Народни посланик Слађана Николић Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Слађана Николић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставила је на Четрнаестој сједници одржаној 11. октобра 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

Због чега је висина плаћања накнаде  за амбалажни отпад највећа у Републици  Српској у односу на регион, па је, рецимо, тако цијена  за папир и картон, цијена накнаде за папир и картон  у Републици Српској износи 40 фенинга по килограму, док је у  Србији свега 0,75 динара и гдје та средства завршавају?

ОДГОВОР:

Број: 15.04-011-391/16

Датум: 31.10.2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање, доставља се

Народни посланик Слађана Николић на Четрнаестој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 11, 12. и 13. октобра 2016. године, поставила је сљедеће посланичко питање:

1. Због чега је висина плаћања накнаде за амбалажни отпад највећа у Републици Српској у односу на регион, па је, рецимо, тако цијена за папир и картон, цијена накнаде за папир и картон у Републици Српској износи 40 фенинга по килограм, док је у Србији свега 0,75 динара и гдје та средства завршавају?

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи:

ОДГОВОР

               У складу са одредбама члана 63. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске“, бр. 111/13 и 106/15) (у даљем тексту: Закон) је прописано да произвођач, увозник, пакер, пунилац или трговац на велико треба да обезбиједи прописано управљање амбалажом и амбалажним отпадом или самостално или путем оператера у складу са овим законом и прописима донесеним на основу њега. Наведено подразумијева да се поменута категорија отпада треба на одговарајући начин рециклирати или поновно искористити. Међутим, у случају да се она не збрине на претходно наведен начин, Закон о управљању отпадом предвиђа обавезу плаћања накнаде за оптерећивање животне средине амбалажним отпадом и то у износу који се утврђује према прописаним годишњим циљевима управљања овим отпадом сходно Одлуци о коефицијентима за обрачун накнаде за оптерећивање животне средине амбалажним отпадом и циљевима управљања амбалажом и амбалажним отпадом за 2015. и 2016. годину („Службени гласник Републике Српске“, бр. 6/16 и 67/16).

               Коефицијенати и циљеви за обрачун предметне накнаде у Републици Српској су усаглашени са параметрима обрачуна накнаде за амбалажу и амбалажни отпад у ФБиХ с обзиром на јединствено тржиште амбалаже и амбалажног отпада на нивоу БиХ, како је претходно и договорено на сједницама Међуентитетског тијела за заштиту животне средине. У погледу усаглашавања правних прописа Републике Српске о управљању амбалажом и амбалажним отпадом  са предметним системом у државама региона,  потребно је истаћи да су капацитети у Републици Српској за управљање свим токовима отпада у инфраструктурном смислу ( као на примјер застарјела опрема и возила комуналних предузећа) недовољно развијени и стога неупоредиви са државама региона. Према томе, трошкови управљања амбалажним отпадом  се не могу поредити са државама које имају напредније системе за управљање, не само амбалажним отпадом, већ и  свим осталим категоријама отпада.

               Према Закону о Фонду и финансирању заштите животне средине („Службени гласник Републике Српске“, бр. 117/11 и 63/14) (у даљем тексту: Закон о Фонду) је прописано да Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске (у даљем тексту: Фонд) има јавно овлаштење да доноси рјешења обвезницима плаћања накнада прописаних законом којим се уређује одрживо управљање природним вриједностима и заштита животне средине. Слиједом наведеног, а у складу са Законом о управљању отпадом, Фонд обрачунава накнаду и поменутим рјешењем одређује висину, начин и рок плаћања предметне накнаде, коју чини збир Накнаде за евидентирање и Накнаде за опште и специфичне циљеве. Према одредбама члана 63г. ст. 6. и 7.  Закона о управљању отпадом је прописано да се Накнада за евидентирање уплаћује на рачун јавних прихода буџета Републике Српске, распоређује на рачун Фонда и намјенски троши за обављање послова праћења годишњих извјештаја о управљању амбалажом и амбалажним отпадом,  вођење базе података, контроле и евиденције обвезника система управљања амбалажним отпадом, док се Накнада за опште и специфичне циљеве уплаћује такође на рачун јавних прихода буџета Републике Српске, распоређује на рачун Фонда и намјеснки троши за управљање амбалажом и амбалажним отпадом.

               У складу са претходно наведеним финансијска средства Фонда, укључујући и она која потичу од предметних накнада, се користе у складу са Законом о управљању отпадом и Законом о Фонду, а на начин да се финансирају припреме, спровођење и развој програма, пројеката и сличних активности у области очувања, одрживог коришћења,  заштите и унапређивања животне средине, те у области енергетске ефикасности и коришћења обновљивих извора енергије.   

 

                                                                                                                        МИНИСТАР

                                                                                                                  Сребренка Голић

 

 

 

 

 

11.10.2016
Сазив: 
9