Narodni poslanik Srđan Mazalica Ministarstvu uprave i lokalne samouprave; Inspektoratu Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Srđan Mazalica, Klub poslanika SNSD, postavio je između dva nastavka Petnaeste sjednice, 5. aprila 2021. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU UPRAVE I LOKALNE SMOUPRAVE

REPUBLIČKOM UPRAVNOM INSPEKTORATU

               Poštovani,

               Budući da Ministarstvo uprave i lokalne samouprave vrši nadzor nad radom jedinica lokalne samouprave, a Republička upravna inspekcija nad radom inspekcija u sastavu JLS, konkretno komunalne policije, postavljam sljedeće pitanje:

               U Gradu Banjaluci se od 1. 4. 2021. godine, navodno zbog neusvajanja budžeta za 2021. godinu, ne pruža jedna od osnovnih komunalnih usluga (član 2. stav 1. alineja k) Zakona o komunalnim djelatnostima, kao djelatnost zajedničke komunalne potrošnje): čišćenje javnih površina u naseljenim mjestima. Nemam informaciju da je komunalna policija Grada Banja Luka preduzela bilo kakvu aktivnost u sankcionisanju odgovornih za ovo stanje.

               Kao građanin Grada Banja Luka i narodni poslanik zanima me kako je moguće da je došlo do ovakvog propusta u radu inspekcijskih organa, kao i organa JLS – Grada Banja Luka.

               Prema članu 6. Zakona o komunalnim djelatnostima, navodi se: „Jedinica lokalne samouprave obezbjeđuje organizovano obavljanje komunalnih djelatnosti.“ Grad Banja Luka nije blagovremeno stvorio pretpostavke za organizovano obavljanje usluge čišćenja javnih površina u periodu nakon 1. 4. 2021. godine. Prema mojim informacijama, za obavljanje usluga čišćenja javnih površina, Grad zaključuje okvirni sporazum (otvorenim postupkom JN čija procedura traje duže od mjesec i više dana), koji je zaključen sa preduzećem Čistoća a. d. Banja Luka i važi do 31. 3. 2021. godine. Nemam informaciju da je tokom ove godine gradonačelnik pokrenuo otvoreni postupak javne nabavke sa ciljem zaključivanja novog okvirnog sporazuma od 1. 4. 2021. godine, tako da mi se čini da sam sklon da pomislim da je budžet i usvojen do 31. 3. 2021. godine, pitanje je da li bi novi okvirni sporazum mogao obezbijediti nastavak pružanja usluga čišćenja javnih površina od 1. 4. 2021. godine.

Dakle, molim Vas da provjerite sljedeće:

 1. Da li je komunalna policija vršila kontrolu pružanja usluga čišćenja javnih površina, jer je to dužna da uradi na osnovu člana 34. Zakona o komunalnim djelatnostima? Da li je preduzela bilo kakve aktivnosti da utvrdi zbog čega nadležni organ nije preduzeo potrebne aktivnosti na obezbjeđenju pružanja usluga čišćenja javnih površina?
 2. Da li je gradonačelnik predizimao bilo kakve aktivnosti na pokretanju postupaka javnih nabavki u skladu sa zakonom o JN, kako pružanja usluga čišćenja javnih površina ne bi zavisilo od (ne) usvajanja budžeta? Mišljenja sam da je gradonačelnik mogao pokrenuti postupak JN, iako Grad (prema mojim informacijama) nema usvojen plan javnih nabavki, a u cilju stupanja na snagu novog okvirnog sporazuma. Gradonačelnik nije mogao unaprijed znati da budžet Grada neće biti usvojen do 31. 3. 2021. godine.
 3. Da je gradonačelnik bio spriječen da bez budžeta za 2021. godinu i plana javnih nabavki pokrene postupak JN, da li to znači da bismo, da je usvojen budžet 31. 3. 2021. godine, morali čekati stupanje budžeta na snagu, pa usvajanje plana javnih nabavki, pa pokretanje novog postupka JN sa ciljem zaključivanja okvirnog sporazuma za nabavku usluga čišćenja javnih površina, tj. i da nije usvojen budžet 31. 3. 2021. godine, ko zna koliko vremena bi Banja Luka bila bez obezbijeđene usluge čišćenja javnih površina?
 4. Da li je pružanje navedene usluge moglo biti obezbijeđeno nekim drugim postupkom, npr. direktnim sporazumom, zaključenim prije 31. 3. 2021. godine, a čiju finansijsku realizaciju ne bi moglo poremetiti neusvajanje budžeta za 2021. godinu?
 5. Da li su u sredstvima javnog informisanja ili na drugi pogodan način, u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima, korisnici komunalnih usluga blagovremeno obaviješeteni o planiranim ili očekivanim smetnjama i prekidima koji su nastali u pružanju komunalnih usluga iz člana 14. ovog zakona?

