Народни посланик Срђан Мазалица Министарству управе и локалне самоуправе; Инспекторату Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Срђан Мазалица, Клуб посланика СНСД, поставио је између два наставка Петнаесте сједнице, 5. априла 2021. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ СМОУПРАВЕ

РЕПУБЛИЧКОМ УПРАВНОМ ИНСПЕКТОРАТУ

               Поштовани,

               Будући да Министарство управе и локалне самоуправе врши надзор над радом јединица локалне самоуправе, а Републичка управна инспекција над радом инспекција у саставу ЈЛС, конкретно комуналне полиције, постављам сљедеће питање:

               У Граду Бањалуци се од 1. 4. 2021. године, наводно због неусвајања буџета за 2021. годину, не пружа једна од основних комуналних услуга (члан 2. став 1. алинеја к) Закона о комуналним дјелатностима, као дјелатност заједничке комуналне потрошње): чишћење јавних површина у насељеним мјестима. Немам информацију да је комунална полиција Града Бања Лука предузела било какву активност у санкционисању одговорних за ово стање.

               Као грађанин Града Бања Лука и народни посланик занима ме како је могуће да је дошло до оваквог пропуста у раду инспекцијских органа, као и органа ЈЛС – Града Бања Лука.

               Према члану 6. Закона о комуналним дјелатностима, наводи се: „Јединица локалне самоуправе обезбјеђује организовано обављање комуналних дјелатности.“ Град Бања Лука није благовремено створио претпоставке за организовано обављање услуге чишћења јавних површина у периоду након 1. 4. 2021. године. Према мојим информацијама, за обављање услуга чишћења јавних површина, Град закључује оквирни споразум (отвореним поступком ЈН чија процедура траје дуже од мјесец и више дана), који је закључен са предузећем Чистоћа а. д. Бања Лука и важи до 31. 3. 2021. године. Немам информацију да је током ове године градоначелник покренуо отворени поступак јавне набавке са циљем закључивања новог оквирног споразума од 1. 4. 2021. године, тако да ми се чини да сам склон да помислим да је буџет и усвојен до 31. 3. 2021. године, питање је да ли би нови оквирни споразум могао обезбиједити наставак пружања услуга чишћења јавних површина од 1. 4. 2021. године.

Дакле, молим Вас да провјерите сљедеће:

 1. Да ли је комунална полиција вршила контролу пружања услуга чишћења јавних површина, јер је то дужна да уради на основу члана 34. Закона о комуналним дјелатностима? Да ли је предузела било какве активности да утврди због чега надлежни орган није предузео потребне активности на обезбјеђењу пружања услуга чишћења јавних површина?
 2. Да ли је градоначелник предизимао било какве активности на покретању поступака јавних набавки у складу са законом о ЈН, како пружања услуга чишћења јавних површина не би зависило од (не) усвајања буџета? Мишљења сам да је градоначелник могао покренути поступак ЈН, иако Град (према мојим информацијама) нема усвојен план јавних набавки, а у циљу ступања на снагу новог оквирног споразума. Градоначелник није могао унапријед знати да буџет Града неће бити усвојен до 31. 3. 2021. године.
 3. Да је градоначелник био спријечен да без буџета за 2021. годину и плана јавних набавки покрене поступак ЈН, да ли то значи да бисмо, да је усвојен буџет 31. 3. 2021. године, морали чекати ступање буџета на снагу, па усвајање плана јавних набавки, па покретање новог поступка ЈН са циљем закључивања оквирног споразума за набавку услуга чишћења јавних површина, тј. и да није усвојен буџет 31. 3. 2021. године, ко зна колико времена би Бања Лука била без обезбијеђене услуге чишћења јавних површина?
 4. Да ли је пружање наведене услуге могло бити обезбијеђено неким другим поступком, нпр. директним споразумом, закљученим прије 31. 3. 2021. године, а чију финансијску реализацију не би могло пореметити неусвајање буџета за 2021. годину?
 5. Да ли су у средствима јавног информисања или на други погодан начин, у складу са Законом о комуналним дјелатностима, корисници комуналних услуга благовремено обавијешетени о планираним или очекиваним сметњама и прекидима који су настали у пружању комуналних услуга из члана 14. овог закона?

Молим Вас да тражите потребне информације од Града у циљу утврђивања одговорности за ускраћивање комуналне услуге грађанима Бањалуке, те да предузмете неопходне мјере у циљу утврђивања и евентуалног санкционисања одговорнних за крајње неприхватљиво стање у Бања Луци, у којој је паралисана једна од основних функција Града.

У случају усвајања буџета Града за 2021. годину, нпр. током ове седмице, те наставка пружања услуге чишћења јавних површина у краћем временском периоду, молим Вас да пратите који ће бити основ (уговор, споразум и сл.) за обезбјеђење пружања комуналне услуге, а који није био могућ у периоду до 31. 3. 2021. године.

