Народни посланик Јелена Тривић Влади Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Јелена Тривић, Клуб посланика ПДП, поставила је на Другој сједници одржаној 29. јануара 2019. године 

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

                Молим Вас да ми доставите списак свих запослених са подацима:

 • О стручној спреми,
 • О установи, мјесту и датуму стицања дипломе.

ОДГОВОР 1:

Број : 10.1-011-46/19

Дана: 06.03.2019. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ

н/р Генералног секретара                                                     

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

               

Народни посланик Јелена Тривић, Клуб посланика ПДП, на другој сједници Народне скупштине Републике Српске одржаној 29., 30. и 31. јануара 2019. године поставила је посланичко питање упућено Влади Републике Српске, а оно гласи:

 

 „Молим Вас да ми доставите списак свих запослених са подацима:

-              О стручној спреми

-              О установи, мјесту и датуму стицања дипломе“

 

у складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр.123/18) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр.31/11 и 34/17) достављамо Вам сљедећи:

 

ОДГОВОР

 

У министарству управе и локалне самоуправе систематизовано је 49 радних мјеста са 65 извршилаца, од чега су 36 радних мјеста државних службеника, 29 радних мјеста су радна мјеста намјештеника, једно радно мјесто савјетника министра и једно радно мјесто шефа Кабинета, попуњено је 49 мјеста.

Организациону структуру министарства чине основне организационе јединице а то су ресори, посебне организационе јединице а то су кабинет и секретаријат и унутрашње организационе јединице а то су одјељења, одсјек и одсјек у оквиру кога је и централна писарница Владе, односно:

-              Кабинет министра,

-              Секретаријат Министарства;

-              2 основне организационе јединице (ресора)

-              Одјељења и

-              Одсјек.

 

Структуру запослених чине:

-              Секретар министарства, дипломирани правник

-              2 помоћника министра, ВСС-дипломирани правник

-              Савјетник министра, ВСС-дипломирани економиста

-              Шеф кабинета министра, ВСС-дипломирани правник

Кабинет министра

-              1 интерни ревизор, ВСС - дипломирани економиста

-              1 руководилац Одсјека за информисање, статус намјештеника, ВСС- политиколог

-              1 запослени, статус намјештеника, ССС – економски техничар

-              1 запослени, статус намјештеника, ССС – техничар промета

Секретаријат (у саставу је централна писарница)

-              1 руководилац Одсјека, статус намјештеника, ВСС - дипломирани економиста

-              1 руководилац Одсјека, статус намјештеника, ВСС – дипломирани мнг. за јавне службе

-              1 виши стручни сарадник, статус намјештеника, ВСС -  дипломирани економиста

-              1 виши стручни сарадник, статус намјештеника, ВСС - дипломирани правник

-              1 запослени, статус намјештеника, ССС - техничар електротехнике

-              1 запослени, статус намјештеника,  ССС - возач моторних возила

-              2  запослена, статус намјештеника, ССС – економски техничар

-              3 запослена, статус намјештеника, ССС- пословно правни техничар

-              4 запослена, статус намјештеника, ССС - гимназија

Ресор управе

-              1 главни републички управни инспектор, ВСС - дипломирани правник

-              7 управних инспектора, ВСС - дипломирани правник

-              2 начелника одјељења, ВСС - дипломирани правник

-              2 стручна савјетника, ВСС - дипломирани правник

-              1 виши стручни сарадник, ВСС – Сандра – професор филозофије

-              1 виши стручни сарадник, статус намјештеника, ВСС –дипломирани  инг. електротехнике

-              1 виши стручни сарадник, ВСС - дипломирани економиста-мнг

-              2 виша стручна сарадника, ВСС – дипломирани правник

Ресор локалне самоуправе

-              2 начелника одјељења, ВСС - дипломирани правник

-              1 стручни савјетник, ВСС - дипломирани правник

-              1 виши стручни сарадник, ВСС - дипломирани политиколог

-              2 виша стручна сарадника, ВСС - дипломирани економиста

-              1 виши стручни сарадник, ВСС - дипломирани правник

-              1 стручни сарадник, ССС – гимназија

 

 

С поштовањем,                                                                                                              

        М и н и с т а р

                                                                                                                                                      Лејла Решић

 

 

Достављено:

-Наслов,

-а/а

 

Прилог:

-2 (два) примјерка у латиничној и 2 (два) у ћириличној верзији

-Електронска верзија-ЦД

 

ОДГОВОР 2:

Број:08.040/052-1339/19

Датум: 05.03.2019. године

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Јелена Тривић, Клуб посланика ПДП, поставила је на Другој сједници одржаној 29. јануара 2019. године, посланичко питање које гласи:

„Молим Вас да ми доставите списак свих запослених са подацима о стручној спреми, о установи, мјесту и датуму стицања дипломе?“

                    У складу са чланом 79. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо следећи        

О Д Г О В О Р

У Министарству правде Републике Српске је поред министра и шефа кабинета систематизовано 48 радних мјеста са 54 извршиоца, од чега 33  радна мјеста државних службеника и 15 радних мјеста намјештеника, односно 38 извршилаца са статусом државног службеника и 16 извршилаца са статусом намјештеника. Тренутно су, поред министра, попуњена 33 радна мјеста.

Организациону структуру Министарства чине Кабинет министра, Јединица за интерну ревизију, Секретаријат и три основне организационе јединице, односно три ресора.

Структуру запослених чине:

 1. Кабинет министра:
 1. Службеник за осносе с јавношћу, намјештеник, ВСС дипломирани новинар,
 2. Интерни ревизор, државни службеник, ВСС, дипломирани економиста,
 3. Секретар координатор министра, намјештеник, ССС, економски техничар
 4. Возач министра, намјештеник, ССС, техничар друмског саобраћаја.
 1. Секретаријат Министарства:
 1. Секретар, државни службеник, ВСС, дипломирани правник,
 2. Начелник Одјељења за правне, финансијске и опште послове, државни службеник, ВСС, дипломирани економиста,
 3. Начелник  Одјељења за обуку, координацију пројеката и европске интеграције, државни службеник, ВСС, дипломирани правник,
 4. Стручни савјетник, државни службеник, ВСС, дипломирани правник,
 5. Сарадник за контролу обрачуна личних примања, намјештеник, ВШС, инжењер организације и менаџмента,
 6. Сарадник за финансијско књиговодствене послове, намјештеник, ССС, економски техничар,
 7. Сарадник за отпрему и развођење поште, намјештеник, ССС, Гимназија,
 8. Сарадник за евиденцију и архиву, намјештеник, ССС, Гимназија
 9. Возач, намјештеник, ССС, возач моторног возила,
 10. Возач, намјештеник, ССС, машински техничар.
 1. Ресор за правосуђе:
 1. Помоћник министра, државни службеник, ВСС, дипломирани правник,
 2. Инспектор за послове судске и тужилачке управе, државни службеник, ВСС, дипломирани правник,
 3. Виши стручни сарадник за нормативно правне послове, државни службеник, ВСС, дипломирани правник,
 4. Виши стручни сарадник за послове међународне правне помоћи, државни службеник, ВСС, дипломирани правник,
 5. Сарадник за послове статистике, намјештеник, ССС, Гимназија,
 6. Сарадник за административно техничке послове, намјештеник, ССС, дактилограф.
 1. Ресор за послове нотаријата, адвокатуре, правобранилаштва, бесплатне правне помоћи и спровођење Стратегије за борбу против корупције
 1. Помоћник министра, државни службеник, ВСС, дипломирани правник,
 2. Начелник Одјељења за послове нотаријата, адвокатуре, правобранилаштва и бесплатне правне помоћи, државни службеник, ВСС, дипломирани правник,
 3. Инспектор за послове нотаријата, државни службеник, ВСС, дипломирани правник,
 4. Виши стручни сарадник за послове адвокатуре, правобранилаштва  и бесплатне правне помоћи, државни службеник, ВСС, дипломирани правник,
 5. Виши стручни сарадник за спровођење Стратегије за борбу против корупције, државни службеник, ВСС, дипломирани правник,
 6. Виши стручни сарадник за спровођење Стратегије за борбу против корупције, државни службеник, ВСС, дипломирани менаџет безбједности.
 1. Ресор за извршење кривичних санкција
 1. Помоћник министра, државни службеник, ВСС, пјешадијски официр,
 2. Начелник Одјељења за надзор над радом казнених и васпитно-поправних установа, државни службеник, ВСС, дипломирани специјални педагог,
 3. Начелник Одјељења за управно-правне и нормативне послове, државни службеник, ВСС, дипломирани правник,
 4. Инспектор за надзор над остваривањем права осуђених лица, државни службеник, ВСС, дипломирани психолог,
 5. Виши стручни сарадник за управно-правне послове, државни службеник, ВСС, дипломирани правник,
 6. Виши стручни сарадник за нормативно правне послове, државни службеник, ВСС, дипломирани правник,
 7. Сарадник за статистичке и аналитичке послове, намјештеник, ССС, пољопривредни техничар.

 

С  поштовањем,

 

 

 

ДОСТАВИТИ:                                                         

 1. Наслову                                                                                                           М И Н И С Т А Р                                     

 

 1. А р х и в а                                                                                                      Антон Касиповић                                               

 

 

 

ОДГОВОР 3:

Број: 06.07/012-327-1/19

Датум: 18.02.2019. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Јелена Тривић, Клуб посланика ПДП поставила је на Другој сједници сједнице  Народне скупштине Републике Српске, сљедеће посланичко питање:

Молим Вас да ми доставите списак свих запослених са подацима:

 • О стручној спреми,
 • О установи, мјесту и датуму стицања дипломе

У складу са чланом 79. и чланом 80. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Министарство  финансија  Републике  Српске  је  републички  орган  управе  који  обавља  управне  и  друге  стручне  послове  наведене  у  Закону  о  републичкој  управи („ Службени гласник Републике Српске“, број : 115/18 ). Министарство  обавља  послове  у  границама  свога  подручја и  у  границама  својих  овлашћења.

Консеквентном  примјеном члана  102.  Закона  о  раду („ Службени гласник Републике Српске“, број : 01/16 ), члана 16 а  Закона  о  општем  управном  поступку („ Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 50/10 и 66/18 ) те  Закона  о  заштити  личних  података,  у  складу  са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству финансија („ Службени гласник Републике Српске“, бр. 14/12, 70/12, 52/14, 41/17, 78/17, 94/17 и 118/18) достављамо  Вам  податке  како  слиједи :

 

 

Систематизовано:  224 радна мјеста

Попуњено:  175 радних мјеста

Организациону структуру Министарства финансија чине:

-              Кабинет Министра

-              Секретаријат

-              10 основних  организационих  јединица ( ресора )

-              Централна јединица за хармонизацију финансијског управљања и контроле и интерне ревизије (CJH) – статус  основне  организационе  јединице,

-              Централна јединица за интерну ревизију

Структуру запослених чине:

-              Секретар, дипломирани правник

-              8 помоћника министра, ВСС –дипломирани економиста

-              1 помоћник министра, ВСС –дипломирани правник

-              1 помоћник министра, ВСС –дипломирани менаџер из области комуникација и односа с јавношћу,

-              руководилац ЦЈХ, ВСС –дипломирани економиста

•              Кабинет министра

-              1 запослени,  ВСС – доцент доктор наука из права

-              1 запослени, ВСС – дипломирани новинар

-              1 запослени, ВСС –дипломирани економиста-менаџер у јавној управи

•              Секретаријат

-              1 начелник одјељења, ВСС – дипломирани инжињер електротехнике

-              3 руководиоца одсјека, ВСС – дипломирани инжињер електротехнике

-              1 руководилац одсјека, ВСС –дипломирани правник

-              1 руководилац одсјека, ВСС – дипломирани економиста

-              1 виши стручни сарадник , ВСС –дипломирани економиста

-              2 запослена , статус намјештеника, ВСС –дипломирани инжињер електротехнике

-              1 запослени, статус намјештеника, ВСС –дипломирани инжињер електротехнике и рачунарства

-              1 запослени, статус намјештеника, електротехничар

-              1 запослени, статус намјештеника, ВСС –дипломирани правник

-              1 запослени, статус намјештеника, ВСС –дипломирани економска-менаџер финансија и банкарства

-              1 запослени, статус намјештеника, ВСС –дипломирани социјални радник

-              2 запослена , статус  намјештеника, ССС- економски техничар

-              4 запослена , статус намјештеника, ССС-возач моторних возила

-              1 запослени, статус намјештеника, ВШС-саобраћајни инжињер

-              1 запослени, статус намјештеника, ССС-срадник преводиоца

-              1 запослени, статус намјештеника, ССС-продавач-специјалиста

-              1 запослени, статус намјештеника, ССС- дактилограф, прве Б-класе

•              Ресор за макроекономску анализу

-              1 начелник одјељења, ВСС –дипломирани економиста

-              7 виших стручних сарадника, ВСС –дипломирани економиста

•              Ресор за фискални систем

-              1 начелник одјељења, ВСС –дипломирани економиста

-              3 руководиоца одсјека, ВСС –дипломирани економиста

-              1 руководилац одсјека, ВСС –дипломирани правник

-              2 виша стручна сарадника, ВСС –дипломирани економиста,

-              1 виши стручни сарадник, ВСС –дипломирани економиста-менаџер

-              8 виших стручних сарадника, ВСС – дипломирани правник

-              1 запослени, статус намјештеника, ССС-економски техничар

•              Ресор за финансијски систем

-              1 начелник одјељења, ВСС –дипломирани економиста

-              2 руководиоца одсјека, ВСС –дипломирани економиста

-              6 виших стручних сарадника, ВСС –дипломирани економиста

-              1 виши стручни сарадник, ВСС – дипломирани правник

•              Ресор за буџет и јавне финансије

-              1 начелник одјељења, ВСС –дипломирани економиста

-              1 руководилац одсјека, ВСС –дипломирани економиста

-              1 руководилац одсјека, ВСС –дипломирани правник

-              10 виших стручни сарадника, ВСС – дипломирани економиста

•              Ресор за управљање инвестицијама

-              2 начелника одјељења, ВСС –дипломирани економиста

-              6 виших стручних сарадника, ВСС – дипломирани економиста

-              1 виши стручни сарадник, ВСС –дипломирани економиста-менаџер у банкарству

•              Ресор за управљање дугом

-              3 начелника одјељења, ВСС –дипломирани економиста

-              11 виших стручних сарадника, ВСС –дипломирани економиста

-              1 виши стручни сарадник, ВСС –дипломирани правник

 

•              Ресор за трезор

-              3 начелника одјељења, ВСС –дипломирани економиста

-              4 руководиоца одсјека, ВСС –дипломирани економиста

-              6 виших стручних сарадника, ВСС –дипломирани економиста

-              1 запослени , статус намјештеника, дипломирани економиста

-              1 запослени , статус намјештеника, ВСС – дипломирани менаџер пословних финансија

-              1 запослени , статус намјештеника, ВСС – дипломирани економиста пословне економије

-              1 запослени , статус намјештеника, ВСС – дипломирани економиста-менаџер

-              1 запослени , статус намјештеника, ВСС – дипломирани економиста-менаџер финансија, банкарства и осигурања

-              1 запослени , статус намјештеника, ВСС –дипломирани економиста, менаџер специјалиста финансија,банкарства и трговине

-              1 запослени, статус намјештеника, ВСС – дипломирани економиста-менаџер финансија и банкарства

-              5 стручних сарадника, ССС-економски техничар

-              2 стручна сарадника, ССС- Гимназија

-              2 стручна срадника, ВШС, економист

-              1 стручни сарадник, ВШС, инжињер информатије-програмер

-              2 запослени , ССС-статус намјештеника, економски техничар

•              Ресор за правне послове

-              2 начелника одјељења, ВСС – дипломирани правник

-              6 виших стручних сарадника, ВСС –дипломирани правник,

-              2 виша стручни сарадника, ВСС –дипломирани економиста

-              1 виши стручни сарадник, ВСС –дипломирани економиста-менаџер финансија, банкарства и трговине

•              Ресор за рачуноводство и ревизију

-              2 начелника одјељења, ВСС –дипломирани економиста

-              2 руководиоца одсјека, ВСС –дипломирани економиста

-              5 виших стручних сарадника, ВСС – дипломирани економиста

•              Централна јединица за хармонизацију финансијског управљања и контроле и интерне ревизије (ЦЈХ)

-              4 начелника одјељења, ВСС –дипломирани економиста

-              2 виша стручна сарадника, ВСС –дипломирани економиста

 

•              Ресор за програмирање и координацију финансијске подршке Европске уније

 

-              1 руководилац одсјека, ВСС –дипломирани економиста

-              1 виши стручни сарадник, ВСС –дипломирани економиста

-              1 виши стручни сарадник, ВСС –дипломирани новинар

-              1 виши стручни сарадник, ВСС –магистар филозофије

•              Централна јединица за интерну ревизију

-              Руководилац одсјека, ВСС –дипломирани економиста

-              Интерни ревизор, ВСС – дипломирани економиста

 

С поштовањем,

                                                                                                                                                                          МИНИСТАР

                                                                                                                                                                      Зора Видовић

 

 

 

ОДГОВОР 4:

Број: 07.032/011-66/19

Датум:06.03.2019. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Јелена Тривић на 2. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 29, 30. и 31. јануара 2019. године, поставила је сљедеће посланичко питање:

„Молимо Вас да ми доставите списак свих запослених са подацима:

 • о стручној спреми,
 • -о установама, мјесту и датуму стицања дипломе.“

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

У Министарству просвјете и културе Републике Српске је:

Систематизовано: - 81 радно мјесто

Попуњено: - 63

Организациону структуру Министарства просвјете и културе чине:

а)Кабинет министра

 

б) Јединица за интерну ревизију

 

в) Секретаријат министарства, са сљедећим унутрашњим организационим  јединицама:

1. Одјељење за финансијско-планске и рачуноводствене послове, са унутрашњим организационом јединицом:

