Народни посланик Јелена Тривић Кабинету предсједника Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Јелена Тривић, Клуб посланика ПДП, затражила је на Другој сједници одржаној 29. јануара 2019. године

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

ОД КАБИНЕТА ПРЕДСЈЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

                Молим Вас да ми доставите списак свих запослених са подацима:

 • О стручној спреми,
 • О установи, мјесту и датуму стицања дипломе.

ОДГОГОР:

Број: 01-4.1-011-545-1/19

Бања Лука, 13. март 2019. године

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Генерални секретар, Небојша Згоњанин

Б А Њ А  Л У К А

Предмет:             Одговор на посланичко питање, доставља се.-

                               Веза: Ваш акт број: 02/2-243-1/19 од 04.02.2019. године

 

 

Народни посланик Јелена Тривић, Клуб посланика ПДП, на Другој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 29., 30. и 31. јануара 2019. године, поставила је сљедеће посланичко питање:

„Молим Вас да ми доставите списак свих запослених са подацима:

 • О стручној спреми,
 • О установи, мјесту и датуму стицања дипломе.“

 

У складу са чланом 265. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17) достављамо сљедећи:

О д г о в о р

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Служби предсједника Републике систематизовано је 46 радних мјеста са 90 извршилаца, од чега се 3 радна мјеста односе на постављена лица (генерални секретар, шеф Кабинета и савјетници), а 43 радна мјеста односи се на запослена лица, односно намјештенике.

Од укупног броја извршилаца (90 извршилаца) у Служби предсједника Републике запослено је укупно 72 извршиоца, од чега:

 • 1 генерални секретар, статус: постављено лице (мандат)

 

 • 1 шеф Кабинета, статус: постављено лице (мандат)

 

 • 10 савјетника, статус: постављено лице (мандат)
 • 4 савјетника - радни однос
 • 4 савјетника - функционална накнада
 • 2 савјетника - без накнаде

 

 • 60  извршилаца, статус: намјештеници
 • 52 извршиоца на неодређено вријеме
 • 8 извршилаца на одређено вријеме

Организациону структуру Службе предсједника Републике чине четири основне организационе јединице и три унутрашње организационе јединице, и то:

 1. Кабинет предсједника Републике
 • Биро за односе са јавношћу предсједника Републике
 • Биро за уставни поредак
 1. Одјељење за правне и опште послове
 2. Одјељење за материјално - финансијске послове
 3. Одјељење за технички надзор и одржавање објекта
 • Одсјек за возни парк

 

За послове и задатке у области интерне ревизије организована је Јединица за интерну ревизију.

Структуру запослених у Служби предсједника Републике, према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста, чине:

Служба предсједника Републике

 

 • 1 генерални секретар - ВСС, статус: постављено лице
 • 1 помоћник генералног секретара - ВСС, статус: намјештеник
 • 1 технички секретар - координатор генералног секретара - ВСС или ВШС,

статус: намјештеник

Кабинет предсједника Републике

 • 1 шеф Кабинета - ВСС, статус: постављено лице
 • 1 секретар предсједника - ВСС, статус: намјештеник
 • 1 секретар - координатор предсједника - ВСС, статус: намјештеник
 • 13 савјетника предсједника Републике, статус: постављено лице
 • 2 техничка секретара - координатора предсједника - ВСС или ВШС,

статус: намјештеник

 • 2 техничка секретара потпредсједника Републике - ССС, статус: намјештеник
 • 1 технички секретар у Канцеларији у И. Сарајеву - ССС, статус: намјештеник
 • 2 возача предсједника Републике - ВКВ или ССС, статус: намјештеник
 • 1 возач у Кабинету предсједника - ССС или КВ, статус: намјештеник

 

Кабинет предсједника Републике - Биро за односе са јавношћу предсједника Републике

 • 1 шеф Бироа - ВСС друштвеног смјера, статус: намјештеник
 • 2 стручна савјетника за односе са јавношћу - ВСС друштвеног смјера,

