Народни посланик Споменка Стевановић Министарству финансија

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Споменка Стевановић, Клуб посланика ДНС поставила је на Петнаестој сједници одржаној 6. децембра 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

Како оцјењујете ефекте примјене у пракси Закона о посебним  начинима измирења  пореског дуга?

Конкретно, да ли је примјена наведеног закона допринијела финансијској консолидацији и лакшем функционисању одређених предузећа с једне стране, а са друге стране, да ли је било и да ли постоје злоупотребе примјене овог закона на начин да су одређена предузећа у повлашћеном положају у односу на друга?

ОДГОВОР:

Број : 06.05/012-2318-2/16

Дана: 25. април 2017. године

РЕПУБЛИКA СРПСКA

ВЛАДА

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Споменка Стевановић, Клуб посланика ДНС, поставила је на 15. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 06. децембра 2016. године, сљедеће  питање:

,,Како оцјењујете ефекте примјене у пракси Закона о посебним начинима измирења пореског дуга? Конкретно, да ли је примјена наведеног закона допримијела финансијској консолидацији и лакшем функционисању одређених предузећа с једне стране, а са друге стане, да ли је било и да ли постоје злоупотребе примјене овог закона на начин да су одређена предузећа у повлашћеном положају у односу на друга?

На основу члана 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), а у вези са чланом 264. Пословника Народне скуштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), Министарство финансија даје сљедећи:

О Д Г О В О Р:

Закон о посебним начинима измирења пореског дуга  („Службени гласник Републике Српске“, број 66/13) ступио је на правну снагу 14. августа 2013. године, а Закон о измјенама и допунама Закона о посебним начинима измирења пореског дуга  („Службени гласник Републике Српске“, број 52/14) дана 27. јуна 2014. године. Ступањем на снагу Закона о одгођеном плаћању пореског дуга („Службени гласник Републике Српске“, број 94/15) дана 24. новембра 2015. године, Закон о посебним начинима измирења пореског дуга престао је важити. Дакле, тај закон је био у примјени укупно 2 године, 2 мјесеца и 10 дана.

Ефекти његове примјене могу се цијенити са неколико аспеката, имајући у виду циљ његовог доношења (побољшање финансијског положаја привредних субјеката погођеним ефектима економске кризе, одржање текуће ликвидности и подстицај запошљавања у привреди).

Надаље, пресудом у предмету број У-57/13, која је објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“, број 2/15  Уставни суд Републике Српске утврдио је да  поједине одредбе овог закона нису у сагласности са Уставом Републике Српске, па се од момента објављивања те одлуке (19.01.2015. године), одредбе о отпису камате на порески дуг који се измири једнократно у новчаном облику и одредбе о измирењу пореског дуга конверзијом нису примјењивале сходно одредби члана 68. Закона о Уставном суду Републике Српске.

Наиме, према службеним евиденцијама Министарства финансија и Пореске управе Републике Српске у 2013. години:

Министарство финансија РС је, у складу са Законом о пореском поступку РС („Службени гласник РС“, бр. 102/11, 108/11 и 67/13) и Законом о посебним начинима измирења пореског дуга („Службени гласник РС“, бр. 66/13), донијело 160 рјешења о одгоди плаћања пореских обавеза на износ дуга од 58,57 милиона КМ (у наведеном износу су садржана и рјешења која су у међувремену укинута).

У 2013. години наплаћено је 14,67 милиона КМ обавеза по овим рјешењима, док доспјеле, а неплаћене обавезе износе 2,4 милиона КМ.

Министарство финансија РС је донијело, а Пореска управа запримила и 82 рјешења којима се укида рјешење о одгоди плаћања на износ дуга од 13,79 милиона КМ, јер се обвезници нису придржавали услова и рокова истих или је, евентуално, поднио захтјев за претварање дуга у власнички удио, чиме се укида рјешење о одгоди плаћања.

У истом периоду, Пореска управа РС је од Министарства финансија РС запримила 378 закључака/рјешења којим се одбацује/одбија захтјев пореског обвезника о одгоди плаћања пореских обавеза, на износ дуга од 43,52 милиона КМ (за 42 закључка/рјешења није назначен износ обавеза) и 29 закључака којим се обуставља поступак по захтјеву за продужење рока, на износ дуга од 4,25 милиона КМ (код 8 рјешења није наведен износ обавеза).