- Одсјек за филијале трезора

2. Одјељење за правне, опште и заједничке послове, са унутрашњом организационом јединицом:

-Одсјек за европске интеграције

3. Одјељење за информисање и информационе технологије

 

-основне организационе јединице-

а) Ресор за предшколско, основно и средње образовање и васпитање са сљедећим унутрашњим организационим јединицама:

1. Одјељење за предшколско васпитање и образовање

2. Одјељење за основно образовање и васпитање

3. Одјељење за средње образовање и васпитање

б) Ресор културе, са сљедећим унутрашњим организационим јединицама:

1. Одјељење за савремено стваралаштво и креативну индустрију

2. Одјељење за заштиту културног насљеђа

 

Структуру запослених чине:

Министар –магистар

а)Кабинет министра:

2 запослени , всс дипломирани економиста

1 запослени, всс дипломирани флаутиста

1 запослени, всс дипломирани политиколог, намјештеник

1 запослени, ссс електротехничар електроенергетике, намјештеник

 

б) Јединица за интерну ревизију

1 запослени  всс дипломирани економиста, државни службеник

1 запослени, всс дипломирани економиста, државни службеник

 

в) Секретаријат министарства

1 секретар, всс дипломирани правник, државни службеник

 1. Одјељење за финансијско-планске и рачуноводствене послове

1 начелник Одјељења, всс дипломирани економиста, државни службеник

1 запослени, доктор економских наука, државни службеник

2 запослена,  всс дипломирани економисти, државни службеник

1 запослени, магистар економије, намјештеник

2 запослена, всс дипломирани економиста, намјештеник

1 запослени, ссс дипломирани економиста, намјештеник

1 запослени, ссс економски техничар, намјештеник

 

 • Одсјек за филијале трезора

7 запослених, всс  дипломирани економиста, намјештеник

3 запослена  вшс економиста, намјештеник

1 запослени, ссс економски техничар, намјештеник

 

 1. Одјељење за правне, опште и заједничке послове

1 начелник Одјељења, всс дипломирани правник, државни службеник

6 запослених, всс дипломирани правник,  5 државних службеника и један намјештеник

1 запослени, всс дипломирани економиста, државни службеник

1 запослени, ссс машински техничар, намјештеник

1 запослени ссс возач цестовних моторних возила, намјештеник

 

 • Одсјек за европске интеграције –

1 запослени, руководилац Одсјека,  всс дипломирани правник,државни службеник

1 запослени, всс, доктор филолошких наука, државни службеник

1 запослени, всс дипломирани филолог, државни службеник

 

 1. Одјељење за информисање и информационе техенологије

1 начелник Одјељења, всс дипломирани журналист, намјештеник

2 запослена, всс дипломирани новинар, намјештеник

1 запослени, всс професор српског језика и књижевности, намјештеник

1 запослени, магистар рачунарства и информатике, всс, намјештеник

 

а) Ресор за предшколско, основно и средње образовање и васпитање

1  помоћник министра за предшколско, основно и средње образовање и васпитање, всс професор српског језика и књижевности, државни службеник

 

 1. Одјељење за предшколско васпитање и образовање

1 начелник Одјељења, доктор педагошких наука, државни службеник

1 запослени, всс дипломирани правник, државни службеник

1 запослени, всс, професор енглеског језика и књижевности, државни службеник

 1. Одјељење за основно образовање и васпитање

1 начелник  Одјељења, магистар педагошких наука, државни службеник

1 запослени  дипломирани педагог, всс, државни службеник

1 запослени, всс дипломирани економиста, државни службеник

1 запослени дипломирани правник, всс, државни служебник

1 запослени, дипломирани новинар, всс, државни службеник

 1. Одјељење за средње образовање и васпитање

1 начелник Одјељења, всс  професор српског језика и књижевности, државни службеник

2 запослена, всс дипломирани економиста, државни службеник

1 запослени, мастер правник, државни службеник

1 запослени всс дипломирани педагог, државни службеник

1 запослени, ссс, техничар друмског саобраћаја, намјештеник

б) Ресор културе

1 помоћник министра за културу, дипломирани политиколог – мастер, државни службеник

2 запослена, всс дипломирани економиста, државни службеник

1 запослени, всс професор филозофије и социологије, државни службеник

1 запослени, всс дипломирани инжењер архитектуре, државни службеник

1 запослени всс дипломирани правник, државни службеник

1. Одјељење за савремено стваралаштво и креативну индустрију

1 начелник Одјељења,  всс професор српског језика и књижевности, државни службеник

1 запослени, всс дипломирани металуршки инжењер, државни службеник

1 запослени, всс професор социологије, државни службеник

2. Одјељење за заштиту културног насљеђа

1 начелник Одјељења, магистар умјетности из области конзервације и рестаурације, државни службеник

1 запослени всс, професор географије, државни службеник

1 запослени, всс дипломирани економиста, државни службеник.

 

 

      Доставити:                                                                                                   МИНИСТАР

       - Наслову                                                                                               

       - А/а.                                                                                                      Наталија Тривић, мр

 

 

 

ОДГОВОР 5:

Број: С/М-053-58/19

Дана: 06.03.2019. године

 

 

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање.-

Народни посланик Јелена Тривић, Клуб посланика ПДП, поставила је на Другој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 29, 30. и 31. јануара 2019. године, сљедеће посланичко питање:

''Молим Вас да ми доставите списак свих запослених са подацима:

 • О стручној спреми,
 • О установи, мјесту и датуму стицања дипломе.''

У складу са чланом 80. Пословника Владе Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 123/18), а у вези са чл. 263. и 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 31/11 и 34/17), дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

                У Министарству унутрашњих послова Републике Српске, Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у МУП РС број:                         С/М-020-73/17 од 13.03.2017. године, број: С/М-020-73/17 од 22.02.2018. године, број: С/М-020-73/17 од 12.06.2018. године и број: С/М-020-73/17 од 11.12.2018. године, систематизовано је 2441 радно мјесто са 7243 извршиоца, од чега: ВСС 1603; ВШС 501; ВКВ 21; ССС 4929; КВ 31 и НСС 158.

У односу на број систематизованих радних мјеста тренутни број запослених у МУП РС је 6976, од чега, ВСС 1637; ВШС 491; ВКВ 25; ССС 4639; КВ 25 и НСС 159, а потребно је и истаћи да је велики број запослених стекао већи степен стручне спреме од степена који је предвиђен као услов за обављање послова радног мјеста на које је запослени распоређен, што само по себи чини предметни захтјев несврсисходним.

Напомињемо, у Министарству унутрашњих послова, на основу Закона о заштити тајних података (''Службени гласник БиХ'', број: 54/05 и 12/09), а у складу са Одлуком о листи радних мјеста у Министарству унутрашњих послова која су предмет основних безбједносних провјера, проширених безбједносних провјера и проширених безбједносних провјера са безбједносним истраживањем, од 2010. године врше се безбједносне провјере запослених у Министарству. Према прописима провјере врши Државна агенција за истраге и заштиту и Обавјештајно – безбједносна агенција БиХ. Између осталог, провјере се односе и на стечену стручну спрему, односно дипломе свих нивоа образовања које је провјеравано лице стекло до момента провјеравања. У Министарству унутрашњих послова Републике Српске у односу на број запослених (6976) провјере су извршене за 3466 запослених.

Поред наведеног у периоду 2000 – 2002. године од стране ИПТФ извршене провјере свих запослених, а које су се између осталог, односиле и на вјеродостојност диплома, те је свима који нису испунили стандарде за сертификацију престао радни однос.

Такође, напомињемо да је унутрашња организација и систематизација радних мјеста, прописана Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству унутрашњих послова, за који је одређен степен тајности ''ИНТЕРНО'', а у складу са позитивноправним прописима који уређују област заштите тајних података. Наиме, приступ Правилнику одређен је Законом о заштити тајних података и Правилником о одређивању тајности података и поступцима за чување и руковање тајним подацима које користи Министарство унутрашњих послова Републике Српске. (''Службени гласник Републике Српске'', број: 21/17). Сам степен тајности ''ИНТЕРНО'' онемогућава доступност података неовлашћеним лицима, односно обезбјеђује да приступ тим подацима имају само лица која располажу дозволом за приступ тајним подацима одговарајућег нивоа.

 

С поштовањем,

 

                                                                                                                 М И Н И С Т А Р

                                                                                                               мр Драган Лукач

 

ОДГОВОР 6:

Број: 11/03-012-61/19

Бања Лука, 06.03.2019. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА

НАРОДНА СКУПШТИНА

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање

Народни посланик Јелена Тривић је на 2. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 29.,30. и 31. јануара 2019. године, поставила следеће посланичко питање:

„ Молим Вас да ми доставите списак свих запослених са подацима:

- О стручној спреми,

- О установи, мјесту и датуму стицања дипломе.“

У складу са чланом 80. Пословника Владе Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 123/18) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 31/11 и 34/17) дајемо следећи

ОДГОВОР

Систематизовано:          91 радно мјесто (укључујући министра)

Попуњено:                         63 радна мјеста (укључујући министра)

Организациону структуру Министарства здравља и социјалне заштите чине:

 • Кабинет министра
 • Јединица за интерну ревизију
 • Секретаријат министарства
 • 5 основних организационих јединица (ресора)

Структуру запослених чине:

 • Министар, ВСС – доктор медицине
 • Секретар министарства, ВСС – дипломирани правник
 • 2 помоћника министра, ВСС – доктор медицине
 • 1 помоћник министра, ВСС – дипломирани економиста
 • 1 помоћник министра, ВСС – дипломирани социјални радник

Кабинет министра:

 • 1 шеф кабинета, ВСС – дипломирани економиста
 • 1 савјетник министра, ВСС – дипломирани економиста
 • 1 службеник за односе с јавношћу, статус намјештеника, ВСС – дипломирани новинар
 • 1 секретар координатор министра, статус намјештеника, ССС – програмер

 

Секретаријат министарства:

 • 1 начелник одјељења, ВСС – дипломирани правник
 • 2 начелника одјељења, статус намјештеника, ВСС – дипломирани економиста
 • 1 сарадник за персоналне послове и канцеларијско пословање, статус намјештеника,

ВШС – инжењер организације и менаџмента

 • 1 сарадник за канцеларијско пословање, статус намјештеника, ССС – економски техничар
 • 1 сарадник за канцеларијско пословање, статус намјештеника, ССС - грађевински техничар
 • 1 сарадник за архиву, курирске послове и набавке, статус намјештеника, ССС – економски техничар
 • 1 сарадник за стручне испите и опште послове, статус намјештеника, ССС – правни техничар
 • 1 сарадник за послове обрачуна, благајне и књижења, статус намјештеника, ССС – економски техничар
 • 1 сарадник за обрачун материјалних трошкова, статус намјештеника, ССС – економски техничар
 • 1 сарадник за рачуноводствене послове, статус намјештеника, ССС – економски техничар
 • 1 сарадник за унос података, статус намјештеника, ССС – гимназија
 • 1 виши сарадник за послове превођења и лекторисања, статус намјештеника, ВСС – професор Енглеског језика и књижевности
 •  1 виши сарадник за јавне набавке, статус намјештеника, ВСС – дипломирани економиста
 • 1 стручни сарадник за информатику, статус намјештеника, ВСС - дипломирани инжењер електротехнике
 • 1 возач, статус намјештеника, ССС – електротехничар

Ресор за планирање, анализу, финансирање и имплементацију пројеката и финансирање:

 • 1 виши стручни сарадник за студијско-аналитичке послове, ВСС – професор Енглеског језика и књижевности
 • 1 виши сарадник за јавне набавке, статус намјештеника, ВСС – дипломирани инжењер архитектуре
 • 1 виши сарадник за јавне набавке, статус намјештеника, ВСС – дипломирани економиста
 • 1 виши сарадник за финансијски менаџмент, статус намјештеника, ВСС – дипломирани економиста
 • 1 сарадник за административно-техничке послове, статус намјештеника, ВШС – економиста за маркетинг и трговину
 • 1 сарадник за информационе технологије, статус намјештеника, ССС – техничар електроенергетике
 • 2 виша сарадника за грађевинске радове, статус намјештеника, ВСС – дипломирани инжењер архитектуре
 • 1 начелник одјељења, ВСС – дипломирани економиста
 • 1 виши сарадник за економско-аналитичке послове, статус намјештеника, ВСС – дипломирани економиста,
 • 1 виши сарадник за капиталне инвестиције у здравственом систему, статус намјештеника, ВСС – дипломирани економиста,
 • 1 виши стручни сарадник за здравствено осигурање и национални здравствени рачун, ВСС – дипломирани економиста

Ресор за јавно здравство, међународне односе и европске интеграције:

 • 1 руководилац одсјека, ВСС – доктор медицине
 • 1 виши стручни сарадник за јавно здравство, ВСС – доктор медицине
 • 1 виши стручни сарадник за јавно здравство, ВСС – доктор медицине
 • 2 виша стручна сарадника за међународну сарадњу и европске интеграције, ВСС –  дипломирани правник
 •      1 виши стручни сарадник за послове превођења и лекторисања у области европских
 •         интеграција, статус намјештеника, ВСС – професор Енглеског језика и књижености

Ресор за здравствену заштиту:

 • 1 руководилац одсјека, ВСС – доктор медицине
 • 1 виши стручни сарадник за примарну здравствену заштиту, ВСС – доктор стоматологије
 • 1 виши стручни сарадник за сестринство, ВСС – дипломирани медицинар здравствене његе
 • 1 виши стручни сарадник за сестринство, ВСС – дипломирани медицинар – физиотерапеут
 • 1 виши стручни сарадник за болничку здравствену заштиту, ВСС – доктор медицине
 • 1 виши сарадник за здравствене технологије, статус намјештеника, ВСС – дипломирани економиста
 • 1 виши стручни сарадник за управно-правне послове, ВСС – дипломирани правник

Ресор за фармацију:

 • 2 руководиоца одсјека, ВСС – магистар фармације
 • 1 виши стручни сарадник за нормативно-правне послове, ВСС – дипломирани правник
 • 1 виши стручни сарадник за хемикалије, ВСС – магистар фармације
 • 1 виши стручни сарадник за хемикалије, ВСС – дипломирани инжењер технологије
 • 1 сарадник за студијско-аналитичке послове, ВШС – наставник математике и физике

Ресор за социјалну, породичну и дјечију заштиту:

 • 1 начелник одјељења, ВСС – дипломирани педагог
 • 1 виши стручни сарадник за социјалну заштиту, ВСС – дипломирани социјални радник
 • 2 виша стручна сарадника за управно-правне послове, ВСС – дипломирани правник
 • 1 виши стручни сарадник за подршку особама са инвалидитетом, ВСС – дипломирани дефектолог
 • 1 сарадник за аналитичке послове, статус намјештеника, ВСС – бачелор психологије
 • 1 виши стручни сарадник за породичну и дјечију заштиту, ВСС – дипломирани психолог 
 • 1 виши стручни сарадник за породично-правну заштиту и старатељство, ВСС – дипломирани правник.

                С поштовањем,     

 

 

Доставити:                                                                                                                      МИНИСТАР

1.  Наслову                                                                                                     Ален Шеранић, др мед.

2.  Архиви

                                                                                                                        

 

ОДГОВОР 7:

Број: 20.01/011-44/19

Датум: 6. март 2019. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се

Народни посланик Јелена Тривић, Клуб посланика ПДП, поставила је на Другој сједници одржаној 29. јануара 2019. године, сљедеће посланичко питање:

„ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Молимо Вас да ми доставите списак свих запослених са подацима:

- О стручној спреми,

- О установи, мјесту и датуму стицања дипломе.“

У складу са чланом 80. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) као и чл. 263. и 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17), достављамо сљедећи:

О Д Г О В О Р

                У Министарству породице, омладине и спорта је, у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста („Службени гласник Републике Српске“, бр. 24/18 и 102/18), укупно систематизовано 50 радних мјеста, од којих су попуњена 42 радна мјеста, и то:

Систематизовано: 50 радних мјеста

Попуњено: 42 раднa мјестa

 

Организациону структуру Министарства породице, омладине и спорта чине:

 • кабинет министра
 • интерни ревизор
 • ресор за породицу

-      ресор за омладину

                          -    одјељење за омладинску политику, унутрашња организациона јединица,

       -       ресор за спорт

       -       секретаријат Министарства

          -     одјељење за нормативно-правне, кадровске и адмминистративно-техничке послове

          -     одсјек за финансијско-рачуноводствене послове

 

Структуру запослених чине:

 • Секретар, дипломирани правник
 • 1 помоћник министра, ВСС – дипломирани васпитач предшколске наставе (магистар предшколског васпитања)
 • 1 помоћник министра, ВСС - дипломирани инжињер електротехнике
 • 1 помоћник министра, ВСС - дипломирани економиста јавне управе

 

 • Кабинет министра
 • 1 запослени, ВСС - дипломирани правник за безбједност и криминалистику
 • 1 запослени, ВШС - наставник разредне наставе
 • 1 запослени, ССС - ауто механичар – специјалиста

 

 • 1 интерни ревизор, ВСС - дипломирани економиста

 

 • Секретаријат
 • 1 начелник одјељења, ВСС - дипломирани правник
 • 1 руководилац одсјека, ВСС - дипломирани економиста – менаџер
 • 1  виши стручни сарадник, ВСС – дипломирани правник (доктор наука)
 • 1  запослени, статус намјештеника, ВСС - дипломирани новинар
 • 1  запослени, статус намјештеника, ВСС - дипломирани политиколог
 • 1  запослени, статус намјештеника, ВСС - дипломирани професор разредне наставе
 • 1  запослени, статус намјештеника, ВСС - дипломирани економиста предузетничке економије
 • 1  запослени, статус намјештеника, ВСС - дипломирани економиста
 • 1 запослени, статус намјештеника, ССС – економско комерцијални трговински техничар
 • 1 запослени, статус намјештеника, ССС -  управно - административни техничар
 • 1 запослени, статус намјештеника, ССС – гинеколошко - акушерска сестра техничар
 • 1 запослени, статус намјештеника, ССС - економски техничар
 • 1 запослени, статус намјештеника, ССС - возач моторних возила
 • 1 запослени, статус намјештеника, ССС – трговински техничар