ОДГОВОР 1:

Број: 10.1-011-123/21

Датум:              26.04.2021.године

РЕПУБЛИКА СРПСКА

НАРОДНА СКУПШТИНА

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се 

Народни посланик Срђан Мазалица, Клуб посланика СНСД, између два наставка Петнаесте редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске, 15. априла 2021. године, поставио  је сљедећа посланичка питања:  

 1. Да ли је комунална полиција вршила контролу пружања услуга чишћења јавне површине, јер је то дужна да уради на основу члана 34. Закона о комуналним дјелатностима? Да ли је предузимала било какве активности да утврди због чега надлежни орган није предузимао потребне активности на обезбјеђењу пружања услуга чишћена јавних површина?
 2. Да ли је градоначелник предузимао било какве активности на покретању поступка јавних набавки у складу са законом о ЈН, како пружања услуга чишћења јавних површина не би зависило од (не)усвајања буџета? Мишљења сам да је градоначелник могао покренути поступак ЈН, иако Град (према мојим информацијама) нема усвојен план јавних набавки, а у циљу ступања на снагу новог оквирног споразума. Градоначелник није могао унапријед знати да буџет града неће бити усвојен до 31.03.2021. године.
 3. Да је градоначелник био спријечен да без буџета за 2021. годину и плана јавних набавки покрене поступак ЈН, да ли то значи да бисмо, да је усвојен буџет 31.03.2021. године, морали чекати ступање буџета на снагу, па усвајање плана јавних набавки, па покретање новог поступка ЈН са циљем закључивања оквирног споразума за набавку услуга  чишћења јавних површина, тј. и да није усвојен буџет 31.03.2021. године, ко зна колико времена би Бања Лука била без обезбијеђене услуге чишћења јавних површина?
 4. Да ли је пружање наведене услуге могло бити обезбијеђено неким другим поступком, нпр. директним споразумом, закљученим прије 31.03.2021. године, а чију финансијску реализацију не би могло пореметити неусвајање буџета за 2021. годину?
 1. Да ли су средствима јавног информисања или на други погодан начин у складу са Законом о комуналним дјелатностима, корисници комуналних услуга благовремено обавјештени о планираним или очекиваним сметњама и прекидима који су настали у пружању комуналних услуга из члана 14. овога Закона.

 

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске  (“Службени гласник Републике Српске “, број 10/09) и чланом 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 66/20) дајемо сљедећи

 

О Д Г О В О Р

Поступајући по захтјеву за  достављање  одговора на посланичка питања народног посланика Срђана Мазалице, Клуб посланика СНСД, између два наставка Петнаесте редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске, дајемо сљедећи одговор:

1.           Управна инспекција је у складу са одредбама Закона о управној инспекцији („Службени гласник Републике Српске“ број 99/20), поступајући по службеној дужности, а по представци Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију извршила инспекцијски надзор над радом Комуналне полиције у Граду Бања Лука. Инспекцијским надзором утврђено је да Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију комуналној полицији  доставило захтјев за заштиту јавног интереса којим се тражи да комунална полиција предузме све предвиђене активности и мјере из надлежности овог органа  како би се одмах успоставило нормално обављање ове комуналне дјелатности, те да се против „Чистоћа“ а.д. Бања Лука и одговорног лица предузму све прекршајне и друге расположиве мјере  с обзиром да су како наводе својом самовољом  и неоснованим поступком угрозиле животе и здравље грађана Бања Луке. Утврђено је да  комунална полиција  није имала других захтјева за надзором по питању чишћења јавних површина.  Управна инспекција је констатовала да је Комунална полиција поступала по службеној дужност, те сачињавала службене забиљешке и донијела рјешење за уклањање смећа са јавних површина. Такође, Одјељење комуналне полиције је обавијестило Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију да „Чистоћа“ а.д. од 08.04.2021. године обавља редовну услугу  чишћења јавних површина  у насељеним мјестима.

Напомињемо, да је управна инспекција према одредбама члана 2. Закона о управној инспекцији, надлежна да врши надзор над примјеном закона и других прописа о републичкој управи и локалној самоуправи, прописа о управном поступку  који се односе на ефикасност и ажурност у рјешавању управних ствари и радним односима запослених у органима републичке управе и јединицама локалне самоуправе и канцеларијском пословању. Нaдзoр нaд примjeнoм прoписa у упрaвнoм пoступку кojи сe oднoсe нa eфикaснoст и aжурнoст у рaду и кaнцeлaриjскoм пoслoвaњу, Упрaвнa инспeкциja врши у jaвним прeдузeћимa, jaвним устaнoвaмa и другим oргaнизaциjaмa кoje врше jaвнa oвлaшћењa.