Поред наведеног, Пореска управа је покренула поступак принудне наплате по основу 22 рјешења о једнократној одгоди пореских обавеза, на износ дуга од 30,54 милиона КМ донесена од стране Министарства финансија РС.

У односу на претходну годину по рјешењима Министарства финансија о одгоди плаћања пореских обавеза наплаћено је 106% више обавеза, а план наплате по овим рјешењима реализован је 108%.

Пореска управа РС је, у складу са Законом о пореском поступку и Законом о посебним начинима измирења пореског дуга, у 2013. години донијела 93 рјешења о одгоди плаћања доспјелих пореских обавеза на износ дуга од 710.474 КМ, док у истом периоду укинуто 11 таквих рјешења на износ дуга од 44.156 КМ. Такође, раскинуто је и 17 споразума склопљених према раније важећем Закону о Пореској управи РС на износ дуга од 3,47 милиона КМ, а због непоштовања одредби из споразума.

У 2013. години по 240 споразума/рјешења ПУРС о одгоди плаћања пореских обавеза (укључујући и оне потписане у ранијем периоду) наплаћено је 1,29 милиона КМ. Доспјеле, а неплаћене обавезе по овим споразумима/рјешењима износе укупно 1,95 милиона КМ.

Остатак дуга по свим потписаним споразумима/рјешењима ПУРС о одгоди плаћања пореских обавеза износи 3,09 милиона КМ. Тај износ се односи на сва активна рјешења/споразуме, укључујући и оне за које још увијек није обрачунат КОК или је исти обрачунат, а није наплаћен.

У односу на претходну годину по споразумима/рјешењима ПУРС о одгоди плаћања пореских обавеза наплаћено је 82% мање обавеза, а план наплате по овим споразумима/рјешењима реализован је 69%.

По основу отписа камате донесена су 93 рјешења на износ дуга од 613.193 КМ.

Даље, према истим евиденцијама у 2014. години:

Министарство финансија РС је, у складу са Законом о пореском поступку РС („Службени гласник РС“, бр. 102/11, 108/11, 67/13 и 31/14) и Законом о посебним начинима измирења пореског дуга („Службени гласник РС“, бр. 66/13 и 52/14), донијело 181 рјешење о одгоди плаћања пореских обавеза на износ дуга од 100,58 милиона КМ.

У извјештајном периоду 2014. године наплаћено је 10,15 милиона КМ обавеза по овим рјешењима, док доспјеле, а неплаћене обавезе износе 10,9 милиона КМ.

Министарство финансија РС је донијело, а Пореска управа запримила и 109 рјешења којима се укида рјешење о одгоди плаћања на износ дуга од 49,56 милиона КМ, јер се обвезници нису придржавали услова и рокова истих или је, евентуално, порески обвезник поднио захтјев за претварање дуга у власнички удио/отпис камате, чиме се укида рјешење о одгоди плаћања.

Поред наведеног, 14 рјешења о једнократној одгоди пореских обавеза за која Министарство финансија не доноси рјешење о укидању, на износ дуга од 22,99 милион КМ, више нису на снази, јер им је истекао рок за плаћање.

У односу на исти период претходне године по рјешењима Министарства финансија о одгоди плаћања пореских обавеза наплаћено је 31% мање обавеза, а план наплате по овим рјешењима реализован је 95%.

Пореска управа РС је, у складу са Законом о пореском поступку и Законом о посебним начинима измирења пореског дуга, у 2014. години донијела 224 рјешења о одгоди плаћања доспјелих пореских обавеза на износ дуга од 2,69 милиона КМ, док је у истом периоду укинуто 40 таквих рјешења на износ дуга од 457.287,30 КМ. Такође, раскинуто је и 7 споразума склопљених према раније важећем Закону о Пореској управи РС на износ дуга од 1.359.743,94 КМ, а због непоштивања одредби из споразума.

У 2014. години по 252 споразума/рјешења ПУРС о одгоди плаћања пореских обавеза (укључујући и оне потписане у ранијем периоду) наплаћено је 777.981 КМ. Доспјеле, а неплаћене обавезе по овим споразумима/рјешењима износе укупно 333.728 КМ.