 

 • Ресор за породицу
 • 1 виши стручни сарадник, ВСС - професор филозофије и социологије
 • 1 виши стручни сарадник, ВСС - дипломирани педагог
 • 1 виши стручни сарадник, ВСС -  професор географије и етнологије
 • 2 виша стручна сарадника, ВСС - дипломирани демограф
 • 1 виши стручни сарадник, ВСС - дипломирани географ – демограф

 

 • Ресор за омладину
 • 1 начелник одјељења, ВСС - дипломирани новинар
 • 1 виши стручни сарадник, ВСС – дипломирани новинар (магистар наука)
 • 1 виши стручни сарадник, ВСС –  дипломирани педагог (магистар нука)
 • 1 виши стручни сарадник, ВСС -  професор филозофије и социологије
 • 1 виши стручни сарадник, ВСС - дипломирани демограф
 • 1 виши стручни сарадник, ВСС - дипломирани економиста

 

 • Ресор за спорт
 • 1 виши стручни сарадник, ВСС – дипломирани менаџер спорта
 • 4 вишa стручнa сарадникa, ВСС - професор физичког васпитања и спорта
 • 1 виши стручни сарадник, ВСС -  професор физичког васпитања и спорта  (доктор наука)
 • 1 виши стручни сарадник, ВСС - професор физичког васпитања и спорта (магистар наука)
 • 1 виши стручни сарадник, ВСС - дипломирани економиста

 

С поштовањем,

                                                                                                                    МИНИСТАР

Соња Давидовић

 

 

Достављено:

1.            Генерални секретаријат,

2.            а/а

Прилог:

-              у писаној форми по два  (2) примјерка на оба службена писма (ћирилица и латиница)

-              у електронској форми – ЦД (ћирилица и латиница)

 

ОДГОВОР 8:

Број: 05.02/011-62 -1/19

Датум: 06.03.2019. године

 

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

                                                                                                                            

Народни посланик Јелена Тривић, Клуб посланика ПДП-а, поставила је на Другој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 29, 30. и 31. јануара 2019. године, сљедеће посланичко питање:

 

„Молим Вас да ми доставите списак свих запослених са подацима:

 • О стручној спреми,
 • О установи, мјесту и датуму стицања дипломе.“

 

 

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 123/18) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи

 

О Д Г О В О Р

 

Према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста, у Министарству енергетике и рударства је систематизовано укупно 84 радна мјеста са 87 извршилаца, од чега се 65 радних мјеста са 68 извршилаца односи на државне службенике, а 19 радних мјеста са 19 извршилаца на намјештенике, као два савјетника и шеф кабинета министра који се примају у радни однос за вријеме трајања мандата министра.

 

Организациону структуру  Министарства чине:

 • Кабинет министра;
 • Секретаријат;
 • Ресор за електроенергетику;
 • Ресор за енергенте;
 • Ресор за рударство и геологију;
 • Ресор за правне послове и ЕУ интеграције.

 

У Министарству је тренутно запослен 51 радник, као и два савјетника ангажована за вријеме трајања мандата министра.

 

Структуру запослених (према стручној спреми) у појединим организационим јединицама чине:

 

 

КАБИНЕТ МИНИСТРА

 

 1.  

Савјетник министра (2)

 

ВСС - професор хрватског или српског језика и југословенске књижевности и педагогије

доктор економских наука (диломирани економиста)

 1.  

Стручни савјетник за послове информисања и односе с јавношћу

 

ВСС - професор српског језика и књижевности

 1.  

Виши сарадник за односе са јавношћу

 

ВСС - дипломирани новинар

 1.  

Возач

ССС - машински техничар

 1.  

Возач министра

 

III степен – возач моторних возила

 1.  

Интерни ревизор

ВСС - дипломирани економиста менаџер специјалиста из области банкарства, финансија и трговине

 

 

СЕКРЕТАРИЈАТ МИНИСТАРСТВА

 

 1.  

Секретар министарства

 

ВСС – дипломирани правник

 1.  

Стручни савјетник за стратешко планирање и анализу

 

ВСС - професор српског језика и књижевности

Одјељење за организационе, кадровске и опште послове

 1.  

Начелник одјељења за организационе, кадровске и опште послове

 

ВСС – дипломирани правник

Одсјек за организационе, опште и послове јавних набавки

 1.  

Руководилац Одсјека за организационе, кадровске и послове јавних набавки

 

ВСС – дипломирани правник

 

 1.  

Сарадник за вођење персоналних досијеа и оперативно-техничке послове

ССС - машински техничар

 1.  

Виши стручни сарадник за нормативне и опште послове

 

ВСС – дипломирани правник

 1.  

Виши сарадник за архиву

 

ВСС - дипломирани економиста - менаџер људских ресурса и пословне информатике 180 ЕЦТС;

дипломирани економиста 240 ЕЦТС

14.

Сарадник за протокол

 

ССС - управни техничар

15.

Сарадник за техничке послове

 

основно образовање и курс дактилографа Iб класе

Одјељење за финансијско-рачуноводствене послове

 

16.

Начелник одјељења за финансијско-рачуноводствене послове

 

ВСС - дипломирани економиста

Одсјек за финансијско-рачуноводствене послове и финансијско управљање и контролу

 

17.

Сарадник за обрачун плата и накнада

 

ССС - економски техничар

18.

Сарадник за ликвидатуру               

 

ВС - економиста

 

РЕСОР ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКУ

 

19.

Помоћник министра за електроенергетику

 

ВСС – основне студије из дипломатских наука, мастер из области политике ЕУ

20.

Стручни савјетник за област концесија, обновљивих извора енергије и енергетску ефикасност

 

ВСС – дипломирани новинар;

дипломирани економиста

Одјељење за електроенергетику и енергетску ефикасност

21.

Начелник одјељења за електроенергетику и енергетску ефикасност

 

ВСС - дипломирани инжењер електротехнике

22.

Руководилац одсјека за корпоративне активности са јавним предузећима и реструктурирање

 

ВСС –дипломирани економиста

 

Одсјек за општу електроенергетику и енергетску ефикасност

 

 

23.

Руководилац одсјека за општу електроенергетику и енергетску ефикасност

 

ВСС - дипломирани инжењер електротехнике

24.

Виши стручни сарадних за сарадњу са предузећима за производњу и пренос електричне енергије

ВСС - дипломирани инжењер електротехнике

Одјељење за пројекте, концесије и обновљиве изворе енергије

 

25.

Начелник одјељења за пројекте, концесије и обновљиве изворе енергије

 

ВСС - дипломирани инжењер машинства

Одсјек за пројекте, концесије и обновљиве изворе енергије

 

26.

Виши стручни сарадник за провођење поступака  за додјелу концесија 

 

ВСС - дипломирани економиста - менаџер у јавној управи, за јавне службе и администрацију 180 ЕЦТС;

дипломирани економиста - менанџер јавне управе 240 ЕЦТС

 

27.

Виши стручни сарадник за праћење реализације уговора и додијељених концесија (2)

 

ВСС - дипломирани правник

ВСС - дипломирани инжењер електротехнике

28.

Виши стручни сарадник за пројекте и споразуме

 

Магистар електротехничких наука (дипломирани инжењер електротехнике)

 

РЕСОР ЗА ЕНЕРГЕНТЕ

 

29.

Помоћник министра за енергенте

 

ВСС - дипломирани инжењер електротехнике

Одјељење за нафту и нафтне деривате

 

      30.

Начелник одјељења за нафту и нафтне деривате

 

доктор техничких наука (дипломирани металуршки инжењер)

 

 

Одсјек за нафту

 

31.

Руководилац одсјека за нафту

 

ВСС - дипломирани инжењер технологије

32.

Виши стручни сарадник за економско-техничку анализу у области нафтне привреде

 

ВСС - дипломирани економиста

Одсјек за опрему под притиском

 

Одјељење за гас

 

33.

Начелник одјељења за гас

 

ВСС - дипломирани инжењер машинства

Одсјек за гас

 

34.

Руководилац одсјека за гас

 

ВСС - дипломирани инжењер технологије

Одјељење за праћење и развој индустријских области из надлежности министарства

 

35.

Начелник одјељења за праћење и развој индустријских области из надлежности министарства

 

ВСС - дипломирани економиста

36.

Стручни савјетник за политике и развојне пројекте за индустријске области из надлежности министарства

 

ВСС - дипломирани инжењер машинства

Одсјек за праћење и развој индустријских области из надлежности министарства

 

 

РЕСОР ЗА РУДАРСТВО И ГЕОЛОГИЈУ

 

37.

Помоћник министра за рударство и геологију

 

ВСС - дипломирани инжењер геологије за палеонтологију

38.

Стручни савјетник за рударство и геологију

 

ВСС - дипломирани инжењер рударства

Одјељење за рударство

 

39.

Начелник одјељења за рударство

 

ВСС - дипломирани инжењер рударства

Одсјек за рударство, концесије и пројекте

 

     40.

 

Руководилац одсјека за рударство, концесије и пројекте

ВСС - дипломирани инжењер рударства

 

 

Одјељење за геологију

 

Одсјек за геологију

 

41.

Виши стручни сарадник за економско финансијске послове и праћење уговора о концесији

 

ВСС - дипломирани економиста

42.

Стручни сарадник за обраду и анализу материјала из области рударства и геологије

 

ВС - електротехничар рачунара;

инжењер информатике

 

РЕСОР ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

43.

Помоћник министра за правне послове и европске интеграције

 

ВСС – дипломирани правник

44.

Стручни савјетник за област правних послова и европске интеграције

 

ВСС – дипломирани правник

Одјељење за европске интеграције и међународну координацију у оквиру ресорне надлежности министарства и послове усклађивања прописа Републике Српске из ресорне надлежности Министарства са прописима ЕУ

 

45.

Начелник Одјељења за европске интеграције и међународну координацију у оквиру ресорне надлежности министарства и послове усклађивања прописа Републике Српске из ресорне надлежности Министарства са прописима ЕУ

ВСС - професор енглеског језика и књижевности

Одсјек за европске интеграције и међународну координацију у оквиру ресорне надлежности министарства и послове усклађивања прописа Републике Српске из ресорне надлежности Министарства са прописима ЕУ

 

46.

Руководилац Одсјека за европске интеграције и међународну координацију у оквиру ресорне надлежности министарства и послове усклађивања прописа Републике Српске из ресорне надлежности Министарства са прописима ЕУ

магистар правних наука (официр артиљеријско - ракетне јединице и противвазушне одбране)

47.

Виши стручни сарадник за координацију учешћа у изградњи инфраструктуре квалитета

 

ВСС - дипломирани инжењер машинства

 

 

Одјељење за правне послове у области рударства и геологије, електроенергетике и енергената

 

48.

Начелник одјељења за правне послове у области рударства и геологије, електроенергетике и енергената

 

ВСС - дипломирани правник

Одсјек за правне послове у области рударства и геологије, електроенергетике и енергената

 

49.

Виши стручни сарадник за правне послове у области рударства и геологије

 

ВСС - дипломирани правник

50.

 

Виши стручни сарадник за правне послове у области електроенергетике

 

ВСС - дипломирани правник

51.

Виши стручни сарадник за правне послове у области енергената

 

ВСС - дипломирани правник

 

 

 

 

 

       
    Text Box: МИНИСТАР<br />
Петар Ђокић<br />
  Text Box: Достављено:<br />
1.	Наслову,<br />
2.	а/а.</p>
<p>
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

ОДГОВОР 9:

Број: 14.05-011-57/19

Датум:  06.03.2019. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Јелена Тривић, Клуб посланика ПДП, поставила је на Другој  сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 29. јануара 2019. године, сљедеће посланичко питање:

„Молим Вас да ми доставите списак свих запослених са подацима о: стручној спреми, установи, мјесту и датуму стицања дипломе“?

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 31/11), дајемо сљедећи:

О Д Г О В О Р

У Министарству трговине и туризма укупно је систематизованих 72 радна мјеста од чега је попуњено 59 радних мјеста.

 

Организациону структуру Министарства трговине и туризма чине:

 

1) посебна организациона јединица – Кабинет министра

2) посебна организациона јединица – Секретаријат Министарства

3) основне организационе јединице – 3 ресора

4) унутрашње организационе јединице – 9 одјељења и 4 одсјека

 

Структуру запослених Министарства трговине и туризма чине:

-Секретар, ВСС-дипломирани правник

- 3 Помоћника министра, ВСС-дипломирани економиста и ВСС-дипломирани правник

-Шеф кабинета, ВСС-дипломирани економиста

- 2 Савјетника министра, ВСС-дипломирани економиста и ВСС-дипломирани правник

 • Кабинет министра

-1 запослени, статус намјештеника, ССС-шумарски техничар

 • Секретаријат

-1 Начелник Одјељења, ВСС-дипломирани економиста

-1 Руководилац Одсјека, ВСС-дипломирани правник

-6 запослених, Виши сарадници,  ВСС-дипломирани економиста, дипломирани менаџер јавне управе и дипломирани комуниколог

-7 запослених, са статусом намјештеника, ССС-економска школа, економски смјер радник у привреди, управни техничар и техничка школа

 • Ресор трговине

-3 запослена, Начелници Одјељења, ВСС-дипломирани економиста и дипломирани правник

 -2 запослена, Руководиоци Одсјека, ВСС-дипломирани економиста и дипломирани електро инжињер

-16 запослених, Виши стручни сарадници, ВСС-дипломирани економиста, дипломирани правник и дипломирани инж. пољопривреде

 -2 запослена, Сарадници,  ВШ- економска и ССС-економски техничар

 • Ресор туризма и угоститељства

 -3 запослена, Начелници Одјељења, ВСС-дипломирани економиста и дипломирани правник

-13 запослених, Виши стручни сарадници, ВСС-дипломирани економиста менаџер јавне управе, дипломирани правник, дипломирани туризмолог, дипломирани географ, дипломирани менаџер туризма, дипломирани просторни планер, дипломирани инж. пољопривреде и дипломирани еколог

 - 1 Сарадник ССС-економски техничар

 • Ресор за правне послове

-2 запослена, Начелници Одјељења, ВСС-дипломирани економиста и дипломирани правник

- 1 Руководилац Одсјека,  ВСС-дипломирани правник

 -7 запослених, Виши стручни сарадници, ВСС-дипломирани економиста, дипломирани правник, дипломирани географ-туризмолог и дипломирани туризмолог

-1 Сарадник, ССС-ауто механичар.

 

С поштовањем,

         МИНИСТАР

Доставити:

1. Именованом,                                                                  

2.  а/а.                                                                                                                                                  Драгица Ковач

                                                                  

 

ОДГОВОР 10:

Број: 16-05/1.1-011-2-3/19

Бања Лука, 04.03.2019. године

 

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

Предмет: Одговор на посланичко питање

 

Народни посланик Јелена Тривић из ПДП, поставила је на Другој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 29. јануара  2019. године, поставила је сљедеће посланичко питање:

 

„Молим Вас да ми доставите списак запослених са подацима: О стручној спреми, О установи, мјесту и датуму стицања дипломе“.

 

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), као и чланом 263. и 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17), дајемо  сљедећи

 

О Д Г О В О Р

 

          На дан, 29.01.2019. године, имали  смо укупно 119 систематизованих радних мјеста (рачунајући и радно мјесто министра), са 95 запослених/извршилаца (рачунајући и министра).

Структура запослених по посебним организационим јединицама министарства

                Кабинет министра:

 •  3 запослена, ВСС – дипл. економисти,
 •  1 запослени, ССС – возач моторних возила.

Јединица за интерну ревизију:

 • 2 запослена, ВСС – дипл. економисти.

                Секретаријат министарства:

 • 1 запослени, секретар министарства, ВСС – дипл. правник,
 • 4 запослена начелника одјељења, ВСС (1 дипл. правник, 1 дипл. политолог, и 2 дипл.  економиста),
 • 2 запослена руководиоца одсјека, ВСС (1 дипл. економиста и 1 дипл. правник),
 • 2 запослена државна службеника, ВСС (1 дипл. правник и 1 дипл. економиста),
 • 7 запослених намјештеника са ВСС (4 дипл. економиста, 1 дипл. информатичар, 1 дипл. инж. машинства, и 1 дипл. политолог), и
 • 13 запослених намјештеника са ССС (10  економских техничара, 2 машинска техничара, и 1 возач моторних возила.

Структура запослених по основним организационим јединицама министарства

Ресор за рад и запошљавање имао је 24 запослених радника/извршилаца, како слиједи:

 • 1 запослени, помоћник министра, ВСС – дипл. правник,
 • 1 запослени, стручни савјетник помоћника министра, ВСС – дипл. политолог,
 • 3 запослена начелника одјељења, ВССС – дипл. правници,
 • 2 запослена руководиоца одсјека, ВСС – дипл. правници,
 • 1 запослени руководилац одсјека, ВСС – дипл. економиста,
 • 11 запослених државних службеника, ВСС (9 дипл. правника, 1 дипл. економиста, и 1 проф. филозофије и социологије),
 • 3 запослена намјештеника са ВСС (1 дипл. инж. произв. мен., 1 дипл. инж. архитектуре, и 1 дипл. инж. заштите на раду), и 
 • 2 запослена намјештеника са ССС – економски техничари.

Ресор за борачко-инвалидску заштиту и заштиту цивилних жртава рата имао је 36 запослених  радника/извршилаца, како слиједи:

Напомена: Радно мјесто помоћник министра за борачко-инвалидску заштиту и заштиту цивилних  жртава рата на дан 29.01.2019. године било је непопуњено.

