Народни посланик Томица Стојановић Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Томица Стојановић, Клуб посланика СДС, поставио је на Другој сједници одржаној 29. јануара 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Град Бијељина се  обратио Министарству пољопривреде 14.11.2017. године за пренос пољопривредног земљишта  са Републике Српске на Град Бијељину без накнаде, а за потребе измјештања ватрогасне јединице и спортске дворане, неколико локалних комуналних фирм, хелиодром, а све у складу са планском документацијом Града. У питању је, значи, пољопривредно земљиште лошег квалитета, 3-4 класе, а налази се у оквиру улица  Пантелинске  и друге фазе  градске обилазнице, за народ који евентуално жели да зна.

Тада сте одговорили да се земљиште не може уступити, али да се може замијенити са евентуално неким градским земљиштем. Град вам је доставио списак свих тих парцела које је понудио у замјену, питање је:

Докле се дошло са том замјеном и када се може очекивати да се то реализује, јер Град Бијељина има озбиљне намјере да то реализује, а прошло је 15 мјесеци?

ОДГОВОР:

Број: 12.03.05-011-60/19

Датум: 27.02.2019. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

   РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање

 

Народни посланик Томица Стојановић (Клуб посланика СДС) на 2. сједници Народне скупштине Републике Српске одржаној 29.  јануара 2019. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

                „Град Бијељина се обратио Министарству пољопривреде 14.11.2017. године за пренос пољопривредног земљишта са Републике Српске на Град Бијељину без накнаде, а за потребе измјештања ватрогасне јединице и спортске дворане, неколико локалних комуналних фирми, хелиодром, а све у складу са планском документацијом Града. У питању је, значи, пољопривредно земљиште лошег квалитета, 3-4 класе, а налази се у оквиру улица Пантелинске и друге фазе градске обилазнице, за народ који евентуално жели да зна.

Тада сте одговорили да се земљиште не може уступити, али да се може замијенити са евентуално неким градским земљиштем. Град вам је доставио списак свих тих парцела које је понудио у замјену, питање је:

Докле се дошло са том замјеном и када се може очекивати да се то реализује, јер Град Бијељина има озбиљне намјере да то реализује, а прошло је 15 мјесеци?“

У складу са чланом 79. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске,“ број 123/18), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске,“ број 31/11 и 34/17), дајемо сљедећи

 

ОДГОВОР

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је у 2018-ој години запримило захтјев Града Бијељина, којим се тражи покретање поступка замјене на непокретностима у својини Републике Српске са непокретностима у својини Града Бијељина. Провођење поступка се тражи у циљу провођења планских докумената подручја, за потребе изградње хелиодрома, спортске дворане са пратећим садржајем, укључујући и спортске вањске терене, објекте за потребе градских комуналних предузећа и измјештање Ватрогасне јединице Бијељина.

Разматрањем предмета списа и достављене документације утврђено је да се у поступку замјене тражи пренос права својине на шумском и пољопривредном земљишту у својини Републике Српске укупне површине 456330 м2 (45,633 хектара), а које је означено као: к.п. бр. 4259, шума 4. класе површине 525 м2, к.п. бр. 4260/1, њива 3. класе површине 367825 м2 и к.п. бр. 4260/2, њива 3. класе површине 87980 м2, све уписане у л.н. бр. 44, к.о. Бијељина 1.

Како је утврђено да су непокретности означене као к.п. бр. 4260/1, њива 3. класе површине 367825 м2 и к.п. бр. 4260/2, њива 3. класе површине 87980 м2, уписане у л.н. бр. 44, к.о. Бијељина 1, предмет уговора о концесији, закљученог са концесионаром ПД „Семберија“ а.д, извијесно је да ове непокретности не могу бити предметом даљих поступака, док се претходно не искључе из уговора о концесији.

Уговорном о концесији предвиђена је могућност измјене у случају правоснажне одлуке надлежног органа о експропријацији или реституцији дијела земљишта које је предмет уговора, али није предвиђено да се предмет умањује у циљу провођења планских докумената подручја. Уважавајући наведено, како су у достављеном акту прецизиране непокретности у својини Града Бијељина које би биле пренесене на Републику Српску у поступку замјене, концеденту се оставила могућност да приликом измјене уговора о концесији, понуди концесионару друге производне-комплексе, како би се одржао континуитет производње на датом подручју.

Уважавајући све наведено, а нарочито чињеницу да је концесионар ПД „Семберија“ а.д, извршио улагање огромних средстава у производњу на концесионом подручју, упућен је захтјев концесионару да се изјасни о иницијативи Града Бијељина. Наведеним захјевом је тражено од концесионара да рамотри поступак реалокације пољопривредне производње на другим непокретностима, према иницијативи Града Бијељина, како би се споразумно извршила измјена уговора о концесији. Након достављања изјашњења концесионара ПД „Семберија“ а.д, Град Бијељина ће бити обавјештен о наставку поступка по поднесеној иницијативи.                                                                                                         

 

                                                                                                                                               М  И  Н  И  С  Т  А  Р

                                                                                                                                                   др Борис Пашалић

29.01.2019

Име посланика:

Сазив: 
10