Народни посланик Огњен Жмирић Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Огњен Жмирић, Клуб посланика СНСД, поставио је на Деветнаестој сједници, одржаној 1. децембра 2021. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

               На који начин је фирма „Агроимпекс“ д.о.о. Бања Лука приватизовала Рибњак Бардача?

               Да ли је све урађено по закону?

               Да ли је „Агроимпекс“ д.о.о. Бања Лука имао право да исуши сва језера на Бардачи и засије кукуруз, обзиром да су поменута језера под законском заштитом?

ОДГОВОР:

Број:15.04-011-6/22  

Датум: 24.1.2022.године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

              Предмет: Одговор на посланичко питање, доставља се

Овом Министарству дана 18.1.2022. године путем Генералног секретаријата Владе Републике Српске, уз допис број: 04.2-011-361-1/21 од 31.12.2021. године, достављено je посланичко питање народног посланика Огњена Жмирића, Клуб посланика СНСД.

Народни посланик Огњен Жмирић, Клуб посланика СНСД, на наставку Деветнаесте редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске, одржаном 30.11. и 1.12.2021. године поставио је Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију сљедеће посланичко питање:        

„На који начин је фирма „Агроимпекс“ д.о.о. Бања Лука приватизовала Рибњак Бардача?

  Да ли све урађено по закону?

  Да ли је „Агроимпекс“ д.о.о. Бања Лука имао право да исуши сва језера на Бардачи и засије    

  кукуруз, обзиром да су поменута језера под законском заштитом?“

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), а у вези чл. 244. и 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, брoj 66/20) дајемо сљедећи:

О Д Г О В О Р

 

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију не располаже са подацима о спроведеном поступку приватизације Рибњака Бардача и са становишта ресорне надлежности не врши оцјену законитости спроведеног поступка.

Мочварни комплекс Бардача, одлуком Секретаријата Рамсарске конвенције од 02. фебруара 2007. године проглашен је „Рамсарским подручјем“ и уврштен на листу заштићених мочварних подручја од међународног значаја.

У периоду стицања овог статуса, мочварно подручје Бардача обухватало је 11 вјештачких језера на простору између десне обале ријеке Саве и лијеве обале ријеке Врбас, те је представљало значајно станиште бројних биљних и животињских врста, као и познато стајалиште миграторних птица.

Поступак проглашења претходне заштите подручја „Бардача - Доња Долина“, као заштићеног културног пејзажа, на подручју општина Србац и Градишка, због угрожености подручја покренут је 2012. године у складу са Законом о заштити природе, а на иницијативу Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа.

У периоду прије покретања, а и током вођења предметног управног поступка, покренуто је више имовинско-правних поступака пред надлежним органима ради утврђивања права власништва на предметном подручју, између посједника правног лица „Агроимпекс“ д.о.о. Бања Лука и правног лица „Рибњак Бардача“ а.д. Србац, у које се укључило Правобранилаштво Републике Српске, а у циљу заштите и остваривања права у корист Републике Српске.

С обзиром да је приликом вођења предметног поступка проглашавања заштите подручја „Бардача – Доња Долина“, утврђено да је извршена приватизација, због које је покренут низ судских поступака за утврђивање права власништва на непокретностима предметног подручја, те да није могуће именовати управљача заштићеног подручја и утврдити механизме финансирања, Министарство је Закључком број 15.04-960-4/12 од 26.12.2017. године обуставило поступак проглашавања заштићеног подручја „Бардача - Доња Долина“.

Предметним закључком указано је да кад се створе услови за ревитализацију подручја Бардаче, те могућност да се дефинише нови обухват подручја уз изналажење неопходних финансијских средстава, може се према одредбама члана 61. Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/14) покренути нови управноправни поступак проглашења заштићеног подручја иницијативом Републичког завода за заштиту културно – историјског и природног насљеђа, републичког органа управе или других субјеката заштите природе.

 

                                                                                                                          МИНИСТАР

 

                                                                                                                     Сребренка Голић

 

                 

Прилог: - два примјерка на оба службена језика (латиница и ћирилица),

                -  електронска форма - CD                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

01.12.2021

Име посланика:

Сазив: 
10