 • 5 запослених начелника одјељења, ВСС (4 дипл. правника и 1 проф. ОНО),
 • 2 запослена руководиоца одсјека, ВСС (1  дипл. проф. ОНО и 1 дипл. грађ. инжењер),
 • 18 запослених државних службеника, ВСС (16 дипл. правника и 2 проф. ОНО),
 • 5 запослених намјештеника, са ВСС (2 проф. ОНО, 2 дипл. економиста, и 1 дипл. инж. пословне економије), и
 • 6 запослених намјештеника са ССС (2 екон. техничара, 1 административни секретар, 1 дактилограф, 1 биротехничар и 1 гимназија). 

 

 

 

                                                                                                                                                                 М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                                             Душко Милуновић

 

 

ОДГОВОР 11:

Број: 13.02/011-251/19

Датум: 06.03.2019. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Генерални секретаријат

Предмет: Одговор на посланичко питање, доставља се

Веза број: 04.2-011-44/19

Народни посланик Јелена Тривић, Клуб посланика ПДП-а на Другој  сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 29. јануара 2019. године, поставила је сљедеће посланичко питање:

„Молим Вас да ми доставите списак свих запослених са подацима:

-О стручној спреми,

-О установи, мјесту и датуму стицања дипломе.

 

У складу са чланом 80. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број31/11 и 34/17) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

У Министарству саобраћаја и веза Републике Српске:

Систематизовано је 50 радних мјеста.

Попуњена су 34 радна мјеста.

Организациону структуру Министарства саобраћаја и веза Републике Српске чине:

 • Јединица за интерну ревизију
 • Кабинет министра
 • Секретаријат министарства
 • Ресор друмског саобраћаја
 • Ресор жељезничког, водног и ваздушног саобраћаја
 • Ресор поштанског саобраћаја, телекомуникација и европских интеграција.

Структуру запослених у Министарству саобраћаја и веза Републике Српске чине:

 • Секретар министарства, ВСС - дипломирани правник,
 • Три помоћника министра,  ВСС – дипломирани инжењери саобраћаја,
 • Један интерни ревизор, ВСС – дипломирани економиста –специјалиста,
 • Један савјетник министра, ВСС – дипломирани инжењер електротехнике,
 • Шеф кабинета министра, ВСС – дипломирани професор биологије,
 • Три начелника одјељења, ВСС – дипломирани правници,
 • Један начелник одјељења, ВСС – дипломирани економиста,
 • Један стручни савјетник, ВСС – дипломирани економиста,
 • Један стручни савјетник, ВСС – дипломирани инжењер саобраћаја,
 • Један стручни савјетник, државни службеник, ВСС – дипломирани инжењер електротехнике,
 • Три виша стручна сарадника, државни службеници, ВСС – дипломирани инжењери грађевинарства,
 • Четири виша стручна сарадника, државни службеници, ВСС – дипломирани економисти,
 • Један виши стручни сарадник, државни службеник, ВСС – дипломирани машински инжењер,
 • Један виши стручни сарадник, државни службеник, ВСС – дипломирани новинар,
 • Један виши стручни сарадник, државни службеник, ВСС – дипломирани менаџер пословне економије.
 • Два запослена, статус намјештеника, ВСС - дипломирани економисти,
 • Један запослени, статус намјештеника, ВСС - дипломирани политиколог,
 • Један запослени, статус намјештеника, ВСС - дипломирани правник за безбједност и криминалистику,
 • Један запослени, статус намјештеника, ВСС - дипломирани економиста- менаџер људских ресурса и пословне информатике,
 • Један запослени, статус намјештеника, ССС – економски техничар,
 • Један запослени, статус намјештеника, ССС – саобраћајно-транспортни технича,
 • Један запослени, статус намјештеника, ССС – електричар
 • Један запослени, статус намјештеника, ССС – капетан,
 • Један запослени, статус намјештеника, ССС – комерцијални техничар.

 

Структуру запослених у Јединици за интерну ревизији чини:

 • Интерни ревизор,  ВСС - дипломирани економиста –специјалиста.

Структуру запослених у Кабинету министра чини:

 • Шеф кабинета министра, ВСС – професор биологије,
 • Савјетник министра - ВСС – дипломирани инжењер електротехнике,
 • Један запослени, статус намјештеника, ССС – саобраћајно-транспортни техничар,
 • Један запослени, статус намјештеника, ССС – електричар.

Структуру запослених у Секретаријату чине:

 • Секретар, државни службеник, ВСС - дипломирани правник,
 • Један стручни савјетник, државни службеник, ВСС - дипломирани економиста,
 • Један начелник одјељења, намјештеник, ВСС - дипломирани економиста,
 • Два запослена, статус намјештеника, ВСС - дипломирани економиста,
 • Један запослени, статус намјештеника, ВСС - дипломирани политиколог
 • Један запослени, статус намјештеника, ВСС - дипломирани правник за безбједност и криминалистику
 • Један запослени, статус намјештеника, ВСС - дипломирани економиста - менаџер људских ресурса и пословне информатике,
 • Један запослени, статус намјештеника, ССС – економски техничар.

Структуру запослених у Ресору друмског саобраћаја чине:

 • Помоћник министра, државни службеник, ВСС – дипломирани инжењер саобраћаја
 • Један начелник одјељења, државни службеник,  ВСС – дипломирани правник,
 • Један стручни савјетник, државни службеник, ВСС – дипломирани инжењер саобраћаја,
 • Два виша стручна сарадника, државни службеници, ВСС – дипломирани инжењери грађевинарства,
 • Један виши стручни сарадник, државни службеник, ВСС – дипломирани економиста,
 • Један виши стручни сарадник, државни службеник, ВСС – дипломирани машински инжењер.

Структуру запослених у Ресору жељезничког, водног и ваздушног саобраћаја чине:

 • Помоћник министра, државни службеник, ВСС - дипломирани инжењер саобраћаја,
 • Један начелник одјељења, државни службеник, ВСС – дипломирани правник,
 • Два виша стручна сарадника, државни службеници, ВСС – дипломирани економиста,
 • Један виши стручни сарадник, државни службеник, ВСС – дипломирани инжењер грађевинарства
 • Један запослени, статус намјештеника, ССС – капетан,
 • Један запослени, статус намјештеника, ССС – комерцијални техничар.

Структуру запослених у Ресору поштанског саобраћаја, телекомуникација и европских интеграција чине:

 • Помоћник министра, државни службеник, ВСС – дипломирани инжењер саобраћаја,
 • Један начелник одјељења, државни службеник, ВСС – дипломирани правник,
 • Један стручни савјетник, државни службеник, ВСС – дипломирани инжењер електротехнике,
 • Један виши стручни сарадник, државни службеник, ВСС – дипломирани новинар,
 • Један виши стручни сарадник, државни службеник, ВСС – дипломирани економиста,
 • Један виши стручни сарадник, државни службеник, ВСС – дипломирани менаџер пословне економије.

 

 

                                                                                                                  М И Н И С Т А Р

                                                                                                                              Неђо Трнинић

 

 

ОДГОВОР 12:

Број:19/06-040/021-2/19

Датум: 05.03.2019. године

 

 

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање, доставља се

             Народни посланик Јелена Тривић, Клуб посланика ПДП, на Другој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 29. јануара 2019. године поставила је сљедеће посланичко питање:

„Молим Вас да ми доставите списак свих запослених са подацима:

 • О стручној спреми,
 • О установи, мјесту и датуму стицања дипломе.“

             У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17) дајемо  с љ е д е ћ и

О Д Г О В О Р

Систематизовано: 76 радних мјеста са 97 извршилаца

Попуњено: 49 радних мјеста са 54 извршиоца

 

Организациону структуру Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво чине:

 • Кабинет министра
 • Секретаријат
 • 3 основне организационе јединице (ресора)
 • 11 унутрашњих организационих јединица (одјељења)
 • 2 унутрашње организационе јединице (одсјека)

Структуру запослених чине:

 • 1 секретар, ВСС - дипломирани правник
 • 2 помоћника министра, ВСС - професор филозофије и социологије
 • 1 шеф кабинета, ВСС – дипломирани економиста - менаџер

Кабинет министра

 • 1 шеф кабинета, ВСС – дипломирани економиста – менаџер
 • 1 запослени, статус намјештеника, ССС – возач моторних возила

Секретаријат

 • 1 секретар, ВСС - дипломирани правник
 • 1 начелник одјељења, ВСС – дипломирани економиста
 • 1 начелник одјељења, ВСС – дипломирани новинар
 • 1 виши стручни сарадник, ВСС – дипломирани правник
 • 2 запослена, статус намјештеника, ВСС - дипломирани економиста
 • 1 запослени, статус намјештеника, ВСС - дипломирани економиста – менаџер
 • 1 запослени, статус намјештеника, ВСС – дипломирани графички дизајнер
 • 1 запослени, статус намјештеника, ВСС – професор српског језика и књижевности
 • 2 запослена, статус намјештеника, ССС – гимназија
 • 1 запослени, статус намјештеника, ССС – економски техничар
 • 1 запослени, статус намјештеника, ССС – машински техничар

Ресор за научнотехнолошки развој

 • 1 помоћник министра, ВСС - професор филозофије и социологије
 • 1 начелник одјељења, ВСС - дипломирани економиста
 • 1 начелник одјељења, ВСС - професор српског језика и књижевности
 • 1 руководилац одсјека, ВСС – дипломирани инжењер архитектуре
 • 1 руководилац одсјека, ВСС – дипломирани инжењер електротехнике
 • 3 виша стручна сарадника, ВСС - дипломирани инжењер технологије
 • 1 виши стручни сарадник, ВСС – професор филозофије и социологије
 • 1 виши стручни сарадник, ВСС – дипломирани економиста
 • 1 виши стручни сарадник, ВСС – дипломирани економиста – менаџер
 • 1 виши стручни сарадник, ВСС – дипломирани спортски научник
 • 1 виши стручни сарадник, ВСС – дипломирани економиста    
 • 2 запослена, статус намјештеника, ВСС - дипломирани инжењер електротехнике                                           

Ресор за високо образовање

 • 1 помоћник министра, ВСС - професор филозофије и социологије
 • 1 начелник одјељења, ВСС - дипломирани правник
 • 1 начелник одјељења, ВСС - професор разредне наставе
 • 5 виших стручних сарадника, ВСС - дипломирани правник
 • 1 виши стручни сарадник, ВСС – дипломирани економиста
 • 1 виши стручни сарадник, ВСС – дипломирани политиколог
 • 1 виши стручни сарадник, ВСС – професор разредне наставе
 • 1 виши стручни сарадник, ВСС – професор географије
 • 1 виши стручни сарадник, ВСС – професор физичке културе

Ресор за информационо друштво

 • 1 начелник одјељења, ВСС - дипломирани економиста
 • 1 начелник одјељења, ВСС - дипломирани инжењер електротехнике
 • 1 виши стручни сарадник, ВСС – дипломирани економиста
 • 4 виша стручна срадника, ВСС - дипломирани инжењер електротехнике
 • 1 виши стручни сарадник, ВСС – дипломирани информатичар
 • 2 виша стручна сарадника, ВСС – дипломирани инжењер рачунарства и информатике
 • 1 запослени, статус намјештеника, ССС - гимназија

 

 

                                                                                                                                             М И Н И С Т А Р

                                                                                                          

 •                                                                                                                         р Срђан Рајчевић

 

 

ОДГОВОР 13:

Број: 12.02.1-011-58/19

Датум: 06.03.2019. године

 

НАРОДНА СКУПШТИНА

   РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање,

 

Народни посланик Јелена Тривић (Клуб посланика ПДП) на 2. сједници Народне скупштине Републике Српске одржаној 29. јануара 2019. године, поставила је сљедеће посланичко питање:

                „ Молимо Вас да нам доставите списак свих запослених са подацима: о стручној спреми и установи , мјесту и датуму стицања дипломе „ ?

 

У складу са чланом 79. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске,“ број 123/18), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске,“ број 31/11 и 34/17), дајемо сљедећи

 

ОДГОВОР

У Министарству пољопривреде,шумарства и водопривреде је :

Систематизовано : 122 Радна мјеста

Попуњено : 113 радних мјеста

 

Организациону структуру Министарства чине :

 • Секретаријат Министарства
 • Јединица за интерну ревизију
 • 5 основних организационих јединица (  ресора) : Ресор за  пружање стручних услуга у пољопривреди , Ресор за пољопривреду, прехрамбену индустрију и рурални развој, Ресор за ветеринарство, Ресор за шумарство и ловство, Ресор за водопривреду.
 • 9 Одјељења  и 1 Одсјек
 • 7 Подручних јединица са статусом одсјека
 • Јединица за интерну ревизију

Структуру запослених чине :

( Савјетник министра, помоћници министра, секретар , начелници одјељења, руководилац одсјека, руководиоци подручних јединица, руководилац интерне ревизије, виши стручни сарадници, виши сарадници, стручни сарадници и остали ).

 

У Министарству је запослен  један савјетник министра за савјетодавство и задругарство -ВСС,  дипл.инжењер пољопривреде.

 

Секретаријат Министарства:

 • секретар, ВСС, дипломирани правник
 • 2 начелника одјељења, ВСС( дипл. правник и дипл.економиста )
 • 1 руководилац одсјека, намјештеник, ВСС, дипл.новинар
 • 8 виших стручних сарадника, ВСС, дипломирани правник
 • 4 запослена, статус  намјештеника, ВСС, дипломирани економиста
 • 1 запослени, статус  намјештеника, ВСС, професор филозифије и социологије
 • 1 запослени, статус  намјештеника, ВСС, дипл.новинар
 • 1 запослени, статус  намјештеника, ВСС, професор српског језика и књижевности
 • 3 запослена, статус  намјештеника, ССС, економски техничар
 • 2 запослена, статус  намјештеника, ССС, гимназија
 • 2 запослена, статус  намјештеника, ССС, возач моторних возила
 • 1 запослени, статус  намјештеника, ССС, електротехничар

 

Ресор за  пружање стручних услуга у пољопривреди:

 • 48 виших стручних сарадника, ВСС, дипл.инжењер пољопривреде
 • 1 запослени, статус  намјештеника, ССС, прехрамбени техничар
 • 9 запослени, статус  намјештеника, ССС, ветеринарски техничар
 • 11 запослени, статус намјештеника, ССС, пољопривредни техничар
 • 1 запослени, статус  намјештеника, ССС, воћарско-виноградарски техничар
 • 1 запослени, статус  намјештеника, ССС, микробиолошки техничар
 • 1 запослени, статус  намјештеника, ССС, металски техничар
 • 2 запослени, статус  намјештеника, ССС, гимназија
 • 1 запослени, статус  намјештеника, ССС, економски техничар
 • 1 запослени, статус  намјештеника, ССС кв возач
 • 1 запослени, статус  намјештеника, дактилограф, И А класе

 

Ресор за пољопривреду, прехрамбену индустрију и рурални развој

 • 1 помоћник министра , ВСС, др пољопривредних наука
 • 5 начелника, ВСС ( 4 дипл.инжењер пољопривреде и 1 дипл.инжењер технологије )
 • 19 виших стручних сарадника , ВСС, дипл.инжењер пољопривреде
 • 3 виша стручна сарадника, ВСС, дипл.инг технологије;

 

Ресор за ветеринарство

 • 1 помоћник министра, ВСС, дипломирани ветеринар
 • 5 виших стручних сарадника, ВСС, дипломирани ветеринар
 •  

Ресор за шумарство и ловство

 • 1 помоћник министра , ВСС, магистар наука из области шумарства
 • 2 начелника, ВСС ( 1 дипл. инг. шумарства и 1 дипл. економиста)
 • 5 виших стручних сарадника , ВСС- дипл.инг шумарства
 • 1 запослени, намјештеник , ССС, шумарски техничар

 

Ресор за водопривреду

 • 2 виша стручна сарадника, ВСС- дипл.инг грађевинарства
 • 1 виши стручни сарадник , ВСС, дипл. инг машинства
 • 1 виши стручни сарадник, ВСС, професор географије
 • 1 виши стручни сарадник, ВСС,  дипл.еколог

 

Јединица за интерну ревизију :

 • 2 виша стручна сарадника, ВСС, дипл. економиста .

 

 

                                                                                 М  И  Н  И  С  Т  А  Р

                                                                                                                                                                 др Борис Пашалић

ОДГОВОР 14:

Број:     18.01-011-45-1/19

Датум: 06.03.2019. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање; доставља се              

                Народни посланик Јелена Тривић (Клуб посланика ПДП), поставила је питање на Другој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 29. јануара 2019. године, следеће посланичко питање:

Молим вас да ми доставите списак свих запослених са подацима:

 • о стручној спреми,
 • о установи, мјесту и датуму стицања дипломе.“

У складу са чланом 80. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), а у вези са чланом 263. и 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17) дајемо следећи:

                      ОДГОВОР                                                     

Министарство привреде и предузетништва као новоформирано министарство у Влади Републике Српске још нема објављен Правилник о унутрашњој организацији и  систематизацији радних мјеста у министарству. Тренутно запослени у министарству су службеници који су преузети једним дијелом из некадашњег Министарства идустрије, енергетике и рударства и Министарства за економске односе и регионалну сарадњу и новоформирани кабинет Министра (укупно 33 запослена) и то како слиједи:

Организациону структуру Министарства чине:

 • Кабинет Министра
 • Секретеријат
 • 3 основне организационе јединице

Структуру запослених чине:

 • Министар, ВСС - дипломирани економиста
 • в.д. секретар, ВСС-дипломирани правник
 • 3 помоћника министра – ВСС дипломирани економисти

Кабинет министра:

 • 1 шеф Кабинета, ВСС- дипломирани политиколог,   
 • 2 савјетника министра, ВСС – дипломирани економисти

Секретеријат:

 • 1 начелник Одјељења, ВСС – дипломирани правник
 • 1 виши стручни сарадник, ВСС – дипломирани правник
 • 1 виши сарадник, ВСС – дипломирани економиста

Ресор за развој малих и средњих предузећа и предузетништва:

 • 1 начелник Одјељења, ВСС – дипломирани економиста
 • 1 руководилац Одсјека, ВСС – дипломирани економиста
 • 1 виши стручни сарадник, ВСС – дипломирани економиста
 • 1 виши стручни сарадник, ВСС – дипломирани економиста - менаџер
 • 1 виши стручни сарадник, ВСС – дипломирани економиста

Ресор за економске односе:

 • 1 начелник Одјељења, ВСС – дипломирани правник
 • 1 начелник Одјељења, ВСС - дипломирани економиста
 • 1 стручни савјетник, ВСС – дипломирани инжињер електротехнике
 • 4 виша стручна сарадника, ВСС – дипломирани економисти
 • 2 виша стручна сарадника, ВСС – дипломирани правник

Ресор за индустрију:

 • 1 начелник Одјељења, ВСС - дипломирани инжињер машинства
 • 1 руководилац Одсјека, ВСС - дипломирани економиста
 • 1 руководилац Одсјека, ВСС - дипломирани инжињер машинства
 • 1 виши стручни сарадник , ВСС - дипломирани инжињер технологије
 • 4 виша стручна сарадника, ВСС - дипломирани инжињер машинства

Напомињемо да је Правилник o унутрашњој организацији и  систематизацији радних мјеста Министарства привреде и предузетништва у процедури и да је на исти дата сагласност Владе Републике Српске на 10 сједници одржаној 27.02.2019. године. Према овом Правилнику, од укупно систематизованих 62 радна мјеста са 69 извршилаца, 50 радних мјеста са 56 извршилаца су радна мјеста државних службеника, 10 радних мјеста је са 10 извршилаца који имају статус намјештеника и 2 радна мјеста – шеф Кабинета и савјетник министра са три извршиоца.