статус: намјештеник

 • 5 виших стручних сарадника за односе са јавношћу - ВСС друштвеног смјера,

статус: намјештеник

 • 3 преводиоца - ВСС Филозофски факултет, група страних језика

статус: намјештеник

 • 1 лектор - ВСС професор српског језика и књижевности, статус: намјештеник
 • 1 стручни сарадник - систем администратор - ССС, статус: намјештеник

 

Кабинет предсједника Републике - Биро за уставни поредак

 • 1 координатор Бироа - ВСС, статус: намјештеник
 • 1 виши стручни сарадник за рад Бироа - ВСС друштвеног смјера,

статус: намјештеник

 • 1 стручни сарадник за административне послове - ССС, статус: намјештеник

Одјељење за правне и опште послове

 • 1 начелник Одјељења - ВСС, дипломирани правник, статус: намјештеник
 • 1 стручни савјетник за рад Сената Републике Српске и кадровске послове

- ВСС правног или другог друштвеног смјера, статус: намјештеник

 • 1 стручни савјетник за јавне набавке и правне послове - ВСС правног смјера,

статус: намјештеник

 • 1 виши стручни сарадник за правне послове - ВСС правног смјера,

статус: намјештеник

 • 1 виши стручни сарадник за одликовања и опште послове

- ВСС друштвеног смјера, статус: намјештеник

 • 3 виша стручна сарадника за стручно-аналитичке послове

- ВСС друштвеног смјера, статус: намјештеник

 • 3 виша стручна сарадника за представке грађана - ВСС правног смјера,

статус: намјештеник

 • 2 виша стручна сарадника за послове писарнице и документације - ВСС или ВШС, статус: намјештеник

 

Одјељење за материјално - финансијске послове

 • 1 начелник Одјељења - ВСС, дипломирани економиста, статус: намјештеник
 • 1 виши стручни сарадник за обрачунске послове, основна средства и ситан инвентар - ВСС друштвеног смјера, статус: намјештеник
 • 1 виши стручни сарадник за планско-аналитичке послове - ВСС економског или другог друштвеног смјера, статус: намјештеник
 • 1 стручни сарадник за послове ликвидатуре - ССС друштвеног смјера,

статус: намјештеник

 • 2 стручна сарадника за благајничке послове и оператер у „СУФИ“ систему

- ССС економског смјера, статус: намјештеник

Одјељење за технички надзор и одржавање објекта

 • 1 начелник Одјељења - ВСС техничког смјера, статус: намјештеник
 • 1 виши стручни сарадник - систем администратор и инжињер за мрежу и хардвер

- ВСС смјер информатика, статус: намјештеник

 • 1 стручни сарадник - ССС, статус: намјештеник
 • 6 оператера за технички надзор - ССС техничког смјера, статус: намјештеник
 • 3 рецепционара - ССС, статус: намјештеник
 • 1 домар - кућни мајстор - ВКВ или ССС техничког смјера, статус: намјештеник
 • 1 курир - ССС, статус: намјештеник
 • 6 спремачица - ССС или КВ, статус: намјештеник

 

Одјељење за технички надзор и одржавање објекта - Одсјек за возни парк

 • 1 шеф Одсјека - ВСС, статус: намјештеник
 • 5 возача - ССС или КВ, статус: намјештеник

 

Јединица за интерну ревизију

 • 1 руководилац Јединице - ВСС економског смјера, статус: намјештеник
 • 1 интерни ревизор - ВСС економског смјера, статус: намјештеник

 

 

 

С поштовањем,                                                                                                        ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

 

                                                                                                                                                  Ђука Хуремовић

 

Прилог:

 

 • Један примјерак ћириличне и

један примјерак латиничне верзије

 • Електронска верзија (ЦД)

 

29.01.2019

Име посланика:

Сазив: 
10