Народни посланик Славко Глигорић Влади Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Славко Глигорић, Клуб посланика ДНС поставио је на Деветнаестој сједници одржаној 13. јуна 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

               Да ли је у складу са законом да се волонтерски рад наплаћује од волонтера, значи у јавним установама?

ОДГОВОР:

Број: 20.06/011-304/17

Датум: 22.06.2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се

Народни посланик Славко Глигорић, Клуб посланика ДНС, поставио је на Деветнаестој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 13. јуна 2017. године, сљедеће посланичко питање:

 „Да ли је у складу са законом да се волонтерски рад наплаћује од волонтера, значи у јавним установама?“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо сљедећи:

О Д Г О В О Р

На основу Закона о волонтирању („Службени гласник Републике Српске“, број 89/13) волонтирање је активност од општег интереса за Републику Српску којом се доприноси побољшању квалитета живота, активном укључивању грађана у друштвене процесе и развоју хуманијег и равноправнијег демократског друштва. Волонтирањем се стичу искуства и вјештине потребне и корисне за активно учешће у друштву, лични развој и опште добро.

 

Постоји недовољна информисаност корисника о правној регулативи волонтирања и неразумијевање о значењу термина „волонтер“ насталог усљед коришћења овог термина у ранијем Закону о раду који је означавао приправника без заснивања радног односа, што се Законом о волонтирању („Службени гласник Републике Српске“, број 89/13) не третира као волонтирање. Појмови „волонтер“ и „волонтерски рад“ у наведена два закона производили су одређене недоумице и код организатора волонтирања и код волонтера, па је Министарство породице, омладине и спорта Министарству рада и борачко-инвалидске заштите сугерисало да се термин „волонтер“ и „волонтерски рад“ у Закону о раду замијени неким другим адекватним термином (стажиста, приправник без заснивања радног односа, практикант и сл.), што је и усвојено новим Законом о раду („Службени гласник Републике Српске“, број 1/16).

Члан 206. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“, број 1/16) каже да послодавац може да закључи уговор о стручном оспособљавању са лицем ради обављања приправничког стажа, односно полагања стручног испита када је то законом, односно другим прописом предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.

Члан 5. Законa о волонтирању јасно каже да се волонтирањем не сматра стручно оспособљавање без заснивања радног односа које представља волонтерски рад уређено прописима из области радних односа или другим прописима, јер волонтирање мора прије свега бити добровољна активност у циљу опште, заједничке добробити или добробити другог лица. Чланом 15. Закона о волонтирању је прописано да се волонтирање не може организовати у циљу стицања добити и да је забрањено организовање волонтирања којим се замјењује рад који обављају лица у складу са прописима о раду. Такође, чланом 10. је прописано да корисник волонтирања може бити физичко лице, организатор волонтирања чији основни циљ није стицање добити или заједница која прима услуге волонтера и да корисник волонтирања не може бити привредно друштво.

Министарство породице, омладине и спорта је од првог Закона о волонтирању, а у складу са препорукама Савјета Европе, заузело став да волонтирање у смислу овог закона не треба да се третира као радно искуство, јер је акценат волонтирања у смислу овог закона на пружању услуге или обављању активности у циљу опште заједничке добробити или добробити другог лица без исплате новчане накнаде и потраживања друге имовинске користи са циљем развоја хуманијег и равноправнијег демократског друштва. Сврха волонтирања у смислу овог закона је и да радно активни и професионално остварени појединци добровољно и без накнаде стварају хуманије и просперитетније животно окружење, те се из свега горе наведеног закључује да се волонтерски рад, не може наплаћивати од волонтера.

С поштовањем,

                                                                                                   

 

                                                     МИНИСТАР

                                                                                                                                       Др Јасмина Давидовић

 

Достављено:

  1. Именованом,
  2. А/А

 

Прилог:

  • 1 (један) примјерак у латиничној и 2 (два) у ћириличној верзији
  • електронска верзија – CD (Word 2003)

 

 

13.06.2017
Сазив: 
9