 

С поштовањем,

 

 

 

МИНИСТАР

 

 

Вјекослав Петричевић

 

 

ОДГОВОР 15:

Број: 15.06-052-1356/19

Датум, 06.03.2019. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање, доставља се

Овом Министарству дана 08.02.2019. године Генерални секретаријат Владе Републике Српске прослиједио је на надлежно поступање посланичко питање, уз допис број 04.2-011-44/19 од 07.02.2019. године, а које је поставила народни посланик Јелена Тривић, Клуб посланика ПДП.

Народни посланик Јелена Тривић, Клуб посланика ПДП, на Другој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 29, 30. и 31. јануара 2019. године, поставила је, Влади Републике Српске сљедеће посланичко питање:

„Молим Вас да ми доставите списак свих запослених са подацима:

 • О стручној спреми,
 • О установи, мјесту и датуму стицања дипломе.“

У складу са чланом 80. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), а у вези са чл. 263. и 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи:

О Д Г О В О Р

                У вези предметног посланичког питања, достављамо вам тражене податке у прегледу структуре запослених у Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију, као у прилогу.

Систематизовано: 54 радна мјеста са 64 извршиоца

Попуњено: 52 извршилац

Непопуњених радних мјеста: 9 радних мјеста

Организациону структуру Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију чине:-- Кабинет министра

- Секретаријат министарства

- 4 основне организационе јединице:

 1. Ресор за урбанизам и просторно планирање,
 2. Ресор за грађевинарство,
 3. Ресор за заштиту животне средине и
 4. Ресор за координацију пројеката и развој;

  - 1 унутрашњa организациона јединица:

  - Одјељење за економске, финансијске и опште послове, као унутрашња организациона јединица у оквиру Секретаријата Министарства.

Структуру запослених чине:

- Секретар министарства, ВСС - дипломирани правник

- 2 помоћника министра, ВСС - дипломирани грађевински инжењер

- 1 помоћник министра, ВСС - дипломирани инжењер технологије

- 1 помоћник министра, ВСС – дипломирани економиста

 • Кабинет министра:

1 запослени, ВСС - дипломирани политиколог

1 запослени, ВСС -  професор руског језика и књижевности

1 запослени, ССС - економски техничар

1 запослени, ССС - машински техничар

 • Секретаријат Министарства:

- 3 виша стручна сарадника, ВСС - дипломирани правник

- 1 запослени, ССС - управни техничар

- 1 запослени, ССС - економски техничар

- 1 начелник одјељења, ВСС – дипломирани економиста

- 1 запослени, ВСС - дипломирани економиста

-1 запослени, ССС - хемијско технолошки техничар

- 1 запослени, ССС - пословно-правни техничар

- 1 запослени, ССС - техничар друмског саобраћаја

- 1 запослени, ССС – кв. возач

- 1 запослени, ССС – квалификовани радник - аутомеханичар

 • Ресор за урбанизам и просторно планирање:

- 1 стручни савјетник за урбанизам и просторно планирање, ВСС - дипломирани инжењер архитектуре

- 2 виша стручна сарадника, ВСС - дипломирани инжењер архитектуре

- 2 виша стручна сарадника, ВСС -  дипломирани правник

- 1 запослени, ВСС - дипломирани инжењер електротехнике

- 1 виши стручни сарадник, ВСС – дипломирани географ

- 1 виши стручни сарадник, ВСС - дипломирани инжењер пољопривреде

 • Ресор за грађевинарство:

- 1 стручни савјетник за грађевинарство, ВСС - дипломирани грађевински инжињер

- 6 виших стручних сарадника, ВСС- дипломирани правник

- 2 виша стручна сарадника, ВСС - дипломирани инжењер грађевинарства

- 1 запослени, ВСС – дипломирани правник

 • Ресор за заштиту животне средине:

- 1 стручни савјетник за заштиту животне средине, ВСС - дипломирани инжењер технологије

- 1 виши стручни сарадник, ВСС - дипломирани инжењер шумарства

- 2 виша стручна сарадника, ВСС - дипломирани инжењер пољопривреде

- 2 виша стручна сарадника, ВСС - дипломирани правник

- 3 виша стручна сарадника, ВСС - дипломирани еколог

- 1 виши стручни сарадник, ВСС - дипломирани инжењер заштите животне средине

 • Ресор за координацију пројеката и развој:

- 3 запослених, ВСС - дипломирани економиста

 

Прилози:     

 • 2 примјеркa на ћирилици
 • 2 примјерка на латиници
 • ЦД (Word 2003)

                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                          МИНИСТАР          

                                                                                                                                    Сребренка Голић

 

ОДГОВОР 16:

Брoj: 17.02 – 012-330/19

Дaтум: 06.03.2019. гoдинe

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Јелена Тривић на 2. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 29, 30. и 31. јануара 2019. године, поставила је сљедеће посланичко питање:

„Молимо Вас да ми доставите списак свих запослених са подацима:

 • о стручној спреми,
 • -о установама, мјесту и датуму стицања дипломе.“
 •  

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

Систематизовано: 51 радно мјесто, са 75 извршилаца  

Попуњено: 36 радних мјеста, са 47 извршилаца

Организациону структуру Министарства за европске интеграције и међународну сарадњу чине:

 • Кабинет министра
 • Секретаријат
 • 2 основне организационе јединице (ресори)
 • Јединица за интерну ревизију

Структуру запослених чине:

 • 1 секретар, ВСС – дипломирани правник, мастер из области правних наука
 • 1 помоћник министра, ВСС - дипломирани правник, магистар права европских интеграција
 • 1 помоћник министра, ВСС - дипломирани политиколог
 • Кабинет министра
 • 1 шеф кабинета у мандату министра, ВСС- дипломирани политиколог за међународне односе, мастер из области међународних односа
 • 1 савјетник у мандату министра, ВСС- дипломирани комуниколог
 • 1 савјетник у мандату министра, ВСС- дипломирани економиста
 • 1 стручни савјетник, ВСС- дипломирани новинар
 • Секретаријат
 • 1 начелник одјељења, ВСС – дипломирани правник
 • 1 стручни савјетник, ВСС – дипломирани економиста
 • 1 руководилац одсјека, ВСС – дипломирани инжењер стројарства
 • 5 виших сарадника, статус намјештеника, ВСС – дипломирани економиста
 • 1 виши сарадник, статус намјештеника, ВСС – дипломирани педагог
 • 1 виши сарадник, статус намјештеника, ВСС – професор енглеског језика и књижевности
 • 1 виши сарадник, статус намјештеника, ВСС – менаџер за односе са јавношћу
 • 1 виши сарадник, статус намјештеника, ВСС – дипломирани инжењер организације рада
 • 2 стручна сарадника, статус намјештеника, ССС- гимназија
 • 1 стручни сарадник, статус намјештеника, ССС- електротехничка школа
 • 2 стручни сарадник, статус намјештеника, ССС- возач моторних возила - специјалиста
 • Јединица за интерну ревизију
 • 1 интерни ревизор, ВСС – дипломирани економиста
 • Ресор за европске интеграције
 • 1 начелник одјељења, ВСС – дипломирани економиста, магистар економских наука
 • 1 стручни савјетник, ВСС – дипломирани правник,
 • 1 стручни савјетник, ВСС – дипломирани машински инжењер
 • 1 виши стручни сарадник, ВСС – дипломирани политиколог за међународне послове, мастер политиколог за међународне послове
 • 1 виши стручни сарадник, ВСС – дипломирани политиколог,
 • 1 виши стручни сарадник, ВСС – дипломирани политиколог за међународне послове
 • 3 виша стручна сарадника, ВСС – дипломирани правник
 • 1 виши стручни сарадник, ВСС – дипломирани економиста
 • 1 виши стручни сарадник, ВСС – професор енглеског језика и књижевности
 • 1 виши стручни сарадник, ВСС – професор филозофије и социологије
 • 1 виши стручни сарадник, ВСС – професор енглеског језика и књижевности, магистар енглеског језика и књижевности
 • Ресор за међународну сарадњу
 • 1 начелник одјељења, ВСС – дипломирани правник
 • 1 стручни савјетник, ВСС – дипломирани економиста, магистар економских наука
 • 1 стручни савјетник, ВСС – дипломирани политиколог, магистар међународних односа
 • 1 виши стручни сарадник, ВСС – дипломирани правник
 • 1 виши стручни сарадник, ВСС – дипломирани демограф
 • 1 руководилац одсјека, ВСС – дипломирани социјални радник, магистар наука социјалног рада
 • 1 виши стручни сарадник, ВСС – дипломирани економист-менаџер у јавној управи, за јавне службе и администрацију, мастер економије из области менаџмента
 • 2 виша стручна сарадника, ВСС – дипломирани економиста
 • Приправници
 • 2 приправника – ВСС - дипломирани политиколог
 • 1 приправник, ВСС – дипломирани социолог
 • 1 приправник, ВСС – дипломирани инжењер информатике

 

 

                                                                                                                                                                    М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                                             Златан Клокић             

Дoстaвљeнo:

- Нaслoву  двa (2) примjeрaк у лaтиничнoj и двa (2) у ћириличнoj вeрзиjи

- eлeктрoнскa вeрзиja                                                                                                                                                 

- 1 x a/a.            

 

 

ОДГОВОР 17:

Број:  26.01-011-102/19

Дана, 06.03.2019 године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање.-

Народни посланик Јелена Тривић, Клуб посланика ПДП, на Другој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 29. јануара 2019. године, поставила је сљедеће посланичко питање:

“Молим Вас да ми доставите списак свих запослених са подацима:

 • о стручној спреми,
 • о установи, мјесту и датуму стицања дипломе.”

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске," бр. 123/18), као и чланом 263. и 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске," бр. 31/11 и 34/17),  дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

У Републичком секретаријату за расељена лица и миграције, има укупно:
систематизованих: 58 радних мјеста са 84 извршиоца;
попуњених: 47 радних мјеста са 64 извршиоца.

Организациону структуру Секретаријата чини:

 5 основних организационих јединица (Сектора)

Структуру запослених чине:

 • Директор, ВСС - магистар економије из области осигурања и управљања ризицима;
 • Замјеник директора - непопуњено;
 • 1 стручни савјетник, ВСС - дипл. новинар;
 • 1 стручни савјетник,, ВСС - дипл. економиста;
 • 1 стручни савјетник,, ВСС - непопуњено;
 • 1 запослени, статус намјештеника, ССС - непопуњено;
 • 1 запослени, статус намјештеника, ССС - економиста.

Сектор за правне, кадровске, рачуноводствене послове, другостепени поступак, развој, информисање и аналитику чине:

 • 1 помоћник директора, ВСС - непопуњено;
 • 2 начелника одјељења, ВСС - дипл. правник;
 • 1 начелник одјељења, ВСС - дипл. економиста;
 • 1 начелник одјељења, статус намјештеника, ВСС - дипл. економиста;
 • 4 виша стручна сарадника, ВСС - дипл. правник;
 • 1 запослени, статус намјештеника, ВСС - дипл. економиста;
 • 1 запослени, статус намјештеника, ВСС - непопуњено;
 • 1 виши стручни сарадник, ВСС - дипл. компаративиста и дипл. библиотекар;
 • 1 запослени, статус намјештеника, ВСС - дипл. информатичар;
 • 1 запослени, статус намјештеника, ВСС - дипл. менаџер;
 • 1 запослени, статус намјештеника, ВШС - инжињер организације и менаџмента;
 • 2 запослена, статус намјештеника, ССС - управни техничар;
 • 2 запослена, статус намјештеника, ССС - машински техничар;
 • 1 запослени, статус намјештеника, ССС - непопуњено;
 • 1 запослени, статус намјештеника, ССС - административни техничар;
 • 1 запослени, статус намјештеника, ССС - економски техничар.

Сектор за миграције и послове реадмисије чине:

 • 1 помоћник директора, ВСС - непопуњено;
 • 1 стручни савјетник,, ВСС - професор производно техничког образовања;
 • 1 виши стручни сарадник, ВСС - дипл. географ;
 • 1 виши стручни сарадник, ВСС - политиколог за међународне односе;

Сектор за планирање, пројектовање и послове реализације пројеката обнове и изградње чине:

 • 1 помоћник директора, ВСС - непопуњено;
 • 1 стручни савјетник,, ВСС - дипл. правник;
 • 1 начелник одјељења, ВСС - дипл. економиста;
 • 1 начелник одјељења, ВСС - дипл. машински инжињер;
 • 1 начелник одјељења, статус намјештеника, ВСС - дипл. грађ. инжињер;
 • 3 виша стручна сарадника, ВСС - непопуњено;
 • 1 запослени, статус намјештеника, ВСС - непопуњено;
 • 2 виша стручна сарадника, ВСС - дипл. правник;
 • 1 виши стручни сарадник, ВСС - дипл. инжињер грађевинарства;
 • 1 запослени, статус намјештеника, ВСС - дипл. менаџер јавне управе;
 • 1 запослени, статус намјештеника, ВСС - дипл. информатичар;
 • 2 запослена, статус намјештеника, ВСС - дипл. економиста;
 • 1 запослени, статус намјештеника, ССС - машински техничар;
 • 1 запослени, статус намјештеника, ССС - економски техничар;
 • 1 запослени, статус намјештеника, ССС - шумарски техничар;
 • 1 запослени, статус намјештеника, ССС - техничар електро енергетике.

Сектор за имовинско-правне послове, смјештајне капацитете и социјално становање чине:

 • 1 помоћник директора, ВСС - непопуњено;
 • 1 стручни савјетник,, ВСС - дипл. правник;
 • 1 начелник одјељења, ВСС - дипл. правник;
 • 1 начелник одјељења, ВСС - професор разредне наставе;
 • 10 виших стручних сарадника, ВСС - дипл. правник;
 • 2 виша стручна сарадника, ВСС - дипл. економиста;
 • 1 виши стручни сарадник, ВСС - непопуњено;
 • 1 запослени, ВШС - машински инжињер;
 • 1 запослени, ВШС - непопуњено;
 • 1 запослени, статус намјештеника, ССС - хемијско-технолошки техничар;
 • 2 запослена, статус намјештеника, ССС - непопуњено;
 • 1 запослени, статус намјештеника, ССС - дактилограф.

Сектор за одрживи повратак и људска права чине:

 • 1 помоћник директора, ВСС - непопуњено;
 • 1 стручни савјетник,, ВСС - дипл. правник;
 • 2 виша стручна сарадника, ВСС - дипл. правник;
 • 1 виши стручни сарадник, ВСС - дипл. психолог;
 • 1 виши стручни сарадник, ВСС - дипл. економиста;
 • 1 запослени, статус намјештеника, ССС - непопуњено.

 

С поштовањем,

                                                                                                   в.д. Д И Р Е К Т О Р А

                                                                                                       мр Драган Штрбац

 

 

ОДГОВОР 18:

Број: 25.04-057-37-1/19

Датум: 06.03.2019.

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

Предмет:            Одговор на посланичко питање

 

Народни посланик Јелена Тривић на 2. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 29., 30. и 31. јануара 2019. године, поставила је сљедеће посланичко питање:

 

„Молимо Вас да ми доставите списак свих запослених са подацима:

 • О стручној спреми,
 • О установама, мјесту и датуму стицања дипломе.“

 

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Рјепублике Српске“, бр. 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи

 

О Д Г О В О Р

 

У Републичкој управи цивилне заштите према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста, систематизовано 184 радна мјеста, а попуњено 168 радних мјеста.

 

Организациону структуру и структуру запослених чини како слиједи:

Организационе јединице у Републичкој управи оснивају се као основне, унутрашње и

 1.  

 

 • Основне организационе јединице у Републичкој управи су три сектора

 

 • Унутрашње организационе јединице у Републичкој управи су одјељења и то:

 

 • Одјељење за планирање и мјере цивилне заштите,
 • Одјељење за обуку, међународну сарадњу и информисање,
 • Одјељење за осматрање, обавјештавање и упозоравање,
 • Одјељење за развој и аналитику,
 • Одјељење за правне, кадровске и опште послове,
 • Одјељење за капиталну имовину и инвестиције,
 • Одсјек за мјере цивилне заштите и
 • Одсјек за аналитичке послове.
 • Подручне организационе јединице

 

 • Подручно одјељење цивилне заштите Бања Лука,
 • Подручно одјељење цивилне заштите Бијељина,
 • Подручно одјељење цивилне заштите Добој,
 • Подручно одјељење цивилне заштите Соколац и
 • Подручно одјељење цивилне заштите Требиње.