Molim Vas da tražite potrebne informacije od Grada u cilju utvrđivanja odgovornosti za uskraćivanje komunalne usluge građanima Banjaluke, te da preduzmete neophodne mjere u cilju utvrđivanja i eventualnog sankcionisanja odgovornnih za krajnje neprihvatljivo stanje u Banja Luci, u kojoj je paralisana jedna od osnovnih funkcija Grada.

U slučaju usvajanja budžeta Grada za 2021. godinu, npr. tokom ove sedmice, te nastavka pružanja usluge čišćenja javnih površina u kraćem vremenskom periodu, molim Vas da pratite koji će biti osnov (ugovor, sporazum i sl.) za obezbjeđenje pružanja komunalne usluge, a koji nije bio moguć u periodu do 31. 3. 2021. godine.

ODGOVOR 1:

Broj: 10.1-011-123/21

Datum:              26.04.2021.godine

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se 

Narodni poslanik Srđan Mazalica, Klub poslanika SNSD, između dva nastavka Petnaeste redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 15. aprila 2021. godine, postavio  je sljedeća poslanička pitanja:  

 1. Da li je komunalna policija vršila kontrolu pružanja usluga čišćenja javne površine, jer je to dužna da uradi na osnovu člana 34. Zakona o komunalnim djelatnostima? Da li je preduzimala bilo kakve aktivnosti da utvrdi zbog čega nadležni organ nije preduzimao potrebne aktivnosti na obezbjeđenju pružanja usluga čišćena javnih površina?
 2. Da li je gradonačelnik preduzimao bilo kakve aktivnosti na pokretanju postupka javnih nabavki u skladu sa zakonom o JN, kako pružanja usluga čišćenja javnih površina ne bi zavisilo od (ne)usvajanja budžeta? Mišljenja sam da je gradonačelnik mogao pokrenuti postupak JN, iako Grad (prema mojim informacijama) nema usvojen plan javnih nabavki, a u cilju stupanja na snagu novog okvirnog sporazuma. Gradonačelnik nije mogao unaprijed znati da budžet grada neće biti usvojen do 31.03.2021. godine.
 3. Da je gradonačelnik bio spriječen da bez budžeta za 2021. godinu i plana javnih nabavki pokrene postupak JN, da li to znači da bismo, da je usvojen budžet 31.03.2021. godine, morali čekati stupanje budžeta na snagu, pa usvajanje plana javnih nabavki, pa pokretanje novog postupka JN sa ciljem zaključivanja okvirnog sporazuma za nabavku usluga  čišćenja javnih površina, tj. i da nije usvojen budžet 31.03.2021. godine, ko zna koliko vremena bi Banja Luka bila bez obezbijeđene usluge čišćenja javnih površina?
 4. Da li je pružanje navedene usluge moglo biti obezbijeđeno nekim drugim postupkom, npr. direktnim sporazumom, zaključenim prije 31.03.2021. godine, a čiju finansijsku realizaciju ne bi moglo poremetiti neusvajanje budžeta za 2021. godinu?
 1. Da li su sredstvima javnog informisanja ili na drugi pogodan način u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima, korisnici komunalnih usluga blagovremeno obavješteni o planiranim ili očekivanim smetnjama i prekidima koji su nastali u pružanju komunalnih usluga iz člana 14. ovoga Zakona.

