Народни посланик Соња Караџић Јовичевић Министарству породице, омладине и спорта

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Соња Караџић Јовичевић, Клуб посланика СДС, поставила је на Другој сједници одржаној 29. јануара 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПОРОДИЦЕ, ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

У којој фази се налази изградња сигурне куће у Требињу? Замолићу Вас да укључите као дио одговора и динамику око изградње сигурне куће, укључујући и информације о њеном капацитету, о начину финансирања и о свему осталом  да Вам  не бих на свакој сједници  постављала засебно питања на исту тему.

 

ОДГОВОР:

Број: 20.01/011-55/19

Дана: 20.02.2019. године

 

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање - доставља се

 

Народна посланица Соња Караџић Јовићевић на Другој сједници Народне скупштине Републике Српске одржаној 29, 30. и 31. јануара 2019. године , поставила је следеће посланичко питање:

 

“У којој фази се налази изградња сигурне куће у Требињу? Замолићу Вас да укуључите као дио одговора и динамику око изградње сигурне куће, укључујући и информације и њеном капацитету, о начину финансирања и о свему осталом да Вам не бих на свакој сједници постављала засебно питања на исту тему.“

 

У складу са чланом 80. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), а у вези са  чл. 236. и 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17) дајемо слиједећи

 

О Д Г О В О Р

 

Сигурна кућа представља посебну мјеру подршке жртвама насиља у породици коју може реализовати правно лице на начин прописан Законом о заштити од насиља у породици („Службени гласник Републике Српске“, бр. 102/12, 108/13 и 82/15) и припадајућим подзаконским актима. Подзаконски акти који ближе одређују почетак рада сигурне куће и финансирање збрињавања жртава насиља у породици у истој,  су Правилник о стандардима за реализацију сигурне куће („Службени гласник Републике Српске“, број 25/13),  Правилник о садржају и начину вођења Регистра сигурних кућа („Службени гласник Републике Српске“, број 25/13) и Правилник о начину додјеле средстава сигурним кућама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 62/13 и 11/17 ).

Правилником о стандардима за реализацију сигурне куће прописују се јединствени стандарди које сигурна кућа мора испуњавати у смислу простора, опреме и кадра како би се омогућило спровођење посебне мјере подршке на читавом подручју Републике Српске. Испуњеност стандарда утврђује комисија коју именује министар породице, омладине и спорта. Правном лицу које испуњава прописане стандарде издаје се Рјешење о испуњености услова за рад сигурне куће у складу са Законом. Правно лице, коме је издато рјешење о испуњености услова за рад сигурне куће, подноси, Министарству породице, омладине и спорта  захтјев за упис у Регистар сигурних кућа. Упис у Регистар представља услов за остваривање права на финансирање привременог збрињавања и смјештаја  жртава насиља у сигурној кући.

Министарство породице, омладине и спорта има одређена сазнања да постоји иницијатива да се на подручију ГрадаТребиња изгради објекат који би служио за пружање посебне мјере подршке - сигурна кућа. Сигурна кућа би збрињавала жртве насиља у породици,  пружала помоћ и подршку жртвама насиља у породици са подручја локалних заједница које гравитирају према Граду Требињу. Све до момента подношења захтјева за исуњеност стандарда за реализацију посебне мјере подршке жртвама насиља у породици, Министарство нема увид у планове и активности правних лица која намјеравају реализовати овај вид подршке жртвама насиља у породици.

Када је ријеч о финансирању сигурних кућа, важно је напоменути да Министарство породице, омладине и спорта, у складу са Законом искључиво финансира привремено збрињавање  жртава насиља у породици.  Обрачун средстава за привремено збрињавање жртава насиља у породици врши се у складу са конкурсном процедуром која је регулисана поменутим Законом и Правилиником о начину додјеле средстава сигурним кућама, а на основу рјешења о привременом збрињавању жртава насиља у породици издатих од стране центара за социјални рад/служби социјалне заштите. Право на обрачун средстава имају правна лица која реализују сигурну кућу, а која су уписана  у Регистар сигурних кућа.

 

 

С поштовањем,

 

 

 

 

 

                                                                                                            МИНИСТАР

 

                                                                                                          Соња Давидовић

 

 

Достављено:

  1. Наслову
  2. Архиви

 

 

 

 

29.01.2019

Име посланика:

Сазив: 
10