Народни посланик Славко Глигорић Министарству саобраћаја и веза

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Славко Глигорић, Клуб посланика ДНС поставио је на Тринаестој сједници одржаној 22. јуна 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ САОБРАЋАЈА И ВЕЗА

Моје питање биће упућено Министарству саобраћаја, односи се на статус станице Петрово, на прузи Добој-Тузла.

Станица има спор који се већ четири, пет година води, везано да имовина жељезнице је узурпирана од стране приватног власника, тако да је онемогуће утовар на станици, значи пошиљака и прилаз станици, и моје питање је:

Када ће се тај случај ријешити и има ли икаквих наговјештаја да је то у некаквој процедури?

ОДГОВОР:

Број:13.04/011-1363/16

Датум, 25.07.2016. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЕНЕРАЛНИ  СЕКРЕТАРИЈАТ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, достављамо.-

ВЕЗА: Ваш акт број 04.2-011-260/16  од 05.07.2016. године.

          На 13.  сједници Народне скупштине Републике Српске,  одржаној 22. и 23. јуна  2016. године, народни посланик Славко Глигорић, поставио је посланичко питање:

         „Моје питање  биће упућено Министарству саобраћаја, односи се на статус  станице Петрово, на прузи Добој-Тузла.

         Станица има спор  који се  већ четири, пет година  води, везано да имовина  жељезнице  је узурпирана  од стране  проиватног  власника, тако да је онемогућен утовар  на станици, значи пошиљака и прилаз станици, и моје питање је:

         Када ће се тај случај  ријешити и има ли икаквих наговјештаја да је то у некаквој процедури?“

          Посланичко питање  прослијеђено је „Жељезницама Републике Српске“ А.Д. Добој, које су доставиле сљедећи  одговор:

„По питању  статуса станице  Петрово на прузи Добој – Тузла, обавјештавамо вас да су жељезнички објекти (робни магацин/срушен – уписан у основна средства Секција СТД Добој, магацинска рампа – уписана у основна средства  Секција СТД Добој, дио крајњег колосијека), налазе на парцели означеној као к.ч. број 4133/1 к.о. Петрово уписана у пл. број 66  на име посједника Napco beds factory д.о.о. Петрово са дијелом 1/1 по новом премјеру, а што по старом премјеру одговара парцели означеној као к.ч. број 444/4 к.о. СП Петрово-Лужани уписана у  зк уложак број 69 на име власника Napco beds factory д.о.о. Петрово са дијелом 1/1.

Према подацима достављеним од стране Републичке управе за геодетске и имовинско - правне послове Подручна јединица Петрово, предметна парцела к.ч.бр. 4133/1  к.о. Петрово од 1975.године – након авио снимања уписана  је у посједовни лист 79/01 као к.ч. бр.4133 „Баре“ фабрика од 6849 м2 и економско двориште од 14301 м2 на име др.св. Босна азбест Тузланско ХК  Сода со, Босанско Петрово Село.

На основу вансудског поравнања о диоби некретнина закљученог између правних сљедника Босна азбест Тузланско ХК Сода со Бос. Петрово Село и Увјерења Основног суда у Добоју бр. У/И-716/2003 од 24.09.2003.године и У/И-192/2004 од 02.04.2004.године извршена је промјена наслова корисника на АД „Градњамонт“ Петрово.

Увидом у списак промјена број 12/2008 утврђено је да је извршено цијепање парцеле означене као к.ч. бр.4133 на начин да је цијепана на к.ч. бр. 4133/1 економско двориште од  13967 м2 и фабрика од 6849м2 и к.ч. бр. 4133/2 економско двориште од 334м2.

На основу Уговора о продаји непокретне и покретне имовине закљученог између „Градња монт“ а.д. Петрово у стечају и „Кемокоп“ д.о.о. Петрово  под бројем ОПУ-828/2011 од 20.06.2011. године на к.ч. бр.4133/1 и к.ч.бр. 4133/2 извршена промјена наслова корисника – предметне парцеле укњижене су у корист „Кемокоп“ д.о.о.Тузла.

На основу Уговора о продаји некретнина закљученог између „Кемокоп“ д.о.о. Петрово и Napco beds factory  под бројем ОПУ – 751/2013 од 28.06.2013.године на к.ч. бр. 4133/1 и к.ч. 4133/2 уписан је  Napco beds factory.

               По земљишно-књижном стању, такође, никад на парцели нису биле уписане жељезнице, сада је као власник уписан Napco beds factory, а историјат зк уписа достављамо у прилогу, уз осталу документацију која потврђује оно што је у овом допису наведено.

               Дакле на основу свега наведеног, није познато како је земљиште кориштено за градњу пружних објеката, али је јасно да се од 1975, а и прије по зк стању, то земљиште води на другим титуларима (вјероватно случај као и код много других стања на терену, да је земљиште у државној/друштвеној својини, без обзира које предузеће управљало истим, кориштено за градњу, а да није проведена процедура преписа на другог титулара). Оно што је битно истаћи јесте, да уписа ЈЖТП Сарајево или другог организационог дијела тог жељезничког предузећа, као ни Жељезница РС, није било на предметном земљишту.

Напомињемо и да је Друштво поднијело кривичну пријаву за рушење робног магацина на тој локацији коју је извршио Napco beds factory, али такође истичемо и да је тај магацин био у рушевном стању према информацијама којима ми са терена располажемо.

У току су активности да са Napco beds factory склопи нотарски уговор за оснивање права службености на земљишту које се користи као приступни пут станици Петрово Ново, на који начин ће бити ријешено питање приступа станици.

 

          

           С поштовањем,

                                                                                                                                           МИНИСТАР

                                                                                                                                         Неђо Трнинић

 

 

 

22.06.2016
Сазив: 
9