 

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske  (“Službeni glasnik Republike Srpske “, broj 10/09) i članom 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 66/20) dajemo sljedeći

 

O D G O V O R

Postupajući po zahtjevu za  dostavljanje  odgovora na poslanička pitanja narodnog poslanika Srđana Mazalice, Klub poslanika SNSD, između dva nastavka Petnaeste redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, dajemo sljedeći odgovor:

1.           Upravna inspekcija je u skladu sa odredbama Zakona o upravnoj inspekciji („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 99/20), postupajući po službenoj dužnosti, a po predstavci Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju izvršila inspekcijski nadzor nad radom Komunalne policije u Gradu Banja Luka. Inspekcijskim nadzorom utvrđeno je da Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju komunalnoj policiji  dostavilo zahtjev za zaštitu javnog interesa kojim se traži da komunalna policija preduzme sve predviđene aktivnosti i mjere iz nadležnosti ovog organa  kako bi se odmah uspostavilo normalno obavljanje ove komunalne djelatnosti, te da se protiv „Čistoća“ a.d. Banja Luka i odgovornog lica preduzmu sve prekršajne i druge raspoložive mjere  s obzirom da su kako navode svojom samovoljom  i neosnovanim postupkom ugrozile živote i zdravlje građana Banja Luke. Utvrđeno je da  komunalna policija  nije imala drugih zahtjeva za nadzorom po pitanju čišćenja javnih površina.  Upravna inspekcija je konstatovala da je Komunalna policija postupala po službenoj dužnost, te sačinjavala službene zabilješke i donijela rješenje za uklanjanje smeća sa javnih površina. Takođe, Odjeljenje komunalne policije je obavijestilo Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju da „Čistoća“ a.d. od 08.04.2021. godine obavlja redovnu uslugu  čišćenja javnih površina  u naseljenim mjestima.

Napominjemo, da je upravna inspekcija prema odredbama člana 2. Zakona o upravnoj inspekciji, nadležna da vrši nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa o republičkoj upravi i lokalnoj samoupravi, propisa o upravnom postupku  koji se odnose na efikasnost i ažurnost u rješavanju upravnih stvari i radnim odnosima zaposlenih u organima republičke uprave i jedinicama lokalne samouprave i kancelarijskom poslovanju. Nadzor nad primjenom propisa u upravnom postupku koji se odnose na efikasnost i ažurnost u radu i kancelarijskom poslovanju, Upravna inspekcija vrši u javnim preduzećima, javnim ustanovama i drugim organizacijama koje vrše javna ovlašćenja.

Imajući u vidu utvrđeno činjenično stanje, te odredbe Zakona o upravnoj inspekciji upravna inspekcija nije utvrdila povredu propisa iz nadležnosti ove inspekcije te stoga nije bilo osnova za nalaganje mjera.

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave nije nadležno u pogledu odgovora na pitanja pod rednim brojevima 2, 3. i 4.

5.           Članom 14. Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 124/11 i 100/17) propisano je da je davalac komunalne usluge dužan da u sredstvima javnog informisanja ili na drugi pogodan način obavijesti korisnike o planiranim ili očekivanim smetnjama i prekidima koji će nastati ili mogu nastati u pružanju komunalnih usluga najkasnije tri dana prije očekivanog prekida u pružanju tih usluga. S obzirom da je u konkretnom slučaju davalac komunalne usluge čišćenja javnih površina u naseljenim mjestima „Čistoća“ a.d. odnosno privatno preduzeće, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave nije nadležno za postupanje po ovom pitanju niti ima informacije o istom. Napominjemo da je članom 32. stav 2. Zakona o komunalnim djelatnostima propisano da upravni nadzor nad primjenom ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega vrši Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju.