 

 • Структуру запослених чине:

 

 • Директор, ВСС -  дипломирани политолог,
 • Замјеник директора - ВСС, дипломирани инжињер електротехнике
 • Стручни савјетник, ВСС – професор физичке културе
 • Главни републички инспектор заштите и спасавања, ВСС дипломирани правник
 • Инспектор заштите и спасавања, ВСС – дипломирани правник

 

 

 • Сектор за организацију, планирање и обуку

 

 • Помоћник директора за организацију, планирање и обуку, ВСС – дипломирани економиста

 

 • Одјељење за планирање и мјере цивилне заштите

 

 • 1 Начелник, ВСС – професор општенародне одбране
 • 1 Виши стручни сарадник за радиолошко-хемијско-биолошку заштиту, ВСС – дипломирани политолог из области сигурности
 • 1 Стручни сарадник за спасавање на води и под водом, ССС – погонски техничар машинске обраде

 

 • Одјељење за обуку, међународну сарадњу и информисање

 

 • 1 Начелник, ВСС – Bakalaureat/Bachelor Међународни односи,
 • 1 Виши стручни сарадник за планирање, обуку и међународнусарадњу, ВСС – професор енглеског језика и књижевности,
 • 1 Виши стручни сарадник за пројекте и међународну сарадњу, ВСС – дипломирани економиста
 • 1 Виши стручни сарадник за пројекте и међународну сарадњу, ВСС – дипломирани инжињер пољопривреде

 

 • Одјељење за осматрање, обавјештавање и упозоравање

 

 • 1 Начелник, ВСС – професор физичке културе
 • 1 Виши стручни сарадник за осматрање, обавјештавање и упозоравање, ВСС – дипломирани менаџер ИТ система
 • 1 Оперативац за осматрање, обавјештавање и упозоравање, ССС –  општа гимназија
 • 1 Оперативац за осматрање, обавјештавање и упозоравање, ССС – техничар друмског саобраћај
 • 1 Оперативац за осматрање, обавјештавање и упозоравање, ССС – техничар друмског саобраћаја
 • 1 Оперативац за осматрање, обавјештавање и упозоравање, ССС – техничар друмског саобраћаја
 • 1 Оперативац за осматрање, обавјештавање и упозоравање, ССС – општа гимназија

 

 • Подручно одјељење цивилне заштите Бања Лука

 

 • 1 Начелник, ВСС – дипломирани машински инжињер
 • 1 Виши стручни сарадник за планирање, мјере и обуку цивилне заштите, ВСС – дипломирани менаџер безбједности
 • 1 Виши стручни сарадник за планирање, мјере и обуку цивилне заштите, ВСС – дипломирани правник за безбједност и криминалистику
 • 1 Виши стручни сарадник за заштиту и спасавање од пожара, ВСС - дипломирани правник за безбједност и криминалистику
 • 1 Виши оперативац за организацију, осматрање, обавјештавање и упозоравање, ВШС – економиста
 • 1 Оперативац за осматрање, обавјештавање и упозоравање, ССС – економски техничар
 • 1 Оперативац за осматрање, обавјештавање и упозоравање, ССС – техничар електро енергетике
 • 1 Оперативац за осматрање, обавјештавање и упозоравање, ССС – економски техничар
 • 1 Оперативац за осматрање, обавјештавање и упозоравање, ССС – електротехничар специјалиста за рачунарску опрему
 • 1 Оперативац за осматрање, обавјештавање и упозоравање, ССС – електротехничар специјалиста за телекомуникацијске мреже
 • 1 Оперативац за осматрање, обавјештавање и упозоравање, ССС – правна и биротехничка
 • 1 Оперативац за осматрање, обавјештавање и упозоравање, ССС – електротехничар усмјерене електроенергетике

 

 • Подручно одјељење цивилне заштите Бијељина

 

 • 1 Начелник, ВСС – професор социологије
 • Виши стручни сарадник за заштиту и спасавање од пожара и друге мјере цивилне заштите, ВСС – професор одбране и заштите
 • 1 Виши оперативац за организацију, осматрање, обавјештавање и упозоравање, ВШС – економиста за спољну трговину
 • 1 Оперативац за осматрање, обавјештавање и упозоравање, ССС - електротехничар
 • 1 Оперативац за осматрање, обавјештавање и упозоравање, ССС – аутомеханичар специјалист
 • 1 Оперативац за осматрање, обавјештавање и упозоравање, ССС – машински техничар
 • 1 Оперативац за осматрање, обавјештавање и упозоравање, ССС – металоглодач
 • 1 Оперативац за осматрање, обавјештавање и упозоравање, ССС – економско-комерцијална трговинска
 • Технички секретар, ССС општа гимназија

 

 • Подручно одјељење цивилне заштите Добој

 

 • 1 Начелник, ВСС – професор општенародне одбране
 • 1 Виши оперативац за организацију, осматрање, обавјештавање и упозоравање, ВСС – дипломирани инжињер заштите на раду и животне околине
 • 1 Оперативац за осматрање, обавјештавање и упозоравање, ССС – економски техничар
 • 1 Оперативац за осматрање, обавјештавање и упозоравање, ССС – машински техничар
 • 1 Оперативац за осматрање, обавјештавање и упозоравање, ССС – возач моторних возила - инструктор
 • 1 Оперативац за осматрање, обавјештавање и упозоравање, ССС –  машински техничар
 • Технички секретар, ССС – економски техничар

 

 

 • Подручно одјељење цивилне заштите Требиње

 

 • 1 Начелник, ВСС – професор општенародне одбране
 • Виши стручни сарадник за заштиту и спасавање од пожара и друге мјере цивилне заштите, ВСС – струковни инжињер заштите животне средине заштите од пожара
 • 1 Стручни сарадник за планирање и обуку, ВШС - правник
 • Виши оперативац за организацију, осматрање, обавјештавање и упозоравање, ВШС – менаџер хотелијерства
 • 1 Оперативац за осматрање, обавјештавање и упозоравање, ССС – машински техничар
 • 1 Оперативац за осматрање, обавјештавање и упозоравање, ССС – машински техничар
 • 1 Оперативац за осматрање, обавјештавање и упозоравање, ССС -  аутоелектричар
 • 1 Оперативац за осматрање, обавјештавање и упозоравање, ССС – економски техничар
 • Технички секретар, ССС – физикални техничар

 

 

 • Подручно одјељење цивилне заштите Соколац

 

 • 1 Начелник, ВСС – професор општенародне одбране
 • 1 Стручни сарадник за планирање и обуку, ВШС – инжињер сточарске производње
 • Виши оперативац за организацију, осматрање, обавјештавање и упозоравање, ВШС – дипломирани менаџер безбједности
 • 1 Оперативац за осматрање, обавјештавање и упозоравање, ССС – графички техничар
 • 1 Оперативац за осматрање, обавјештавање и упозоравање, ССС – гимназија
 • 1 Оперативац за осматрање, обавјештавање и упозоравање, ССС -  економско-комерцијални техничар
 • 1 Оперативац за осматрање, обавјештавање и упозоравање, ССС – друмски техничар

 

 

 • Сектор за деминирање

 

 • 1 Помоћник директора за деминирање, ВСС – дипломирани правник за безбједност и криминалистику
 • 1 Главни оперативац за противминске акције, ВСС – дипломирани менађер безбједности
 • 1 Оперативац у ЕОД операцијама, ВСС – дипломирани правник за  безбједност криминалистику
 • 1 Виши контролор за осигурање квалитета у деминерским и ЕОД операцијама, ВСС – дипломирани машински инжињер
 • 1 Виши контролор за осигурање квалитета у деминерским и ЕОД операцијама, ВСС – професор физичке културе
 • 1 Виши референт за планирање и извјештавање, ВСС – грађевински инжињер
 • 1 Референт за административне послове и документацију, ССС – конфекцијски техничар
 • 1 Референт за административне послове и документацију, ССС – општа гимназија
 • 1 Вођа тима за уклањање и уништавање НУС-а, ССС – механичар машина и алатљика
 • 1 Вођа тима за уклањање и уништавање НУС-а, ССС – возач моторних возила
 • 1 Вођа тима за уклањање и уништавање НУС-а, ССС – возач моторних возила
 • 1 Вођа тима за уклањање и уништавање НУС-а, ССС – машински техничар
 • 1 Оператер за уклањање и уништавање неексплодираних убојних средстава, ССС - механичар машина и алатљика
 • 1 Оператер за уклањање и уништавање неексплодираних убојних средстава, ССС – пољопривредни техничар
 • 1 Оператер за уклањање и уништавање неексплодираних убојних средстава, ССС – техничар цестовног промета
 • 1 Оператер за уклањање и уништавање неексплодираних убојних средстава, ССС – електромеханичар
 • 1 Возач и оператер везе, ССС – машински техничар
 • 1 Возач и оператер везе, ССС – возач моторних возила у друмском саобраћају
 • 1 Возач и оператер везе, ССС – возач моторних возила у друмском саобраћају
 • 1 Вођа деминерског тима, ССС – машински техничар
 • 1 Вођа деминерског тима, ССС – хемијски техничар
 • 1 Вођа деминерског тима, ССС – трговина угоститељство и туризам
 • 1 Вођа деминерског тима, ССС – погонски инжињер смјер струја
 • 1 Вођа деминерског тима, ССС – геолошки техничар
 • 1 Вођа деминерског тима, ССС – трговац
 • 1 Замјеник вође деминерског тима, ССС – механичар расхладних компресора и клима уређаја
 • 1 Замјеник вође деминерског тима, ССС – механичар мотора и моторних возила
 • 1 Замјеник вође деминерског тима, ССС – возач моторних возила
 • 1 Замјеник вође деминерског тима, ССС -  механичар машина и алатљика
 • 1 Замјеник вође деминерског тима, ССС – геолошки техничар
 • 1 Замјеник вође деминерског тима, ССС – возач моторних возила
 • 1 Деминер, ССС – гимназија
 • 1 Деминер, ССС – дрвни техничар
 • 1 Деминер, ССС – алатничар
 • 1 Деминер, ССС – електротехничар
 • 1 Деминер, ССС – конобар специјалиста
 • 1 Деминер, ССС – столар
 • 1 Деминер, ССС – руковалац шумском механизацијом
 • 1 Деминер, ССС – металоглодач
 • 1 Деминер, ССС – механичар машина и постројења
 • 1 Деминер, ССС – возач моторних возила
 • 1 Деминер, ССС – механичар машина и алатљикас
 • 1 Деминер, ССС – металоглодач
 • 1 Деминер, ССС -  електромеханичар за машине и опрему
 • 1 Деминер, ССС – механичар мотора и моторних возила
 • 1 Деминер, ССС – машински техничар
 • 1 Деминер, ССС – монтер ТТ мреже
 • 1 Деминер, ССС – управна угоститељска
 • 1 Деминер, ССС – бравар
 • 1 Деминер, ССС – електроничар механичар за  индустријске машине и уређаје
 • 1 Деминер, ССС – металостругар
 • 1 Деминер, ССС – столар за грађевински столарију и намјештај
 • 1 Деминер, ССС – електро механичар за машине и опрему
 • 1 Деминер, ССС – електротехничар енергетике
 • 1 Деминер, ССС – електротехничар комуникација
 • 1 Деминер, ССС – наносилац заштитних превлака
 • 1 Деминер, ССС – техничар нумеричких машина
 • 1 Деминер, ССС – туристички техничар
 • 1 Медицинар, ССС – медицински техничар
 • 1 Медицинар, ССС – медицински техничар
 • 1 Медициинар, ССС – педијатријска сестра
 • 1 Медицинар, ССС – физиотерапеутски техничар
 • 1 Медицинар, ССС – медицинска сестра
 • 1 Медицинар, ССС – медицински техничар
 • 1 Медицинар, ССС – медицински техничар
 • 1 Медицинар, ССС – медицински техничар
 • 1 Медицинар, ССС  - санидарно еколошки теничар
 • 1 Жељко Трифковић, ССС – санитарни техничар
 • 1 Руковалац машине за деминирање, ССС - ауто саобраћајни техничар
 • 1 Руковалац машине за деминирање, ССС – возач моторних возила
 • 1 Руковалац машине за деминирање, ССС - бравар
 • 1 Тренер – водич паса, ССС – економски техничар
 • 1 Водич паса, ССС – машински техничар
 • 1 Вођа машинског тима, ССС – текстилни техничар металског смјера
 • 1 Руковалац блиндираног утиваривача, ССС – саобраћајни техничар
 • 1 Магационер деминерске опреме и материјала, ССС – електротехничар електронике

 

 • Сектор за финансијско-рачуноводствене и правне послове
 • 1 Помоћник директора за финансијско-рачуноводствене и правне послове, ВСС - официр интендантске службе

 

 • Одјељење за развој и аналитику

 

 • 1 Бранислава Ковачевић, ВСС - дипломирани економиста
 • 1 Виши референт за рачуноводствене послове, ВСС – економиста за спољну трговину
 • 1 Приправник, ВСС – дипломирани економиста

 

 • Одсјек за аналитичке послове

 

 • 1 Руководилац Одсјека за аналитичке послове, ВСС – дипломирани економиста
 • 1 Виши референт за аналитику и финансије, ВСС – дипломирани економиста
 • 1 Виши референт за књиговодствене послове, ВСС – дипломирани економиста

 

 • Одјељење за правне, кадровске и опште послове

 

 • 1 Начелник, ВСС – дипломирани правник
 • 1 Стручни сарадник за персоналне послове, ВШС – правник за управне послове
 • 1 Референт за административне послове, ССС – машински техничар
 • 1 Референт за архивске послове, ССС – теничар за рачунарство
 • 1 Технички секретар директора, пољопривредни техничар
 • 1 Администратор, ССС – туристички техничар
 • 1 Возач директора, ССС – машински техничар
 • 1 Возач, ССС – машински техничар
 • 1 Кафе – кухарица, ССС – економски техничар
 • 1 Радник за умножавање материјала, ССС –  правни техничар
 • 1 Портир, ССС – возач лаких моторних возила
 • 1 Радник на обезбјеђењу и контроли улаза, ССС – стројарски техничар
 • Одјељење за капиталну имовину и инвестиције

 

 • 1 Начелник, ВСС – дипломирани економиста
 • 1 Виши референт за капиталну имовину и инвестиције, ВСС – машински факултет
 • 1 Виши референт за тендере, набавке и контролу реализације уговора, ВСС – дипломирани менаџер предузетничке економије
 • 1 Референт за координацију у пословима дистрибуције и контроле МТС-а, ВСС – професор физичког васпитања
 • 1 Вођа тима за сервисирање машина за деминирање и возила, ССС – бравар специјалиста V степен
 • 1 Магационер, ССС – електротехничар радио и видео технике
 • 1 Аутомеханичар, ССС – механичар мотора и моторних возила
 • 1 Аутоелектричар, ССС – КВ аутоелектричар

 

С поштовањем,

 

                                                                                                                                               ДИРЕКТОР

                                                                                                                                             Миле Међед

 

ОДГОВОР 19:

Број: 21.01/052-99/19                                                     

Дана, 06.03.2019. године

 

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

Предмет: Одговор на посланичко питање, доставља се

               

                Народни посланик Јелена Тривић, Клуб посланика ПДП, на 2. Сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 29.01.2019. године поставила је следеће посланичко питање:

 „Молим вас да ми доставите списак свих запослених са подацима о стручној спреми, установи мјесту и датуму стицања дипломе“.

 

                У складу са чланом 80. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске„ број: 123/18) и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске(„Службени гласник Републике Српске„ број: 31/11) дајемо следећи

 

                                                                                  ОДГОВОР

У Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове систематизована су 142 радна мјеста, а попуњено је 127.