Имајући у виду утврђено чињенично стање, те одредбе Закона о управној инспекцији управна инспекција није утврдила повреду прописа из надлежности ове инспекције те стога није било основа за налагање мјера.

Министарство управе и локалне самоуправе није надлежно у погледу одговора на питања под редним бројевима 2, 3. и 4.

5.           Чланом 14. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 124/11 и 100/17) прописано је да је давалац комуналне услуге дужан да у средствима јавног информисања или на други погодан начин обавијести кориснике о планираним или очекиваним сметњама и прекидима који ће настати или могу настати у пружању комуналних услуга најкасније три дана прије очекиваног прекида у пружању тих услуга. С обзиром да је у конкретном случају давалац комуналне услуге чишћења јавних површина у насељеним мјестима „Чистоћа“ а.д. односно приватно предузеће, Министарство управе и локалне самоуправе није надлежно за поступање по овом питању нити има информације о истом. Напомињемо да је чланом 32. став 2. Закона о комуналним дјелатностима прописано да управни надзор над примјеном овог закона и прописа донесених на основу њега врши Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију.

С поштовањем,

 

М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                        Сенка Јујић

Достављено:

 • Наслову,
 • а/а

                                                                                                                       

ОДГОВОР 2:

Број: 24.012/121-1-2/21                                                                      

Датум: 19.04.2021. године                                                                                 

 

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

Предмет: Одговор на посланичко питање, народни посланик Срђан Мазалица - Клуб посланика СНСД

               Између два наставка Петнаесте сједнице Народне скупштине Републике Српске, дана 05. априла 2021. године, народни посланик Срђан Мазалица, Клуб посланика СНСД, поставио је сљедеће посланичко питање:

„1. Да ли је комунална полиција вршила контролу пружања чишћења јавних површина, јер је то дужна да уради на основу члана 34. Закона о комуналним дјелатностима? Да ли је предузела било какве активности да утврди због чега надлежни орган није предузео потребне активности на обезбјеђењу пружања услуга чишћења јавних површина?

2. Да ли је градоначелник предузимао било какве активности на покретању поступака јавних набавки у складу са Законом о ЈН, како пружања услуга чишћења јавних површина не би зависило од (не)усвајања буџета?

3. Да је градоначелник био спријечен да без буџета за 2021. годину и плана јавних набавки покрене поступак ЈН, да ли то значи да бисмо, да је усвојен буџет 31.03.2021. године, морали чекати ступање буџета на снагу, па усвајање плана јавних набавки, па покретање новог поступка ЈН са циљем закључивања оквирног споразума за набавку услуга чишћења јавних површина, тј. и да није био усвојен буџет 31.03.2021. године, ко зна колико времена би Бања Лука била без обезбијеђене услуге чишћења јавних површина?

4. Да ли је пружање наведене услуге могло бити обезбијеђено неким другим поступком, нпр. директним споразумом, закљученим прије 31.03.2021. године, а чију финансијску реализацију не би могло пореметити неусвајање буџета за 2021. годину?

5. Да ли су у средствима јавног информисања или на други погодан начин, у складу са Законом о комуналним дјелатностима, корисници комуналних услуга благовремено обавијештени о планираним или очекиваним сметњама и прекидима који су настали у пружању комуналних услуга из члана 14. овог закона? “

               У складу са чланом 80. Пословника Владе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 123/18), а у вези с чл. 244. и 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 66/20), Републичка управа за инспекцијске послове даје сљедећи

О Д Г О В О Р

               Надлежности Републичке управе за инспекцијске послове су прописане Законом о инспекцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 18/20) и одговарајућим материјалним прописима, међу које не спада надзор нам обављањем комуналних дјелатности у смислу одреди Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 124/11 и 100/17).

               Према одредбама Закона о комуналним дјелатностима орган јединице локалне самоуправе надлежан за комуналне послове прати обављање комуналних дјелатности и спровођење одредаба овог закона, других прописа и општих аката из области комуналних дјелатности, док управни надзор над примјеном овог закона и прописа донесених на основу њега врши Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију.

               У вези питања која се односе на начин примјене Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине, напомињемо да овај орган нема корнтролну улогу у односу на предметни закон, шта више, и Инспекторат има обавезу примјене истог у поступцима набавке роба, услуга и извођења радова. Контролу избора одговарајућих процедура јавних набавки и законито трошење средстава, према одредбама Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске, врши Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске.

С поштовањем,

                                                                                                                                 В.Д. ДИРЕКТОРА

                                                                                                                                 Милован Крчо

 

 

 

05.04.2021

Име посланика:

Сазив: 
10