-грађевинске инспекције Општине Теслић број 09-362-26/19 од 19.11.2019.год. и број 09-362-27/19 од 18.12.2019.год, а којима су прекинути поступци извршења инспекцијских рјешења до правоснажног окончања поступака легализације објеката, који су предмет инспекцијског надзора. О обје жалбе је одлучено и исте су одбачене закључцима овог министарства број 15.03-362-4/20 од 07.05.2020.год. и 15.03-362-7/20 од 18.01.2021.год, као изјављене од неовлаштеног лица, обзиром да је, сходно одредбама Закона о инспекцијама, субјекат надзора странка у поступку инспекцијског надзора, те да друга лица немају својство странке у поступку инспекцијског надзора. У закључцима овог министарства Тодић Даници је указано да се за све додатне информације по питању спорне градње може обратити Урбанистичко-грађевинској инспекцији Општине Теслић, као и да, као заинтересована странка, може тражити да учествује у поступцима легализације спорних радова с обзиром да истиче да има правни интерес да у истим учествује.

               Напомињемо да је против Закључка овог министарства број 15.03-362-4/20 од 07.05.2020.год. Тодић Даница покренула и управни спор, али је Окружни суд у Добоју пресудом број 13 0 У 005929 20 У од 28.08.2020.године одбио тужбу као неосновану.

                Такође, указујемо и то да Министарство није надлежно да извршава инспекцијска рјешења о рушењу након што иста постану извршна, него је, у складу са одредбама Закона о инспекцијама, урбанистичко-грађевински инспектор надлежан да прати извршење изречених мијера. Поред наведеног, указујемо да је, у складу са одредбама Закона о управној инспекцији, управна инспекција у обављању инспекцијског надзора надлежна да врши надзор над спровођењем управних радњи које се односе на извршење управних аката.

              

 

 

Прилог: - Jедан примјерак латиничан,                                                              

  - два примјерка ћирилична;                                                                МИНИСТАР

                 -  CD (WОRD 2003)                                                                                    

                                                                                                                                Сребренка Голић         

 

 

 

30.03.2021

Име посланика:

Сазив: 
10