Организациону структуру Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове чине:

-Директор

-Замјеник директора

-Стручни савјетник

-Виши сарадник колегијума

-Виши сарадник за односе са јавношћу

-Технички секретар

-Сектор за правне, кадровске и опште послове

*Одјељење за правне и кадровске послове

**Писарница

*Одјељење за опште послове

**Одсјек за заштиту

-Сектор за економско-финансијске послове

*Одјељење за финснсијско-рачуноводствене послове

*Одјељење за јавне набавке

*Одјељење за интерну контролу

-Сектор за имовинско-правне послове

*Одјељење за другостепени поступак

*Одјељење за експропријацију

*Одјељење за нормативне послове и европске интеграције

-Сектор за оснивање и одржавање катастра непокретности

*Одјељење за другостепени поступак у оснивању и одржавању катастра непокретности

*Одјељење за оснивање катастра непокретности и израду база података катастра

**Одсјек за оснивање катастра непокретности

**Одсјек за израду база података катастра и дигиталног катастарског плана

*Одјељење за одржавање катастра непокретности

*Одјељење за допунски премјер у оснивању катастра непокретности

-Сектор за геодетске послове

*Одјељење за основне геодетске радове и премјер

*Одјељење за геодетске послове, картографију и границе

*Одјељење за катастраско класирање, бонитирање и комасациону процјену земљишта

*Одјељење за архив документације и дигитални архив

-Сектор за информационе технологије катастра непокретности

*Одјељење за инфраструктуру геопросторних података Републике Српске

*Одјељење за информационе и комуникационе технологије катастра непокретности

-Сектор за послове надзора

*Одјељење за надзор геодетских послова

*Одјељење за надзор имовинско-правних послова

-Јединица за интерну ревизију

-Подручнне јединице (48)

-Подручне канцеларије (16)

Структуру запослених Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове чине:

-Директор, ВСС, дипломирани правник, постављено лице

-Замјеник директора, ВСС, дипломирани правник, постављено лице

-Стручни савјетник за правне послове-упражњено

-Стручни савјетник за економско-финансијске послове, ВСС, дипломирани економиста, државни службеник

-Стручни савјетник за заштиту , ВСС, магистар инжењер наутике, државни службеник

-Стручни савјетник за геодетске послове -упражњено

-Стручни савјетник за политике развоја катастра, светске и европске интеграције инфраструктуре геопросторних информација, ВСС, дипломирани економиста, државни службеник

-Виши сарадник колегијума (1 извршилац), ВСС, дипломирани психолог, намјештеник

-Виши сарадник за односе са јавношћу (2 извршиоца), ВСС,дипломирани новинар, намјештеник

-Технички секретар –упражњено

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

-Помоћник директора за правне, кадровске и опште послове, ВСС, дипломирани правник, постављено лице

Одјељење за правне и кадровске послове

-Начелник Одјељења за правне и кадровске послове, ВСС, дипломирани правник, државни службеник

-Виши стручни сардник за правне послове, (2 извршиоца), ВСС, дипломирани правник, државни службеник

-Виши стручни сарадник за кадровске послове, (2 извршиоца), ВСС, дипломирани правник, државни службеник

-Виши стручни сарадник за вођење Централног регистра кадрова, (1 извршилац), ВСС, дипломирани економиста, државни службеник

- Стручни сарадник за кадровске послове-упражњено

- Сарадник за вођење евиденције, (1 извршилац), ССС, управни техничар, намјештеник

-Сарадник за административно-техничке послове, (1 извршилац), ССС, економски техничар

Писарница

- Шеф Писарнице, (1 извршилац), ВСС, дипломирани правник, намјештеник

-Сарадник за послове писарнице (6 извршилаца), ССС, административни техничар, економско-комерцијални техничар, математички техничар, гимназија, финансијски техничар, намјештеник

-Сарадник за архив, (1 извршилац), ССС, пољопривредни техничар, намјештеник

Одјељење за опште послове

-Начелник Одјељења за опште послове, ВСС, дипломирани правник, намјештеник

-Виши сарадник за анализу и вредновање остварених укупних и појединачних резултата, (2 извршиоца), ВСС, професор филозофије и социологије, професор географије, намјештеник

-Портир (1 извршилац), ССС, кв машинбравар, намјештеник

-Возач (3 извршиоца), ССС, возач моторних возила, кв возач путничких и теретних моторних возила, намјештеник

-Возач-курир (6 извршиоца), ССС, возач моторник возола у друмском саобраћају, возач моторних возола специјалиста, пољопривредни техничар, техничар друмског саобраћаја, в.к.в. возач моторних возила у друмском саобраћају, намјештини

-Кућни мајстор (1 извршилац) , ССС, кв машинбравар

-Спремачица (1 извршилац), осмогодишња школа

Одсјек за заштиту

-Руководилац Одсјека за заштиту, ВСС, дипломирани правник за безбједност и криминалистику, намјештеник

-Виши сарадник за заштиту на раду (2 извршиоца), ВСС, дипломирани инжењер архитектура, дипломирани инежењер технологије, намјештеник

-Виши сарадник за заштиту од пожара (1 извршилац), ВСС, дипломирани правник, намјештеник

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

-Помоћник директора за економско-финансијске послове, ВСС, дипломирани економиста, постављено лице

Одјељење за финансијско-рачуноводствене послове

-Начелник Одјељења за финансијско-рачуноводствене послове, ВСС, дипломирани економиста, намјештаник

-Виши сарадник за планирање и извршење средстава плана (3 извршиоца), ВСС, дипломирани економиста, дипломирани менаџер специјалиста пословне економије, дипломирани економиста, намјештеник

-Виши сарадник за систем управљања финансијским информацијама-СУФИ (2 извршиоца), ВСС, дипломирани економиста манаџер, дипломирани економиста манаџер, намјештеник

-Виши сарадник за финансијско извјештавање (2 извршиоца), ВСС, дипломирани економиста манаџер, дипломирани екомиста, намјештаник

-Сарадник- књиговођа (2 извршиоца), ССС, економски техничар, правни техничар, намјештеник

-Сарадник за обрачун плата (1 извршилац), ССС, економски техничар, намјештеник

-Сарадник за плаћање и благајничке послове-упражњено

-Сарадник- ликвидатор (1 извршилац), ССС, економистица, намјештеник

-Сарадник за возни парк (1 извршилац), ССС, стројарски техничар, намјештеник

Одјељење за јавне набавке

-Начелник Одјељења за јавне набавке, ВСС, дипломирани економиста манаџер пословне економија, намјештеник

-Виши сарадник за јавне набавке (2 извшиоца), ВСС, дипломирани економиста, дипломирани економиста манаџер, намјештеник

-Виши сарадник за правне послове у јавним набавкама (1 извршилац), ВСС, дипломирани правник, намјештеник

-Виши сарадник за тендерску документацију за јавне набавке-упражњено

-Сарадник за јавне набавке (1 извршилац), ССС, економски техничар, намјештени

Одјељење за интерне контроле

-Начелник Одјељења за интерне контроле, ВСС, дипломирани економиста, намјештаник

-Виши сардник за контролу правних послова (1 извршилац), ВСС, дипломирани правник, намјештеник

-Виши сарадник за контролу економско-финансијских послова (3 извршиоца), ВСС, дипломирани еконоимиста, намјештеник

СЕКТОР ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

-Помоћник директора за имовинско-правне послове-упражњено

Одјељење за другостепени поступак

-Начелник Одјељења за другостепени поступак-упражњено

-Виши стручни сарадник за другостепени поступак (6 извршилаца), ВСС, дипломирани правник, државни службеник

-Оператер (6 извршилаца), ССС, административни техничар-дактограф, дактилограф, трговац, намјештаник

Одјељење за експропријацију

-Начелник Одјељења за експропријацију, ВСС, дипломирани инжењер геодезије, државни службеник

-Виши стручни сарадник за геодетске послове-упражњено

-Виши стручни сараник за имовинско-правне послове (2 извршиоца), ВСС, дипломирани правник, државни службеник

-Сарадник за административно-техничке послове (1 извршилац), ССС, туристички техничар, намјештеник

Одјељење за нормативне послове и европске интеграције

-Начелник Одјељења за нормативне послове и европске интеграције-упражњено

-Виши стручни сарадник за нормативне послове  и европске интеграције (3 извршиоца), ВСС, дипломирани правник, државни службеник

-Виши стручни сарадник за процјену утицаја прописа (1 извршилац) ВСС, дипломирани економиста-менаџер јавне управе, државни службеник

-Виши сарадник за вођење пројеката ЕУ међународних пројеката фондова и донација (2 извршиоца) ВСС, дипломирани економиста, намјештеник

-Виши сарадник за координацију међународну сарадњу и превођење прописа ЕУ (1 извршилац) ВСС, професор енглеског језика и књижевности, намјештеник

СЕКТОР ЗА ОСНИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ

-Помоћник директора за оснивање и одржавање катастра непокретности, ВСС, дипломирани правник, постављено лице

Одјељење за другостепени поступак у оснивању и одржавању катастра непокретности

-Начелник Одјељења за другостепени поступак у оснивању и одржавању катастра непокретности, ВСС, дипломирани правник, државни службеник

-Виши стручни сарадник за другостепени поступак у оснивању и одржавању катастра непокретности (3 извршиоца) ВСС, дипломирани правник, државни службени

Одјељење за оснивање катастра непокретности и израду база података катастра

-Начелник Одјељења за оснивање катастра непокретности и израду база података катастра, ВСС, дипломирани инжењер геодезије, државни счужбеник

Одјсека за оснивање катастра непокретности

-Руководилац Одјсека за оснивање катастра непокретности -упражњено

-Виши стручни сарадник за правне послове (2 извршиоца) ВСС, дипломирани правник, државни службеник

-Виши стручни сарадник за геодетске послове (2 извршиоца) ВСС, дипломирани инжењер геодезије, државни службеник

-Сарадник за административне послове (1 извршилац) ССС, банкарски техничар, намјештеник

Одсјек за израду база података катастра и дигиталног катастарског плана

-Руководилац Одсјека за израду база података катастра и дигиталног катастарског плана-упражњено

-Виши стручни сарадник за надзор података катастра и дигитализацију (2 извршиоца) ВСС, дипломирани инжењер геодезије, државни службеник

-Виши стручни сарадник за израду база података катастра и дигитализације (3 извршиоца) ВСС, дипломирани инжењер геодезије, државни службеник

-Стручни сарадник за дигиталне катастарске планови (1 извршилац) ВШС, геодетски инжењер, државни службеник

-Стручни сарадник за обраду катастарских података (10 извршилаца) ССС, геодетски техничар-геометар, државни службеник

Одјељење за одржавање катастра непокретности

-Начелник Одјељења за одржавање катастра непокретности-упражњено

-Виши стручни сарадник за правне послове (2 извршиоца) ВСС, дипломирани правник, државни службеник

-Виши стручни сарадник за геодетске послове (1 извршилац) ВСС, дипломирани инжењер геодезије, државни службеник

Одјељење за допунски премјер у оснивању катастра непокретности

-Начелник Одјељења за допунски премјер у оснивању катастра непокретности-упражњено

-Виши стручни сарадник за координацију и организацију послова допунског премјера (2 извршиоца) ВСС, дипломирани инжењер геодезије, државни службеник

-Стручни сарадник за геодетске послове (2 извршиоца) ССС, геодетски техничар-геометар, државни службеник

-Сарадник за административне послове ( 1 извршилац) ССС, економски техничар, намјештеник

СЕКТОР ЗА ГЕОДЕТСКЕ ПОСЛОВЕ

-Помоћник директора за геодетске послове, ВСС, струковни инжењер геодезије, постављено лице

Одјељење за основне геодетксе радове и премјер

-Начелник Одјељења за основне геодетксе радове и премјер, ВСС, дипломирани инжењер геодзије, државни службеник

-Виши стручни сарадник за основне геодетске радове (2 извршиоца) ВСС, дипломирани инжењер геодезије, државни службеник

-Виши стручни сарадник за геодетске послове (2 извршиоца) ВСС, дипломирани инжењер геодезије, државни службеник

-Виши стручни сарадник за правне послове (1 извршилац) ВСС, дипломирани правник, државни службеник

Одјељење за геодетске послове, картографију и границе

-Начелник Одјељења за геодетске послове, картографију и границе, ВСС, дипломирани инжењер геодезије, државни службеник

-Виши стручни сарадник за геодетске и катастарске послове (2 извршиоца) ВСС, дипломирани инжењер геодезије, државни службеник

-Виши стручни сарадник за картографију и границе-упражњено

-Стручни сарадник за геодетске послове и картографију-упражњено

Одјељења за катастарско класирање, бонитирање и комасациону процјену земљишта

-Начелник Одјељења за катастарско класирање, бонитирање и комасациону процјену земљишта, ВСС, дипломирани инжењер пољопривреде, државни службеник

-Виши стручни сарадник за послове катастарског класирања, бонитирања и комасациону процјену земљишта (6 извршилаца), ВСС, дипломирани инжењер пољопривреде, државни службеник

Одјељење за архив документације и дигитални архив

-Начелник Одјељења за архив документације и дигитални архив, ВСС, дипломирани инжењер геодезије, државни службеник

-Виши стручни сарадник за архив документације и дигитални архив (2 извршиоца), ВСС, дипломирани инжењер геодезије, државни службеник

СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ

-Помоћник директора за информационе технологије катастра непокретности, ВСС, дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску технику и информатику, постављено лице

Одјељење за инфраструктуру геопросторних података Републике Српске

-Начелник Одјељења за инфраструктуру геопросторних података Републике Српске-упражњено

-Виши стручни сарадник за инфраструктуру геопросторних података Републике Српске (2 извршиоца), ВСС, дипломирани инжењер геодезије, државни службеник

-Виши стручни сарадник за администрацију геопросторних података и сервиса (2 извршиоца). ВСС, дипломирани инжењер архитектуре, дипломирани географ туризмолог, државни службеник

-Виши сарадник за координацију радних тијела ИГПРС-упражњено

Одјељење за информационе и комуникационе технологије катастра непокретности

-Начелник Одјељења за информационе и комуникационе технологије катастра непокретности-упражњено

-Виши стручни сарадник за геоинформациони систем и управљање јавним евиденцијама непокретности-упражњено

-Виши сарадник за пословне апликације (1 извршилац), ВСС, дипломирани информатичар, намјештеник

-Виши сарадник за администрацију система  (1 извршилац), ВСС, дипломирани информатичар,намјештеник

-Виши сарадник за пројектовање и администрацију рачунарских мрежа (1 извршилац), ВСС, дипломирани информатичар,намјештеник

-Виши сарадник за администрацију база података (1 извршилац), ВСС, дипломирани менаџер пословне информатике,намјештеник

-Сарадник за геоинформациони систем (1 извршилац), ВШС, инжењер електротехнике, намјештеник

-Сарадник-хардверски техничар-упражњено

 

 

СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ НАДЗОРА

-Помоћник директора за послове надзора, ВСС, дипломирани правник, постављено лице

Одјељење за надзор геодетских послова

-Начелник Одјељења за надзор геодетских послова-упражњено

-Виши стручни сарадник за надзор геодетских послова (7 извршилаца), ВСС, дипломирани инжењер геодезије, државни службеник

-Виши стручни сарадник за надзор послова катастарског класирања, бонитирања и комасационе процјене земљишта (1 извршилац), ВСС, дипломирани инжењер пољопривреде, државни службеник

Одјељење за надзор имовинско -правних послова

-Начелник Одјељења за надзор имовинско -правних послова-упражњено

-Виши стручни сарадник за надзор имовинско -правних послова (7 извршилаца), ВСС, дипломирани правник, државни службеник

Јединица за интерну ревизију

-Руководилац јединице за интерну ревизију, ВСС, дипломирани економиста, државни службеник

-Интерни ревизор (2 извршиоца), ВСС, дипломирани економиста, државни службеник

-Шеф подручне јединице (35 извршилаца), ВСС, дипломирани инжењер геодезије, дипломирани правник, државни службеник

-Руководилац одсјека за катастарске послове у подручној јединици-упражњено

-Руководилац одсјека за земљишно-књижне послове-упражњено

-Руководилац одсјека за имовинско-правне послове-упражњено

-Руководилац одсјека за катастар непокретности-упражњено

-Виши стручни сарадник за геодетске послове (44 извршиоца), ВСС, дипломирани инжењер геодезије, државни службеник

-Стручни сарадник за геодетске послове (15 извршилаца), ВШС, инжењер геодезије, државни службеник

-Стручни сарадник за катастарске послове (157 извршилаца), ССС, геодетски техничар, државни службеник

-Стручни сарадник за ГИС  и дигитализацију података (60 извршилаца), ССС, геодетски техничар, гимназија, сарадник преводиоца за руски језик, електротехничар за индустријске машине и уређаје, комерцијални техничар, државни службеник

-Виши стручни сарадник за имовинско-правне послове (89 извршилаца), ВСС, дипломирани правник, државни службеник

-Стручни сарадник за имовинско-правне послове (4 извршиоца), ВШС, правник, државни службеник

-Виши стручни сарадник за вођење и одржавање јавних евиденција о непокретностима (9), ВСС, дипломирани правник, државни службеник

-Виши стручни сарадник за координацију послова архиве и дигитализације (1 извршилац), ВСС, дипломирани правник, државни службеник

-Виши стручни сарадник за опште послове (1 извршилац), ВСС, дипломирани правник, намјештеник

-Сарадник за опште послове (48 извршилаца), ССС, геолошки техничар, економско-комерцијални техничар, грађевински техничар за саобраћнице, пољопривредни техничар, управни техничар, геодетски техничар, економски техничар, правни техничар, техничар електронике, биротехничар, гимназија, математички техничар, намјештеник

-Виши сарадник за инсталацију и одржавање пословних апликација и заштиту података-упражњено

-Сарадник за административне послове у подручној јединици (78 извршиоца), ССС, биротехничар, гимназија, погонски техничар штампе, економист, техничар електронике, економски техничар, комерцијални техничар, управни техничар, програмер, стенодактилограф, сарадник преводиоца за енглески језик, геодетски техничар, правни техничар, сарадник преводиоца, управно-административни техничар, природословно-математички техничар, техничар друмског саобраћаја, техничар опште безбједности, трговачки техничар, електротехничар енергетике, финансијски техничар, дактилокоресподент, пољопривредни техничар,  намјештеник

-Сарадник за архив у подручној јединици (5 извршилаца), ССС, економист, управни техничар, гимназија, геодетски техничар, намјештеник

-Сарадник за административно-техничке послове (20 извршиоца), ССС, економски техничар, трговински техничар, економист, управно-административни техничар, саобраћајни техничар, економско-комерцијални техничар, биротехничар, туристички техничар, грађевински техничар, правни техничар, техничар друмског саобраћаја, административни техничар, гимназија, намјештеник

-Портир у подручној јединици (3 извршиоца), ССС, електроинсталатер, механичар мотора и моторних возила, аутомеханичар, намјештеник

-Спремачица у подручној јединици (2 извршиоца), осмогодишња школа, намјештеник

-Кућни мајстор у подручној јединици (1 извршилац), ССС, електроинсталатер за прикључке и инсталације, намјештеник

 

 

Достављено:                                                                                                       Д И Р Е К Т О Р

      1. Наслову,

      2. А/а.                                                                                             Босиљка Предраговић, дипл. правник

 

 

 

 

ОДГОВОР 20:

Број: 24.011/121-1-3/19                                                                      

Датум: 06.03.2019. године                                                                                 

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се

 

На другој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 29, 30. и 31. јануара  2019. године, Јелена Тривић, Клуб посланика ПДП,  поставила је сљедеће посланичко питање:

 

Влада Републике Српске, Кабинет предсједника Републике Српске, Народна скупштина Републике Српске, Вијеће народа Републике Српске, све управне организације, јавна предузећа, фондови, агенције, дирекције:

 

„Молимо Вас да доставите списак свих запослених са подацима:

 • о стручној спреми,
 • о установи, мјесту и датуму стицање дипломе“.

 

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“. број: 123/18), а у вези са чланом 263. и 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи

 

ОДГОВОР

У прилогу акта, достављамо Вам одговор на посланичко питање.

