Narodni poslanik Spomenka Stevanović Ministarstvu finansija

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Spomenka Stevanović, Klub poslanika DNS postavila je na Petnaestoj sjednici održanoj 6. decembra 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU FINANSIJA

Kako ocjenjujete efekte primjene u praksi Zakona o posebnim  načinima izmirenja  poreskog duga?

Konkretno, da li je primjena navedenog zakona doprinijela finansijskoj konsolidaciji i lakšem funkcionisanju određenih preduzeća s jedne strane, a sa druge strane, da li je bilo i da li postoje zloupotrebe primjene ovog zakona na način da su određena preduzeća u povlašćenom položaju u odnosu na druga?

ODGOVOR:

Broj : 06.05/012-2318-2/16

Dana: 25. april 2017. godine

 

REPUBLIKA SRPSKA

VLADA

GENERALNI SEKRETARIJAT

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Spomenka Stevanović, Klub poslanika DNS, postavila je na 15. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 06. decembra 2016. godine, sljedeće  pitanje:

,,Kako ocjenjujete efekte primjene u praksi Zakona o posebnim načinima izmirenja poreskog duga? Konkretno, da li je primjena navedenog zakona doprimijela finansijskoj konsolidaciji i lakšem funkcionisanju određenih preduzeća s jedne strane, a sa druge stane, da li je bilo i da li postoje zloupotrebe primjene ovog zakona na način da su određena preduzeća u povlašćenom položaju u odnosu na druga?

Na osnovu člana 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), a u vezi sa članom 264. Poslovnika Narodne skuštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), Ministarstvo finansija daje sljedeći:

O D G O V O R:

Zakon o posebnim načinima izmirenja poreskog duga  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/13) stupio je na pravnu snagu 14. avgusta 2013. godine, a Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim načinima izmirenja poreskog duga  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 52/14) dana 27. juna 2014. godine. Stupanjem na snagu Zakona o odgođenom plaćanju poreskog duga („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 94/15) dana 24. novembra 2015. godine, Zakon o posebnim načinima izmirenja poreskog duga prestao je važiti. Dakle, taj zakon je bio u primjeni ukupno 2 godine, 2 mjeseca i 10 dana.

Efekti njegove primjene mogu se cijeniti sa nekoliko aspekata, imajući u vidu cilj njegovog donošenja (poboljšanje finansijskog položaja privrednih subjekata pogođenim efektima ekonomske krize, održanje tekuće likvidnosti i podsticaj zapošljavanja u privredi).

Nadalje, presudom u predmetu broj U-57/13, koja je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 2/15  Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je da  pojedine odredbe ovog zakona nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske, pa se od momenta objavljivanja te odluke (19.01.2015. godine), odredbe o otpisu kamate na poreski dug koji se izmiri jednokratno u novčanom obliku i odredbe o izmirenju poreskog duga konverzijom nisu primjenjivale shodno odredbi člana 68. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske.

Naime, prema službenim evidencijama Ministarstva finansija i Poreske uprave Republike Srpske u 2013. godini:

Ministarstvo finansija RS je, u skladu sa Zakonom o poreskom postupku RS („Službeni glasnik RS“, br. 102/11, 108/11 i 67/13) i Zakonom o posebnim načinima izmirenja poreskog duga („Službeni glasnik RS“, br. 66/13), donijelo 160 rješenja o odgodi plaćanja poreskih obaveza na iznos duga od 58,57 miliona KM (u navedenom iznosu su sadržana i rješenja koja su u međuvremenu ukinuta).

U 2013. godini naplaćeno je 14,67 miliona KM obaveza po ovim rješenjima, dok dospjele, a neplaćene obaveze iznose 2,4 miliona KM.

Ministarstvo finansija RS je donijelo, a Poreska uprava zaprimila i 82 rješenja kojima se ukida rješenje o odgodi plaćanja na iznos duga od 13,79 miliona KM, jer se obveznici nisu pridržavali uslova i rokova istih ili je, eventualno, podnio zahtjev za pretvaranje duga u vlasnički udio, čime se ukida rješenje o odgodi plaćanja.

U istom periodu, Poreska uprava RS je od Ministarstva finansija RS zaprimila 378 zaključaka/rješenja kojim se odbacuje/odbija zahtjev poreskog obveznika o odgodi plaćanja poreskih obaveza, na iznos duga od 43,52 miliona KM (za 42 zaključka/rješenja nije naznačen iznos obaveza) i 29 zaključaka kojim se obustavlja postupak po zahtjevu za produženje roka, na iznos duga od 4,25 miliona KM (kod 8 rješenja nije naveden iznos obaveza).