Остатак дуга по свим потписаним споразумима/рјешењима ПУРС о одгоди плаћања пореских обавеза износи 3,43 милиона КМ. Тај износ се односи на сва активна рјешења/споразуме, укључујући и оне за које још увијек није обрачунат коначан обрачун камате или је исти обрачунат, а није наплаћен.

У односу на исти период претходне године по споразумима/рјешењима ПУРС о одгоди плаћања пореских обавеза наплаћено је 39% мање обавеза, а план наплате по овим споразумима/рјешењима реализован је 131%.

По основу отписа камата донесена су 944 рјешења на износ дуга од 10,96 милиона КМ.

Даље, према истим евиденцијама у 2015. години:

 

Министарство финансија РС је, у складу са Законом о пореском поступку РС („Службени гласник РС“, бр. 102/11, 108/11, 67/13 и 31/14), Законом о посебним начинима измирења пореског дуга („Службени гласник РС“, бр. 66/13 и 52/14) и Законом о одгођеном плаћању пореског дуга („Службени гласник РС“, бр. 94/15), донијело 197 рјешења о одгоди плаћања пореских обавеза на износ дуга од 253,92 милиона КМ.

У извјештајном периоду по основу ових рјешења наплаћено је 15,62 милиона КМ обавеза, док доспјеле, а неплаћене обавезе износе 11,56 милиона КМ.

Министарство финансија РС је донијело, а Пореска управа запримила и 63 рјешења којима се укида рјешење о одгоди плаћања на износ дуга од 28,50 милиона КМ, јер се обвезници нису придржавали услова и рокова истих или је обвезник сам поднио захтјев за укидање рјешења, како би добио ново рјешење јер је претрпио штету изазвану поплавама у мају 2014.године. Поред наведеног, 10 рјешења о једнократној одгоди пореских обавеза за која Министарство финансија не доноси рјешење о укидању, на износ дуга од 19,71 милиона КМ, више нису на снази јер им је истекао рок за плаћање, те су за ове неплаћене пореске обавезе предузете мјере принудне наплате.

Такође, раскинуто је и 9 споразума склопљених према раније важећем Закону о Пореској управи РС на износ дуга од 352.497,54 КМ, а због непоштивања одредби из споразума. У односу на претходну годину по рјешењима Министарства финансија о одгоди плаћања пореских обавеза наплаћено је 54% више обавеза, а план наплате по овим рјешењима реализован је 138%.

Пореска управа РС је, у складу са Законом о пореском поступку, Законом о посебним начинима измирења пореског дуга, те Законом о одгођеном плаћању пореског дуга, у 2015. години донијела 239 рјешења о одгоди плаћања доспјелих пореских обавеза на износ дуга од 2,60 милиона КМ, док су у истом периоду укинута 74 таква рјешења на износ дуга од 1,03 милиона КМ, јер се обвезник није придржавао услова и рокова из истог. У 2015. години по 504 споразума/рјешења ПУРС о одгоди плаћања пореских обавеза (укључујући и оне потписане у ранијем периоду) наплаћено је 1,11 милиона КМ. Доспјеле, а неплаћене обавезе по овим споразумима/рјешењима износе укупно 326.517 КМ. Остатак дуга по свим потписаним споразумима/рјешењима ПУРС о одгоди плаћања пореских обавеза износи 3,37 милиона КМ.

Тај износ се односи на сва активна рјешења/споразуме, укључујући и оне за које још увијек није обрачунат коначан обрачун камате или је исти обрачунат, а није наплаћен. У односу на исти период претходне године по споразумима/рјешењима ПУРС о одгоди плаћања пореских обавеза наплаћено је 43% више обавеза, а план наплате по овим споразумима/рјешењима реализован је 158%.

Из претходног је видљиво да се износ плаћеног пореског дуга увећавао у периоду примјене Закона о посебним начинима измирења пореског дуга и свакако код пореских обвезника који су користили ово право допринијело побољшању њихове ликвидности и генерално наставку пословања тих привредних друштава.

На крају, Министарство финансија у периоду примјене овог закона није утврдило било какву злоупотребу овог закона, нити су норме садржане у том закону стварале подлогу за такво понашање.

С поштовањем,                                                                                                                   

                                                                                                                             М И Н И С Т А Р

                                                                                                                         Др Зоран Тегелтија

06.12.2016

Име посланика:

Сазив: 
9