 

 

                                                                                                                             вршилац дужности директора

                                                                                                                                             Данијела Батар

Прилог: Као у тексту.                                                                                                  

ПРИЛОГ:

 

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Систематизовано -  109 радних мјеста , са укупно 428 извршилаца

Попуњено - 103 радна мјеста, са укупно 414 извршилаца.

Организациону структруру Инспектората чине:

 • Директор,
 • Замјеник директора,
 • Стручни савјетник;

a) 14 основних организационих јединица у Инспекторату:

1. Сектор за правне, финансијске и информатичке послове,

2. Сектор инспекције за храну,

3. Сектор тржишне инспекције,

4. Сектор пољопривредне инспекције,

5. Сектор шумарске инспекције,

6. Сектор ветеринарске инспекције,

7. Сектор водне инспекције,

8. Сектор техничке инспекције,

9. Сектор саобраћајне инспекције,

10. Сектор урбанистичко-грађевинске и еколошке инспекције,

11. Сектор инспекције рада,

12. Сектор здравствене инспекције,

13. Сектор просвјетне инспекције и

14. Сектор инспекције за заштиту од пожара;

б) унутрашње организационе јединице у Инспекторату су:

1. 10 одјељења у сједишту Инспектората:

- Одјељење за унутрашњу контролу,

- Одјељење за координацију рада Инспектората и опште послове,

- Одјељење за односе с јавношћу,

- Одјељење за правне послове,

- Одјељење за заступање Инспектората и едукацију инспектора,

- Одјељење за финансије и јавне набавке,

- Одјељење за рачуноводство,

- Одјељење за информатику,

- Одјељење за планирање, извјештавање и институционалну сарадњу и

- Одјељење за европске интеграције и управљање пројектима;

2. 6 подручних одјељења:

- Одјељење Бања Лука,

- Одјељење Приједор,

- Одјељење Добој,

- Одјељење Бијељина,

- Одјељење Источно Сарајево и

- Одјељење Требиње;

в) посебна организациона јединица је Јединица за интерну ревизију.

Организационе јединице у саставу унутрашњих организационих јединица су:

а) Централна писарница, са статусом одсјека,

б) Одсјек за управљање људским ресурсима,

в) Одсјек тржишне инспекције и

г) Одсјек инспекције рада.

Структуру запослених чине:

 •  директор, статус државног службеника, ВСС – Mr ph спец.фармације;
 •  замјеник директора, статус државног службеника, ВСС – дипломирани инжењер технологије;
 • 1 стручни савјетник, статус државног службеника, ВСС – дипломирани инжењер технологије;
 • 1 помоћник директора за правне, финансијске и информатичке послове, ВСС-дипломирани економиста;
 • 1 помоћник директора – главни републички инспектор за храну, статус државног службеника, ВСС – дипломирани инжењер технологије;
 • 1 помоћник директора – главни републички тржишни инспектор, статус државног службеника, ВСС – дипломирани економиста;
 • 1 помоћник директора – главни републички пољопривредни инспектор, статус државног службеника, ВСС – дипломирани инжењер пољопривреде;
 • 1 помоћник директора – главни републички шумарски инспектор, статус државног службеника, ВСС – дипломирани инжењер шумарства;
 • 1 помоћник директора – главни републички ветеринарски инспектор, статус државног службеника, ВСС – дипломирани ветеринар;
 • 1 помоћник директора – главни републички водни инспектор, статус државног службеника, ВСС - дипломирани инжењер технологије;
 • 1 помоћник директора – главни републички технички инспектор, статус државног службеника, ВСС - дипломирани инжењер рударства;
 • 1 помоћник директора – главни републички саобраћајни инспектор, статус државног службеника, ВСС - дипломирани инжењер саобраћаја;
 • 1 помоћник директора – главни републички урбанистичко-грађевински и еколошки инспектор, статус државног службеника, ВСС - дипломирани инжењер грађевинарства;
 • 1 помоћник директора – главни републички инспектор рада, статус државног службеника, ВСС – дипломирани правник;
 • 1 помоћник директора – главни републички здравствени инспектор, статус државног службеника, ВСС – доктор медицине;
 • 1 помоћник директора – главни републички просвјетни инспектор, статус државног службеника, ВСС – професор географије;
 • 1 помоћник директора – главни републички инспектор за заштиту од пожара, статус државног службеника, ВСС - дипломирани инжењер машинства;

Сектор инспекције за храну – 26 инспектора за храну

 • 3 инспектора за храну, ВСС – дипломирани ветеринар;
 • 10 инспектора за храну, ВСС – дипломирани инжењер пољопривреде;
 • 10 инспектора за храну, ВСС - дипломирани инжењер технологије;
 • 3 инспектора за храну, ВСС - дипломирани санитарни инжењер ;
 • 5 запослених, статус намјештеника, ВСС – дипломирани санитарни инжењер и дипломирани  инжењер  технологије;

Сектор тржишне инспекције - 2 руководиоца Одсјека тржишне инспекције и

53 тржишна инспектора

 • 2 руководиоца Одсјека тржишне инспекције, ВСС – дипломирани економиста и дипломирани инжењер  технологије;
 • 23 тржишна инспектора, ВСС – дипломирани економиста;
 •  3  тржишна инспектора, ВСС - дипломирани инжењер машинства;
 • 11  тржишних инспектора, ВСС - дипломирани инжењер пољопривреде;
 • 5 тржишних инспектора, ВСС - дипломирани инжењер технологије;
 • 6 тржишних инспектора, ВСС - дипломирани правник;
 • 3 тржишна инспектора, ВСС – дипломирани туризмолог;
 • 1 тржишни инспектор ВСС - официр финансијске службе;
 • 1 тржишни инспектор ВСС – професор производно-техничког образовања;
 • 5 запослених, статус намјештеника, ВСС – дипломирани правник и дипломирани економиста;

Сектор пољопривредне инспекције

 • 27 пољопривредних инспектора, ВСС – дипломирани инжењер пољопривреде;
 • 7 запослених, статус намјештеника, ВСС – дипломирани инжењер пољопривреде;

Сектор шумарске инспекције

 • 14 шумарских инспектора, ВСС – дипломирани инжењер шумарства;
 • 1 запослени, статус намјештеника, ВСС - дипломирани инжењер шумарства;

Сектор ветеринарске инспекције

 • 8 ветеринарских инспектора, ВСС – дипломирани ветеринар;

Сектор водне инспекције – 7 водних инспектора

 • 2 водна инспектора, ВСС – дипломирани инжењер геологије;
 • 2 водна инспектора, ВСС – дипломирани инжењер грађевинарства;
 • 2 водна инспектора, ВСС – дипломирани инжењер технологије;
 • 1 водни инспектор, ВСС – дипломирани инжењер инжењер хемичар;
 • 2 запослена, статус намјештеника, ВСС - дипломирани инжењер хемичар и дипломирани еколог;

Сектор техничке инспекције - 12 техничких инспектора

 • 1 технички инспектор, ВСС - дипломирани инжењер геологије;
 •  3 техничка инспектора, ВСС - дипломирани инжењер електротехнике;
 • 5 техничких инспектора, ВСС - дипломирани инжењер машинства;
 • 1 технички инспектор, ВСС – дипломирани инжењер рударства;
 • 2 техничка инспектора, ВСС - дипломирани инжењер технологије;
 • 1 запослени, статус намјештеника, ВСС дипломирани инжењер за производњу и менаџмент;
 • 1 запослени, статус намјештеника, ССС – хемијски техничар;

Сектор саобраћајне инспекције - 17 саобраћајних инспектора

 • 1 саобраћајни инспектор, ВСС – дипломирани  грађевински  инжењер  за жељезнице и путеве;
 • 1 саобраћајни инспектор, ВСС – дипломирани економиста;
 • 1 саобраћајни инспектор, ВСС – дипломирани инжењер грађевинарства;
 • 1 саобраћајни инспектор, ВСС – дипломирани инжењер електротехнике;
 • 1 саобраћајни инспектор, ВСС - дипломирани инжењер машинства;
 • 12 саобраћајних инспектора, ВСС – дипломирани инжењер саобраћаја;
 • 2 запослена, статус намјештеника, ВСС - дипломирани инжењер саобраћаја;

Сектор урбанистичко – грађевинске и еколошке инспекције - 13 урбанистичко – грађевинских и еколошких инспектора

 • 3 урбанистичко – грађевинска и еколошка инспектора, ВСС – дипломирани инжењер архитектуре;
 • 4 урбанистичко – грађевинска и еколошка инспектора, ВСС - дипломирани инжењер грађевинарства;
 • 1 урбанистичко – грађевински и еколошки инспектор, ВСС - дипломирани инжењер заштите животне средине;
 • 1 урбанистичко – грађевински и еколошки инспектор, ВСС – дипломирани инжењер пољопривреде;
 • 1 урбанистичко – грађевински и еколошки инспектор, ВСС - дипломирани инжењер технологије;
 • 2 урбанистичко – грађевинска и еколошка инспектор, ВСС - дипломирани инжењер шумарства;
 • 1 урбанистичко – грађевински и еколошки инспектор, ВСС – дипломирани еколог;
 • 2 запослена, статус намјештеника, ВСС - дипломирани инжењер архитектуре и магистар екологије;

Сектор инспекције рада – 1 руководилац Одсјека инспекције рада и 31 инспектор рада

 • 1 руководилац Одсјека инспекције рада, ВСС - дипломирани инжењер технологије;
 • 2 инспектора рада, ВСС - дипломирани инжењер заштите на раду и животне околине;
 • 4 инспектора рада, ВСС - дипломирани инжењер машинства;
 • 1 инспектор рада, ВСС - дипломирани инжењер металургије;
 • 1 инспектор рада, ВСС - дипломирани инжењер технологије ;
 • 23 инспектор рада, ВСС - дипломирани правник ;
 • 4 запослена, статус намјештеника, ВСС - дипломирани инжењер машинства и дипломирани правник;

Сектор здравствене инспекције - 17 здравствених инспектора

 • 1 здравствени инспектор, ВСС - дипломирани инжењер машинства;
 • 1 здравствени инспектор, ВСС – дипломирани инжењер пољопривреде;              
 • 3 здравствена инспектора, ВСС – дипломирани инжењер технологије;
 • 1 здравствени инспектор, ВСС – дипломирани менаџер здравствене заштите;
 • 1 здравствени инспектор, ВСС – дипломирани правник;
 • 1 здравствени инспектор, ВСС – дипломирани санитарни инжењер;
 • 2 здравствена инспектора, ВСС – дипломирани стоматолог;
 • 5 здравствених инспектора, ВСС – дипломирани фармацеут;
 • 2 здравствена инспектора, ВСС – доктор медицине;
 • 2 запослена, статус намјештеника, ВСС – магистар фармације и дипломирани фармацеут;

Сектор просвјетне инспекције- 13 просвјетних инспектора

 • 5  просвјетних инспектора, ВСС - дипломирани правник;
 • 1 просвјетни инспектор, ВСС – дипломирани педагог;
 • 1 просвјетни инспектор, ВСС – професор енглеског језика;
 • 2  просвјетна инспектора, ВСС – професор историје;
 • 1 просвјетни инспектор, ВСС – професор механичке технологије;
 • 1 просвјетни инспектор, ВСС – професор педагогије и психологије;
 • 1 просвјетни инспектор, ВСС – професор разредне наставе;
 • 1 просвјетни инспектор, ВСС – професор физике и техничког образовања;
 • 2 запослена, статус намјештеника, ВСС - дипломирани правник;

Сектор инспекције за заштиту од пожара - 7 инспектора за заштиту од пожара

 • 4 инспектора за заштиту од пожара, ВСС -  дипломирани инжењер машинства;
 • 3 инспектора за заштиту од пожара, ВСС -  дипломирани инжењер технологије;
 • 2 запослена, статус намјештеника, ВСС - дипломирани инжењер прехрамбене технологије и дипломирани инжењер хемијске технологије

Јединица за интерну ревизију

 • 1 руководилац јединице, статус државног службеника, ВСС – дипломирани економиста; 

Одјељење за унутрашњу контролу

 • 1 начелник одјељења статус државног службеника, ВСС – дипломирани правник;
 • 1 инспектор унутрашње контроле, статус државног службеника, ВСС – дипломирани правник;

Одјељење за координацију рада Инспектората и опште послове

 • 1 начелник одјељења, статус државног службеника, ВСС – дипломирани еколог;
 • 1 стручни савјетник за  међународне пројекте и финансијска питања, статус државног службеника, ВСС – дипломирани економиста;
 • 1 запослени, статус намјештеника, ВСС – дипломирани дизајнер;
 • 1 запослени, статус намјештеника, ВСС – дипломирани економиста;
 • 1 запослени, статус намјештеника, ВСС – дипломирани инжењер саобраћаја;
 • 2 запослена, статус намјештеника, ССС – туристички техничар; економски техничар;
 • 1 запослени, статус намјештеника, ССС – угоститељска школа;
 • 1 запослени, статус намјештеника, ССС - трговинско-угоститељска школа;
 • 2 запослена, статус намјештеника, ССС – техничка школа;
 • 1 руководилац Одсјека Централне писарнице статус намјештеника, ВСС – дипломирани економиста;
 • 2 запослена, статус намјештеника, ССС- управни техничар , трговачки техничар
 • 2 запослена, статус намјештеника, ССС – гимназија, електротехничар енергетике;
 • 1 запослени, статус намјештеника, ССС- геодетски техничар;

Одјељење за односе са јавношћу

 • 1 начелник одјељења , статус намјештеника, ВСС – дипломирани новинар;
 • 1 запослени, статус намјештеника, ВСС – дипломирани новинар;

Одјељење за правне послове

 • 1 начелник одјељења, статус државног службеника, ВСС – дипломирани правник;
 • 2 виша стручна сарадника за правне послове, статус државног службеника, ВСС – дипломирани правник;
 • 1 руководилац Одсјека за управљање људским ресурсима, статус државног службеника, ВСС – дипломирани правник;
 • 1 виши стручни сарадник за управљање људским ресурсима, статус државног службеника, ВСС – дипломирани правник;
 • 1 запослени, статус намјештеника, ССС – гимназија;

Одјељење за заступање Инспектората и едукацију инспектора

 • 1 начелник одјељења, статус државног службеника, ВСС – дипломирани правник;
 • 5 виших стручних сарадника за заступање Инспектората, статус државног службеника, ВСС – дипломирани правник;

Одјељење за финансије и јавне набавке

 • 1 начелник одјељења, статус намјештеника, ВСС – дипломирани економиста;
 • 1 запослени, статус намјештеника, ВСС – дипломирани економиста;
 • 1 запослени, статус намјештеника, ВСС – дипломирани правник;
 • 2 запослена, статус намјештеника, ВСС – дипломирани правник; дипломирани економиста
 • 1 запослени, статус намјештеника, ССС – економски техничар ;
 • 1 запослени, статус намјештеника, ССС – економски техничар ;

Одјељењe за рачуноводство

 •  1 начелник одјељења, статус намјештеника, ВСС – дипломирани економиста;
 • 1 запослени, ВСС – дипломирани економиста;
 • 3 запослена, статус намјештеника, ВСС – дипломирани економиста;
 • 1 запослени, статус намјештеника, ССС – економски техничар;
 • 1 запослени, статус намјештеника, ССС – економски техничар;

Одјељењe за информатику

 • 1 начелник одјељења, статус намјештеника, ВСС – дипломирани инжењер
 •  
 •  2 запослена, статус намјештеника, ВСС – дипломирани инжењер;  

електротехнике , дипломирани информатичар ;

 • 2 запослена, статус намјештеника, ВСС – дипломирани инжењер информатике; дипл.менаџер-информатички менаџмент;
 • 2 запослена, статус намјештеника, ВСС – дип.инж.рачунарства и информатике;

Одјељење за планирање и извјештавање и институционалну сарадњу

 •  1 начелник одјељења, статус намјештеника, ВСС – професор енглеског језика и књижевности;
 • 3 запослена, статус намјештеника, ВСС –  дипломирани економиста;
 • 1 запослени, статус намјештеника, ВСС – професор енглеског језика и књижевности;

Одјељење за европске интеграције  и управљање пројектима

 • 1 запослени, , статус намјештеника, ВСС –дипломирани политиколог;
 • 1 запослени, , статус намјештеника, ВСС – дипломирани економиста;

ПОДРУЧНА ОДЈЕЉЕЊА ( Бања Лука, Приједор, Добој, Бијељина, Источно Сарајево и Требиње)

 • 6 начелника подручних одјељења, статус државног службеника, ВСС – дипломирани инжењер електротехнике, два дипломирана економиста, професор разредне наставе, дипломирани инжењер машинства, дипломирани правник;
 • 2 стручна савјетника, статус државног службеника, ВСС – дипломирани економиста, професор физике;
 • 8 запослених, статус намјештеника, ВСС – дипломирани инжењер грађевинарства, дипломирани менаџер, менаџер у јавној управи за јавне службе и администрацију, три дипломирана економиста, дипломирани инжењер пољопривреде, дипломирани правник;
 • 16 запослених, статус намјештеника, ССС - 8 економских техничара, дактилокоресподент, гимназија, правни техничар, управни техничар, административни тајник, финансијско-банкарски техничар, дипломирани економиста, пословно правни техничар ;
 • 5 запослених, статус намјештеника, ССС - возач моторних возила (техничка школа), аутомеханичар-специјалиста, економски техничар, машински техничар, возач-аутомеханичар;
 • 6 запослених, статус намјештеника, ССС - угоститељско-трговинска школа (конобар), дактилограф, економски техничар, финансијски техничар, Угоститељско-туристичка школа;
 • 5 запослених, статус намјештеника, основна школа; економски техничар, управна школа;
 • 2 запослена, статус намјештеника, ССС – техничка школа, пољопривредна школа;
 • 1 запослени, статус намјештеника, ССС – електротехничар рачунара.

 

 

 

 

 

 

 

 

29.01.2019

Име посланика:

Сазив: 
10