Народни посланик Ђорђе Вучинић Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Ђорђе Вучинић, Клуб посланика За правду и ред, поставио је између двије сједнице, 7. фебруара 2023. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

            Да ли је Министарство упознато са потенцијалном еколошком катастрофом у Власеници и спалионицом отпада коју планира градити фирма „Ecoplast“?

ОДГОВОР:

Број: 15.04-011-36/23

Датум: 27.02.2023. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

            Народни посланик Ђорђе Вучинић, Клуб посланика За правду и ред, поставио је између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске, 07. фебруара 2023. године, Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске сљедеће посланичко питање:

            „Да ли је Министарство упознато са потенцијалном еколошком катастрофом у Власеници и спалионици отпада коју планира градити фирма „Ecoplast“.“

            У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), а у вези са чл. 244 и 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), дајемо сљедећи:

О Д Г О В О Р

            Поступајући по захтјеву „ECOPLAST“ д.о.о. Власеница за претходну процјену утицаја на животну средину, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију је спровело поступак и дана 04.11.2019. године донијело Рјешење број 15.04-96-86/19, којим је утврђена обавеза спровођења процјене утицаја на животну средину и прибављање Студије утицаја на животну средину за пројекат изградње постројења за хемијско-термички третман неопасног отпада – пластике, на локацији означеној као к.ч. број 233/1 к.о. Власеница II, општина Власеница. Приликом доношења наведене одлуке Министарство је узело у обзир и размотрило мишљења Министарства здравља и социјалне заштите, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичког завода за заштиту културно – историјског и природног насљеђа, Министарства енергетике и рударства и општине Власеница.

            Поступајући по захтјеву „ECOPLAST“ д.о.о. Власеница за одобравање Студије утицаја на животну средину за пројекат хемијско-термичког третмана отпадне пластике (отпад индексног броја: 02 01 04; 07 02 13; 12 01 05; 15 01 02; 16 01 19; 17 02 03; 19 12 04 и 20 01 39), Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију је, дана 06.12.2021. године, донијело Рјешење о одобравању Студије утицаја на животну средину, број 15.04-96-48/20. У Студији утицаја на животну средину, израђеној од стране овлашћене институције за обављање дјелатности из области заштите животне средине, ЈНУ „Институт за заштиту и екологију Републике Српске“ Бања Лука, је наведено да је у технолошком поступку хемијско-термичког третмана отпада предвиђено коришћење само одвојене и чисте пластике прикупљене, у количини за коју носилац пројекта има обезбијеђен пласман готовог производа, а који се може складиштити на локацији (у изграђеном складишту), до предаје или извоза крајњем купцу/кориснику у складу са закљученим уговором.

О поднесеном захтјеву и поступку процјене утицаја на животну средину, јавност и заинтересована јавност су обавјештени путем дневног листа Независне новине, дана 25.09.2020. године, као и на интернет страницама Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију и општине Власеница, а бесплатан јавни увид у захтјев и нацрт Студије утицаја је био омогућен у просторијама општине Власеница. Јавна расправа о нацрту Студије утицаја на животну средину предметног пројекта, одржана је 16.10.2020. године у просторијама општине Власеница, а по одржаној јавној расправи остављен је рок од 30 дана у којем је било омогућено достављање примједби, мишљења и сугестија на захтјев и нацрт Студије утицаја. Иако је позив за јавну расправу био транспарентан и јавно објављен на напријед описани начин, јавност и заинтересована јавност није исказала интерес за учешће на истој, а у остављеном року достављене су примједбе Центра за животну средину.

О захтјеву „ECOPLAST“ д.о.о. Власеница за одобравање Студије утицаја на животну средину за пројекат хемијско - термичког третмана отпадне пластике и нацрту Студије утицаја на животну средину, мишљења су доставили Министарство здравља и социјалне заштите, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републички завод за заштиту културно – историјског и природног насљеђа и општина Власеница.