Pored navedenog, Poreska uprava je pokrenula postupak prinudne naplate po osnovu 22 rješenja o jednokratnoj odgodi poreskih obaveza, na iznos duga od 30,54 miliona KM donesena od strane Ministarstva finansija RS.

U odnosu na prethodnu godinu po rješenjima Ministarstva finansija o odgodi plaćanja poreskih obaveza naplaćeno je 106% više obaveza, a plan naplate po ovim rješenjima realizovan je 108%.

Poreska uprava RS je, u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i Zakonom o posebnim načinima izmirenja poreskog duga, u 2013. godini donijela 93 rješenja o odgodi plaćanja dospjelih poreskih obaveza na iznos duga od 710.474 KM, dok u istom periodu ukinuto 11 takvih rješenja na iznos duga od 44.156 KM. Takođe, raskinuto je i 17 sporazuma sklopljenih prema ranije važećem Zakonu o Poreskoj upravi RS na iznos duga od 3,47 miliona KM, a zbog nepoštovanja odredbi iz sporazuma.

U 2013. godini po 240 sporazuma/rješenja PURS o odgodi plaćanja poreskih obaveza (uključujući i one potpisane u ranijem periodu) naplaćeno je 1,29 miliona KM. Dospjele, a neplaćene obaveze po ovim sporazumima/rješenjima iznose ukupno 1,95 miliona KM.

Ostatak duga po svim potpisanim sporazumima/rješenjima PURS o odgodi plaćanja poreskih obaveza iznosi 3,09 miliona KM. Taj iznos se odnosi na sva aktivna rješenja/sporazume, uključujući i one za koje još uvijek nije obračunat KOK ili je isti obračunat, a nije naplaćen.

U odnosu na prethodnu godinu po sporazumima/rješenjima PURS o odgodi plaćanja poreskih obaveza naplaćeno je 82% manje obaveza, a plan naplate po ovim sporazumima/rješenjima realizovan je 69%.

Po osnovu otpisa kamate donesena su 93 rješenja na iznos duga od 613.193 KM.

Dalje, prema istim evidencijama u 2014. godini:

Ministarstvo finansija RS je, u skladu sa Zakonom o poreskom postupku RS („Službeni glasnik RS“, br. 102/11, 108/11, 67/13 i 31/14) i Zakonom o posebnim načinima izmirenja poreskog duga („Službeni glasnik RS“, br. 66/13 i 52/14), donijelo 181 rješenje o odgodi plaćanja poreskih obaveza na iznos duga od 100,58 miliona KM.

U izvještajnom periodu 2014. godine naplaćeno je 10,15 miliona KM obaveza po ovim rješenjima, dok dospjele, a neplaćene obaveze iznose 10,9 miliona KM.

Ministarstvo finansija RS je donijelo, a Poreska uprava zaprimila i 109 rješenja kojima se ukida rješenje o odgodi plaćanja na iznos duga od 49,56 miliona KM, jer se obveznici nisu pridržavali uslova i rokova istih ili je, eventualno, poreski obveznik podnio zahtjev za pretvaranje duga u vlasnički udio/otpis kamate, čime se ukida rješenje o odgodi plaćanja.

Pored navedenog, 14 rješenja o jednokratnoj odgodi poreskih obaveza za koja Ministarstvo finansija ne donosi rješenje o ukidanju, na iznos duga od 22,99 milion KM, više nisu na snazi, jer im je istekao rok za plaćanje.

U odnosu na isti period prethodne godine po rješenjima Ministarstva finansija o odgodi plaćanja poreskih obaveza naplaćeno je 31% manje obaveza, a plan naplate po ovim rješenjima realizovan je 95%.

Poreska uprava RS je, u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i Zakonom o posebnim načinima izmirenja poreskog duga, u 2014. godini donijela 224 rješenja o odgodi plaćanja dospjelih poreskih obaveza na iznos duga od 2,69 miliona KM, dok je u istom periodu ukinuto 40 takvih rješenja na iznos duga od 457.287,30 KM. Takođe, raskinuto je i 7 sporazuma sklopljenih prema ranije važećem Zakonu o Poreskoj upravi RS na iznos duga od 1.359.743,94 KM, a zbog nepoštivanja odredbi iz sporazuma.

U 2014. godini po 252 sporazuma/rješenja PURS o odgodi plaćanja poreskih obaveza (uključujući i one potpisane u ranijem periodu) naplaćeno je 777.981 KM. Dospjele, a neplaćene obaveze po ovim sporazumima/rješenjima iznose ukupno 333.728 KM.

Ostatak duga po svim potpisanim sporazumima/rješenjima PURS o odgodi plaćanja poreskih obaveza iznosi 3,43 miliona KM. Taj iznos se odnosi na sva aktivna rješenja/sporazume, uključujući i one za koje još uvijek nije obračunat konačan obračun kamate ili je isti obračunat, a nije naplaćen.

