Narodni poslanik Tomica Stojanović Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Tomica Stojanović, Klub poslanika SDS, postavio je na Drugoj sjednici održanoj 29. januara 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Grad Bijeljina se  obratio Ministarstvu poljoprivrede 14.11.2017. godine za prenos poljoprivrednog zemljišta  sa Republike Srpske na Grad Bijeljinu bez naknade, a za potrebe izmještanja vatrogasne jedinice i sportske dvorane, nekoliko lokalnih komunalnih firm, heliodrom, a sve u skladu sa planskom dokumentacijom Grada. U pitanju je, znači, poljoprivredno zemljište lošeg kvaliteta, 3-4 klase, a nalazi se u okviru ulica  Pantelinske  i druge faze  gradske obilaznice, za narod koji eventualno želi da zna.

Tada ste odgovorili da se zemljište ne može ustupiti, ali da se može zamijeniti sa eventualno nekim gradskim zemljištem. Grad vam je dostavio spisak svih tih parcela koje je ponudio u zamjenu, pitanje je:

Dokle se došlo sa tom zamjenom i kada se može očekivati da se to realizuje, jer Grad Bijeljina ima ozbiljne namjere da to realizuje, a prošlo je 15 mjeseci?

ODGOVOR:

Broj: 12.03.05-011-60/19

Datum: 27.02.2019. godine

NARODNA SKUPŠTINA

   REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje

 

Narodni poslanik Tomica Stojanović (Klub poslanika SDS) na 2. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 29.  januara 2019. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

                „Grad Bijeljina se obratio Ministarstvu poljoprivrede 14.11.2017. godine za prenos poljoprivrednog zemljišta sa Republike Srpske na Grad Bijeljinu bez naknade, a za potrebe izmještanja vatrogasne jedinice i sportske dvorane, nekoliko lokalnih komunalnih firmi, heliodrom, a sve u skladu sa planskom dokumentacijom Grada. U pitanju je, znači, poljoprivredno zemljište lošeg kvaliteta, 3-4 klase, a nalazi se u okviru ulica Pantelinske i druge faze gradske obilaznice, za narod koji eventualno želi da zna.

Tada ste odgovorili da se zemljište ne može ustupiti, ali da se može zamijeniti sa eventualno nekim gradskim zemljištem. Grad vam je dostavio spisak svih tih parcela koje je ponudio u zamjenu, pitanje je:

Dokle se došlo sa tom zamjenom i kada se može očekivati da se to realizuje, jer Grad Bijeljina ima ozbiljne namjere da to realizuje, a prošlo je 15 mjeseci?“

U skladu sa članom 79. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske,“ broj 123/18), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske,“ broj 31/11 i 34/17), dajemo sljedeći

 

ODGOVOR

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je u 2018-oj godini zaprimilo zahtjev Grada Bijeljina, kojim se traži pokretanje postupka zamjene na nepokretnostima u svojini Republike Srpske sa nepokretnostima u svojini Grada Bijeljina. Provođenje postupka se traži u cilju provođenja planskih dokumenata područja, za potrebe izgradnje heliodroma, sportske dvorane sa pratećim sadržajem, uključujući i sportske vanjske terene, objekte za potrebe gradskih komunalnih preduzeća i izmještanje Vatrogasne jedinice Bijeljina.

Razmatranjem predmeta spisa i dostavljene dokumentacije utvrđeno je da se u postupku zamjene traži prenos prava svojine na šumskom i poljoprivrednom zemljištu u svojini Republike Srpske ukupne površine 456330 m2 (45,633 hektara), a koje je označeno kao: k.p. br. 4259, šuma 4. klase površine 525 m2, k.p. br. 4260/1, njiva 3. klase površine 367825 m2 i k.p. br. 4260/2, njiva 3. klase površine 87980 m2, sve upisane u l.n. br. 44, k.o. Bijeljina 1.

Kako je utvrđeno da su nepokretnosti označene kao k.p. br. 4260/1, njiva 3. klase površine 367825 m2 i k.p. br. 4260/2, njiva 3. klase površine 87980 m2, upisane u l.n. br. 44, k.o. Bijeljina 1, predmet ugovora o koncesiji, zaključenog sa koncesionarom PD „Semberija“ a.d, izvijesno je da ove nepokretnosti ne mogu biti predmetom daljih postupaka, dok se prethodno ne isključe iz ugovora o koncesiji.

Ugovornom o koncesiji predviđena je mogućnost izmjene u slučaju pravosnažne odluke nadležnog organa o eksproprijaciji ili restituciji dijela zemljišta koje je predmet ugovora, ali nije predviđeno da se predmet umanjuje u cilju provođenja planskih dokumenata područja. Uvažavajući navedeno, kako su u dostavljenom aktu precizirane nepokretnosti u svojini Grada Bijeljina koje bi bile prenesene na Republiku Srpsku u postupku zamjene, koncedentu se ostavila mogućnost da prilikom izmjene ugovora o koncesiji, ponudi koncesionaru druge proizvodne-komplekse, kako bi se održao kontinuitet proizvodnje na datom području.

Uvažavajući sve navedeno, a naročito činjenicu da je koncesionar PD „Semberija“ a.d, izvršio ulaganje ogromnih sredstava u proizvodnju na koncesionom području, upućen je zahtjev koncesionaru da se izjasni o inicijativi Grada Bijeljina. Navedenim zahjevom je traženo od koncesionara da ramotri postupak realokacije poljoprivredne proizvodnje na drugim nepokretnostima, prema inicijativi Grada Bijeljina, kako bi se sporazumno izvršila izmjena ugovora o koncesiji. Nakon dostavljanja izjašnjenja koncesionara PD „Semberija“ a.d, Grad Bijeljina će biti obavješten o nastavku postupka po podnesenoj inicijativi.                                                                                                         

 

                                                                                                                                               M  I  N  I  S  T  A  R

                                                                                                                                                   dr Boris Pašalić

 

29.01.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10