 

По завршетку јавног увида, Министарство је доставило носиоцу пројекта достављена мишљења и примједбе и наложило достављање Прелиминарног стручног става о примљеним примједбама заинтересоване јавности и заинтересованих органа на Нацрт Студије утицаја на животну средину. У прелиминарном стручном ставу носилац пројекта је дао одговоре на сва пристигла мишљења од стране надлежних органа, јавности и заинтересоване јавности. У складу са Записником са јавне расправе, достављеним мишљењима и прелиминарним стручним ставом носиоца пројекта, а у складу са чланом 71. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12 и 79/15) Министарство је донијело Оцјену којом је наложено достављање коначне Студије утицаја на животну средину за предметни пројекат. Коначна Студија утицаја на животну средину, израђена од стране овлашћене институције ЈНУ „Институт за заштиту и екологију Републике Срске“ и ревидована од стране овлашћене инситуције „ЕКОДОЗВОЛА“ д.о.о. из Бања Луке уз пословно-техничку сарадњу са Технолошким факултетом из Зворника, је дала приказ свих достављених примједби и одговора на исте, што је образложено у Рјешењу о одобравању Студије утицаја на животну средину.

            У складу са Рјешењем о одобравању Студије утицаја на животну средину, одговорно лице „ECOPLAST“ д.о.о. Власеница је дана 23.12.2021. године поднијело захтјев за издавање еколошке дозволе. Обавјештење о поднесеном захтјеву и начину увида заинтересоване јавности и јавности у захтјев и Доказе уз захтјев за издавање еколошке дозволе, као и остављеном року за достављање примједби и мишљења, објављено је дана 31.12.2021. године у дневном листу „Независне новине“. Истовремено, захтјев и документација су достављени општини Власеница те постављени на интернет страницама Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију и општине Власеница.

            По сазнању да је удружење Центар за животну средину покренуло управни спор против Рјешења о одобравању Студије утицаја на животну средину, број 15.04-96-48/20 од 07.12.2021. године, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију је дана 31.01.2022. године Закључком прекинуло поступак одлучивања по захтјеву за издавање еколошке дозволе за пројекат хемијско-термичке прераде неопасне отпадне пластике (претварање каталитичким поступком у полимерни восак) до окончања управног спора. Управни спор је окончан пресудом Окружног суда у Бањалуци дана 08.11.2022. године, на начин да је тужба одбијена као неоснована, након чега је дана 17.11.2022.године Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске донијело Закључак којим се наставља поступак покренут по захтјеву за издавање еколошке дозволе. Поступак одлучивања је у току.

          Дана 08.12.2022.године, од стране Врховног суда достављен је захтјев за ванредно преиспитивање пресуде Окружног суда у Бањој Луци. Захтјев је покренут од стране Удружења „Центар за животну средину“ Бања Лука.

            Израда Студије утицаја на животну средину и Доказа уз захтјев за издавање еколошке дозволе врши се у складу са доказом о локацији за обављање регистроване дјелатности одговорног лица. У конкретном случају, одабир локације у Власеници је извршен од стране општине Власеница, на начин да је дата сагласност да се на локацији индустријске зоне, у изграђеном објекту може вршити регистрована дјелатност одговорног лица „ECOPLAST“ д.о.о. Власеница. С тим у вези, на основу тог документа започете су активности на изради Студије утицаја на животну средину и Доказа уз захтјев за издавање еколошке дозволе од стране овлашћене институције за обављање дјелатности из области заштите животне средине, односно докумената који су цијењени у поаступцима спроведеним по Закону о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12, 79/15 и 70/20).

 

Прилог:

- Jедан примјерак латиничан,

- два примјерка ћириличнa

- CD (WОRD 2003)

                                                              

                                                                                                                       МИНИСТАР

                                                                                                

                                                                                                                                Бојан Випотник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.02.2023

Име посланика:

Сазив: 
11