S poštovanjem,

 

M I N I S T A R

                                                                                                                                        Senka Jujić

Dostavljeno:

 • Naslovu,
 • a/a

                                                                                                                       

ODGOVOR 2:

Broj: 24.012/121-1-2/21                                                                      

Datum: 19.04.2021. godine                                                                                 

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje, narodni poslanik Srđan Mazalica - Klub poslanika SNSD

               Između dva nastavka Petnaeste sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, dana 05. aprila 2021. godine, narodni poslanik Srđan Mazalica, Klub poslanika SNSD, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„1. Da li je komunalna policija vršila kontrolu pružanja čišćenja javnih površina, jer je to dužna da uradi na osnovu člana 34. Zakona o komunalnim djelatnostima? Da li je preduzela bilo kakve aktivnosti da utvrdi zbog čega nadležni organ nije preduzeo potrebne aktivnosti na obezbjeđenju pružanja usluga čišćenja javnih površina?

2. Da li je gradonačelnik preduzimao bilo kakve aktivnosti na pokretanju postupaka javnih nabavki u skladu sa Zakonom o JN, kako pružanja usluga čišćenja javnih površina ne bi zavisilo od (ne)usvajanja budžeta?

3. Da je gradonačelnik bio spriječen da bez budžeta za 2021. godinu i plana javnih nabavki pokrene postupak JN, da li to znači da bismo, da je usvojen budžet 31.03.2021. godine, morali čekati stupanje budžeta na snagu, pa usvajanje plana javnih nabavki, pa pokretanje novog postupka JN sa ciljem zaključivanja okvirnog sporazuma za nabavku usluga čišćenja javnih površina, tj. i da nije bio usvojen budžet 31.03.2021. godine, ko zna koliko vremena bi Banja Luka bila bez obezbijeđene usluge čišćenja javnih površina?

4. Da li je pružanje navedene usluge moglo biti obezbijeđeno nekim drugim postupkom, npr. direktnim sporazumom, zaključenim prije 31.03.2021. godine, a čiju finansijsku realizaciju ne bi moglo poremetiti neusvajanje budžeta za 2021. godinu?

5. Da li su u sredstvima javnog informisanja ili na drugi pogodan način, u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima, korisnici komunalnih usluga blagovremeno obaviješteni o planiranim ili očekivanim smetnjama i prekidima koji su nastali u pružanju komunalnih usluga iz člana 14. ovog zakona? “

               U skladu sa članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 123/18), a u vezi s čl. 244. i 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 66/20), Republička uprava za inspekcijske poslove daje sljedeći

O D G O V O R

               Nadležnosti Republičke uprave za inspekcijske poslove su propisane Zakonom o inspekcijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 18/20) i odgovarajućim materijalnim propisima, među koje ne spada nadzor nam obavljanjem komunalnih djelatnosti u smislu odredi Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 124/11 i 100/17).

               Prema odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima organ jedinice lokalne samouprave nadležan za komunalne poslove prati obavljanje komunalnih djelatnosti i sprovođenje odredaba ovog zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalnih djelatnosti, dok upravni nadzor nad primjenom ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega vrši Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju.

               U vezi pitanja koja se odnose na način primjene Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, napominjemo da ovaj organ nema korntrolnu ulogu u odnosu na predmetni zakon, šta više, i Inspektorat ima obavezu primjene istog u postupcima nabavke roba, usluga i izvođenja radova. Kontrolu izbora odgovarajućih procedura javnih nabavki i zakonito trošenje sredstava, prema odredbama Zakona o reviziji javnog sektora Republike Srpske, vrši Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske.

S poštovanjem,

                                                                                                                                 V.D. DIREKTORA

                                                                                                                                 Milovan Krčo

 

 

 

 

05.04.2021

Ime poslanika:

Saziv: 
10