Narodni poslanik Slađana Nikolić Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Slađana Nikolić, Klub poslanika SDS-SRS RS postavila je na Četrnaestoj sjednici održanoj 11. oktobra 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIJU

Zbog čega je visina plaćanja naknade  za ambalažni otpad najveća u Republici  Srpskoj u odnosu na region, pa je, recimo, tako cijena  za papir i karton, cijena naknade za papir i karton  u Republici Srpskoj iznosi 40 feninga po kilogramu, dok je u  Srbiji svega 0,75 dinara i gdje ta sredstva završavaju?

ODGOVOR:

Broj: 15.04-011-391/16

Datum: 31.10.2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

Narodni poslanik Slađana Nikolić na Četrnaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 11, 12. i 13. oktobra 2016. godine, postavila je sljedeće poslaničko pitanje:

1. Zbog čega je visina plaćanja naknade za ambalažni otpad najveća u Republici Srpskoj u odnosu na region, pa je, recimo, tako cijena za papir i karton, cijena naknade za papir i karton u Republici Srpskoj iznosi 40 feninga po kilogram, dok je u Srbiji svega 0,75 dinara i gdje ta sredstva završavaju?

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći:

ODGOVOR

               U skladu sa odredbama člana 63. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 111/13 i 106/15) (u daljem tekstu: Zakon) je propisano da proizvođač, uvoznik, paker, punilac ili trgovac na veliko treba da obezbijedi propisano upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom ili samostalno ili putem operatera u skladu sa ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu njega. Navedeno podrazumijeva da se pomenuta kategorija otpada treba na odgovarajući način reciklirati ili ponovno iskoristiti. Međutim, u slučaju da se ona ne zbrine na prethodno naveden način, Zakon o upravljanju otpadom predviđa obavezu plaćanja naknade za opterećivanje životne sredine ambalažnim otpadom i to u iznosu koji se utvrđuje prema propisanim godišnjim ciljevima upravljanja ovim otpadom shodno Odluci o koeficijentima za obračun naknade za opterećivanje životne sredine ambalažnim otpadom i ciljevima upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom za 2015. i 2016. godinu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 6/16 i 67/16).

               Koeficijenati i ciljevi za obračun predmetne naknade u Republici Srpskoj su usaglašeni sa parametrima obračuna naknade za ambalažu i ambalažni otpad u FBiH s obzirom na jedinstveno tržište ambalaže i ambalažnog otpada na nivou BiH, kako je prethodno i dogovoreno na sjednicama Međuentitetskog tijela za zaštitu životne sredine. U pogledu usaglašavanja pravnih propisa Republike Srpske o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom  sa predmetnim sistemom u državama regiona,  potrebno je istaći da su kapaciteti u Republici Srpskoj za upravljanje svim tokovima otpada u infrastrukturnom smislu ( kao na primjer zastarjela oprema i vozila komunalnih preduzeća) nedovoljno razvijeni i stoga neuporedivi sa državama regiona. Prema tome, troškovi upravljanja ambalažnim otpadom  se ne mogu porediti sa državama koje imaju naprednije sisteme za upravljanje, ne samo ambalažnim otpadom, već i  svim ostalim kategorijama otpada.

               Prema Zakonu o Fondu i finansiranju zaštite životne sredine („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 117/11 i 63/14) (u daljem tekstu: Zakon o Fondu) je propisano da Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske (u daljem tekstu: Fond) ima javno ovlaštenje da donosi rješenja obveznicima plaćanja naknada propisanih zakonom kojim se uređuje održivo upravljanje prirodnim vrijednostima i zaštita životne sredine. Slijedom navedenog, a u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, Fond obračunava naknadu i pomenutim rješenjem određuje visinu, način i rok plaćanja predmetne naknade, koju čini zbir Naknade za evidentiranje i Naknade za opšte i specifične ciljeve. Prema odredbama člana 63g. st. 6. i 7.  Zakona o upravljanju otpadom je propisano da se Naknada za evidentiranje uplaćuje na račun javnih prihoda budžeta Republike Srpske, raspoređuje na račun Fonda i namjenski troši za obavljanje poslova praćenja godišnjih izvještaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom,  vođenje baze podataka, kontrole i evidencije obveznika sistema upravljanja ambalažnim otpadom, dok se Naknada za opšte i specifične ciljeve uplaćuje takođe na račun javnih prihoda budžeta Republike Srpske, raspoređuje na račun Fonda i namjesnki troši za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom.

               U skladu sa prethodno navedenim finansijska sredstva Fonda, uključujući i ona koja potiču od predmetnih naknada, se koriste u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom i Zakonom o Fondu, a na način da se finansiraju pripreme, sprovođenje i razvoj programa, projekata i sličnih aktivnosti u oblasti očuvanja, održivog korišćenja,  zaštite i unapređivanja životne sredine, te u oblasti energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije.                

 

                                                                                                                        MINISTAR

                                                                                                                  Srebrenka Golić

 

 

 

 

 

 

11.10.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9