U odnosu na isti period prethodne godine po sporazumima/rješenjima PURS o odgodi plaćanja poreskih obaveza naplaćeno je 39% manje obaveza, a plan naplate po ovim sporazumima/rješenjima realizovan je 131%.

Po osnovu otpisa kamata donesena su 944 rješenja na iznos duga od 10,96 miliona KM.

Dalje, prema istim evidencijama u 2015. godini:

 

Ministarstvo finansija RS je, u skladu sa Zakonom o poreskom postupku RS („Službeni glasnik RS“, br. 102/11, 108/11, 67/13 i 31/14), Zakonom o posebnim načinima izmirenja poreskog duga („Službeni glasnik RS“, br. 66/13 i 52/14) i Zakonom o odgođenom plaćanju poreskog duga („Službeni glasnik RS“, br. 94/15), donijelo 197 rješenja o odgodi plaćanja poreskih obaveza na iznos duga od 253,92 miliona KM.

U izvještajnom periodu po osnovu ovih rješenja naplaćeno je 15,62 miliona KM obaveza, dok dospjele, a neplaćene obaveze iznose 11,56 miliona KM.

Ministarstvo finansija RS je donijelo, a Poreska uprava zaprimila i 63 rješenja kojima se ukida rješenje o odgodi plaćanja na iznos duga od 28,50 miliona KM, jer se obveznici nisu pridržavali uslova i rokova istih ili je obveznik sam podnio zahtjev za ukidanje rješenja, kako bi dobio novo rješenje jer je pretrpio štetu izazvanu poplavama u maju 2014.godine. Pored navedenog, 10 rješenja o jednokratnoj odgodi poreskih obaveza za koja Ministarstvo finansija ne donosi rješenje o ukidanju, na iznos duga od 19,71 miliona KM, više nisu na snazi jer im je istekao rok za plaćanje, te su za ove neplaćene poreske obaveze preduzete mjere prinudne naplate.

Takođe, raskinuto je i 9 sporazuma sklopljenih prema ranije važećem Zakonu o Poreskoj upravi RS na iznos duga od 352.497,54 KM, a zbog nepoštivanja odredbi iz sporazuma. U odnosu na prethodnu godinu po rješenjima Ministarstva finansija o odgodi plaćanja poreskih obaveza naplaćeno je 54% više obaveza, a plan naplate po ovim rješenjima realizovan je 138%.

Poreska uprava RS je, u skladu sa Zakonom o poreskom postupku, Zakonom o posebnim načinima izmirenja poreskog duga, te Zakonom o odgođenom plaćanju poreskog duga, u 2015. godini donijela 239 rješenja o odgodi plaćanja dospjelih poreskih obaveza na iznos duga od 2,60 miliona KM, dok su u istom periodu ukinuta 74 takva rješenja na iznos duga od 1,03 miliona KM, jer se obveznik nije pridržavao uslova i rokova iz istog. U 2015. godini po 504 sporazuma/rješenja PURS o odgodi plaćanja poreskih obaveza (uključujući i one potpisane u ranijem periodu) naplaćeno je 1,11 miliona KM. Dospjele, a neplaćene obaveze po ovim sporazumima/rješenjima iznose ukupno 326.517 KM. Ostatak duga po svim potpisanim sporazumima/rješenjima PURS o odgodi plaćanja poreskih obaveza iznosi 3,37 miliona KM.

Taj iznos se odnosi na sva aktivna rješenja/sporazume, uključujući i one za koje još uvijek nije obračunat konačan obračun kamate ili je isti obračunat, a nije naplaćen. U odnosu na isti period prethodne godine po sporazumima/rješenjima PURS o odgodi plaćanja poreskih obaveza naplaćeno je 43% više obaveza, a plan naplate po ovim sporazumima/rješenjima realizovan je 158%.

Iz prethodnog je vidljivo da se iznos plaćenog poreskog duga uvećavao u periodu primjene Zakona o posebnim načinima izmirenja poreskog duga i svakako kod poreskih obveznika koji su koristili ovo pravo doprinijelo poboljšanju njihove likvidnosti i generalno nastavku poslovanja tih privrednih društava.

Na kraju, Ministarstvo finansija u periodu primjene ovog zakona nije utvrdilo bilo kakvu zloupotrebu ovog zakona, niti su norme sadržane u tom zakonu stvarale podlogu za takvo ponašanje.

S poštovanjem,                                                                                                                   

                                                                                                                             M I N I S T A R

                                                                                                                         Dr Zoran Tegeltija

 

06.12.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9